Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, July 19, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½ 1994.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢.09-07-13 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ PÀ.¸À.¥ÀgÀªÁV CgÀÄuï.r.E ¨sÀÆ«eÁÕ¤ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSÉ ¸ÉÖõÀ£ï gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ j.¸ÀªÉÃð.£ÀA.404/1/1(ºÉƸÀ ¸ÀªÉð.£ÀA.701/1) gÀ d«ÄäUÉ ¨sÉÃnPÉÆlÄÖ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ®Äè UÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj d«Ää£À ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ C£À¢üÃPÀÈvÀ UÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀtÚzÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ zÁ¸À¥Àà, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 60 ªÀµÀð, ¸Á.ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ¤UÉ ¸ÉÃjzÁÝVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«Ää£À°è PÀ®ÄèUÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉ¢®è¢gÀĪÀÅzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 23 PÀ®Ä被ÄäUÀ¼À£ÀÄß zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CAzÁdÄ 78.091 WÀ£À «ÄÃlgÀÄUÀ¼ÀµÀÄÖ EzÀÄÝ EzÀgÀ CAzÁdÄ ªÀiË®å gÀÆ.1,56,182/- UÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÀ®Ä被ÄäUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀĪÀgÀ ªÀ±ÀPÉÌ ¤ÃqÀ¯ÁVzÀÄÝ £ÉÆnøï eÁj ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/2013 PÀ®A.44(2) PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½ 1994. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢.18-07-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ HlªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà CAiÀÄåtÚ vÀAzÉ DzÉ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀÄ eÁwB£ÁAiÀÄPÀ, ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð,GBPÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB¥ÁvÁ¥ÀÆgÀ. ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw ªÀÄÈvÀ ±ÁªÀAvÉæªÀÄä UÀAqÀ CAiÀÄåtÚ vÀ¼ÀªÁgÀÄ eÁwB£ÁAiÀÄPÀ, ªÀAiÀÄ-28ªÀµÀð,GBPÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB¥ÁvÁ¥ÀÆgÀ.EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¥ÁvÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ gÁwæ 11-00UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÁ¹UÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀ ªÀÄÈvÀ¼À §®UÁ®Ä »A§qÀPÉÌ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ 108 CA§Ä¯É £ÀìzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆjUÉ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzÀåzÀ°è ¢.19-07-2013 gÀAzÀÄ 01-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 12/2013 PÀ®AB 174 ¹.Dgï.¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 26-10-2012 gÀAzÀÄ11.00 UÀAmÉUÀ ¥ÉÊzÉÆrØ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁ𢠲æà ¹zÀÝAiÀÄå vÀAzÉ ZÀ£ÀߪÀÄ®èAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÉÊzÉÆrØ vÁÀ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀ£Àß 17 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgÉzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁUÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ 3] eÁ£ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð 4) ¨ÉlÖAiÀÄå vÀAzÉ ªÀįÉèñÀAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð 5) «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå vÀAzsÉ ªÀįÉèñÀAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð 6)CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²æÃVjAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð 7) ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà zÉÆÃj ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ºÉÆAZÀÄ ºÁQ PÁAiÀÄÄwÛzÀÄÝ 1) ºÀA¥ÀAiÀÄå vÀAzÉ §AiÀÄå¥Àà ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ DPÉAiÀÄÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÆoÁ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆVzÀÄÝ, D.£ÀA. 03 jAzÀ 07 gÀªÀgÀÄ F PÀÈvÀåUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ zÀĸÉàçÃgÀuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁt¢zÁÝUÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢PÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ £ÀAvÀgÀ D.£ÀA.2 FvÀ£À£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ D.£ÀA. 01 FvÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃrgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ SÁ¸ÀV ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 157/2011 PÀ®A. 366(J) , 109.120 (©) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 18-07-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ VÃvÁPÁåA¦£À°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ §ÄdÓ¥Àà 28ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB VÃvÁPÁåA¥À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ 1) AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà 2) §¸Àì¥Àà ªÀUÀgÀ£Á¼À 3) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸ÁB VÃvÁPÁåA¥À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£Á PÁgÀt ¨ÉʬÄÝzÀÄÝ, AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀiÁÝqÀÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀgÀ vÁ¬ÄUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, ¯Éà §zÁä¸À CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 210/2013 PÀ®A.504, 324, 506 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁärPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ: 17-07-2013 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C£Àéj UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üªÀıÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: C£Àéj UÁæªÀÄ FvÀ£À ºÉAqÀw vÀªÀÄä Hj£À UÁæªÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ ªÀÄÆPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: C£Àéj UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤®Äè ¤£ÀߣÀÄß ºÀqÀÄvÉÛ£É, ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ ªÀAiÀĸÁìVzÉ, CzÀPÉÌ ¤Ã£ÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÀÄ®VPÉÆ ¤£ÀUÉ ¸ÀÄR PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁUÀ DPÉAiÀÄÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ »AUï ªÀiÁvÁqÀwÃAiÀiÁ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¯ÉøÀÆ¼É ªÀÄvÉÛãÀÄ ªÀiÁvÁqÀwÃAiÀiÁ CAvÁ CAzÀÄ DPÉAiÀÄ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÁUÀ Q« rAUï §r¢zÀÄÝ, ªÀÄvÉÛ F ¸ÀÆ¼É £À£Àß ºÀwÛgÀ ªÀÄ®UÀ¢zÀÝgÉ, fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ C°èAiÉÄà ©¢zÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÉÆqÉzÁUÀ ¹ÃgÉ ¸ÉÃgÀUÀÄ eÁj ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀªÁVzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/2013 PÀ®A. : 341.504.323.324.506.354 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.07.2013 gÀAzÀÄ -101 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 20,600/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-07-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-07-2013

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2013, PÀ®A 498(J), 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 323, 307 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠥À®è« UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ zsÀ£ÀÆßgÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UËgÀ UÁæªÀÄ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ UËgÀ UÁæªÀÄzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ zsÀ£ÀÆßgÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, FvÀ£À eÉÆvÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ, ®UÀߪÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ¸ÀjAiÀiÁVzÀÝgÀÄ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 wAUÀ½¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¤£ÀUÉ CrUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqɧr ªÀiÁr, ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É, ªÀÄvÀÄÛ CgÉÆævÀgÁzÀ 2) CvÉÛ ®Qëöä ¨Á¬Ä UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ, 3) ªÀiÁªÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ zsÀ£ÀÆßgÉ, 4) ¨sÁªÀ ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ zsÀ£ÀÆßgÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, EªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ gÀªÉÄñÀ EvÀ¤UÉ ¨ÉÃgÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ w½¹zÀÄÝ CªÀgɯÁè ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÁAPÀ 02-07-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¤Ã£ÀÄ CrUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁr¯Áè, PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÁUÀ G½zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ FPÉUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ aÃgÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¨ÉAQ Dj¹zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JzÉUÉ, PÀÄwÛUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥À®è« EªÀjUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁð ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁV, £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ “®ºÁ£É” D¸ÀàvÉæ ¯ÁvÀÆgÀÄ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 17-07-2013 jAzÀ 18-07-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¸ÀAdÄ EvÀ£ÀÄ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ©ÃzÀgÀ vÀºÀ¹Ã® PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä ¦üAiÀiÁ𢠮°vÁ UÀAqÀ £ÁUÀ±ÉnÖ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ, ¸ÀzÀå: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
ದಿ£ÁAPÀ 17, 18-07-2013 ರಂದು gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ಯಾರೊ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಭಗವಂತರಾವ ಪಾಟೀಲ ಸಾ: ನಿಟ್ಟೂರ(ಬಿ) EªÀgÀ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾದ ಕಮಲಾಕರ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾವ ಪಾಟೀಲ ಸಾ: ನಿಟ್ಟೂರ(ಬಿ) ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಶಟರಗೆ ಹಾಕಿದ ಸರಪಳಿಯು ರಾಡಿನಿಂದ ಮಣಿಸಿ ತೆಗೆದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲಮಾರಿಯ ಒಂದು ತಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಾಡಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರೆದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಾ ಕಮಲಾಕರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಂಡw ಸರಸ್ವತಿ ಇವರು ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ತಿಳಿಸುವುದಾಗಿ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ತನ್ನ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÀ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/2013, PÀ®A 407 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-06-2013 gÀAzÀÄ ¸ÉÆÃAiÀiÁ©£ïUÉ M¼ÉîAiÀÄ ¨É¯É §A¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ PÀȵÀÖAiÀiÁå JgÀªÀÄ®ªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆêÀÄn, ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄtÂ(¹) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÉÆÃAiÀiÁ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß  ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ¯ÁvÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀAvÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ©ÃzÀgÀ£À Vj mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ²ªÀgÀÄzÀæ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà Vj EªÀgÀ mÉA¥ÉÆà £ÀA. JªÀiïJZï-24/eÉ-5546 £ÉÃzÀgÀ°è MlÄÖ 100 aî ¸ÉÆÃAiÀiÁ©£ï C.Q 3 ®PÀë 90 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ¸ÉÆÃAiÀiÁ©£ï ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆÃzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ Hj£À PÀªÀįÁPÀgÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ, eÁªÉÃzÀ vÀAzÉ CºÀªÀÄäzÀ ºÀĸÉãÀ, vÁeÉÆâݣï vÀAzÉ dªÀiÁ®¸Á§ ºÁUÀÄ UÀ¥sÁgÀ vÀAzÉ bÉÆÃlÄ«ÄAiÀiÁå EªÀgÀÄ PÀÆr ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆà qÉæöʪÀgï C¤Ã® FvÀ£ÀÄ mÉA¥ÉÆà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¯ÁvÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 28-06-2013 gÀAzÀÄ ¯ÁvÀÆj£À NA PÁå£ÀªÉ²AUï ªÀiÁ°ÃPÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr £Á£ÀÄ ¤£Éß  ¸ÉÆÃAiÀiÁ©£ï ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr vÀªÀÄä PÀqÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ §AzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà mÉA¥ÉÆà vÀªÀÄä PÀqÉUÉ §A¢®è JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ£À Vj mÁæ£Àì¥ÉÆlð ªÀiÁ°ÃPÀjUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr «ZÁj¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆà qÉæöʪÀgï C¤Ã® FvÀ£À ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 8805323751 ºÁUÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ ªÉÆÃ. £ÀA§gÀ 7756055398 ¤ÃrzÀgÀÄ, ZÁ®PÀ C¤Ã® FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆèÉÊ® £ÀA. 8805323751 ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆèÉÊ® £ÀA. 9945836192 £ÉÃzÀPÉÌ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¸ÉÆÃAiÀiÁ©£ï ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¯ÁvÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆà ¤Ã®AUÁ ºÀwÛgÀ ¨ÉæÃPï ¥ÉÊ¥ï ¥Éïï DVzÀÝjAzÀ mÉA¥ÉÆà E¯Éè ¤AwzÉ JAzÀÄ w½¹zÀ, £ÀAvÀgÀ j¥ÉÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¯ÁvÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ, ¯ÁvÀÆj£À QÃwð ¸Á®ªÀAmï KjAiÀiÁzÀ°è mÉA¥ÉÆà ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆèÉÊ® ¥sÉÆãÀUÀ½UÉ PÀgÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 01-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ NA PÁå£ÀªÉùAUï EªÀjUÉ  ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr £Á£ÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ ¸ÉÆÃAiÀiÁ©£ï mÉA¥ÉÆà §AzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà mÉA¥ÉÆà §A¢®è JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ£À Vj mÁæ£Àì ¥ÉÆlð£ÀªÀjUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀÄ £Á£ÀÄ C¤Ã® FvÀ¤UÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr PÉüÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV J®ègÀÆ PÀÆr mÉA¥ÉÆà qÉæöʪÀgï C¤Ã® FvÀ£À ªÉÆèÉÊ°UÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÁUÀ DvÀ£À ªÉÆèÉÊ® ¹éZï D¥sï ºÉüÀÄwÛvÀÄÛ, ¯ÁvÀÆjUÉ ºÉÆÃV J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀzÀj mÉA¥ÀÆ J°èAiÀÄÄ ¹UÀ°®è, mÉA¥ÉÆà £ÀA. JªÀiïJZï-24/eÉ-5546 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ C¤Ã® ºÁUÀÄ Vj mÁæ£Àì¥ÉÆlð ªÀiÁ°ÃPÀ ²ªÀgÀÄzÀæ¥Áà Vj EªÀgÀÄ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CAzÁdÄ 3 ®PÀë 90 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄ 100 aî ¸ÉÆÃAiÀiÁ©£À ¯ÁvÀÆjUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV w½¹ ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆÃzÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¯ÁvÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀzÉ £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/2013, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-07-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ §rUÉgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: SÁf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAd J¦JªÀiï¹ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀȵÀÚPÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ïL (C.