Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, May 8, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 06-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAQ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁ𢠮ZÀĪÀÄtÚ vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ, 45ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: vÀ¼ÀªÁgÀzÉÆrØ. FvÀ£ÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ 1) £ÀÆgÁ£ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ: ªÁZÀ¥Àà, ªÀÄjUɪÀÄä ¢©â. 2) ®ZÀĪÀÄtÚ vÀAzÉ: £ÀÆgÁ£ÁAiÀÄÌ, 3) gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ: zÀÄgÀÄUÀAiÀÄå ¸Á: vÀ¼ÀªÁgÀzÉÆrØ 4) w¥ÀàtÚ vÀAzÉ: gÀÆ¥Áèöå ¸Á: AiÀÄ®èzÉÆrØ 5) §ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ: ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà 6) §¸Àì¥Àà vÀAzÉ: ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà £ÁªÀiÁ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ. 7) ®ZÀĪÀÄtÚ vÀAzÉ: ¸ÀħâtÚ 8) ¯Á®Ä vÀAzÉ: w¥ÀàtÚ 9) §ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ: oÁPÉæ¥Àà ¸Á: §ÆzÉ¥Àà£À vÁAqÀ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄUÀÆrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ F »AzÉ ¢£ÁAPÀ: 05-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀl ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è, K ªÉAPÀmÉñÀ £ÁAiÀÄPÀ, EªÀjUÉ ªÀÄvÀ ºÁPÀĪÀAvÉ zËdð£Àå ªÀiÁrzÀÝgÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄvÀºÁPÀ®Ä ¤ÃgÁPÀj¹zÀÝPÉÌ CzÉà ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 148/2013 PÀ®A. 143,147,341,323,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 06-05-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀÀðzÀ ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï£À ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CAiÀiÁå¼À¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢£ÀÆgÀ£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ: ªÁZÀ¥Àà, 39ªÀµÀð, G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉÃªÉ ºÁUÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÀÄjUɪÀÄ䢩â vÁAqÀ. FvÀ£À JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ, `` ¯Éà ®ªÀiÁt ¤ªÀÄä ¸ÉÆPÀÄÌ JµÁÖzÀ¯Éà '' CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¤Ã£ÀÄ ¤£Éß ¹UÀ¨ÉÃQvÀÄÛ ¤£Àß PÉÆ¯É ªÀiÁr©qÀÄwÛzÉÝ, ²ªÀ£ÀUËqÀ EgÉÆà vÀ£ÀPÀ ®ªÀiÁt ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀÄ ±ÀAmÁ ºÀjzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÉïÉà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ, PÁ®¤AzÀ MzÀÄÝ ºÀtÄÚUÁ¬Ä ¤ÃgÀÄUÁ¬Ä ªÀiÁrzÀÄÝ G½zÀ 4 d£ÀgÉÆA¢UÉ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ²ªÀ£ÀUËqÀ£À ¥ÀPÀëPÉÌ PÉ®¸À ªÀiÁqÉAzÀgÉ PÁAUÉæÃ¸ï ¸ÉÃj¢ÝAiÀiÁ ªÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ, ¤Ã£ÀÄ ªÀÄjUɪÀÄä ¢©âAiÀÄ°è ºÉÃUÉ fêÀ £À ªÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁ ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/2013 PÀ®A. 143,147,341,323,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¦gÁå¢ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¹jUÉÃj 30 ªÀµÀð,eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á;-UËqÀ£À¨Á«,ªÀÄvÀÄÛ .CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¹jUÉÃj 35 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ 10 d£ÀjUÉ »A¢¤AzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ«zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-06/05/2013 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£À ªÀÄUÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ ¤«ÄvÀå §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß Rj¢ü¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zÉêÀgÉqÉØ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÉ zÉéõÀ¢AzÀ ªÉÄîÌAqÀ ¢£ÁAPÀ, ¸ÀªÀÄAiÀÄ, ¸ÀܼÀzÀ°è ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ ¦gÁå¢ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆlzÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÉÆqÀ° §rUÉ, PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀgÉqÉØ¥Àà FvÀ¤UÉ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀtÚ £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£À ªÀÄUÀ£À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁPÉà Rj¢ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV¢ÝgÀ¯Éà £À«Ää§âjUÉ ¸Àj EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ªÉÄîÌAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÉÄÊPÉÊUÀ½UÉ, ¨É¤ßUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ EvÀgÉà PÀqÉUÀ¼À°è PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÊ PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß wgÀÄ« wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 111/2013.PÀ®A.143,147,148,504,324,326,307,506. ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

