Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, July 16, 2014

Raichur District Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ¢£ÁAPÀ 21-06-2014 gÀAzÀÄ  12-00 UÀAmÉUÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï ¹ 259 ¦.¹ 223 gÀªgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ zÉêÀzÀUÀÄð- gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ  12-10 UÀAmÉUÉ eÁ®ºÀ½î PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÀȵÀgï J.¦ 07 ªÉÊ 6979 £ÉÃzÀÄÝ §A¢zÀÄÝ ªÁºÀ£À M¼ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃgÀUÉ mÁ¥ï ªÉÄÃ¯É 10 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ «gÀÄzÀÞªÁV ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀÅ¢®èzÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉzÀĤ°è¹zÀÄÝ ¥ÁæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ªÁºÀ£À¢AzÀ E½zÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁÀ®PÀ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ®PÀëöäAiÀÄå ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁ £ÁAiÀÄPÀ G PÀȵÀgï UÁr ZÁ®PÀ    ¸Á UÀ®UÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2014 PÀ®A:279,336,L.¦.¹  & 192(J) L JªÀiï « PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ªÀÄÈvÀ Gd®gÁAiÀiï vÀAzÉ ¸ÁzÀÄZÀgÀt gÁAiÀiï,32ªÀµÀð, £ÀªÀıÀÆzÀæ, PÉÆ°PÉ®¸À ¸Á: Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï £ÀA 2 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV ¢£Á®Ä ªÀÄzÀå¥Á£À ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr PÉ®¸ÀPÀzÀPÉ ºÉÆÃUÀzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 15-07-14 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄzÀå¥Á£À ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ¥ÀÄ£ÀB vÀ£Àß ºÉAqÀw, vÀAzÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀj§âgÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄ F jÃw ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀPÉÌ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-07-14 gÀAzÀÄ ¨ÉüÀV£À eÁªÀ 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ zÉÆqÀØ dAwUÉ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 27/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.07.2014 gÀAzÀÄ   111 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    17,600/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÉÛ.


Gulbarga District Reported Crimes

ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ಕೇಶು ಚವ್ಹಾಣ ಸಾ: ಶಿರಸನ ಬುಗಡಿ ತಾಂಡಾ ಚಂದನಕೇರಾ ತಾ:ಚಿಂಚೋಳಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 15-07-2014 ರಂದು 6-30 ಪಿಎಮಕ್ಕೆ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬರುವ ಕುರಿತು ನಾನು ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ರೇಲ್ವೆಗೆ ಹತ್ತಿ ದಿನಾಂಕ: 16-07-14 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3-30 ಎ.ಎಮ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ರಾತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನದಿಂದ ಒಂದು ಆಟೊಕ್ಕೆ ಗಂಜಿನವರೆಗೆ ಬಿಡಲು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು 60 ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಳಿದ ನಾನು 40 ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿ ಆಟೊದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಟೊ ಚಾಲಕನು ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಆಕಡೆ ಈಕಡೆ ಸುತ್ತಾಡಿ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಹೊರವಲಯದ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬದಿರುವಿ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಟೊ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನಗೆ ಹೊರಗೆ ಕರೆದಾಗ ನಾನು ಆಟೊದಿಂದ ಇಳಿದೆನು. ಆಗ ಅವನು ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಬಂಗಾರ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ನಾನು ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಮಾಡುವಳಿದ್ದು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಬಗಾರ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಿ ಆಟೊ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪುನಃ ನನಗೆ ಬಂಗಾರ ಹಣ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಹೆದರಿಸಿದ ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೂ ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಅಂದವನೆ ಆಟೊದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ರಾಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನೆಗ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಿ ಇಲ್ಲಾ ಸೂಳಿ ಅಂತಾ ಬೈಯುತ್ತಾ ರಾಡದಿಂದ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಹಿಂಬದಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದನು ಅದರಿಂದ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಅದೆ ರಾಡದಿಂದ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬಿಗೆ ಎಡಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿದನು. ಆದ ಗಾಯದಿಂದ ನಾನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ಆಟೊ ಚಾಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋದನು. ಸದ್ರಿ ಆಟೊ ಚಾಲಕನು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಎತ್ತರದವನಿದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ಗುರ್ತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಬಂಗಾರ ಹಣ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಹೆದರಿಸಿ ರಾಡಿನಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾನಭಂಗಕ್ಕೆ ದಕ್ಕೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಓಡಿ ಹೋದ ಆಟೊಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 16-07-2014 ರಂದು 08-50 ಎ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಕೆ.ಸಿ.ಟಿ ಕಾಲೇಜ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ರಿಂಗ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿ ಅಬ್ದುಲ ಮಜೀದ ಈತನು ತಾನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ ಖಮರ್ ಶಾಲಾ ಮಿನಿ ಬಸ್ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32 7261 ನೇದ್ದನ್ನು ಕೆ.ಸಿ.ಟಿ ಕಾಲೇಜ ಕ್ರಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಿಂಗ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ ನಂ. ಕೆ.ಎ 33 ಎಮ್ 1808 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ರೋಡಿನ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಂಡ್ಸ ಬೇಕರಿ ಎದರುಗಡೆ ನಿಂತ ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಖಲೀಲವುದ್ದಿನ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಅಲಾವುದ್ದಿನ ಸಾಃ ಇಸ್ಲಾಂಬಾದ ಕಾಲೂನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರಿಗೆ ಅಫಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎಡಗಾಲು ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ತೊಡೆಗೆ ಗುಪ್ತ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-07-2014

 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-07-2014

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-07-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzï ©¯Á® C° vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ¸Á¢PÀ C° ¨ËrªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ºÀ«Ä¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ ºÉAqÀw CPÀÛgÀ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ©¯Á® C° ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ«Ä¯Á¥ÀÄgÀ EªÀ¼ÀÄ Hj£À ¸ÉÊAiÀÄzï SÁ¹ÃA ¸Á§ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ïUÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ®V PÉÆArgÀÄvÁÛ¼É, £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄÄ AiÀiÁPÉÆà ªÉÄÊAiÀįÁè £ÉÆêÀÅ DUÀÄwÛzÉ, ªÀiÁvÁqÀ®Ä §gÀÄwÛ®è £À£ÀUÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÁªÀÅ PÀrzÀAvÉ PÁtÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä JqÀUÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ºÁªÀÅ PÀrzÀ ºÀ°è£À UÀÄgÀÄvÀÄ EvÀÄÛ, DPÉUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀzÀ°è zÁR°¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 15-07-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw CPÀÛgÀ¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É, DPÉAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è, DPÉUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2014, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15-07-2014 gÀAzÀÄ DgÉÆæ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà CvÀ£ÀÆgÉ ¸Á: PÉƼÀÆîgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ 1) M¯ïØ vÀªÉ£ï 07 C.Q 396/- gÀÆ., 2) ªÀfð£À¯ï ZÁé¬Ä¸ï 10 C.Q 242/- gÀÆ., 3) EA¦jAiÀÄ¯ï §Æè 04 C.Q 462/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ ºÀt 1100/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2014, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ eÉÆvÉ 328, 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-07-2014 gÀAzÀÄ Z˨ÁgÀ-PÉÆÃmÉ ªÉÄãÀgÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ ªÀÄ¢£ÀvÀÄ® CgÉ©âPÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄvÁÛ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV qÀæUïì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ n.DgÀ.gÁWÀªÉÃAzÀæ DG¤ (PÁ¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄ¢£ÀvÀÄ® CgÉ©âPÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆæ 1) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw UÀAUÀ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨sÀªÁ¤ UÀÄr ºÀwÛgÀ £ÀÆå DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀzÀÄ £ÉÆÃr DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §½ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1000/- gÀÆ. ºÁUÀÄ CªÀ£À §½ ªÀiÁ£ÀªÀ ¥ÁætPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀAvÀºÀ ªÀiÁzÀPÀ zÀæªÀå £À±À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÀÄwÛzÀÝ 1) gÉPÉÆì¥sï 100 JA.J¯ï 06 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ, PÉÆgÉPïì 100 JA.J¯ï 06 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q 996/- gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr DvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ 2) §§Äè @ ±ÉÃR ¦ügÉÆÃd ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀzÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £À±É §gÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÁzÀ gÉPÉÆì¥sï ªÀÄvÀÄÛ PÉÆgÉPïì ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁlPÉÌ PÉÆnÖgÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15-07-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-6285 £ÉÃzÀgÀ »AzÉ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ²æÃPÁAvÀ EªÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ gÉdAvÀ® PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀUÉÃl ºÀwÛgÀzÀ ZÀZÀð JzÀÄj£À gÉÆÃr£À°è §AzÁUÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹zÀ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ MªÉÄäÃ¯É §®PÉÌ wgÀÄV¹PÉÆArgÀĪÀÅzÀjAzÀ CzÀgÀ ¨Ár ºÀwÛ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ EªÀgÀ ¨Á¬ÄUÉ ¥ÉmÁÖV JgÀqÀÄ ºÀ®Äè ©zÀÄÝ ¨Á¬ÄUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj C¥ÀjaÃvÀ mÁæPÀÖgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಂಧನ :
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 15-06-2014 ರಂದು ಹಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಹಿಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ನಿಂಬರ್ಗಾ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಹಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ಗುಡಿಯ ಹಿಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಓಪನ ನಂಬರ ಬಂದರೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲಿರಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ ನಂಬರ ಬಂದರೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲಿರಿ ಅಂತ ಕೂಗುತ್ತಾ ಮಟಕಾ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲು ತನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜೇಶ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಬರ್ಫೆ ಸಾ|| ದರ್ಗಾ ಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದನು ಅವನನ್ನು ಚೆಕ ಮಾಡಲಾಗಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಿಸಿರುವ 01] ನಗದು ಹಣ 370/-, 02] ಒಂದು ಮಟಕಾ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ಚೀಟಿ, 03] ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನ ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದಿಯವನೊಂದಿಗೆ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 15-07-2014 ರಂದು ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸರ್ಕಲ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ನಿಂಬರ್ಗಾ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸರ್ಕಲ ಹತ್ತಿರ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸರ್ಕಲ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಓಪನ ನಂಬರ ಬಂದರೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲಿರಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ ನಂಬರ ಬಂದರೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲಿರಿ ಅಂತ ಕೂಗುತ್ತಾ ಮಟಕಾ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲು ತನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಠ್ಠಲ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ರಂಗನ ಸಾ|| ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದನು ಅವನನ್ನು ಚೆಕ ಮಾಡಲಾಗಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಿಸಿರುವ 01] ನಗದು ಹಣ 1050/-, 02] ಒಂದು ಮಟಕಾ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ಚೀಟಿ, 03] ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನ ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವನೊಂದಿಗೆ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ:-15-07-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 08:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತ ಮಹಮ್ಮದ ಶಫೀ ತಂದೆ ಚಾಂದಸಾಬ ಮಡಕಿ ಸಾ:ಭೀಮಳ್ಳಿ ಇತನು ತನ್ನ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಪ್ಯಾಶನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-02 ಇರ್-9539 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಕೆಲಸದ ಕುರಿತು ಬಂದು ಕೆಲಸ ವಗೈರೇ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಭೀಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಆಳಂದ ಮೇನ ರೋಡಿನ ರೋಡ ಎಡಗೆಯಿಂದ ಕೇರಿ ಭೋಸಗಾ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಜೈ ಭವಾನಿ ದಾಬಾ ಎದುರಗಡೆ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಪ್ಯಾಶನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-02 ಇಆರ್-9539 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಎದರಗಡೆ ಆಳಂದ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ರೋಜರ ಜೀಪ ನಂ ಕೆಎ-33-2548 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕ್ರೋಜರನ್ನು  ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಜಿತನದಿಂದ  ಚಲಾಯಿಸಿ ಬಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮೃತ ಮಹಮ್ಮದ ಶಫಿ ಇತನು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಆತನ ತಲೆಯ ಹಿಂಬಾಗಕ್ಕೆ, ಎರಡು ಭುಜಕ್ಕೆ, ಎರಡು ಕಾಲು ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಎಡ ಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಚಾಂದಾಸಾಬ ತಂದೆ ಮಕ್ತುಮಸಾಬ ಮಡಕಿ ಸಾ:ಭೀಮಳ್ಳಿ ತಾ:ಜಿ:ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.     
