Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, March 14, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 14-03-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-03-2009


SÁ¸ÀV §¸ïì ¥À°Ö ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ UÁAiÀÄ

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 13/03/2009 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¥ÀÆeÁ mÁæªÉîì ZÁ®PÀ C§ÄÝ® ¸À«ÄªÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ ¸Á: §UÀzÀ® EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ §UÀzÀ®UÉ §gÀĪÁUÀ §UÀzÀ® xÁAqÁ zsÀj E½zÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®P £ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf£ÀvÀ¤AzÀ £Àqɹ MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §¸Àì°zÀÝ d£ÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ, ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ¸ÁzsÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ CfðAiÀÄ ¸ÀgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ ªÀåQÛAiÉƪÀð£À ¸ÁªÀÅ
OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA : 07/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀB 12-03-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ¸Á¼ÀAPÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á: JtPÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è eÉƼÀzÀ gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ° «µÀPÁj ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢: 13/03/09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ªÀÄævÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

©æqÀÓUÉ DmÉÆÃ rQÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 13/03/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0945 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀgÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà gÉrØ ¸Á: UÀÆ£Àß½î ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ DmÉÆà £ÀAPÉJ-38/3010 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÆ£À½î UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §½ EgÀĪÀ §®UÀqÉ ©ædUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄzÀå d¦Û
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 13/03/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L (PÁ¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀªÀÄoÁt UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ PÀıÁ® vÀAzÉ PÁ±ÀuÁÚ ªÉÄÃvÉæ ¸Á: §PÀZËr EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ½®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV MAzÀÄ ©½ ¥Áè¹ÖPï aïzÀ°è 2 PÁlð£À AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì 180 JA.J¯ï G¼Àî 96 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CQ 3800/- gÀÆUÀ.¼ÀzÀÄÝ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ «¹Ì d¦Û : DgÉÆæ zÀ¸ÀÛVj
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 13/03/09 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L (PÁ¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ UÁzÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ §¸ÀUÉÆAqÀ PÉƼÉî£ÉÆÃgÀ ¸Á: UÁzÀV gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ½®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV MAzÀÄ ©½ ¥Áè¹ÖPï aïzÀ°è AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 180 JA.J¯ï G¼Àî 30 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CQ 1200/- gÀÆUÀ.¼ÀzÀÄÝ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨ÉÊPïUÉ ¯Áj rQÌ : UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢
d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/09 PÀ®A 279,337, L.¦.¹. eÉÆvÉ 187, L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 13/03/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥ÀwAiÀiÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ PÀ®ªÁqÉ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì - ©ÃzÀgÀ gÀÆr£À ªÉÄÃ¯É ºÉƤßPÉÃj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. ¹.J£ï.eÉ/7086 £ÉßÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

mÁæöåPÀÖgÀ£À°è ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ «zÀÆåvÀPÀA§ ºÁAiÀÄÄÝ vÀÄAqÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ PÁ°£À ¨ÉgÀ¼ÀÄ
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/09 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ & 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 13/03/2009 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CAPÀıÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥ÁAZÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 12/03/09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀA§A¢PÀ ºÀwÛgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ½ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ºÉAqÀw eÉÆvÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA.PÉJ-38/n-1358 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ »AzÉ £Á®ÄÌ PÀgÉAl PÀA§UÀ¼ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀÄ JqÀUÁ°£À ªÉÄðAzÀ PÀgÉAl PÀA§ MgɸÀÄvÀÛ ºÉÆÃVzÀjAzÀ JqÀUÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ¼ÀÄ ¥ÀÆwðAiÀiÁV PÀrzÀÄ ºÉÆÃVzÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes


E¹àÃmï zÁ½, £Á®ÌÄ d£ÀgÀ §AzsÀ£À:
¢£ÁAPÀ:13.3.09gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1130 UÀAmÉUÉ dA§®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ ºÀ¼É ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ PÀlÖqÀzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è CgÉÆævÀgÁzÀ 1)zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, 2)§¸Àì¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà AiÀÄ®UÀnÖ, 3)¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¥ÀÆeÁj ªÀÄvÀÄÛ 4)²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀiÁåUÀ¼À ªÀĤ EªÀgÉ®ègÀÆ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦J¸ïL. ²æà Cgï JA £ÀzÁ¥sïgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀÄgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.610/-£ÀÄß ºÁUÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2009 PÀ®A 87 Pɦ CåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl zÁ½, M§â£À §AzsÀ£À:
AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà C£À¢PÀÈævÀªÁV «¹Ì ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁlªÀ CgÉÆæ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà FvÀ£À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:13.3.09gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ C¯ÉÆÌÃqÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÆUÀtÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ gÀÆ«Ä£À°è ¦J¸ïL. . ²æà Cgï JA £ÀzÁ¥sïgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀÄgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CvÀ¤AzÀ 43 £ÀA.1 ºÉʪÉà «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.1516.62/-UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2009 PÀ®A 32, 34 PÉ.E.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.
C£À¢üPÀÈvÀ PÉʺÉAqÀ zÁ½, ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ §AzsÀ£À:
¢£ÁAPÀ:13.3.09gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ J¯ï PÉ zÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è CgÉÆævÀgÁzÀ 1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀªÀÄä UÀAqÀ vÀ¯Áj ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 2)®Qëöäà UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ 3) £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ C£À¢PÀÈævÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ PÉʺÉAqÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ JJ¸ïL. ²æà ¥ÀA¥ÀtÚgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀÄgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ CAzÁdÄ 45 °Ãlgï PÉʺÉAqÀªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.18/09 PÀ®A 273, 284L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÀ.C.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.
mÁæ° ¥À°Ö 6 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ:
¢£ÁAPÀ:12.3.09gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ CgÉÆæ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA.PÉJ37/7546£ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃdÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯Éà wgÀÄV¹zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀætUÉƼÀîzÉà mÁæöåPÀÖgÀzÀ mÁæ°AiÀÄÄ E½eÁj£À°è gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è PÀĽwÛzÀÝ ZÀAzÀæªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÀ 5 d£ÀjUÉ wêÀæ ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÁUÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ CgÉÆæAiÀÄÄ NrºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.23/2009PÀ®A 279, 337,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ ¸ÀA±À¬Ä ¥ÀwAiÀÄ §AzsÀ£À:
£ÉÃvÁf£ÀUÀgÀzÀ ªÁ¹ ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ¤Ã¯ÁªÀw 20 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ ¥ÀwAiÀiÁzÀ CgÉÆæ GgÀÄPÀÄAzÁ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀÀ®Ä 26 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ zÀÄrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÉÆqÀzÉ PÀÄrzÀÄ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀ®èzÉà ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄPÉÌ ¦AiÀiÁð¢üUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ RaðUÁV ¦AiÀiÁð¢ü zÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÝPÉÌÀ DPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀqÀÄwÛzÀÝ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:13.3.09gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1245 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ AiÀiÁPÉ ºÉÆÃUÀÄwÛà CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÀªÀ£É PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ F½UÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.26/2009 PÀ®A 498(J), 30& L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆAqÀ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.
§Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÀÄgÀÄ« ¨ÉAQºÀaÑPÉÆAqÀ AiÀÄĪÀPÀ£À ¸ÁªÀÅ:
¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ªÀÄÄgÀUÀªÀÄä ¸Á:UÀÄrºÁ¼À UÁæªÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàtÚ ¸ÁPÉëÃgÀ, 22 ªÀµÀð, ¯Áj qÉæöʪÀgï PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:02.03.09gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ïUÉ ºÉÆÃV ¸ÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÁV ºÉý gÀÆ.200/-vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV J¯Áè ºÀtªÀ£ÀÄß PÀÄrAiÀÄ°PÉÌ §½PÉ ªÀiÁrzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ gÁwæ HlªÀiÁqÀĪÁUÀ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄgÀÄ«PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQºÀaÑPÉÆArzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:13.3.09gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA.6/2009 PÀ®A 174 ¹Cg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À:

eÉêÀVð oÁuÉ:¢.13-3-09 gÀAzÀÄ £Àj¨ÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ ¨É«£À VqÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É dÆeÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²æà r.¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ïL eÉêÀVð ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ gÁdÄ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÀ§â°UÉÃgÀ E£ÀÄß 8 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzsÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ 1200/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢.13/03/09 gÀAzÀÄ zÉÆÃgÀ£À½î PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁzÀVj PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀl lA.lA. £ÀA PÉJ33.3458£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ zÉÆÃgÀ£À½î ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ PÉÆçjAiÀĪÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ lAlA ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤±Á̼Àd¤vÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¥À°ÖªÀiÁrzÀÝjAzÀ lAlA£À°è PÀĽwzÀÝ 1)w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ºÀ½¥ÉÃoÀ 2)©ÃªÀĪÀé UÀAqÀ w¥ÀàuÁÚ ºÀ½¥ÉÃoÀ ¸Á:zÉÆÃgÀ£À½î gÀªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

