Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, March 25, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


¢£ÁAPÀ;21-03-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¥ÀƪÀð ¸ÀeÁ D¸Á«ÄAiÀiÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ; 23 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgÀ G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: ZÀ£ÀÆßgÀÄ vÁ:f: AiÀiÁzÀVj ºÁªÀ: n£ï ±Éqï AiÀÄzÁè¥ÀÆgï ªÀÄvÀÄÛ CA¨ÉÃqÀÌgï ¨sÀªÀ£À ºÀwÛgÀ PÀAmÉÆãÉäAmï gÉïÉéà ±ÉÖñÀ£ï ºÀwÛgÀ ²ªÁf £ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß ªÀiÁ£Àå J.J¸ï.¦ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà «.£ÁgÁAiÀÄt ¦.J¸ï.L ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ §A¢ü¹ «ZÁgÀuÉUÉ M¼À¥Àr¹ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 27/2013 PÀ®A,457,380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ PÀ¼ÀĪÁzÀ MAzÀÄ qɯï PÀA¥À¤AiÀÄ PÀA¥ÀÆålgï ªÀiÁ£ÉÃlgï C.Q.6,500/- gÀÆ, 2) MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ ¢Ã¥À C.Q.1000/- gÀÆ, 3) MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ §lÖ®Ä C.Q.5,00/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀîvÀ£ÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 28/2013 PÀ®A,457,380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ PÀ¼ÀĪÁzÀ 1) MAzÀÄ ¸ÉÆä PÀA¥À¤AiÀÄ 26 EAa£À J¯ï.E.r n.« C.Q.gÀÆ 24,000/- CAzÀgÉ MlÄÖ JgÀqÀÆ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è MlÄÖ 32,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¼À¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ FvÀ£ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 108/2007 PÀ®A.379 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è 2 ªÀµÀð ¸ÀeÉ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É.

¦.J¸ï.L ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ.


 

ªÀgÀzÀQëuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

¢£ÁAPÀ;-11/03/2012 gÀAzÀÄ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢ ²æêÀÄw ²®à UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ 21 ªÀµÀð, eÁ;-°AUÁAiÀÄvÀ, G:-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:-PÀ«vÁ¼À vÁ;-ªÀiÁ¤é ºÁ.ªÀ. ¨É¼ÀV£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¢//§¸Àì¥ÀàUËqÀ FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀUËqÀ FvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 7-wAUÀ¼ÀªÀgÉÀUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ZÉ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåvÀÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, F «µÀAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ DUÁUÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ w½¸ÀÄwÛzÀÄÝ DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ 1).ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸Àì¥ÀàUËqÀ 32.ªÀµÀð,(UÀAqÀ) 2).²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ §¸Àì¥ÀàUËqÀ 60.ªÀµÀð, 3).£ÁUÀgÉqÉØ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥ÀàUËqÀ 40 ªÀµÀð, 4).²æêÀÄw ®QëöäzÉë UÀAqÀ £ÁUÀgÉqÉØ¥Àà 35 ªÀµÀð, 5).ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥ÀàUËqÀ 30ªÀµÀð,6).²æêÀÄw UÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀA¥Á¥Àw 38 ªÀµÀð, 7).²æêÀÄw FgÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀÆUÀgÉqÉØ¥Àà 28 ªÀµÀð, 8).¸ÀÆUÀgÉqÉØ¥Àà 32 ªÀµÀð,J®ègÀÆ eÁ:-°AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á;-PÀ«vÁ¼À. vÁ;-ªÀiÁ¤é EªÀgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ »A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6-wAUÀ½¤AzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ;-22/12/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀªÀgÉà ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ ''¨ÁgÀ¯Éà ¸ÀƼÉà §gÀÄwÛAiÀiÁ E¯Áè CAvÁ'' CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAzÀgÉPÉÆlÄÖ MAzÀÄ ªÉÃ¼É £ÀªÀÄä ¸ÀAUÀqÀ ¨ÁgÀzÉ EzÀÝgÉ ¤£Àß fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ¢£ÁAPÀ 22.03.2013 gÀAzÀÄ WÀl£É £ÀqÉ¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 24.03.2013 gÀAzÀÄ EzÀÝ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉÆ°¸ï oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 37/2013.PÀ®A. 498(J),504,448,323,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

