Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, February 20, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 20-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-02-2009

ªÀÄ£ÉUÉ D¸ÀgÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ ªÀÄUÀ¤AzÀ¯É ªÀÄ£ÉUÉ PÉƽî : ¥Á®PÀjAzÀ zÀÆgÀÄ
ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/09 PÀ®A 436, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 19-02-09 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ UÉÆâü¨Á ¨sÉƸÉè gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ DgÉÆævÀ VjzsÀgÀ §ºÀ¼À ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ K£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃ¼É PÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁj §AzÀ ºÀt¢AzÀ ¸ÀgÁ¬ÄPÀÄrzÀÄ ¹PÀÌ d£ÀgÉÆA¢UÉ, vÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DzÀgÀAvÉ ¢: 19-02-2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÀt PÉÆr CAvÀ PÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ ºÀt PÉÆqÀ®Ä ¤gÁPÀj¹zÀPÉÌ ºÀt PÉÆqÀÄwÛgÉÆà E¯ÁèªÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀZÀÄÑvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ªÀÄ£ÉUÉ PÀrØ PÉÆgÉzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛ£É ªÀUÉÊgÉ CAvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GzÀgÀ ¨ÉÃ£É vÁ¼ÀzÉà : «µÀ ¸Éë¹ ¸ÁªÀ£ÀߦàzÀ ªÀÄ»¼É
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 03/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢;;19/2/09 gÀAzÀÄ ªÉÆüÀPÉgÁ UÁæªÀÄzÀ°è PÀÄ. gÉÃtÄPÁ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ªÀAiÀÄ- CAzÁdÄ 14 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ. CAzÁdÄ 0900 UÀAmÉUÉ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀjAzÀ gÁeÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÆjvÀÄ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà 1035 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄÈvÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝzÀÝjAzÀ UÀÄtªÀÄÄR DUÀzÉÝ EzÀÝ PÁgÀt vÁæ¸ï vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ AiÀiÁjÃUÀÆ ºÉüÀzÉà «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ J®è¥Áà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀÄrvÀPÉÌ ¸Á® PÉÆlÖªÀ¤AzÀ CªÀiÁ£ÀĵÀªÁV MzÉwAzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉÆAqÀ PÀÄqÀÄPÀ : ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/09 PÀ®A 323, 341, 355, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/02/09 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¥Ánî ¸Á; PËqÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÀÄjvÀÄ PËoÁ [©] UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ ¤°è¹ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉ d£À ºÀwÛgÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÉÆlÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrw £À£Àß ºÀwÛgÀ GzÀj PÀÄrw CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄvÁÛ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/09 PÀ®A. 323 341 355 504 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ ªÀÄzsÀå dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/09 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-02-09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æ UÀt¥Àw vÀAzÉ PÀqÁf ºÀgÀPÀgÉ ¸Á: ¨É®ÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤rzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 17-02-09 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ®UÀß PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÝjAzÀ ¥ÀÆ£ÁzÀ°èzÀÝ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ RAqÉÆèÁ EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¨É®ÆjUÉ §A¢zÀÝ£ÀÄ. CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ¤UÉ PÉýzÉÝ£ÀAzÀgÉ £Á£ÀÄ F »AzÉ ¥ÀÆ£ÁzÀ°èzÁÝUÀ £À£ÀߺÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀÄ£É ¨sÁAqÉ ¨É®ÆjUÉ PÀ½¹PÉÆqÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÀÆ£ÁPÉÌ §gÀĪÀÅzÀÄ DUÀĪÀÅ¢®è CAvÀ CAzÁUÀ £ÀªÀÄä CtÚ£ÀÄ ¹nÖ¤AzÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, E£ÀÄß C°è ¨ÁrUÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢zÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PɼÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ , §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß E£ÉÆߧâ CtÚ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£ÀÄ §rUÉ ¬ÄAzÀ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆr gÀ« UÀÄAUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæªÀÄ ¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ gÀªÀgÀÄ ©r¹ PÉÆAqÀgÀÄ. ¸ÀzÀj WÀl£É EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-2-2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ:ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt::
¢£ÁAPÀ 19-02-09 gÀAzÀÄ PÀĪÀiÁj ®Qëöäà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ GvÀÛPÁ¼À£ÉÆgï ¸Á||PÉÆÃlUÉÃgÁgÀªÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢üAiÀÄÄ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ D¥Á¢vÀ£ÁzÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£Éà K ¨ÉÆøÀr ®Qëöäà ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÀ°è£À UÉÆÃqÉ vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉýzÀgÉÆ E£ÀÄß KPÉ vÉUÉ¢®è ¤ªÀÄä ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CAzÁUÀ PÀ°è£À UÉÆÃqÉ KPÉ vÉUÉAiÀĨÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛAiÀiÁC£ÀÄßvÁÛ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ D¥Á¢vÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ:
¢£ÁAPÀ 20/02/09 gÀAzÀÄ 9-00 J.JªÀiï.PÉÌ ²æà ¸À°ªÀÄĢݣÀ vÀAzÉ £ÀfgÀĢݣÀ ¢UÁÎAªÀ ¸Á|| ¸ÉÖñÀ£À KjAiÀiÁ avÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß ²æà ¸À°ªÀÄĢݣÀ vÀAzÉ £ÀfgÀĢݣÀ ¢UÁÎAªÀ ¸Á|| ¸ÉÖñÀ£À KjAiÀiÁ avÁ¥ÀÆgÀgÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C§ÄÝ® gÀºÉªÀiÁ£ÀÀ£ÀÄ ¢:09-02-09 gÀAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. £À£Àß ªÀÄUÀ£À ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà VjñÀ ¦.J¸ï.L avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:C§PÁj zÁ½:
¢£ÁAPÀ 14/02/09 gÀAzÀÄ 2-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ²æà ¦.L «dAiÀÄ CAa C§PÁj zÁ½ eÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzÀ zÀ¼À UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢ d£ÀgÉÆA¢UÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ£À MAn PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ zÁ½ªÀiÁr CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ 1)£ÁUÀgÁd vÀA ªÀÄ®è¥Àà ªÁr, 2)PÁ²£ÁxÀ vÀA. w¥ÀàtÚ £ÁnPÁgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 1 Njd£À® ZÉƬĸÀ «¹Ì ¨ÁPÀì 48 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À ¥Àè¸ï ¤Ã° §tÚzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.33/ºÉZï.2749 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr oÁuÉUÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà VjñÀ ¦.J¸ï.L avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: C¥ÀjavÀ ¯Áj rQÌ, ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÁªÀÅ :

¢£ÁAPÀ:19.02.2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨Á¯Áf vÀAzÉ zÉêÀzÁ¸ï EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀA: J¦.12,n.4056 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà PÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è ¤AwzÀÝ £Á®ÄÌ d£ÀjUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀĺÀªÀÄÆzï vÀAzÉ ªÀĺÀ§Æ¨ï¸Á§ ¸Á: ¥ÀÆgÀw¦è EªÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¥sÁwêÀiÁ UÀAqÀ ªÀĺÀ§Æ§¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà E§âjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð gÉõÁä UÀAqÀ £ÀfÃgï ¸Á: PÀ®ªÀįÁ, ºÁ:ªÀ: ¥ÀÆgÀw¦è EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ¹gÀªÁgÀoÁuÉ C¸ÀA:25/2009 PÀ®A:279,338,304(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: gÁ² «ÄµÀ£ï mÁæPÀÖgï rQÌ, PÁgÀÄdRA :

¢£ÁAPÀ:19.02.2009 gÀAzÀÄ 2130UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀUËqÀ gÁ²ªÀĶãï mÁæPÀÖgï£ÀÄß ªÀĹÌ-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ¸ÀAvÉPÉ®ÆègÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ PÁgÀĸÀA:PÉJ.36,JªÀÄ.2541 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁgÀÄ dRAUÉÆArzÀÄÝ gÁ²ªÀĶ£ï mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ¤°è¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÁj£À ªÀiÁ°ÃPÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ºÀÄ®°UÉ¥Àà ¸Á: ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀĹÌoÁuÉ C¸ÀA:15/2009 PÀ®A:279,427 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA ªÀÄvÀÄÛ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ, UÀȺÀt ¸ÁªÀÅ :

ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ £ÀªÀiÁdUÉÃjUÀÄqÀØ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ C¼ÀªÀ¼À¥Àà 30 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11.02.2009 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ°, ªÉÄʪÉÄðzÀÝ §mÉÖUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ CªÀ¼À ªÉÄÊPÉʸÀÄlÄÖ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ªÀiÁ£À« D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì PÉÆr¹, ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹, aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:19.02.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä £ÀAzÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt.¸ÀA:02/2009 PÀ®A 174 zÀA.¥Àæ..¸ÀA CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ, UÀÄr¸À®Ä ¨sÀµÀä, gÀÆ: 25,000/-£ÀµÀÖÀ :

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ UÀ§ÆâgÀÄUÁæªÀĤªÁ¹, §ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À°UÉ, ¢£ÁAPÀ :19.02.2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° UÀÄr¸À®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ UÀÄr¸À®°èzÀÝ DºÁgÀzsÁ£Àå, §mÉÖ ªÀÄvÀÄÛ UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ:25,000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ §ÆzÉ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA:03/2009 PÀ®A:DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹,PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/09 PÀ®A: 279, 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 LJA« CPïÖ:.

¢£ÁAPÀ: 20-2-09 gÀAzÀÄ 00-45 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 01-00 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà «oÀ® vÀAzÉ ®PÀëöät UÉÆPÀgÁ¼À, ªÀ: 40 ªÀµÀð, PÀëwæAiÀÄ G:CmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á:ºÀħâ½î EªÀgÀÄ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀPÉÌ CAvÀåQæAiÉÄ PÀÄjvÀÄ §AzÀÄ ¢:19-2-09 gÀAzÀÄ gÁwæ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ°è §¸ï ¨ÁgÀzÀÝjAzÀ gÉʯÉéUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §¸ï¸ÁööåAqï ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃqÀ£ÀÄß 23-30 UÀAmÉUÉ zÁl ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è C±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ïPÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ, vÀ£Àß JqÀUÁ°UÉ ¨sÁjÃgÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L.(C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹. gÉ.«.187 L.JªÀiï.«.CPÀÖ:.

¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ¹AzÉÆÃV 45 ªÀµÀð ¸Á// EAzÀgÀV f¯Áè PÉÆ¥Àà¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw HjUÉ ºÉÆÃUÀ¯ÉAzÀÄ J£ï.ºÉZï.13 PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AwzÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæAiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ºÀvÀÛ®Ä ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¯Áj §A¥Àgï §®UÁ°UÉ §qÉzÀÄ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÁAiÀĪÁV zÀÄRB ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/09 PÀ®A.143, 147, 323, 504, 506 gÉ.«. 149 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà UÁtzÁ¼À 33 ªÀµÀð ¸Á// »gÉêÀÄ£ÁߥÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 19-2-09 gÀAzÀÄ 6 J.JªÀiï.PÉÌ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd ªÉÄÃzÀgï£Á¼ï ¸Á// »gÉêÀÄ£ÁߥÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï JPÀì¯ÉÃlgï gÉÃ¸ï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁPÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ±À§Ý ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤Aw¢ÝÃAiÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 12 d£ÀgÀÄ DPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹ CªÁZÀÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤ªÀÄä¥Àà£ÀzÁ gÀ¸ÉÛ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀ£À vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹AiÉÄà ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/09 PÀ®A. 341, 323, 504, 506 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ CrªÉñÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ±ÀgÀ§zÀ 36 ªÀµÀð ¸Á// PÀĵÀÖV EvÀ£ÀÄ §mÉÖ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:- 18-2-2009 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ CAUÀr¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ±ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ ªÉÊd£ÁxÀ¸Áé«Ä 28 ªÀµÀð ¸Á// PÀĵÀÖV EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀßzÀÄ eÁ¹Û DVzÉ £À£Àß §UÉÎ J¯ÁègÀ ºÀwÛgÀ K£ÉãÉÆà ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛAiÀÄAvÀ®è CAvÁ CAVAiÀÄ PÉƼÀ¥ÀnÖ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ PɼÀPÉÌ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ ºÉÆnÖUÉ M¢ÝzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/09 PÀ®A: 379 L¦¹ :

