Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, February 19, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-02-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-02-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.24/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ®PÀ±ÉnÖ, ªÀaiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-38/ºÉZï-6517 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß HlPÉÌAzÀÄ £Ë¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA:14/6975 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà, ¸Á: ªÀiÁªÀÄ£ÀPÉÃj EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, §® ªÀÄÄAUÉÊUÉ, gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.28/2011, PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-2-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà aAZÉÆýPÀgÀ ªÀaiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀgÀÄ, ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ 1) C¨ÁæºÀA vÀAzÉ eÁÕ¤, 2) CªÀ£ÉñÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà E§âgÀÆ ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀ ªÀÄPÀ̼À £ÀÄqÀÄªÉ dUÀ¼À CVzÀÄÝ F «µÀAiÀÄ PÉüÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.28/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/02/2011 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ¯Áj £ÀA J¦-16, ªÁAiÀiï-7459 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ J. gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ, ¸Á :gÉrØUÀÄqÀA, vÁ: «dAiÀĪÁqÀ, f: PÀȵÁÚ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¯ÁjUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉà ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ C¸ÀzÀ vÀAzÉ C»ªÀÄäzÀ ¸Á§ ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.12/2011, PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁªÀÄzÉêÀÀ vÀAzÉ ºÁªÀ¥Áà ¸ÉüÀPÉ ªÀaiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: dªÀiÁ®¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwÛzÁÝUÀ vÀªÀÄä ¨sÁUÁ¢ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ¸ÉüÀPÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß M§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: dªÀiÁ®¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄð£À VqÀ AiÀiÁPÉà PÀr¢¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ ªÉÆzÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÁqÀÄ £À£Àß ºÉÆîzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄð£À VqÀ PÀr¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ºÉAqÀw £ÁUÀªÀiÁä EªÀ½UÉ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà EªÀ¼ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÉÄÊ J¯Áè UÀÄ¢ÝgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.15/2011, PÀ®A 147, 148, 324, 448, 504, 506, 323 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/02/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ vÀqÀPÀ¯É, zÉêÉAzÀæ ªÀĸÀÌ¯É ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ PÀÆr ºÁ®½î UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ«Ãt vÀAzÉ vÁvÁågÁªÀ PÁgÀ¨Áj ªÀaiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀägÁoÁ, ¸Á: ºÁ®½î UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀÄVÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁvÁågÁªÀ gÀªÀjUÉ ºÉÆÃgÀUÉ PÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÉÆÃqÉAiÀÄÄvÁÛ ¥Àæ«Ãt J°èzÁÝ£É ºÉüÀÄ UÉÆð ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉzÀj¹zÀgÀÄ, ¨Á¼ÀÄ @ ¥Àæ¢Ã¥À FvÀ¤UÉ «±Àé£ÁxÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ zÉêÉAzÀæ£ÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ PÀ°è£À ªÉÄÃ¯É JwÛ §rzÀÄ, ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ 3 d£ÀgÀÄ PÁgÀ £ÀA. JAºÉZï-24/«í-514 ªÀiÁgÀÄw ¹é¥sïÖ £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 16/2011 PÀ®A 341, 324, 504, 506, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ vÀqÀPÀ¯É ªÀaiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¤ÃqÉÆÃzÁ EvÀ£ÀÄ zÉêÉAzÀæ ªÀĸÀÌ¯É ºÁUÀÆ DvÀ£À PÁgÀ ZÁ®PÀ J®ègÀÆ PÀÆr ¤qÉÆÃzÁ ²ªÁgÀzÀ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 75 ªÀÄvÀÄÛ 98 gÀ°ègÀĪÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ gÁwæ ºÁ®½î ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) vÁvÁågÁªÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ PÁgÀ¨Áj, 2) ªÀÄzÀ£À vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ PÁgÀ¨Áj, 3) ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ vÁvÁågÁªÀ PÁgÀ¨Áj, 4) ¨Á¼ÀÄ @ ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ vÁvÁågÁªÀ PÁgÀ¨Áj J®ègÀÆ ¸Á: ºÁ®½î UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ PÁgÀ£ÀÄß PÉʪÀiÁr ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀtÚ°è SÁgÀzÀ ¥ÀÄr JgÀa ºÉÆÃgÀUÉ J¼ÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ zÉêÉAzÀæ ºÁUÀÆ PÁgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄ®è¥Áà gÀªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, EªÀjUÉ ªÀÄÄV¹ ©qÉÆt CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁqgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2011 