Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, March 22, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-03-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-03-2011

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 06/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/03/2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ : J¸ï¹ ªÀiÁ¢ÃUÀ ¸Á ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉÆåw vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ: 20 eÁ: J¸ï¹ ªÀiÁ¢ÃUÀÀ G: Q° PÉ®¸À ¸Á ªÀÄzÁ¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖà ºÀZÀÄѪÁUÀ DPÀ¹ävÀªÁV MªÉÄä¯É ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-03-2011 gÀAzÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁÝUÀ aQvÉìÄAzÀ UÀÄt ªÀÄÄR ºÉÆAzÀzÉ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀlÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2011 PÀ®A 279, 337, L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/03/2011 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀÄQät¨ÁÄ UÀAqÀ gÁªÀäuÁÚ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, eÁw: PÉƽ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-39/ ºÉzï-8923 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀgÀAUÀ xÉÃlgÀ PÀqÉÄAzÀ wæ¥ÀÄgÁAvÀzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆæ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA JA.ºÉzï-24. ¹-5328 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ PÀĽwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉÃAiÉÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¸ÁzsÀ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.24/2011, PÀ®A 324. 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/03/2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃWÁ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀįÁ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ®A¨Át ¸Á: §AeÁgÀ ºÁUÀÆ ªÀÄƪÀÄäUÀ¤UÉ DgÉÆæ 1) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ vÀĽ¹gÁªÀÄ a¤ßgÁoÉÆÃqÀ 2) ¨sÀgÀvÀ¨ÁÄ UÀAqÀ vÀĽ¹gÀªÀÄ a¤ß gÁmÉÆÃqÀ E§âgÀÄ ¸Á: §AeÁgÀ ¥ÉæêÀĹAUÀ vÁAqÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ CªÁåZÀ ±À¨sÀÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄÝ. PÀgÀĦÄAzÀ CAUÉÊAiÀÄ°è. ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÊ C®°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.61/2011, PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/03/2011 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À ¥ÀmÉî »¯Á®¥ÀÆgÀªÁ¯É ¸Á: ªÀÄzÀgÀV EªÀgÀ Hj£À ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÉÆù£À EvÀ¤UÉ DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄzÀgÀV EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ªÉƨÉʯï vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢Ý £À£Àß ªÉƨÉʯï PÉÆqÀÄ CAvÀ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwzÀÝgÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw £ÀÆgÀ dºÁ C°èUÉ ºÉÆÃV E§âjUÀÆ ¸ÀªÀÄzsÁ£À ºÉý ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ £ÀÆgÀ dºÁUÉ zÁj vÀgÀÄ© K ¸Àƽ ¤£Àß ªÀÄUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ£À ¥sÉÆãï vÉUÉzÀÄPÉÆArzÁÝ£É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀvÀåªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ jhÄAgÀhiÁ ªÀÄÄ× ªÀiÁr ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¸À£ÀÄäR ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉñÀ gÀªÀgÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ× ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß «ªÀįÁ¨ÁÄ UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ zÀ£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀtªÀiÁä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ dªÀiÁzÁgÀ ºÁUÀÆ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ §PÀÌ¥Áà gÀªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.60/2011, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/03/2011 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ UÁå£ÉÆçgÁªÀ ªÉÊeÉ 41 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄgÁoÁ G : ¸ÀºÀ ²ÃPÀëPÀgÀÄ ¸Á : ¤lÆÖgÀ ( © ) ºÁUÀÆ DgÉÆæ Q±À£À vÀAzÉ zsÉÆAr¨ÁgÁªÀ ªÉÊeÉ ¸Á : ¤lÆÖgÀ (©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï C¥Áàa ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA : PÉJ-02-EAiÀÄÄ-9171£ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ CeÁUÀgÀÆPÀvÉÄAzÀ ZÀ¯ÁĹ ¨sÁ°Ì - GzÀVÃgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É qÉÆÃtUÁ¥ÀÄgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯É ¹ÌÃqÀ DV ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.Raichur District Reported Crimes