. ¦gÁå¢ FgÀ¥Àà @ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¹jUÉÃj 25 ªÀµÀð, eÁ:-£ÁAiÀÄPÀ,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á;-UËqÀ£À¨Á«. vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¹jUÉÃj 60 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ 14 d£ÀgÀ £ÀqÀÄªÉ »A¢¤AzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ«zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-06/05/2013 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ aPÀÌ¥Àà §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀA§AzsÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀÅ ¦gÁå¢AiÀĪÀjUÉ UÉÆvÁÛV DgÉÆævÀjUÉ £ÀªÀÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd¥Àà EªÀjUÉ ¸Àj EgÀĪÀÅ¢¯Áè ¤ÃªÁåPÉ CªÀgÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV¢ÝÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæüvÀgÀÄ ¦gÁå¢ vÀAzÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, DUÀ F «µÀAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ UÉÆvÁÛV ªÉÄîÌAqÀ ¢£ÁAPÀ.¸ÀªÀÄAiÀÄ,¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆlzÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÉÆqÀ° §rUÉ, PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CªÀÄgÉñÀ FvÀ¤UÉ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà £ÁªÀÅ §¸ÀªÀgÁd¥Àà£À ªÀÄUÀ£À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß vÀgÉ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ¤ªÀÄUÉãÁUÀÄvÀÛzÀ¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ªÉÄîÌAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÉÄÊPÉÊUÀ½UÉ, ¨É¤ßUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ EvÀgÉà PÀqÉUÀ¼À°è PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÊ PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß wgÀÄ« wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 112/2013.PÀ®A.143,147,148,504,324,326,307,506. ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ :29-03-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ-°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄqÀzÀ£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀ:35 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä HgÀÄ ºÀnÖUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ªÀÄÄAzÉ ¤AUÀ¥Àà vÁ¬Ä ºÀÄ°UÀªÀÄä ¸Á:ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀÄ (PÀæ±Àgï UÁr £ÀA:PÉJ-36/3360 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀæ±Àgï UÁr £ÀA:PÉJ-36/3360 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÀnÖ PÀqɬÄAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CªÀÄgÉñÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¤Ãj£À PÉÆqÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀæ±Àgï UÁrAiÀÄ£ÀÄß CªÀÄgÉñÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ §®UÁ°£À ªÉÆtPÁ°UÉ, ºÀuÉUÉ ¨ÁjÃgÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ°£À vÉÆqÉUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ°Ã¯Á¥Àæ¨sÀÄ ªÀ:35 ¸Á:ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨É¼ÀUÁ« PÉ.J¯ï.E D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ DV , C°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:08-05-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-50 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ J.¦.JªÀiï.¹ ¥Éưøï oÁuÉ ¨É¼ÀUÁ«¬ÄAzÀ EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ F ªÉÄÃ¯ï ¸ÀAzÉñÀ J£ïDgï ¸ÀASÉå 70 f.Dgï.50 £ÉÃzÀÝgÀ F ªÉÄÃ¯ï ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2013 PÀ®A. 279.337.338. 304(J) L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE: 08/05/2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-05-2013

