Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, September 15, 2013


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ  : 15/09/2013.

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå154/2013 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt    78(3) PÉ.¦ KPïÖ

¢£ÁAPÀ 14/09/2013 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. alUÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄ DgÉÆæ, ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¸À°è¹zÀÄÝ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±À ¢£ÁAPÀ 14/09/2013 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ¹zÁÝxÀð vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ±ÁSÁ ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ 2) ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ±ÀªÀiÁð ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á// alUÀÄ¥Áà gÀªÀjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ 1) ²æà ©üêÀÄgÁªÀ gÁoÉÆÃqÀ ¹¦¹ 1338 2) ²æà ¢°¥À ¹¦¹ 1495, 3) ²æà gÀªÉÄñÀ ¹¦¹ 1726 4) ²æà azÁ£ÀAzÀ ¹¦¹ 1047 ªÀÄvÀÄÛ 5) fÃ¥À ZÁ®PÀ ²æà ªÀiÁtÂPÀ J¦¹ 366 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥Éưøï fÃ¥À £ÀA PÉJ-38/f-214 £ÉzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ ºÀĸÉä D®A NuÉAiÀÄ PÀȵÀÚ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ ¦J¸ïL ¸ÁºÉçgÀ eÉÆvÉ ¹§âA¢d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §£À±ÀAPÀj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwgÀ EgÀĪÀ ¨Áj«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä §£À±ÀAPÀj ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¹¹ gÉÆÃr£À ªÉÄïɠ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä CAvÀ ºÉý CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À aÃn §gÉzÀÄ PÉÆlÄÖ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr 1300 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ d¥sÀgÀSÁ£À vÀAzÉ gÀ¹ÃzÀSÁ£À SÁ£ÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð  eÁw ªÀÄĹèA GzÉÆåÃUÀ K¯ÉÃQÖçõÀ£ï ¸Á// ºÀĸÉä D®A alUÀÄ¥Áà. CAvÀ w½¹ vÁ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ  1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ £ÀA©¹ £À¹Ã©£À ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwzÉÝÃ£É CAvÀ w½¹zÀÄÝ EvÀ£À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ®Ä FvÀ£À ºÀwÛgÀ 6 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ 3050/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ £À¹Ã©£À ªÀÄlPÁ aÃn §gÉÃzÀAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ £ÀA©¹ £À¹Ã©£À ªÀÄlPÁ aÃn §gÉÃzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ  DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå155/2013 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt    78(3) PÉ.¦ KPïÖ

¢£ÁAPÀ 14/09/2013 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. alUÀÄ¥Àà,  DgÉÆæ, ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¸À°è¹zÀÄÝ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 14/09/2013 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ¹zÁÝxÀð vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ±ÁSÁ ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ 2) ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ±ÀªÀiÁð ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á// alUÀÄ¥Áà gÀªÀjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ 1) ²æà ©üêÀÄgÁªÀ gÁoÉÆÃqÀ ¹¦¹ 1338 2) ²æà ¢°¥À ¹¦¹ 1495, 3) ²æà gÀªÉÄñÀ ¹¦¹ 1726 4) ²æà azÁ£ÀAzÀ ¹¦¹ 1047 ªÀÄvÀÄÛ 5) fÃ¥À ZÁ®PÀ ²æà ªÀiÁtÂPÀ J¦¹ 366 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥Éưøï fÃ¥À £ÀA PÉJ-38/f-214 £ÉzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ PÀjªÀÄįÉèñÁå zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ ¦J¸ïL ¸ÁºÉçgÀ eÉÆvÉ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV J¦JªÀiï¹ AiÀiÁrð£À UÉÃn£À ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄïɠ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä CAvÀ ºÉý CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À aÃn §gÉzÀÄ PÉÆlÄÖ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr 1600 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸ÁzÀPÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ªÉÄÃPÁå¤PÀ ªÀAiÀÄ 46 §ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G// PÀÆ° ¸Á// ¨sÁ¸ÀÌgï £ÀUÀgÀ alUÀÄ¥Áà. CAvÀ w½¹ vÁ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ  1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ £ÀA©¹ £À¹Ã©£À ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwzÉÝÃ£É CAvÀ w½¹zÀÄÝ EvÀ£À CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ®Ä FvÀ£À ºÀwÛgÀ 6 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ 750/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ £À¹Ã©£À ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ £ÀA©¹ £À¹Ã©£À ªÀÄlPÁ aÃn §gÉÃzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ  DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
eÁ°ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ AiÀÄ®èªÀÄä zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À §AiÀÄ®Ä eÁUÉà ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ »rAiÀÄ®Ä ªÀÄj¸Áé«Ä vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà bÀvÀæ ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 10,200/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 160/2013 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀÄvÁÛgÉ.
J¸ï.¹/ J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 14-09-2013 gÀAzÀÄ 8-20 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ ¸ÀtÚ ®PÀëöä¥Àà 21ªÀµÀð, ªÀqÀØgÀ, (¨ÉÆë), PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB ºÀnÖ vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀnÖUÁæªÀÄzÀ DAd£ÉÃAiÀÄåzÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è PÀÆr¹zÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä §¸ÀªÀtÚ UÀÄr ªÀÄÄAzÉ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¯Éà ªÀqÀØgÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà eÁ¹Û ¸ËAqÀ ©lÖPÉÆAqÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ºÉÆgÀngÉãÀ¯Éà CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®Q« ªÀÄ°ØUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°èzÀÝ 1) ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ 2) ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ3) CªÀÄgÉñÀ 4) ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ 5) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 6) ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÀnÖUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ªÉÄgÀªÀtÂUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä §AzÀ ¸ÀÄ«ÄvÁæ ºÁUÀÆ C£ÀߥÀÆtð EªÀjUÉ PÁ°¤AzÀ ºÉÆnÖUÉ ªÀzÀÄÝ, ªÀÄAiÀiÁðzÉUÉ PÀÄAzÀÄ §gÀĪÀAvÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 248/2013 PÀ®A. 143, 147, 148, 324, 323,354, 504,506 gÉ.«. 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) J¸ï¹./J¸ïn ¦.J AiÀiÁåPÀÖ 1989 CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ÁärPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