J¸ï.¹/J¸ï.n/¦.J ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

    ¢£ÁAPÀ; 24-03-2013 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JAPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà ªÀ: 45, eÁ: £ÁAiÀÄPï G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: E.eÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ 1) £ÁUÀ£ÀÆgÀÄ zÉêÀgÉrØ 2) PÀÄAlÄÖ ¥ÀA¥ÀtÚ 3) §AzÉñÀ vÀAzÉ PÀÄAlÄ ¥ÀA¥ÀtÚ 4) gÀÄzÀæ¥Àà vÀAzÉ PÀÄAlÄ ¥ÀA¥ÀtÚ 5) ±ÀgÀt¥Àà PÀÄqÀÄzÁæ¼À 6) D£ÀAzÀ PÀÄqÀÄzÁæ¼À 7) §¸ÀªÀ PÀÄqÀÄzÁæ¼À 8) ±ÀgÀt¥Àà ¨ÉlÖqÀQ 9) ZÀAzÀæ¥Àà ¨ÉlÖqÀQ 10) ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ ¨ÉlÖqÀQ 11) §¸ÀªÀgÁd CAUÀr 12) ±ÀgÀt¥Àà CAUÀr 13) ¸ÀÄgÉñÀ CAUÀr 14) £ÁUÀgÁeï CAUÀr 15) ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ¯Áåt¥Àà 16) GªÉÄñÀ vÀAzÉ PÀ¯Áåt¥Àà 17) DzÉ¥Àà GZÉÑVqÀ 18) zÉêÀtÚ GZÉÑVqï 19) ¢rØgÉqÉØ¥Àà 20) ²æÃPÁAvÀ ºÀqÀ¥Àzï 21) a«ÄtÂJuÉÚ ªÀÄ®è¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 50 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: E.eÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À PÉÃQ ºÁPÀÄvÁÛ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ wªÀÄätÚ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼À ºÉÆPÀÄÌ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ wªÀÄätÚ£ÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ wªÀÄätÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ wªÀÄätÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¸É ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ÃªÀÅ KPÉà §A¢Ý¢ÝÃj §rAiÀÄĪÀÅzÁV ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, £ÀÆPÁr eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2013 PÀ®A 143, 147, 448, 323, 504, 506, 354 gÉ/« 149 L.¦.¹ & 3 (1) (X) (X1) J¸ï.¹/J¸ï.n/¦.J AiÀiÁPïÖ 1989 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ: 24-03-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-15 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀÄ®UÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ: ºÀjd£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: zÉëPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ E.eÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA 5 gÀ°èAiÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ EªÀgÀ 1 JPÀgÉ 10 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«ÄäUÉ ¤ÃgÀÄ ºÀj¹PÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà G¥ÁàgÀ 2) «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå G¥ÁàgÀ 3) AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà G¥ÁàgÀ 4) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå G¥ÁàgÀ 5) ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà G¥ÁàgÀ 6) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà G¥ÁàgÀ 7) £ÁgÁAiÀÄt¥Àà vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà G¥ÁàgÀ 8) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà 9) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà G¥ÁàgÀ 10) FgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ G¥ÁàgÀ 11) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà G¥ÁàgÀ 12) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà G¥ÁàgÀ 13) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ FgÀ¥Àà G¥ÁàgÀ 14) gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà G¥ÁàgÀ 15) FgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ G¥ÁàgÀ 16) zÉêÉÃAzÀæ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà G¥ÁàgÀ 17) AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà G¥ÁàgÀ 18) zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ G¥ÁàgÀ 19) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ zÁåªÀtÚ G¥ÁàgÀ 20) ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà G¥ÁàgÀ 21) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀtÚ G¥ÁàgÀ 22) ±ÀgÀt¥Àà qÉæöʪÀgï vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà 23) £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà G¥ÁàgÀ 24) §ÄgÉæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ G¥ÁàgÀ 25) ²ªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà G¥ÁàgÀ 26) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà G¥Àà®zÉÆrØ eÁ: £ÁAiÀÄPÀ 27) zÉêÀgÁd vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ 28) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå G¥ÁàgÀ 29) PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ 30) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ 31) ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà £ÁAiÀÄPÀ 32) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà G¥ÁàgÀ J¯ÁègÀÆ ¸Á: E.eÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 50 d£ÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ
45/2013 PÀ®A 143. 147. 341. 504. 323. 506 gÉ/« 149 L.¦.¹ & 3 (1) (X) J¸ï.¹/J¸ï.n/¦.J AiÀiÁPïÖ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ : 24-03-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ¸Á§tÚ ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: «zÁåyð ¸Á: ªÀĺɧƨï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ gÀ« FvÀ¤UÉ DgÉÆæ ¤AUÀ¥Àà ¸Á: ¸ÀÄPÁ¯ï ¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ 10000/- gÀÆ ¸Á® PÉÆnÖzÀÄÝ, ¤AUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄA¢gÀÄ gÀ«UÉ ¸Á®zÀ ºÀt PÉÆqÀ®Ä MvÁ۬Ĺ ¢£ÁAPÀ 24-03-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ UɼÉAiÀÄgÀÄ ©r¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄgÁzÀ £ÁUÀgÁeï E¤ßÃvÀgÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹.¦.J¸ï ±Á¯É ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ 1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 26 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀÄPÁ¯ï ¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 2) «gÉñÀ, 21 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀÄPÁ¯ï ¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 3) £ÀgÀ¹AºÀ, 19 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀÄPÁ¯ï ¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 4) ¸ÀtÚ «ÃgÀt,Ú 19 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀÄPÁ¯ï ¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 5) PÀA¨ÁgÀ £ÁUÀgÁeï, 23 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀÄPÁ¯ï ¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 6) ¤AUÀ¥Àà ¸Á: ¸ÀÄPÁ¯ï ¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5-6 d£ÀgÀÄ.¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆrè, gÁqï, ¥ÀAZï , ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉÊ£ï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ÃªÀÅ ªÀÄzÁåºÀß gÀ«AiÀÄ£ÀÄß ºÀt PÉÆqÀzÉà PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢j FUÀ ºÀt PÉÆqÀ¢ÝzÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß E¯Éè PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ £ÁUÀgÁeï¤UÉ gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÁAiÀÄPÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà JAzÀÄ eÁw JwÛ ¨ÉÊ¢zÀÝ®èzÉ F ¸Áj G½zÀÄ PÉÆAr¢ÝÃj E£ÉÆßêÉÄä fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ zËdð£ÀåªÉ¸ÀVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA, 58/2013 PÀ®A: 143, 147, 148, 504 , 323 , 324 , 307, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ & 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J PÁAiÉÄÝ-1989 gÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