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ SÁ°ÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå RÄgÉò ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÁUÀªÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ CdävÀ vÀAzÉ ªÁeÉÃvÀ C° ¸Á: ZÀªÀr UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¨sÁ°Ì ZÀªÀr ªÀĹâAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ “ªÀÄĹèA zsÀªÀÄðzÀ §UÉÎ d£ÀjUÉ AiÀiÁªÀåzÉà G¥ÀzÉñÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ ªÀiÁrzÀgÉ ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀÄVÎ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆæUÉ «£ÁB PÁgÀt £À£ÀUÉ JPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉzÀj¸ÀäwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÁUÀ ªÀÄvÉÛ DgÉÆæ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À PÉÊ ºÁQ ±Àlð ºÀj¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2011 PÀ®A 353, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-02-2011 gÀAzÀÄ ¹vÁÛ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄqÉÃ¥Áà ZÀAzÁ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÀAeÉÆüÀ SÉÃtÂ, EvÀ£ÀÄ DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß «vÀj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Áà PÉÆÃlUÉÆAqÀ ¸Á: ¹vÁÛ¼ÀUÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JgÀqÀÄ a¯Á CQÌ PÉÆÃqÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ªÀÄä J¦¹ PÁqÀðUÉ 15 PÉf CQÌ §gÀÄvÀÛªÉ CµÉÖà vÉUÉzÀÄPÉƽî CAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¤ªÀÄä C¥Àà£À ªÀģɬÄAzÀ PÉÆqÀÄwÛgÉãÀÄ £Á£ÀÄ PÉýzÀµÀÄÖ PÉÆqÀÄ CavÀ CªÁåZÀªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ jhÄAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ PÀjªÀÄgÀr vÁAqÁ ¤ªÁ¹, UÉãÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ zÁåªÀÄ®¥Àà EªÀ£ÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ 50 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßUÉ «£Á:PÁgÀt ºÉÆqÉ-§r ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ vÁAqÁzÀ »jAiÀÄgÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ¸À® §Ä¢Ý ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀzÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:17.02.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀgÀªÀÄgÀrvÁAqÁzÀ ºÉƸÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ UÉãÀ¥Àà£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀzÉ E¯Éèà E¢ÝÃAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆrèAiÀÄ PÁ«¤AzÀ eÉÆÃgÁV vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:18.02.2011 gÀAzÀÄ gÀPÀätÚ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà gÁoÉÆÃqï ¸Á:¸ÀPÉæ £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ EªÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:18.02.2011 gÀAzÀÄ 15.10 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀȵÀgïfÃ¥ÀĸÀASÉå:PÉJ.36,5769 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ UÀÄ®§UÁð-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.37,4153 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàtÚ AiÀiÁzÀªï 30 ªÀµÀð ¸Á:ºÉƸÀ½îPÁåA¥ï EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ zÉêÀtÚ vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà §rUÉÃgï 28 ªÀµÀð ¸Á: ºÉƸÀ½î PÁåA¥ï EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ §¸À¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà UËAr ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    

¢£ÁAPÀ:18.02.2011 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÉÆëAzÀ ¸Á:zÀzÀݯïUÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥Àwß ±ÀAPÀæªÀÄä, ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÀAiÀÄå J®ègÀƸÉÃjPÉÆAqÀÄ zÀzÀݯï UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉÃð¸ÀASÉå:47 gÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ FgÀtÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà EªÀ£ÉÆA¢UÉ d«ÄäUÉ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ CªÀ£À d«Ää£À°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉGwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ FgÀtÚ£À ¥Àwß ªÀĺÁzÉëUÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ FgÀtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:18.02.2011 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀj«ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà zÉêÀgÀªÀĤ ¸Á:ªÀÄÄPÀÄÌAzÁ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀÄÄPÀÄÌAzÁ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß d«Ää£À ¥ÀPÀÌzÀ d«Ää£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ CzÉ UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¸À¥Àà£À 12 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄvÀæ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ PÀ¸ÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è ºÁQzÁÝ£ÉAzÀÄ ¨Á®PÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛà CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ¨Á®PÀ£À vÁ¬ÄUÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ¹ÃgÉ »rzÀÄJ¼ÉzÁr ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¨Á®PÀ£À