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄvÁ®ÆPÀ ºÀqÀUÀ°UÁæªÀĤªÁ¹, zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà EªÀ£ÀÄ, 16-17 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ, JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉ ¥ÀwßAiÀÄ ²Ã®zÀ§UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀqÀÄvÀÛ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:16.03.2011 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ ¥ÀwUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉ F jÃw PÀÄrzÀÄ §AzÀgÉ ªÀÄ£É ¸ÀA¸ÁgÀ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ CAvÁ §Ä¢ÝºÉýzÀÝPÉÌ ¹nÖUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ §Ä¢Ý ºÉüÀĪÀµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉƯɪÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÀAiÀÄÄwÛzÀÝ UÀȺÀt zÀÄgÀÄUÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÀȺÀt zÀÄgÀÄUÀªÀÄä ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:20.03.2011 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A:302 ¨sÁzÀA.¸ÀA C¼ÀªÀr¸À®Ä £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀÄ£À«¥ÀvÀæ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ UÁæªÀĤªÁ¹, ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà EªÀ£ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ vÀ£ÀßzÉ PÉÆëģÀ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ PÉÆAqÀ¥Àà 45 ªÀµÀð EªÀ£À 4£Éà ¥ÀÄwæAiÀÄ£ÀÄß ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÁUÀ w¥ÀàtÚ£ÀÄ ¤gÁPÀj¹, PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ PÀĵÀÖV vÁ®ÆQ£À ºÀįÁå¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄĪÀPÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ:02.03.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:21.03.2011 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄʪÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ zsÀj¹PÉÆArzÀÝ UÀȺÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÀȺÀtÂAiÀÄ vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ §¥ÀÆàgÀÄgÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ »gÉúÀ¼ÀîzÀ°è mÉAqÀgïDzÀ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ MAzÀÄ Q.«Äà ªÁå¦ÛAiÉƼÀUÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ mÉAqÀgï EzÀÝgÀÄ ¸ÀºÁ ¢£ÁAPÀ:21.03.2011 gÀAzÀÄ 12.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä mÁæPÀÖgïUÀ¼À mÁæ°AiÀÄ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA§ÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ zÉÆgÉvÀ RavÀ¨sÁwä ªÉÄðAzÀ ²æà ZÁAzÀ¥ÁµÀ PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ mÁæPÀÖgï¸ÀASÉå:PÉJ.36, 18.3149 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, mÁæPÀÖgï¸ÀASÉå:PÉJ.36,n.4361 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ «gÉñÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ºÀAa£Á¼ï ¸Á:¸ÀÄSÁ®¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ mÁæ°UÀ¼À¸ÀªÉÄÃvÀ mÁæPÀÖgï¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÄ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀgÀ«gÀÄzÀÝ ²æà ZÁAzÀ¥ÁµÀ PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ;21.03.2011 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄgÀ½ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆêÁºÀ£À ¸ÀASÉå:J¦.10,eÉ0080 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ CAiÀiÁå¨Ër ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ, ¨Á®gÀrØ ªÀÄAqÁ¼À¨sÀnÖ PÀA¥ËAqï UÉÆÃqÉUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁmÁ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ï MqÉzÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ wªÀiÁägÉrØ, ¸Á:wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ ¥ÉÃmÉ frvÉÆÃl gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdÄ vÀAzÉ £ÁUÀgÁeï ¸Á:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÁmÁ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ;21.03.2011 gÀAzÀÄ 20.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÁgÀÄ ¸ÀASÉå:PÉJ.37,JA1611 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ, gÁªÀÄ£ÁxÀPÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:J¦.22, 4829 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ®APÀAiÀÄå 50 ªÀµÀð, ¸Á:UÉÆë£ÀzÉÆrØ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥Àwß ¥ÀzÀݪÀÄä 48 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄwæ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁj 18 ªÀµÀð EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ PÁgÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁr, ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr, PÁgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À«oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ PÀÄ£ÀßlV UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ 1) ®Qëöä UÀAqÀ ²æäªÁ¸À, 2) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï, 3) AiÀÄjæªÀiÁn ºÀ«ÄägÁdÄ vÀAzÉ ¥ÀzÀÝAiÀÄå, 4) AiÀÄgÀæªÀiÁn ¹ÃvÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ«ÄägÁdÄ, 5) UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ vÁvÁgÁdÄ, 6) ¸Á«vÀæªÀÄä UÀAqÀ UÉÆëAzÀ¥Àà, 7) ¸ÉÆêÀÄgÁdÄ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁdÄ, 8) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà, 9) ¸ÀÆgÀåPÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄgÁdÄ, 10) ¨sÁ¸ÀÌgÁªï vÀAzÉ ¸ÀvÀåA, 11) PÀĪÀiÁj UÀAqÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ gÁªï, 12) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¨sÁ¸ÀÌgÁªï, 13) ¸Á¤¦¤ß ²æÃgÁªÀÄÄ vÀAzÉ UÁAUÀgÁdÄ, 14) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ²æÃgÁªÀÄÄ®Ä, 15) ªÉAPÀl®Qëöä UÀAqÀ ²æäªÁ¸À, 16) alÆÖj ²æäªÁ¸À vÀAzÉ alÆÖj gÁªÀĨÁ§Ä, 17) ²æÃgÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀgÁdÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23.02.2011 QÌAvÀ ªÀÄÄAa£À CªÀ¢ü AiÀÄ°è CzÉ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ C«ÄägÁdÄ EªÀ½UÉ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀ¢AzÀ PÀgÉ ªÀiÁr CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C®èzÉà PÀA§PÉÌ PÀnÖ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¢£ÁAPÀ:21.02.2011 gÀAzÀÄ CªÀ¼À ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹ CªÀ¼À ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð£ÀA.39 gÀ 5 JPÀgÉ 6 UÀÄAmÉ, ¸ÀªÉð£ÀA.132 gÀ°è 30 UÀÄAmÉ, ¸ÀªÉð£ÀA.29 gÀ°è 2 UÀÄAmÉ ¸ÀªÉð£ÀA.99 gÀ°è 1 JPÀgÉ 1 UÀÄAmÉ, ¸ÀªÉð£ÀA.40 gÀ°è 2 JPÀgÉ 2 UÀÄAmÉ, ¸ÀªÉð£ÀA.3 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ®èzÉ vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É ¨sÁ£ÀªÀÄw (ªÀiÁlªÀÄAvÀæ vÀAvÀæ) ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÀgÀ¸Àéw ¢£ÁAPÀ:21.03.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ PÀȵÀÖªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À UÉÆÃqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀħgÀÄwÛgÀĪÀ §Ä¢ÝªÀiÁAzsÀå£ÀAwgÀĪÀ CAzÁdÄ 30-35 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ ¢£ÁAPÀ:21.03.2011 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ QæµÀÖªÀÄä PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr, ±ÀªÀ¥Àj²Ã®£É £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ£À «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀtzÀ ¤dªÁzÀ PÁgÀt w½AiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 21.03.2011 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ªÉAPÉÆç 23 ªÀµÀð ¸Á:¨É£ÀPÀ£Á¼ï, vÁ:°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀ£ÀÄ PÀªÀiÁAqÀgïfÃ¥ÀĸÀASÉå:PÉJ.24,JA.6000 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄvÀÄÛ fæ£À mÁ¥ïªÉÄÃ¯É 5-6 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ ²æà GzÀAiÀÄgÀ« ¦J¸ïL ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ »vÀzÀȶ׬ÄAzÀ fÃ¥ÀÄZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉÉ PÀÆPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:21.03.2011 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £À®è ²æäªÁ¸À vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ¨sÀvÀÛzÀ ªÁå¥Áj ¸Á:gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄPÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J¸ï.©.ºÉZï.¨ÁåAPï£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß SÁvÉ ¸ÀASÉå: 52184716006 £ÉÃzÀÝjAzÀ £ÀUÀzÀĺÀt:2,40,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß qÁæªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÁåAPï£À ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À §®ºÁåAqÀ¯ïUÉ ¹UÁQ Q¸ÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À QðAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÀ£ÀßqÀPÀ eÁj PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ PÀ£ÀßqÀPÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ¨ÁVzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À ºÁåAqÀ¯ïUÉ ¹UÁQzÀÝ PÁåµï ¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £À®è ²æäªÁ¸À PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ JA¥ÀÄgÉ ¸Á|| ¨sÀUÀvÀ¹AUÀ ZËPÀ ªÀqÀØgÀUÀ°è UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 21-03-11 gÀAzÀÄ £À£Àß ªÀģɬÄAzÀ eÉÊ£ÀUÀgÀPÉÌ PÉ®¸À ¤«ÄvÀå ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÀªÀÄä §qÁªÀuÉAiÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ £ÀA¢PÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¤°è¹ £Á£ÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆäUÉ ºÉÆgÀnzÉÝ£É. DzÀ PÁgÀt ¤£Àß ¨ÉÊPÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ PÉýPÉÆAqÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß vÀ£Àß ¨ÉÊPÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆqÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ gÁªÉÄñÀégÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¥ÉæêÀĤUÉ E½ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ CªÀ£ÀÄ E°è ¨ÉÃqÀ J£ï.