 


 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-


 

¢£ÁAPÀ 24,03,2013 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ «dAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ 29 ªÀµÀð, eÁ;-ªÀiÁ¢UÀ, G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á-£ÀAd®¢¤ß vÁ:-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1).C±ÉÆÃPÀ vÁ¬Ä ºÀĸÉãÀªÀÄä 35 ªÀµÀð ªÀiÁ¢UÀ,¸Á;-£ÀAd®¢¤ß 2).GªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà 26 ªÀµÀð,ªÀiÁ¢UÀ,¸Á:-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ. 3).¸ÀwñÀ vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà 20 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ ¸Á:-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ, EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzsÀ £ÁåAiÀÄ«zÀÄÝ, DªÁV¤AzÀ E§âgÀ°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼É¢gÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÁAPÀ;-23/03/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ PÀĽvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀªÀgÉà ¦gÁå¢zÁgÀ£À vÀAzÉUÉ dªÀ¼ÀUÉÃgÀzÀ°èAiÀÄ ºÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzÀsÀ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛj §UɺÀj¹PÉƽîj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CzÉà ¹nÖ¤AzÀ DgÉÆæ £ÀA.1.FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ''¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£Àß ªÀÄPÀ̽UÉÉ ºÉÆ®zÀ ¨sÁUÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉüÀ°PÉÌ DUÀĪÀ¢¯ÁèªÉãÀÄ'' CAvÁ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹zÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA.2.FvÀ£ÀÄ FPÉAiÀÄzÀÄ §ºÀ¼ÁVzÉ CAvÁ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA.3.FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ JzÉUÉ UÀÄ¢Ý, PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2013. PÀ®A.504,323,324,341, ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 

¢£ÁAPÀ 25-03-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8.45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀĸÉä vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀÄ vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjUÉ EgÀĪÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß §¢UÉ ¸Àj¹ zÁj ªÀiÁrPÉÆArzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ 1) zÉÆqÀØzÀļÀîAiÀÄå vÀAzÉ UÉÆÃgÉAlÄè 2) ¸ÀtÚØzÀļÀîAiÀÄå vÀAzÉ UÉÆÃgÉAlÄè 3) ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ UÉÆÃgÉAlÄè J®ègÀÆ eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á-EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀÆQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°£À QgÀĨÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ DgÉÆæ £ÀA. 1 EªÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2013 PÀ®A 504, 323, 324 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 