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-2-09 gÀAzÀÄ 20-15 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ªÀiÁ§Ä¸Á§ vÀAzÉ PÁ²ÃA¸Á§ PÉÆÃqÉÃPÀ¯ï, ªÀ: 36ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G:qÉæöʪÀgï ¸Á:§¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ, PÉÆ¥Àà¼À, EªÀgÀÄ ¢:10-2-09 gÀAzÀÄ 22-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß PÀæµÀgï UÁr §AzÀ §UÉÎ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ: 25/8937 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸Áéw ¨Ágï ªÀÄÄAzÉ ©lÄÖ ªÁ¥À¸ï 22-45 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q. 10,000 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯ÁèªÁzÀÝjAzÀ EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrgÀĪÀÅzÁV EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÄÝzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, £Á£ÀÄ ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦J¸ïL, oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:72/09 PÀ®A:379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀªÀÅ oÁuɬÄAzÀ GvÀÛgÀPÉÌ CzsÀð Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£À ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L.(C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

6] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 71/09 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-02-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §zÀj£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ PÀȵÁÚZÁAiÀÄð dºÀVÃgÀzÁgï, ªÀ: 44 ªÀµÀð, d:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á; PÉÆÃmÉ KjAiÀiÁ, PÉÆ¥Àà¼À ¢£ÁAPÀ: 16-02-09 gÀAzÀÄ ªÀÄAeÁ£É 11-00. UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁ¢ÃPÀ ªÀAiÀÄ, 20 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ PÉÆÃmÉ KjAiÀiÁzÀ°èAiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥À¸ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè vÁªÀÅ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr «ZÁj¹zÀÄÝ, vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É PÁgÀt, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁð¢ EzÀÄÝzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L.(C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/09 PÀ®A. ¨Á®PÀ PÁuÉ:

¦üAiÀiÁ𢠥sÉgÉÆÃeïSÁ£ï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀSÁ£ï 36 ªÀµÀð ¸Á// ¥ÀA¥Á£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ PÀĪÀiÁgÀ ¥sÀd¯ïSÁ£ï vÀAzÉ ¥sÉgÉÆÃeïSÁ£ï 10 ªÀµÀð «zÁåyð ¸Á// ¥ÀA¥Á£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw ¢£ÁAPÀ: 13-2-2009 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ Dl DqÀ¯ÉAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

8] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 05/09 PÀ®A, 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 19.02.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà E½UÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: E½UÉÃgÀ ¸Á: aPÀ̸ÀƽPÉÃj EªÀgÀÄ QªÀÄì D¸ÀàvÉæ ºÀħâ½îAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀiÁzÀ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà E¼ÀUÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16.02.09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ aPÀ̸ÀƽPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äÃPÀªÁV zsÉÆÃvÀgÀ PÁ°UÉ ¹PÀÄÌ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä£ÀªÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀÄ ºÀħâ½îUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 18.02.09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉà £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÉÆÃw¯Á¯ï ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.