            
FUÉÎ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ½AzÀ ¸ÀvÀvÀªÁV ªÀļÉAiÀÄÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, ªÀAiÀiÁ-60 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-dĮĪÀÄUÉÃgÁ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ªÀļÉAiÀÄ ¤Ãj¤AzÀ £É£É¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄÈvÀ vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ-55 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á-dĮĪÀÄUÉÃgÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 10-09-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ ªÀÄvÀÄÛ bÀvÀÄÛ PÀĹzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ DPÉAiÀÄ ªÉÄÊ PÉÊUÀ½UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹PÉÆAqÁUÀÆå UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 13-09-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆj£À jªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 13-09-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 11/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 13-09-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 18-00 ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀ§¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ: ²ªÀ¥Àà UÀÄdÓ®, 40ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: CgÀPÉÃgÁ. FPÉAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ¸À®ÄªÁV CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ 1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: gÀAUÀ¥Àà zÀ¼ÉÃgÀ, 2) ºÀA¥ÀAiÀÄå vÀAzÉ: gÀAUÀ¥Àà zÀ¼ÉÃgÀ. 3) ¨sÀUÀªÀAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ: gÀAUÀ¥Àà zÀ¼ÉÃgÀ. 4) ¸Á§ªÀÄä UÀAqÀ: gÀAUÀ¥Àà zÀ¼ÉÃgÀ., 5) ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ: §¸ÀªÀgÁd, 6) §¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ: ºÀA¥ÀAiÀÄå zÀ¼ÉÃgÀ, 7) §¸À°AUÀªÀÄä 8) ¸ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ: ¨sÀUÀªÀAvÁæAiÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ JªÉÄäPÀgÀĪÀÅ ºÉÆ®zÀ°è ªÉÄʬÄÝzÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÀ§qÉ ªÀiÁr, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr, `` E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj ¤ªÀÄä JªÉÄä PÀgÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ©lÄÖ ªÉÄìĹzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ '' fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 260/2013 PÀ®A. 143,147,323,504,354,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ,

 
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:15.09.2013 gÀAzÀÄ 91 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8,900/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMESಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಜಯಾ ತಂದೆ ಪ್ರಭು. ರಾಠೋಡ ಸಾ: ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಮಡ್ಡಿ ನಂ: 2 ಶಹಾಬಾದ. ದಿನಾಂಕ 14-08-2013 ರಂದು 8.30 ಪಿಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ   ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕುರಿತು ಅದೇ ಓಣಿಯ ಹುಡಗರಾದ ಚಿಚರು ಮತ್ತು ಹೊಂಡಾ ಇವರಿಗೆ ಡಾನ್ಸ ಕಲಿಸುವಾಗ ಅದೆ ಓಣಿಯ ಸಂಜಯ ಇತನು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಏ ಭೋಸಡಿ ಮಗನೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಕೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಡಾನ್ಸ ಕಲಿಸುತ್ತಿರುವೆ ಈ ಜಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಏನು” ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಂಜಯ ಇತನಿಗೆ “ ನಾನು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಡಾನ್ಸ ಕಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಅದರಿಂದ ನಿನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಸದರಿ ಸಂಜಯ ಇತನು ಎದರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಅಂದವನೇ ಕೈಯಿಂದ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ತಾಯಿ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಸದರಿಯವಳಿಗೆ ಕೈಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಗಳದ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಣ್ಣ ಕುಮಾರ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಆರೋಪಿಯ ಅಣ್ಣ ವಸಂತ ಇತನು ಕುಮಾರನಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಜೋರಾಗಿ ಒತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಂಜಯ ಇತನು ಕೈ ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಜೋರಾಗಿ ಎದೆಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದುದ್ದಲ್ಲದೇ ತನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಸದರಿ ಕುಮಾರನ ತರಡಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಒದಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸದರಿಯವನಿಗೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಾಹಾಬಾದ ನಗ್ರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ  ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪಾ ಸಾಃ ಎಂ.ಬಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾರ ರವ ರು ದಿನಾಂಕ 13-09-2013 ರಂದು 08:00 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಾದ ಸೋಮನಾಥ, ಕಿರಣಕುಮಾರ ಇವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ 11:00 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎ.ಟಿ.ಎಂ. ಕ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ವೆಂಕಟೇಶ, ಗೋವಿಂದ ಸಂಗಡ ಇನ್ನೂ 03 ಜನರು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ, ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಹಾಗು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಾಲಾಗಿದೆ.
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪ ಮಾಂಗ ಸಾ: ಅವರಾದ . ತಾ: ಜೇವರ್ಗಿ ರವರು  13-09-13 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಶರಣಮ್ಮ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪ ತಾಯಿ ಶರಣಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಾತಾನಾಡುತ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಮರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಸ್ತಫ್ ಸಂಗಡ 5 ಜನರು ಸಾ: ಎಲ್ಲರು ಅವರಾದ ಗ್ರಾಮದವರು ತಾ: ಜೇವರ್ಗಿ  ಎಲ್ಲರು ಕುಡಿಕೊಂಡು ಹೊಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕೈಯಿಂದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜೀವ ಬಯ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