Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, January 20, 2012

Raichur District Reported Crimes


 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ: 19.01.2012 gÀAzÀÄ «gÉñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J. 36 n.J.2350 £ÉÃzÀÝgÀ°è ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀĽîj¹PÉÆAqÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥À¢AzÀ ªÀÄlªÀiÁj vÁvÀ£ÀªÀgÀ ªÀÄoÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄtÂÚPÉÃj PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÄÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¥À°ÖUÉÆý¹zÀÝjAzÀ J®ègÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ZÀAzÀæUËqÀgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2012 PÀ®A: 279,337.338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 19.01.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀUÀqÀ¢¤ß ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ EªÀgÀ w¥Àà£ÀºÀnÖ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ©Ã¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è£À ºÀÄ®Äè PÀ¸ÀPÉÌ £Á±À¥Àr¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¹A¥Àr¹zÀÄÝ Hj£À UÁæªÀĸÀÜgÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄÃAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV 8 JªÉÄä, 5 DPÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1ºÉÆÃj C.Q.3,15,000/- gÀÆ; ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ªÀÄj§¸À¥Àà ¸Á: w¥Àà£ÀºÀnÖ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ C.¥Áæt ¸ÁªÀÅ ¸ÀA: 01/2012 gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 19.01.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀUÀªÀÄPÀÄAl UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 208 gÀ°èAiÀÄ PÀ©â£À ¨É¼ÉUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ©zÀÄÝ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ C.Q. 3,®PÀë ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ PÀ©â£À ¨É¼É ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ C.¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 2.2012 gÀ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 19.01.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ«zÁÝUÀ ¨ÉÆüÀ§Ar vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ «£Á:PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄCªÁZÀå ¨ÉÊzÁr PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/2012 PÀ®A: 324,504.506 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 18.01.2012 jAzÀ 19.01.2012 gÀ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è §¸Áì¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ GªÀiÁ¥Àw vÀAzÉ DAiÀÄå¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ 20 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ ºÉÆlÖ £ÉÆë£À ¨sÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ eÁ° VqÀPÉÌ ¹ÃgÉJ¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ DvÀ£À vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 02/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.01.2012 gÀAzÀÄ 115     ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 25,700/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMESಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀಶೈಲ್ ತಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಭಿಮಪೂರೆ ಮುಖಜೂರಿ ತಾಆಳಂದ ರವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಭೀಮಾಪುರೆ ಇವರು ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನಾವು ಪಾಲದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಘಾಡೆಯವರ ಹೋಲಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಕಿತ್ತುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋರಗೆ ಹೋದರು ನಾನು ಸಹ ಮನೆಯ ಹೋರಗೆ ಹೋದೆನು ರಾತ್ರಿ 9.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಹೋರಗಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದತ್ತಾ ಇವನು ನಾನು ನಾವು ಪಾಲದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಘಾಡೆಯವರ ಹೋಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಹೋರಗೆ ಹೋದವರು ಮನೆಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬರಬಹುದು ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೆನು, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 20/01/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಬರದೆ ಇರುವದರಿಂದ ಅವರ ಮೋಬೈಲ ಪೋನ ನಂಬರ
9739107677 ಕ್ಕೆ ಪೋನ ಮಾಡಿದೆನು ಪೋನ ಹತ್ತಿಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೀಮರಾಯ ಡಗೆ ಇವರು ನನಗೆ ಕರೆದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ತಳವಾರ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಸಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತು ಶರಣಪ್ಪ ಹೋಸಮನಿ ಹಾಗೂ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ತಳವಾರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಹೋಲದ ಬಂದಾರಿ ಹತ್ತಿರ ಶವ ಬಿದಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ನೋಡಲು ದೇಹದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತರು ದಿನಾಂಕ:19/01/2012 ರ ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 20/01/2012 ರ ಮುಂಜಾನೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 13/2012 ಕಲಂ 302, 201 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ದಿನಾಂಕ:20/01/2012 ರಂದು ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಸಿಪಿಸಿ ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆರವರು ಸ್ವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರ ಪತ್ತೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಂಕೂರ, ದೇವನ ತೆಗನೂರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದೇವನ ತೆಗನೂರ ಬಸಸ್ಟಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬನು ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿರಾಡುವದು, ಬೈಯುವದು, ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಾಂತತಾ ಭಂಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲು ವಿಠ್ಠಲ ತಂದೆ ಖೂಬು ಚವ್ಹಾಣ ಸಾ:ದೇವನತೆಗನೂರ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದನು. ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಶಾಂತತೆ ಭಂಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾನೆ ಗುನ್ನೆ ನಮ: 8/2012 ಕಲಂ 110 (ಇ) & (ಜಿ) ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹುಡಗಿ ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ:
ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಈರಣ್ಣ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಲಕಂಬಾ ಸಾ: ಊಡಗಿ ರವರು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಸಂಗಿತಾ ಇವಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗೇಶ ತಂದೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಬಡಿಗೇರ ಇತನು 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಸಂಗಿತಾ ಇವಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ದಿನಾಲು ಪಿಡಿಸುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳ ತಲೆ ಕೆಡಸಬೇಡ ಅಂತಾ ಭಾಗೇಶ ಇತನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಂಗೀತ ಇವಳಿಗೆ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದನು ದಿನಾಂಕ:12-01-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಂಗಿತಾ ಇವಳಿಗೆ ಭಾಗೇಶ ಮತ್ತು ಅವನ ಅಣ್ಣ ಗಣೇಶ ಅಲ್ಲದೆ ರಜಾಕ ನಾಯ್ಕೋಡಿ 3 ಜನರು ಕೂಡಿ ಸಂಗಿತಾ ಇವಳಿಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ದಿಗ್ಗಾವಂ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆನಂ 19/2012 ಕಲಂ 366(ಎ) ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ನ್ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-01-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-01-2012

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2012 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/01/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà ºÉƸÀzÉÆrØ, ¸Á: ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà ºÉƸÀzÉÆrØ, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£À »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¹r 100 £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-6225 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨Á宺À½î ²ªÁgÀzÀ°è PÁgÁAd ©æd ªÉÄÃ¯É ¤AvÀ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-31/qÀ§Æè-3449 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ºÀuÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ vɯÉUÉ, ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2012 PÀ®A 354, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥Àæ¨sÁªÀw UÀAqÀ zsÀ£ÀgÁd PÀªÀÄ®¥ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÉüÀV EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: £ÉüÀV EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ PÀgÉzÀÄ ºÀtzÀ «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À vÉÃUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄ K¼ÉzÁr, fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/01/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà UÉÆÃzÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: PÁA§¼É ªÁr EªÀgÀ ºÉÆî ¸ÀªÉÃð £ÀA 275 £ÉÃzÀgÀ°è PÀ©â£À UÀuÁ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV 10 ªÀµÀð¢AzÀ QæµÀgÀ PÀÄr¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ PÉ.E.©. «ÄlgÀ £ÀA 3 ¨ÉÆÃqÀðUÉ QæµÀgÀ ¸ÀÖlgÀ PÀÄr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj QæµÀgÀ ªÀÄrAiÀÄ°è EnÖzÀ 10 PÉ.f G¼Àî 26 ªÀÄÄzÉÝ ¨É¯Áè CAzÁdÄ 2 1/2 PÀÄAmÁ®Ä EzÀÄÝ CzÀgÀ QªÀÄävÀÄÛ 6000=00 gÀzÀ¸ÀÄÖ ªÀÄvÀÄÛ QæµÀgÀ ¸ÀÖlgÀ QªÀÄävÀÄÛ 7500=00 zÀ¸ÀÄÖ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÉ.E.©. «ÄÃlgÀ »UÉ MlÄÖ CAzÁdÄ 13500=00 gÀÆ zÀµÀÄÖ ¨É¯ÉªÀżÀîzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2012 PÀ®A 384 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CAiÀiÁd vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨ÁeÉÆüÀUÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr vÁ¬Ä, vÀAzÉ, ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VzÁUÀ gÁwæ 0200 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ±Élgï vÉUÉAiÀÄĪÀ ¸À¥Àà¼ÀªÀ£ÀÄß PÉý JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ±Élgï vÉUÉzÀÄ 3 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÀÆ PÀÆqÀ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ w«zÀÄ ¤£Àß ºÀwÛgÀ K¤zÉ CzɯÁè PÉÆqÀÄ CAvÀ ¨ÉÃzÀj¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨ÁåUÀ vÀAzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¨ÁåV£À°è 1) 1 jAzÀ 1.5 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀiÁ¼À ¸ÀgÀ C.Q 22,000/-, 2) 7 UÁæA. §AUÁgÀzÀ UÀÄAr£À ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ ¸ÀgÀ C.Q 14,000/-, 3) 1 eÉÆÃvÉ ¨É½îAiÀÄ PÁ®Ä ZÉÊ£À 15 vÉÆÃ¯É C.Q 2000/- ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ Q«AiÀÄ°èzÀÝ 4) 3 UÁæA. §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ eÉÆÃvÉ ºÀÆ C.Q 4000/- £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆlÖ¼ÀÄ, »ÃUÉ MlÄÖ 42,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 3 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ ºÉzÀj¹zÀÝjAzÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ¼É, C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀ 35-40 ªÀAiÀĹì£ÀªÀjzÀÄÝ »A¢AiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ, 2 d£ÀgÀÄ ¥ÁåAl ±Àlð ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ£ÀÄ zsÉÆÃvÀÄgÀ CAV zsÀj¹zÀݪÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, £ÉÆÃrzÀ°è UÀÄgÀÄwÛ¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19/01/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÁªÀÄ£ÀUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: aPĄ̀ÉtPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 jAzÀ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ PÀAmÉÃUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ aPĄ̀ÉtPÀ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ZÀºÀ PÀÄrzÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è aPĄ̀ÉtPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ °AUÀdÓ£À ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß UÀAqÀ£À JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄïÁãUÀ¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀĪÀgÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV vÀ¯É MqÉzÀÄ «ÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀ §A¢zÀÄÝ, §®UÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¥sÀgÁjAiÀiÁzÀ ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. £ÁUÀgÁd PÀªÀiÁägÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19/01/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÉAPÉÆç vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ªÀqÀQ, ªÀAiÀĸÀÄì 37 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄ®PÀ£ÀªÀÄgÀr vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢: 19-01-2012 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ PÉÆÃlð PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå §A¢zÉÝ£ÀÄ. PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï D¥É DmÉÆà £ÀA: PÉ.J-36/ J-866 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 2:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÁí¼ÀzÀ gÀÄzÉæñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÁí¼À PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÆãÁ°PÀ EAlgï £ÁåµÀ£À¯ï mÁæöåPÀÖgï ªÀiÁqɯï rL 740, EAf£ï £ÀA: 855534 ZÉ¹ì £ÀA: J¸ïJ¯ï050/J¸ïJ46915 (£ÀA: PÉ.J-37/ n-8151-¸ÀjAiÀiÁV PÁt¸ÀÄwÛ¯Áè) £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C¨Áâ¸ï C° FvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ºÉÆgÀl DmÉÆÃUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DmÉÆà £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ ZÁ®PÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà PÀj±ÉnÖ 40 ªÀµÀð, ¸Á: CgÀ¼ÀºÀ½î, ºÁUÀÆ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánïï, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ªÀÄ®PÀ£ÀªÀÄgÀr, zÁåªÀĪÀé UÀAqÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ, 50 ªÀµÀð, AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀqÀQ, 60 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ®PÀ£ÀªÀÄgÀr, PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà »gÉêÀÄoÀ, dAUÀªÀÄgÀÄ, 41 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ®PÀ£ÀªÀÄgÀr EªÀgÀÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁUÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. n.f. £ÁUÀgÁd J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 04/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà EªÀiÁªÀiïºÀĸÉãï vÀAzÉ ¸ÀĨÁ£ï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ªÉÆÃmÁgï ªÉÊArAUï PÉ®¸À ¸Á: ºÀtªÁ¼À EªÀgÀ CPÀ̼ÁzÀ ²æêÀÄw µÉÊ£Áeï ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ vÁdÄ¢Ýãï, ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀ¼ÀÄ ¢:-15-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖÃªï ªÉÄÃ¯É ¥ÁvÉæ ElÄÖ ¥ÀA¥ï ¸ÉÆÖêïUÉ ¥ÀA¥ï ºÉÆqÉzÁUÀ CzÀÄ §¸ÀÖð DV µÉÊ£Áeï ¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CªÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ «ªÀiïì §¼ÁîjAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, CªÀ¼ÀÄ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà ¢:- 19-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀħA¢gÀĪÀ¢¯Áè PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಖದೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದ ನಂತರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಳಂದ ತಾಲುಕಿನ ತೀರ್ಥ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿನಾಥ ತಂದೆ ರೇವಣಪ್ಪ ಸಿಂಗೆ ಮತ್ತು ನಸಿರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ, ಬಾಬು ತಂದೆ ಅಂಬರಾಯ ಬೇಮಣಗೆ, ಶಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಹುಲ್ಲೆ ಇವರುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಎದುರುಗಡೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅವಾಚ್ಯೆ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಮಾನ ಹಾನಿಯಾಗುವಂತೆ ಬೈಯ್ದಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಿಂದಿರುವದರಿಂದ ಸುಭಾಷ ಆರ್ ಗುತ್ತೆದಾರ ಸಾ:ಆಳಂದರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 12/2012 ಕಲಂ 504 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಹಾಗಾಂವ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಸಾಹು ಸಾ:ಕುರಿಕೋಟಾ ತಾ;ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ರಮೇಶ ಈತನು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯ ಆಗುಹೋಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವುದು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.ಅಲ್ಲದೇ ಈಗ ಎರಡು-ಮೂರು ದಿವಸಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಓಣಿಯ ಕೈಲಾಸ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕಲ್ಲಾ ಎಂಬುವವನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬೈಯುವುದು, ಹೊಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು., ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ರಮೇಶ ಈತನು ಈ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ನಿನಗೆ ನೋಡಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಅಂದು ತಕರಾರು ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ದಿನಾಂಕ: 19/01/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೈಲಾಸ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕಲ್ಲಾ ಈತನು ಪುನಃ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ರಮೇಶ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೂರ ಪ್ರಮುಖರು ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮೂರ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ಥಳದ ಹತ್ತಿರ ಕೈಲಾಸ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಮಲ್ಲು ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಆತನ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಕಲ್ಲಾ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಮಲ್ಲು ಹಾಗೂ ತಿಪ್ಪಣ್ಣನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳುವಾಗ ಮಲ್ಲು ಹಾಗೂ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಇವರು ಈ ಭೋಸಡಿ ಮಗನದು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿಯೇ ಬಿಡು, ಖಲಾಸ ಮಾಡು ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಕೈಲಾಸ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕಲ್ಲಾ ಇತನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡಿನಿಂದ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ರಮೇಶ ಈತನ ತೆಲೆಯ ಬಲಗಡೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 04/2012 ಕಲಂ 307.504.114. ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.