«) UÁA¢üUÀAd ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, DgÉÆævÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 1140/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 2 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 1 ¨Á® ¥Á¬ÄAl ¥É£Àß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2013, PÀ®A ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ªÀÄqÉ¥Àà gÀAeÉÃj ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¤uÁð ªÁr, ¸ÀzÀå: J¯ïLf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉAqÀw «Ä£ÁQë ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ ªÉÄrPÀ¯ï KeɤìAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀð¢AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 10-07-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «Ä£ÁQë EPÉAiÀÄÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV w½¹ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-07-2013 gÀAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/9666 £ÉÃzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ gÁAUÀ ¸ÉÊqÁV zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ UÉÃl JzÀÄgÀÄUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Àà PÀqÀ§½î, ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ (ºÀjd£À), G: §¸ï ¤ªÁðºÀPÀ, ¸Á: PÀqÀUÀAa, vÁ: D¼ÀAzÀ, ¸ÀzÀå: §¸ï WÀlPÀ, ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ªÉƼÀPÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಶೋಕನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ:
ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ನಾಟೀಕಾರ ಸಾ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 18/07/2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ  ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ  ಹೊಗುವ  ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸೇಡಂ-ಹಾವೇರಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಗೇಜ ಬ್ಯಾಗ ಮತ್ತು  ಸೊನಿ ಕಂಪನಿಯ ಲ್ಯಾಪಟಾಪ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇರುವ ಬ್ಯಾಗನ್ನು  ಬಸ್ಸಿನ ಸೀಟಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ನೀರಿನ ಬಾಟಲ ತರಲು  ಬಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಕ್ಯಾಂಟಿನಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ  ಬಂದು ನೊಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ ಲ್ಯಾಪಟಾಪ ಇರುವ ಬಾಗ  ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಿದ್ದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.  ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು  ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿದ್ದು  ಬ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ  1) ಒಂದು ಸೊನಿ ಲ್ಯಾಪಟಾಪ ಅ:ಕಿ:  40,000/-  ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 1) ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಎಲ್‌.ಸಿ ಮೂಲ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ, 2) ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಮೂಲ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ 3) ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ, 4) ಕಾಲೇಜ ರಸಿದಿಗಳು  ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೆ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ ಇದ್ದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ಕುರಿತು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ:
         ದಿನಾಂಕ:18-07-2013 ರಂದು ಶ್ರೀ. ಅಕ್ಬರ್ ಸಾಬ ನದಾಫ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜೆಸ್ಕಂ ಸೇಡಂ. ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಸೇಡಂ-ಚಿಂಚೋಳಿ ರೋಡಿನ ಸಟಪಟನಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಐಡಲ್ 11. ಕೆ.ವಿ. ಶಿರೋಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯೂತ್ ಮಾರ್ಗದ 5 ಕಂಬಗಳ ಅಂದಾಜು 1.3 ಕಿ.ಮೀ ಅಳತೆಯ ಅಲೂಮಿನಿಯಂ ವೈಯರನ್ನು ದಿನಾಂಕ:17-07-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 1000 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 0600 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಳವಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯೂತ್ ಕಂಬದ ಅಲೂಮಿನಿಯಂ ವೈಯರಿನ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ 45,000/- ಗಳು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಳ್ಳತನವಾದ ವಿಷಯ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಠಾಣೆಗೆರುವಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ದೂರು ಅರ್ಜಿ  ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:
ಶ್ರೀಮತಿ.ವಿಶಾಖಾ  ಗಂ. ಶಿವರಾಜ ಗೋಗರೆ ಸಾ: ಸೊಂತ ರವರು  ದಿ: 28-11-10 ರಂದು ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಸುಭಾಷ ಗೋಗರೆ ರವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು  ನನ್ನಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಶಿವರಾಜನಿಗೆ   5 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ, ಬಟ್ಟೆ-ಬರೆ, ,ವಾಚ್ ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ 11,000/- ರೂಪಾಯಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದ ಮೊದಲು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ನಂತರ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಸುಭಾಷ ಗೋಗರೆ, ಅತ್ತೆ  ರೇವತಿ ಗಂಡ ಸುಭಾಷರಾವ ಗೋಗರೆ , ನಾಗರಾಣಿ ಗಂಡ ಗಜಾನಂದ ಮಾಲ್ದಾರ ಗಜಾನಂದ ತಂದೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮಾಲ್ದಾರ, ಲಖನ ತಂದೆ ಸುಭಾಷರಾವ ಗೋಗರೆ ಮತ್ತು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ತಂದೆ ಬಳವಂತರಾವ ಮಾಲ್ದಾರ ರವರು ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರ ತರಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶಿವರಾಜನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ದಿನಾಲು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯ್ಯುತ್ತಾ ಕೈಯಿಂದ ನನಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ನೂಕಿಸಿಕೊಡುವುದು ಮಾಡುತ್ತಾ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕದೇ ಒಂದು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಹಾಕಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