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಸಿಲಾಬಾಯಿ ಇವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ: 15-07-2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-30 ಗಂಟೆಗೆ  ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ದೀಪಿಕಾ ಇವಳ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ನಂ; ಕೆಎ 32 ವಾಯಿ 8711 ನೆದ್ದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಇನೋವಾ ಕಾರ ನಂ: ಕೆಎ 56 ಎಮ್ 6999 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ಮೋ/ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತಮಾಡಿ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಕಾರ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ  ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Koppal Dist Crimes

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 193/2014 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:.
¢£ÁAPÀ:- 15/07/2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀ®è¨sÁ¬Ä ¥ÀmÉïï vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà, ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À, ªÀAiÀĸÀÄì 62 ªÀµÀð, eÁw: ZɮĪÁ¢ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉZï.Dgï.J¸ï. PÁ¯ÉÆä, 27£Éà ªÁqÀð, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 15-07-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £Á£ÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀiÁPÀðAqÉÃAiÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¹zÁÝ¥ÀÆgÀzÀ £ÀªÀÄä UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. UÀzÉÝAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É UÀAUÁªÀwUÉ §gÀÄwÛzÉݪÀÅ. zÁjAiÀÄ°è £À£Àß vÀªÀÄä£À C½AiÀÄ£ÁzÀ CAf£À¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¥ÀÄmÁtÂ, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, ¸Á: 10£Éà ªÁqÀð-PÀA¦è FvÀ£ÀÄ PÀArzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ M§â£Éà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ£ÀÄ. «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ HgÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï PÀA¦èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. £ÁªÀÅ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ HgÀ ªÀÄÄAzÉ wgÀÄ«£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ §gÀÄwÛzÉݪÀÅ. £ÁªÀÅ ªÀÄÄAzÉ EzÀÄÝ, CAf£À¥Àà£ÀÄ £ÀªÀÄä »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §AzÀ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà £ÀªÀÄä »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ CAf£À¥Àà£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ.  EzÀjAzÀ CªÀj§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝgÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CAf£À¥Àà¤UÉ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÀuÉUÉ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÆ Q«AiÀÄ°è, ¨Á¬ÄAiÀÄ°è gÀPÀÛ §gÀÄwÛvÀÄÛ, §®UÉÊ ªÀÄzsÀåzÀ ¨ÉgɽUÉ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. §® ªÉÆtPÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖV vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. DvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÉƸÀ ºÉÆÃAqÁ ±ÉÊ£ï PÀA¥À¤ EzÀÄÝ, £ÀA§gï EgÀ°¯Áè. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: G¼ÉãÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ, DvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. CvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃqÀ¯ÁV §eÁeï r¸À̪Àj £ÀA: PÉJ-37/ PÉ-9228 CAvÁ EvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ E§âgÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ CAf£À¥Àà¤UÉ §¼ÁîjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV PÀ¼ÀÄ»¹ FUÀ £Á£ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ F ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉAPÀmÉñÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 193/2014 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.
2) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 134/2014 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:.
ದಿನಾಂಕ 15-07-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಫಿರ್ಯಾದುದಾರ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÉƸÀÆgÀ, ªÀAiÀiÁ-29 ªÀµÀð, eÁ-G¥ÁàgÀ, G-PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á-VtUÉÃgÁ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ಚಿದಾನಂದ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-37/ವಿ-0156 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಬೂದಗುಂಪಾಗೆ ಕುಷ್ಟಗಿ-ಹೊಸಪೇಟ ಎನ್.ಹೆಚ್-13 ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಶಹಾಪೂರ ರೈಲ್ವೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಹತ್ತಿರ  ಹೊರಟಾಗ ಆರೋಪಿ ಚಿದಾನಂದ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್‌ನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಹನುಮಂತ ಈತನ ಸೈಕಲ್‌ಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಠಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರ ಹನುಮಂತ, ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಸಾದಾ ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ಗಾಯ ಪೆಟ್ಟುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶ ಇರುತ್ತದೆ.
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:
3) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2014 PÀ®A 417, 419, 420, 465, 468 ¸À»vÀ 34 L¦¹:.