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/2013 PÀ®A 324 354 504 506 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ : 07/05/2013 ರಂದು 1100 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಯಾದೇವಿ ಗಂಡ ಮಾರುತಿರಾವ ಪತಾಕೆ ವಯ:  52 ವರ್ಷ ಜಾ : ಎಸಿ ಹೊಲಿಯಾ ಉ : ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಾ : ಭೀಮನಗರ  ಭಾಲ್ಕಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ : 07/05/2013 ರಂದು 3 ಎಎಮ ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕರುಣಾ ಇಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನಾದ ಕೀರ್ತಿವರ್ಧನ ಇತನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯಲು ಹಣ ಕೂಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ  ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ರಂಡಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಇವೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಕರುಣಾ ಇವಳು ತಾಯಿಗೆ ಏಕೆ ಬೈಯುತಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಕರುಣಾ ಇವಳ ಕುದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಜೀವ ಸಹೀತ ಬೀಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2013 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ. ªÁ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 07/05/2013 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Áà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w w½¹zÉ£ÉAzÉgÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ d£ÀgÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÀ DVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ d£ÀjUÉ ¥Àj²°¹ ¥ÀævÀåPÀë ¸ÁQë ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄqÉÃ¥Áà G¼ÁîUÀrØ ¸Á// ¨É¼ÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉAiÀÄ°è £ÀÄr¢zÉ£ÉAzÀgÉ
¢£ÁAPÀ 07/05/2013 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄqÉÃ¥Áà G¼ÁîUÀrØ ¸Á// ¨É¼ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä alUÀÄ¥Áà §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄÆägÀ gÉêÀtAiÀiÁå vÀAzÉ µÀtÄäRAiÀiÁå gÀªÀgÀ DmÉÆà £ÀA PÉ.J 39/2977 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¤AwzÀÄÝ CzÀgÀ°è vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¥À«vÁæ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆà ªÉÃUÀªÁUÀ» ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¤UÉ ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ CªÀ£ÀÄ PÉüÀzÉà CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ alUÀÄ¥Áà ¨ÉüÀPÉÃgÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É C¯Áè¸Á§ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 39/PÉ-5085 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ¤Ã®PÀAoÀ ¸Á// PÀAzÀUÀƼÀ ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆÃzÀ°èzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¥À«vÁæ gÀªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀjUÉ  UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ F §UÉÎ DmÉÆà ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw  CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2013 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 07-05-2013 ರಂದು 1330 ಗಂಟೆಗೆ ಖಚಿತ ಭಾತ್ಮಿಸಿಕ್ಕಿದನೆಂದರೆ ಗದಲೇಗಾಂವ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಕಿರಣಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಸೋಮಣ್ಣಾ ಎಂಬುವನು ಅನಾಧೀಕೃತವಾಗಿ ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಗದಲೇಗಾಂವ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ  ಅಪ್ಪರಾವ ದೇವಗಾಂವೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತೀರ ಮರೆಯಾರಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಗದಲೇಗಾಂವ (ಬಿ) ಸಿರಗಾಪೂರ ಕ್ಕೆ ಹೊಗೊ ಕಾಲು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೇವಗಾಂವೆ ರವರ ಮನೆಯ ಹಿಂಬಾಗಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸೆಡ್ಡಿನ ಮುಂದೆ  ಕೇಳಾಲಾಗಿ ಸೋಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ಪೊಲೀಸ ಪಾಟೀಲ್ ವಯ: 40 ವರ್ಷ ಸಾ: ಗದಲೇಗಾಂವ (ಬಿ) ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದನು ಅವನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಮೆಕ್ ಡಾವಲ್ಸ ನಂ. 1 180 ಎಂ.ಎಲ್ 34 ಬಾಟಲಿ ಅ.ಕಿ 3289 ರೂಪಾಯಿಗಳದ್ದು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂದಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಲಲಾಗಿದೆ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2013 PÀ®A 465, 471, 409, 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 07/05/2013 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Áà PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAPï ±ÁSÉ alUÀÄ¥ÁàzÀ ªÀiÁå£ÉÃAdgï ¸Á// PɼÀPÉÃj ¸ÀzÉå alUÀÄ¥Áà. gÀªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉazÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24/05/2010 jÃAzÀ 16/04/2012gÀ ªÀgÉUÉ  CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAPï ±ÁSÉ alUÀÄ¥ÁàzÀ°è ¨ÁåAPÀ ªÀiÁå£ÉÃAdgï gÀªÀgÀgÁzÀ UÀuÉñÀgÁªÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á® ¥ÀqÉzÀ E£ÀÄß 50 d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀ¯Áè½UÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀPÀ° zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ׹ ¨ÁåAQ¤AzÀ ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁåAQUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2013 