 

¢£ÁAPÀ 25-03-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ¸ÀtÚzÀļÀîAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ-27 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÖ®Ä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ G¸ÀÄPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ 1) ºÀĸÉä vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå 2) £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄAiÀÄå E§âgÀÆ eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á-EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ , DgÉÆæ £ÀA.1 EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀÝ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÉUÀzÀĺÁQzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ¸ÀtÚzÀļÀîAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ zÉÆqÀØzÀļÀîAiÀÄå EªÀgÀÄ DgÉÆæ £ÀA.1 EªÀ¤UÉ "£ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀÝ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁPÉ vÉUÀzÀÄ ºÁQ¢ÝÃ?" CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæ £ÀA.1 EªÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ DUÀ DgÉÆæ £ÀA.2 FPÉAiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA.1 EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À JzÉUÉ eÉÆÃgÁV UÀÄ¢ÝzÀÝ C®èzÉà zÉÆqÀØzÀļÀîAiÀÄå¤UÉ eÉÆÃgÁV vÀ½îzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2013 PÀ®A 504, 323, 324 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 


 


 

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

    ¢£ÁAPÀ 24-03-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀÆå J¦JªÀiï¹ gÉÊvÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ) wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ ©üªÀÄtÚ ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 2) «gÀÄ¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ £ÁUÀgÀqÉØ¥Àà ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgï ºÀnÖ ºÁªÀ: §¥ÀÆàgï gÀ¸ÉÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 3) CPÀâgï ¸Á¨ï vÀAzÉ C¯Áè¸Á¨ï ¸Á: §¥ÀÆàgï gÀ¸É Û¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.
4) §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà d°è ¸Á: n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 5) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ ¸Á: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 6) ²ªÀtÚ @ ²ªÀÅ vÀAzÉ £ÁUÀgÁd¥Àà CAUÀr ¸Á: £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. £ÀA. 01 jAzÀ 06 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt PÀnÖ ``CAzÀgï ¨ÁºÀgï'' JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ²æà ¤AUÀ¥Àà J£ï.Dgï ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ. ªÀÄvÀÄÛ, ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 8700/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.56/2013 PÀ®A.87 PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:24-03-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.45 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄA¨Ágï, G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-J¯ï.PÉ.zÉÆrØ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ J¯ï.PÉ.zÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ HgÀºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄAqÀUÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ §ºÁgÀ JA§ £À¹Ã§zÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æà gÁªÀÄ¥Àà ªÉÊ. d®UÉÃj ¦.J¸ï.L EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ dÆeÁlzÀ ºÀt MlÄÖ gÀÆ. 3,375/-UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÀA§½ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2013 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPïÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

    ¢£ÁAPÀ 24-03-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀA¢£À ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄÄ£Áß ©Ã UÀAqÀ ºÀ¸À£ï ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ SÁ¹A C°AiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ±ÀgÀt §¸ÀªÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà, ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆmÁgï £ÀA PÉJ-36 JPïì-0700 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á: E.eÉ ºÉƸÀì½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA PÉJ-36/ JPïì-0700 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß JªÀiï.f ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ eÉÆÃgÁV ¤®PÀëðvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ºÀuÉUÉ , vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ªÉÆtPÁ®Ä PÉwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.57/2013 PÀ®A.279, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¢£ÁAPÀ:24-03-2013 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JA.PÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ £ÀA 1 ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 36 PÉ 8807 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ eÁ: ªÀÄrªÁ¼À ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw DgÉÆæ £ÀA. 2 2) «Ä¤ n¥Ààgï ¯Áj £ÀA PÉJ 37/3445 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¢®è. DgÉÆæ £ÀA. 1 vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð eÁ: ªÁ°äQ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄß PÀÆqÀ¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀzÉ EArPÉÃlgïUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀzÉ gÉÆÃrUÉ CqÀدÁV ¤°è¹zÀ «Ä¤ n¥Ààgï ¯Áj £ÀA PÉJ 37/3445 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÉüÀPÉÌ ©zÀÄÝ £À£ÀUÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV DgÉÆæ ±ÀgÀt §¸ÀªÀ FvÀ¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï dRªÀÄ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2013 PÀ®A. 279, 337, 338 283 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

D¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀtzÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