CUÀvÀåQÌAvÀ ºÉaÑ£À ¨sÁgÀ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ¯Áj d¦Û:

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ:¢.13-03-09 gÀAzÀÄ ²æà JA.r. ºÀÄ®ªÀĤ r.J¸ï.¦ AiÀiÁzÀVÃgÀgÀªÀgÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA J.¦ 12 AiÀÄÄ 6051£ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀPï ªÀiÁqÀ¯ÁV ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ºÀaÑ£À ¨sÁgÀzÀ G¸ÀÄPÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÁgÀt ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 48/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 13-03-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1.00 UÀAmÉUÉ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ ºÉZï.¹. 76 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ FgÀtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁw: ºÀÆUÁgÀ G: ºÀÆ«£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄ»§Æ§£ÀUÀgÀ-UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £Á£ÀÄ ºÀÆ«£À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 12-03-2009 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ §¸ÀtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÀÆ«£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄ»§Æ§£ÀUÀgÀ-UÀAUÁªÀw E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¹ÖçÃmï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉ.J-29/ ºÉZï-3271 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄzsÁåºÀß 2.00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ºÀƪÀÅ ªÀiÁgÀ®Ä AiÀÄgÀqÉÆÃtÂUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è gÁwæ 8.45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄvÀÛtÚ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¨ÁAqïUÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ »AzÉ PÀĽwzÀÝ £À£ÀUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÀÄÄvÀÛtÚ¤UÉ §®UÀqÉ ¥ÀPÉÌUÉ wêÀæ ¥ÉmÁÖV, vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, §®UÉÊUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ 108 UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ®Ä CA§Äå¯É£ïì §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è £ÀªÀÄä£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÉÊzÀågÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ «ªÀiïì §¼ÁîjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 12-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À-£ÀªÀ° gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀjd£À PÉÃjAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, PÁgÀ £ÀA: PÉ.J.-37/2343 gÀ ZÁ®PÀ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀgÀ PÁgÀ£ÀÄß £ÀªÀ° PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀÄ®UÀ¥Àà¤UÉ §®UÀqɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, ªÁºÀ£À ¤°è¹zÉ ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgï D¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà¤UÉ §®UÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/09 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦.CåPïÖ:.

¢£ÁAPÀ 13-03-09 gÀAzÀÄ ²æÃ. ºÉZï. UÀÄgÀħ¸ÀªÀgÁd ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆrØUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ »gÉ ¤AUÀ¥Àà PÀĵÀÖV 32 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀ ¸Á// zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆrØ EªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2030=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ¨Á® ¥É£Àß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉ.¹.UÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 11/09 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ªÀÄAdªÀÄä UÀAqÀ ºÀįÉèñÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: ZɮĪÁ¢, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: 27£Éà ªÁqÀð- »gÉÃdAvÀPÀ¯ï-UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÀÅ F ¥ÀæPÁgÀªÁVzÉ. vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ºÀįÉèñÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 31 ªÀµÀð, ZɮĪÁ¢ G: UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ ¥ËgÀ PÁ«ÄðPÀ ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï-UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ¤£Éß ¢: 12-03-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmÉUÉ qÀÆånUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ªÀģɬÄAzÀ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁ¥À¸ï gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢:-13-03-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ PÉ®¸ÀUÁgÀ UÀÄUÀÎj gÁªÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉUÉ ¸ÉÃjzÀ eÁåPï ªÉ¯ï ºÀwÛgÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ £À¢AiÀÄ°è ¤£Àß UÀAqÀ£À ±ÀªÀªÀÅ vÉîÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà vÁ£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃr ±ÀªÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÉ£ÀÄ. vÀ£Àß UÀAqÀ ºÀįÉèòAiÀÄÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉUÉ ¸ÉÃjzÀ eÁåPïªÉ¯ï ºÀwÛgÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ £À¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀħgÀÄwÛzÉ. ²æÃ. ±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.