Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, August 7, 2019

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-08-2019


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 07-08-2019

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 61/2019, PÀ®A. 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 06-08-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà dªÀÄzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 63 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ºÉAqÀw ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÁ®Ä£ÀrUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀnÖUÉ ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-zÀħ®UÀÄAr gÉÆÃqÀ zÀħ®UÀÄAr ²ªÁgÀ zsÀªÀÄðgÁd ZÀAzÀ£ÀPÉÃj gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¸ÉÊrUÉ vÁ£ÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀwUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀwUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉ JzÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® »ªÀÄärAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ zÀħ®UÀÄAr ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 06/2019, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-07-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¦Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð, ¸Á: UÁzÀV gÀªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: UÁzÀV gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ §®UÁ°£À »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ºÁªÀÅ PÀr¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¸ÀévÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ £ÉÆÃr ¥ÀPÀÌzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ vÁ¬ÄUÉ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ vÀAzÉ ºÁUÀÆ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ §AzÀÄ ºÉýzÁUÀ CtÚ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀAzÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 30-07-2019 gÀAzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À G¸Áä¤AiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ C°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¸Áä¤AiÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CªÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀiÁ£À AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 06-08-2019 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 07/2019, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ದಿನಾಂಕ 06-08-2019 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ  ದಾಮೊದರ  ಪಾಂಚಾಳ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಪಾಂಚಾಳ, ಸಾ: ಹೊಳಸಮುದ್ರ ರವರ ಗಂಡ ದಾಮೊದರ  ತಂದೆ ದತ್ತು ಪಾಂಚಾಳ ವಯ: 43 ವರ್ಷ ರವರು ತಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಮನೆಯ ಮಾಲಿಕರಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಹೊಳಸಮುದ್ರದಿಂದ ಕಟ್ಟಡದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಖರೀದಿಸಲು ಕಮಲನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಕೂಡ ಗಂಡನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬದ ಸಲುವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕಮಲನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಗಂಡ ಬಸವೇಶ್ವರ ಎಂಟರ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು  ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಗಂಡ ಕಮಲನಗರ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಮ್ಮೆಲೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರ ಸಹಾಯದಿಂದ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ಕಮಲನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಗಂಡ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೂರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 17/2019, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-07-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ªÀUÉΣÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ¥Àj²µÀÖ, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üªÀÄuÁÚ £ÁUÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ºÁgÀÆgÀUÉj PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ¸ÁUÀgÀ ¥Án® EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÀvÀ£À ªÉÄÃ¯É gÁqÀ ¨ÉAqÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆV DPÀ¹äPÀªÁV gÉhÆð PɼÀUÀqÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ£À UÀAUÁªÀÄAiÀiÁå D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ C°è aQvÉì ªÀiÁr¹ ¢£ÁAPÀ 05-08-2019 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ªÉÊzÁå¢PÁjUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ C°èAzÀ ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀUÉ §gÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 06-08-2019 gÀAzÀÄ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÆ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¸ÀzÀj WÀl£É DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 06-08-2019 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.