¢£ÁAPÀ 15-07-2014 gÀAzÀÄ 5-00 ¦JAPÉÌ ²æà JA.dAiÀÄ¥Àà PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ, AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀÄ MAzÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¸À£ï 2013-14 £Éà ¸Á°£À ªÀĺÁvÁäUÁA¢ü gÁ¶ÖçÃAiÀÄ UÁæ«ÄÃt GzÉÆåÃUÀ SÁvÀj AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr DgÉÆævÀ 06 d£ÀgÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð vÁ®ÆQ£À ¨Á£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÁå¦ÛUÉ §gÀĪÀ «ÃgÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀÀ°è §gÀĪÀ PÁªÀÄUÁjUÀ¼À ¥ÉÊQ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV ²ªÀ§¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À¢AzÀ ¨ÉtPÀ¯ï gÀ¸ÉÛ EzÀgÀ ªÉÆvÀÛ 1.58.166/- gÀÆ: UÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 26/03/2014 gÀAzÀÄ qÁæ ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ, CzÉ jÃw PÀæªÉÄÃt MlÄÖ 20 PÁªÀÄUÁjUÀ¼À£ÀÄß PÀÆ° PÁ«ÄðPÀjAzÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr¸ÀzÉ DgÉÆævÀgÀÄ eÉ.¹.©. AiÀÄAvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÁªÀÄUÁj PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr¹ ¸ÀzÀj PÁªÀÄUÁjUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¹zÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²°¸ÀzÉ C¼ÀvÉ ¥ÀĸÀÛPÀ & eÁ§ PÁqÀðUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²°¸ÀzÉ PÀÆ° PÁ«ÄðPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸ÀzÉ ¨ÉÆÃUÀ¸ï eÁ§ PÁqÀðUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ׹ C¼ÀvÉ ¥ÀæPÁgÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀzÉ EzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ PÉ®¸À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¨ÉÆÃUÀ¸ï ©¯ï vÀAiÀiÁåj¹ ©¯ïUÀ½UÉ ¸À»ªÀiÁr ©¯ï¥Á¸À ªÀiÁr¹ MlÄÖ 20 PÁªÀÄUÁjUÀ¼À MlÄÖ ªÉÆvÀÛ 20,42,403/-gÀÆ: UÀ¼À ¥ÉÊQ gÀÆ: 10,00,933/- UÀ¼À£ÀÄß ZÉPï ªÀÄÆ®PÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¨Á£Á¥ÀÆgÀ¢AzÀ qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ Qæ«Ä£À¯ï ªÉÆPÀzÀݪÉÄ zÁR°¹ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ zÀÆgÀÄ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:
4) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 203/2014 PÀ®A 143, 147, 341, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹:.
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 15-07-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥ÀAZÀ¥Àà vÀA¢ drAiÀÄ¥Àà ªÀiÁgÀUÀAqÀæ ªÀAiÀiÁ : 48 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀ§gÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: dªÀiÁ¥ÀÆgÀ vÁ : UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÀeÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ d«ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ dªÀiÁ¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°èzÀÄÝ ¸ÀzÀgï d«ÄãÀÄUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¸À¯ÉAzÀÄ dªÀiÁ¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀzÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ £À¢AiÀÄzÀAqÉAiÀÄ°è÷¥ÀA¥À¸Émï PÀÆræ¹ «zÀÄåvï ¸ÀA¥ÀPÀðªÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ : 14-07-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ¥ÀA¥À¸Émï ºÀwÛgÀ EzÁÝUÉÎ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)    ºÀÄ°vÉÃ¥Àà vÀA¢  a£ÀÆßgÀ¥Àà ªÀiÁgÀUÀAqÀgï 2)   drAiÀÄ¥Àà vÀA¢ a£ÀÆßgÀ¥Àà ªÀiÁgÀUÀAqÀgï 3)   drAiÀÄ¥Àà vÀA¢ vÀªÀÄätÚ 4) ºÀÄ°vÉÃ¥Àà vÀA¢ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¥Àà 5)   §dÓ¥Àà vÀA¢ ºÀÄ°vÉÃ¥Àà 6) ±ÉÃRæ¥Àà vÀA¢ drAiÀÄ¥Àà 7)   PÁgÀtÚ vÀA¢ drAiÀÄ¥Àà 8) azÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀA¢ vÀªÀäätÚ 9)   a£ÀÆßgÀ¥Àà vÀA¢ drAiÀÄ¥Àà ªÀiÁgÀUÀAqÀgï J®ègÀÆ ¸Á:DªÀiÁ¥ÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr  fêÀ ¨sÀAiÀĺÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ «ZÁj¹ EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.