¢£ÁAPÀ 24.03.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà wªÀiÁägÉrØ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: UÉÆîègï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: C¥Àà£ÀzÉÆrØ FvÀ£ÀÄ,( ªÀÄÈv)À zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð eÁ: UÉÆîègï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: C¥Àà£ÀzÉÆrØ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁ¥À®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ zÉêÀgÀ PÉÆÃt §A¢ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß Nr¸À®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ PÉÆÃtªÀÅ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÁ®Ä,¥ÀQÌUÉ,JzÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ E¯ÁeÉ PÀÄjvÀÄ zsÀ£ÀªÀAwæ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ EzÀÝ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2013 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.03.2013 gÀAzÀÄ 40 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-03-2013


 
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-03-2013

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 03/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¦mÉæ, ¸Á: JPÀ¯ÁgÀ EvÀ£ÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »A¢¤AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlªÀżÀîªÀ£ÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 24-03-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §A¢zÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ OgÁzÀ(©) UÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹, C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÀAzÀÄ zÁR°¹ aQvÉì ¤ÃqÀÄwÛzÁÝUÀ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ±ÀgÀt¥Áà EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj WÀl£É DPÀ¹äPÀªÁV £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ, AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀIJ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ¦mÉæ, ¸Á: JPÀ¯ÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 03/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-  
¢£ÁAPÀ 23-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸Á«vÁæ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÁæªÀt ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: CqÀUÁAªÀ vÁAqÁ, vÁ: ¯ÉÆúÁ, f: £ÁAzÉÃqÀ (JªÀÄ.J¸À) EªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÁæªÀt vÀAzÉ Q±À£À ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ PÉ®¸À §UÀzÀ¯ï ²ªÁgÀzÀ°è ªÀiÁr, §UÀzÀ¯ï ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ UÀįÁªÀÄ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ vÀªÀÄä UÀÄqÀ¸À°UÉ §AzÀÄ gÁwæ Hl ªÀiÁr ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ MªÉÄä¯É JzÉ £ÉÆë£À ¨ÉÃ£É PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉ½î ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ, C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV vÀgÀĪÁUÀ PÀªÀÄoÁuÁ ºÀwÛgÀ ±ÁæªÀt EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-03-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2013, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ: 19-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉñÀéj vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Áà, ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÉgÀ, ¸Á: L£ÀÄ°, vÁ: aAZÉÆý EªÀgÀ vÀAV £ÁUÀªÀÄtÂ@£ÁUÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Áà, ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ¨sÀPÀÛªÀiÁä EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄgÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀi˯Á¨Á¨Á zÀUÁðzÀ°èzÁÝUÀ £ÁUÀªÀÄt EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃVzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ zÀUÁðPÉÌ §gÀzÉ J°èUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É JA§ÄªÀÅzÀÄ UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢®è, F §UÉÎ J¯Áè ¸ÀA¨sÀA¢PÀjUÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ DPÉAiÀÄ EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwÛ®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-03-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2013, PÀ®A 20(©) 2 J£ï.r.¦.J¸ï DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ ¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ²æÃPÁAvÀ.«.C¯Áè¥ÀÆgÀ ¦J¸ÀL ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀjUÉ ªÀqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ §¸À ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ C£À¢üPÀÈvÀªÁV UÁAeÁ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ qÁ|| ªÀĺÉñÀ ©gÁzÁgÀ ªÉÊzÁå¢üPÁj ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀæövÀézÀ°è oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÀqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤®ÄèªÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è §¸ÀªÀ ªÀÄAl¥À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ©ÃzÀgÀ ªÀqÀUÁAªÀ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è DgÉÆæ ¥ÀÄAeÁgÁªÀÄ vÀAzÉ zɪÀgÁªï ¨sÀÆgÁqï ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ªÀÄAoÁ, vÁ: f: eÁ®£Á (JA.J¸ï) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°è UÁAeÁ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AwgÀĪÁUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 3 PÉ.f UÁAeÁªÀ£ÀÄß qÁ|| ªÀĺÉçgÀ ©gÁzÁgÀ ªÉÊzÁå¢üPÁj ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2013, PÀ®A 465, 379 eÉÆvÉ 109 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-03-2013 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ E¤ì÷nlÆå C¥sï ªÉÄÃrPÀ¯ï ¸ÉÊ£Éì¸ïì ©ÃzÀgï zÀ°è ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¯Áå§ mÉÃPÀ¤µÀAiÀÄ£ï CAvÁ £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀÄ £ÉêÀÄPÁw PÁ®PÉÌ J¸ï.n UÉÆAqÁ CAvÁ eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ©Ãj (©) UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹ CAvÁ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀjAzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹ PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉêÀÄPÀUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¹AzÀÄvÀé ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ°è EvÀ£ÀÄ £Ë¨ÁzÀ ¤ªÁ¹ JAzÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß DgÉÆæ qÁ|| ©.N ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà qÉÊgÉÃPÀÖgï D¥sï ©ÃzÀgÀ E¤ì÷nlÆå C¥sï ªÉÄÃrPÀ¯ï ¸ÉÊ£Éì¸ïì ©ÃzÀgï EvÀ£ÀÄ ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt E¯ÁSÉUÉ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄ £Ë¨ÁzÀ ¤ªÁ¹ §zÀ¯ÁV ©Ãj(©) UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹ JAzÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¨ÉÃPÀÄ CAvÁ §gÉ¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀzÉ DvÀ£À ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁr, zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉƪÀÄAiÀiÁå °AUÀAiÀiÁå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 62 ¥ÉÆæÃ¥sɸÀgï & ºÉZïNr E£ï ©ÃzÀgÀ E¤ì÷nlÆå C¥sï ªÉÄÃrPÀ¯ï ¸ÉÊ£Éì¸ïì ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-  
¢£ÁAPÀ 22, 23-03-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CuÁÚgÁªÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀvÀgÁªÀ ¨sÀÄdAUÉ ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¹.©.£ÀUÀgÀ (¯ÉPÀÑgÀ PÁ¯ÉÆä) ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ M¼ÀVlÖzÀÝ ºÉÆAqÁ ¸ÉÖãÀgÀ ¹.©.J¥sÀ. £ÀA. PÉJ-39/eÉ-0981 £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ UɼÉAiÀÄgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ°è®, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÉ¹ì £ÀA. JA.E.4eɹ404J®88014649, EAf£À £ÀA. eÉ.¹.40E9034378 EzÀÄÝ, C.Q. 45000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-03-2013 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ jAiÀiÁeÉÆâݣï vÀAzÉ ¥sÉÊeÉÆÃ¢Ý£ï ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: C¸ÀgÀ PÁ¯ÉÆä avÁ¥ÀÆgÀ, f: UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, »A¢¤AzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV, zÀÄqÀQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀÄeÁvÁ ¨ÁgÀ & gɸÀÆÖgÉÃAl JzÀÄj£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹, DgÉÆæAiÀÄÄ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-03-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀd¤PÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà UÀÄgÀÄ ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, ¸Á: PÁqÀªÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ ¸Àa£À vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ºÁUÀÆ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ±Á¯ÉUÉ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî mÁgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ Hj£À CdÄð£À gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ eÉʪÀAvÀ zÀAr ¸Á: PÁqÀªÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 24-03-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

 ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ:
ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ,ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಯ್ಯಾ ಕಲಾಲ ಸಾ|| ಚಿಮ್ಮಾಯಿದಲಾಯಿ ತಾ|| ಚಿಂಚೋಳಿ ರವರು ನಾನು 2011 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಯ ಕೋಟಗಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಧ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅದನ್ನು ವಾಪಸು ಪಡೆದುಕೊ ಅಂತಾ ಶಿವರಾಯ ಕೋಟಗಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ದೂರನ್ನು ವಾಪಸು ತಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ:24-03-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಿವರಾಯ ಕೊಟಗಿ ರವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶಿವರಾಯ ಕೋಟಗಿ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಕಲ್ಲಮ್ಮ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತು ತುಕರಾಮ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ  ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗುಪ್ತಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:58/2013 ಕಲಂ, 341, 323, 324, 504, 506, 307 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಾ ಗಂಡ ಮಹೇಶಕುಮಾರ ಗಾಯಕವಾಡ ಸಾ:ಮನೆ.ನಂ.45 ರೈಲ್ವೆ ಕ್ವಾಟ್ರಾಸ್ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ನಮ್ಮ ಬಾಜು ಮನೆಯವನಾದ ಬಾಲು ತಂದೆ ರಾಜು ಸಾಲುವಾ ಇತನು ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡ ಕೇಳಲು ಹೋದರೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:24/03/2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬಿಳುತ್ತಿದ್ದುದ್ದು ನೋಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಬಾಲು ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಿಯಾ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆವರು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಬಾಲು ಇತನು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮುಖಕ್ಕೆ, ಎಡಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಾ ಗಂಡ ಮಹೇಶಕುಮಾರ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 43/2013 ಕಲಂ, 323,504,506,354,307 ಸಂ:34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.