«í ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ©qÀ®Ä ºÉýzÁUÀ ¸Àj CAvÁ ºÉý CªÀ£À£ÀÄß J£ï.«í ªÉÄÊzÁ£ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ CAzÁdÄ 1:30 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ¥ÉæêÀÄ£À ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ EzÀÝgÀÄ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ ¨ÉÊPÀ¢AzÀ E½ CAvÁ ºÉýzÉ CªÀ£ÀÄ ¨ÉÊPÀ¢AzÀ E½AiÀÄzÉ ¤£Àß ºÀwÛgÀ JµÀÄÖ ºÀt EzÉ PÉÆqÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ CzÀPÉÌ AiÀiÁPÉ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¥ÉæêÀÄ£À ¸ÀAUÀrUÀ£ÉƧâ£ÀÄ C¯Éè ©zÀÝ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §® ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. E£ÀÆß G½zÀ E§âgÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆmÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæêÀÄ£ÀÄ F «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®èªÉAzÀÄ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃzÀgÀÄ. PÁgÀt £À£ÀUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà ¹zÀÝuÁÚ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ PÉƼÁgÉ ¸Á|| UÉÆÃV (PÉ) vÁ:f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÁPÁ ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄvÀÄ E¤ßvÀgÀ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ WÀvÀÛgÀVUÉ ¥ÁzÀAiÀiÁvÉæ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ gÁdÄ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà PÀgÀzÁ¼À ¸Á|| avÁÛ¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¥sÁå±À£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 32 Dgï 7876 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä PÁPÁ ±ÀgÀt¥Áà EvÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¨Áj UÁAiÀĪÁV D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄ»¼Á oÁuÉ :²æêÀÄw ªÀiÁAiÀiÁ UÀAqÀ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ¨É¼ÀªÀÄV ¸Á|| §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, vÀ£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢:28-12-10 gÀAzÀÄ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ¨É¼ÀªÀÄV EªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è CVzÀÄÝ. 2-3 ¢ªÀ¸À¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄJuÉÚ EgÀ°¯Áè. £ÀªÀÄä CvÉÛ JuÉÚ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ¹UÀ°¯Áè. EAzÀÄ PÀÆqÁ ¨É½UÉÎ ¹ªÉÄÃJuÉÚ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ªÁ¥À¸À §AzÀÄ JuÉÚ ¹UÀ°¯Áè CAvÁ ºÉýzÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ¹lÄÖ ªÀiÁr £À£ÀUÉ ©½vÉÆ£ÀÄß EgÀĪÀÅzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄÄAzÉ ºÀÄlÄÖªÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÉ vÀgÀºÀ ºÀÄnÖzÀgÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ E°è EgÀ¨ÉÃqÁ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄ CzÀPÉÌ CªÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ E¯Éè UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ EgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ £ÀªÀÄä CvÉÛAiÀiÁzÀ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ¹zÁÝgÀÆqÀ ¨É¼ÀªÀÄV EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¸ÉÆÖêïzÀ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄJuÉÚ £À£Àß ªÉÄÊUÉ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¨ÁvÀ gÀÆ«ÄUÉ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ ªÉÄʸÀÄlÄÖ aÃgÀqÀÄvÁÛ EzÉÝ. CµÀÖgÀ°è ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ £À£Àß vÀAV ²ªÀ°Ã¯Á EªÀ¼ÀÄ Nr §AzÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛ¼É.. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°PÀ¼ÁzÀ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä ºÁUÀÆ £À£Àß vÀAV ¸ÉÃj E°è D¸ÀàvÉæUÀ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É ¢:21-03-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9.30 UÀAmÉUÉ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ»¼Á oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.