PÀ®A 279, 338 L¦¹  187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 07/05/2013 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ £ÉüÀV 21 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, «zsÁåyð, ¸Á/ §UÀzÀ® EªÀgÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ªÉÊf£ÁxÀ PÉÆmÉ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁPÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄvÀÄÛ DPÁ¸À E§âgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §Ä¯ÉÃgÉÆ fÃ¥À (UÀÄqÀì) §A¢zÀÄÝ DzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¨ÉÆÃgÀªÉïï PÀ©âtzÀ ¥ÉÊ¥ÀUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁPÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå £ÉÆÃqÀ®Ä J¦-28/ªÉÊ-7779 EgÀÄvÀÛzÉ. ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É DPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁPÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÝjAzÀ EªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ¯Áè aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgï f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀ½¹gÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/2013 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 0945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ £Àfç vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ DmÉÆà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÉÄʸÀÆgÀ ¨ÁåAPÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) ¨Á¨Á 2) d¥sÀgÀ 3) ªÀ¹A J®ègÀÆ ¸Á: UÉÆïÉSÁ£À ©ÃzÀgÀ 4) «ÄÃgÀd ¸Á: ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ CgÉ ªÀiÁSÉ ¯ËªÀqÉ J¯ÉPÀå±À£À ªÉÄà ºÀªÀiÁgÉ T¯Á¥sÀ PÁªÀÄPÀgÀvÉ ªÀiÁPÉ ¯ËªÀqÀ CAzÀªÀgÉ J®ègÀÆ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ vÀÄA¨Á ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ¨Á¨Á FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀ¹A EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ wPÀzÀ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É d¥sÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ «ÄgÁd gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CgÉ ªÀiÁPÉ ¯ËªÀqÉ ºÁªÀiÁgÉ D¥ÉÆÃfmï ªÉÄà PÁªÀÄ PÀgÉvÀÄ vÉgÉPÀÆ eÁ£Àì ªÀiÁgÀzÉÃvÀÄ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. 09/2013 PÀ®A 174, ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/05/2013 gÀAzÀÄ 07;00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢. ²æêÀÄw zÉÆæÃ¥ÀvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà AiÀÄgÀ¨ÁUÉ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£É PÉî¸À ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ vÁ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ªÀÄÈvÀ ºÁªÀUÉ¥Áà EvÀ£ÀÄ KqÀì gÉÆUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 06/05/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 08,00 ¦.JA UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè ºÁªÀUÉ¥Àà¤UÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ ¹zÁæªÀÄ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆzÁUÀ ºÁªÀUÉ¥Áà EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀÄrPÉÆArzÁÝ£É CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ºÁªÀUÉ¥Áà FvÀ£ÀÄ KqÀì gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ ªÀÄ£À¹UÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉÛ ªÀÄrPÉÆArzÀÄÝ EªÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2013 PÀ®A 143, 147, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 07-05-2013 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ¨sÁ«PÀnÖ ªÀAiÀÄ 50 ¸Á: ¤eÁA¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è EzÁÝUÀ gÀdÄ vÀAzÉ ªÀiÁ¥ÀuÁÚ, ¸ÀÄAzÀgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät, UÀÄAqÀªÀiÁä vÀAzÉ ®PÀëöät PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁdÄ, gÀAfÃvÀ vÀAzÉ gÁdÄ eÉʲæà UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ J¯ÁègÀÆ ¸Á: ¤eÁA¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ£ÀÄß GzÉÝò¹ ¨sÉÆøÀr gÀAqÉgÉ gÁwæ ¤ªÀÄä PÀƹ£À ªÉÄÃ¯É ºÁQ £ÀªÀÄUÉ JPÉ ¨ÉʬÄÝ¢Ýj CAvÁ CAzÀªÀgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ PÁ®ÄUÀ½AzÀ »UÁÎ ªÀÄÄUÁÎ xÀ½¹ ªÉÄÊAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ®Qëöä EªÀ¼ÀÄ C¯Éè ©¢ÝzÀ MqÀ PÀmÉÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀtÚ ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C°èAiÉÄà EzÀ PÁ±ÀtÚ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw EªÀgÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2013 PÀ®A 143, 147, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-05-2013 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ®PÀëöät UÁzÀUÉ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 55 G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¤eÁA¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀiÁ¥ÀuÁÚ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¸ÀÄAzÀgÀ EªÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ EvÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ gÁwæ £ÀªÀÄä UÀAqÀ ºÉAqÀw dUÀ¼À CUÀĪÁUÀ ¤Ã£ÀÄ KPÉ £ÀªÀÄUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢¢ CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀAdÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä, ±ÀAPÀgÀ PÀ¸ÀÆÛj, ²ªÀ£ÀAzÀ, ¸ÀA«zsÁ£À EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ gÀAr ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÀUÉ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢¢ CAvÁ ¸ÀAdÄ EvÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄƼÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É M¢ÝgÀÄvÁÛ£É £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä EvÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢¢ ¨sÀƸÀr CAvÁ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ PÀ¸ÀÆÛj EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄUÉ C£Àß ºÉZÁÑVzÉ gÀAr ªÀÄPÀÌ¼É ¤ÃªÀÅ ºÉÃUÉ E°è HgÀ°è §zÀÄQgÀÄwÛj £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÀÄ ©zÀÄgÀÄ §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA«zsÁ£À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉ »qÀzÀÄ £ÀÆQgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀÄAzÀgÀ EvÀ¤UÉ ²ªÀ£ÁAzÀ EvÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É F dUÀ¼À Hj£À PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ªÀÄvÀÄÛ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ¥Áà ¸Á: ¤eÁA¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ  CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2013 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3;30 UÀAmÉUÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄAqÀ°PÀ gÁªÀ vÀAzÉ gÁd¥Áà ªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ 65 ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 8-1-578 ªÉÆÃgÉ ¤ªÁ¸À ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ »gÉÆ ºÉÆAqÀ ¹r r¯ÉPïì £ÀA PÉJ 38 PÉ 7125 gÀ°è PÀĽvÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä ©ÃzÀgï ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¥ÁQðAUï ¸ÀÜ®zÀ°è ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ C¸ï¥ÀvÉæUÉ ºÉÆÃV ªÀiÁvÀ£ÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì 4;00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆqÀ¯ÁV ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¹zÀÝ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¹r r¯ÉPïì £ÀA PÉJ 38 PÉ 7125 EgÀ°¯Áè AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï «ªÀgÀ EAwzÉ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¹r r¯ÉPïì £ÀA PÉJ-38/PÉ-7125 ZÀ¹ì £ÀA : JA©J¯ïºÉZïJ11ECgïJ9J¥sï00450 EAf£À £ÀA ºÀZïJ11ErJ9J¥sï00544 ªÀiÁzÀj 2010 C.Q 34,000/- gÀÆ. PÀ¼ÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2013 PÀ®A 279,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 07/05/2013 gÀAzÀÄ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ. «ÃgÀªÀiÁä vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¥À¸ÀVð ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð eÁ// °AUÁAiÀÄvï ¸Á// §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ «ÄÃnAUÀ ªÀÄÄV¹ vÀ£Àß eÉÆvÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ C¤ÃvÁ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ®zÉÝ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð eÁ// PÀÄgÀħ ¸Á// §jzÁ¨ÁzÀ ºÁUÀÆ eÁ£Á¨Á¬Ä vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ ¸Á// a®èVð UÁæªÀÄ J®ègÀÄ PÀªÀÄoÁuÁ §¸À ¤®èzÁt¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä §¹ì£ÀÀ zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ EgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉý PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹ §¸À £ÀA. PÉJ-38/J¥sÀ-453 £ÉÃzÀÝgÀ°è J®ègÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqɪÀÅ. C¤ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ §¹ì£À §® ¨sÁUÀzÀ ¹Ãn£À TlQ §½ PÀĽwzÀÄÝ PÀªÀÄoÁuÁ ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀªÀÄoÁuÁ PÉ.E.© zÁn ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è £ÀªÀÄä §¹ì£À PÀAqÀPÀÖgÁzÀ ¯ÉÊPÀ ¥ÀmÉïï vÀAzÉ ¯Á® ¥ÀmÉïï EªÀgÀÄ C¤ÃvÁUÉ nPÉl PÉýzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¥À¸Àð¢AzÀ ºÀt PÉÆlÄÖ nPÉl ªÀÄgÀ½ vÉÆPÉƼÀÄîªÁUÀ CªÀ¼À §®PÉÊ DPÀ¹äPÀªÁV QlQAiÀÄ ºÉÆgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ CAzÁdÄ ¸ÀAeÉ 5:15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄj¤AzÀ D¥É UÀÆqÀì DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/7096 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è vÀ£Àß ¨ÉÆÃrVAvÀ ºÉZÀÄÑ PÀnÖUÉ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CAPÀÄqÉÆAPÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ §¹ì£À ¥ÀÆwð ºÀwÛgÀ¢AzÀ zÁnºÉÆÃUÀĪÁUÀ C¤ÃvÁ EªÀ¼À §®UÉÊUÉ vÀgÀaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DPÉAiÀÄ §®UÉÊUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV zÉúÀ¢AzÀ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. rQÌ ºÉÆqÉzÀ £ÀAvÀgÀ F ªÉÄð£À DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ WÀl£É £ÉÆÃr vÀ£Àß DmÉÆà ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¸ÀzÉ DmÉÆà ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. UÁAiÀÄUÉÆAqÀ C¤ÃvÁUÉ £ÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ §¹ì£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ºÁUÀÆ PÀAqÀPÀÖgÀ gÀªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ 108 JA§Ä¯É£ÀìUÉ PÀgɬĹ CªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrgÀÄvÉÛêÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj F ªÉÄð£À D¥É UÀÆqÀì DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/7096 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಸಾ:ಗುಂಜ ಬಬಲಾದ  ಆಳಂದ ರವರುನಾನುದಿನಾಂಕ:07-05-2013 ರಂದು   ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಸತೀಶ ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜ ನೊಂದಿಗೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ-32 ಇಸಿ-4611 ನೇದ್ದರ ಸವಾರನಾದ ಹರೀಶ ಇತನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಸತೀಶ ಇತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮುರಿದಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 33/2013 ಕಲಂ:279338  ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ,ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ನಾಗಣ್ಣ ಕುಡೊಕ್ಕಲಿಗೆರಸಾ:ಹೊಳಿತಿಪ್ಪಿ ಸೇಡಂ ರವರು ನಾವು ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣನಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇತನು ಲಗ್ನವಾದ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇತನಿಗೆ ಆರಾಮ ಇಲ್ಲದಿರುವದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಪರೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ:07-05-2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆಯಾದ ಅನಿತಾ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇವಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಾದ ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಇವಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಆರಾಮ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೊಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಳು,ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಧ್ಯ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ತಕರಾರು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆಯು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರರಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿರುತ್ತಾಳೆ.ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಾದ ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅತ್ತಿಗೆಯಾದ ಅನಿತಾ ಇವಳು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು ಅಂತಾ ಸಾಯಂಕಾಲ 6-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗಪೋಸ್ಟ ಆಫೀಸ್ ಸಮಿಪ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆಯ ಅಣ್ಣನಾದ ಮನೋಹರ ತಂದೆ ಅಮೃತಪ್ಪ ಗಂಜನೊರ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಮ್ಮನಾದ ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಅಮೃತಪ್ಪ ಗಂಜನೊರಶಾಮರಾವ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಗಂಜನೊರ ಸಾ:ಅಲಿಂಬರ ಗ್ರಾಮತಾ:ಜಿ:ಬೀದರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಂಭಂದಿಕನಾದ ಮನೋಹರ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ನೀಲಾನೊರ ಸಾ:ಹಾಲಳ್ಳಿ ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿಜಿಲ್ಲಾ:ಬೀದರ ರವರುಗಳು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನನಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಹಿಸುಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಇವಳು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದರೆ ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡಾ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:115/2013 ಕಲಂ-341, 323, 307, 504, 506 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.