vÁ¬Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ:17.02.2011 gÀAzÀÄ 23.20 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÉƸÀ ªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï UÁæªÀÄzÀ°è £ÁlPÀ GzÁÏl£Á ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ DUÀ«Ä¹zÀÝ ²æà ¸ÉÊAiÀÄzï AiÀiÁ¹Ã£ï ±Á¸ÀPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚgÁªÀÄAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:ºÉƸÀ ªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV®è ¤ÃªÀÅ AiÀiÁPÉ §A¢¢ÝÃj CAvÁ ºÉý ªÁ¥Á¸ï PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝPÉÌ, CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ wªÀÄä¥Àà £ÁqÀUËqÀ, gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀj ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÁlPÀ GzÁÏl£É ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀ ±Á¸ÀPÀjUÉ ªÁ¥Á¸ï PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛÃgÉãÀÄ CAvÁ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀ£À vÀªÀÄä «gÀÄ¥ÁQëUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ CµÀÖgÀ°è C°èAiÉÄà EzÀÝ d£ÀgÀÄ ©r¹PÉÆArzÀÝjAzÀ EªÀvÀÄÛ G½¢¢ÝÃj E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:18.02.2011 gÀAzÀÄ wªÀÄä¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà PÀgÀÄuÉñÀUËqÀ ¦J¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃtoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:18.02.2011 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹zÁæA¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ C°è¸Á§ vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà E§âgÀÆ ¸Á:¹zÁæA¥ÀÆgÀÄUÁæªÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:1950/- ªÀiË®åzÀ ««zsÀ §UÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 44/11 PÀ®A 279, 337, 338 ¸À»vÀ 187 LJªÀiï« DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ:- 18-02-2011 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zÁzÉøÁ§£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Á§ vÀAzÉ zÁzÉøÁ§, PÉ®ÆgÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨sÀAqÁæ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw FvÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢:- 18-02-2011 gÀAzÀÄ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ zÁzÉøÁ§ vÀAzÉ ¦Ãgï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 80 ªÀµÀð ¸Á: ¨sÀAqÁæ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁ°UÉ DzÀ UÁAiÀÄzÀ aQvÉì ªÀiÁr¹PÉƼÀî®Ä ¨sÀAqÁæ¼À¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉAPÀlVjUÉ §gÀĪÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ DvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqɬÄAzÀ §®UÀqÉ zÁn §AzÁUÀ DvÀ£À »AzÀÄUÀqÉ ¨sÀAqÁæ¼À PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ MªÉÄä¯Éà §®UÀqÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß vÀAzÉUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 26/11 PÀ®A 143,147,341, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ : 18-02-2011 gÀAzÀÄ ºÀĽ̺Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ËZÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ d£À¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ ¨É½UÉÎ eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß «ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ, D PÁ®PÉÌ «gÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ EvÀ£ÀÄ CªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆV UÀÄAqÀÄgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ £ÁUÀgÁd EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÄÝ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «gÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÉÎ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ «ÃgÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ EvÀ¤UÉ K£À¯Éà ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É ±ËZÁ®AiÀÄzÀ eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁPÉ vÉÆÃj¹gÀÄ« CAvÁ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PɬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 46/11 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 18-02-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀfêÀ¹AUï vÀAzÉ ±ÁåªÀĸÀÄAzÀgÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹¦à°AUÀtÚ£À gÀ¸ÉÛ KjAiÀiÁzÀ°èAiÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛãÉ. ¢£ÁAPÀ: 03-010-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀUÉ vÀ£Àß §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-37 PÉ-7694 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ºÁåAqï¯ÁPï ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 04-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ JzÀÄÝ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä EgÀ°¯Áè £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ºÀÄqÀPÁqÀ®Ä ¹UÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-37 PÉ-7694 ZÉ¹ì £ÀA r.J¸ï.«.©.JA.E 51589 EAd£À £ÀA r.J¸ï.f ©.JA.E 51014 CAvÁ EzÀÄÝ EzÀgÀ CA:Q: 30,000/- gÀÆ /- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀÝ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï ¸ÀA. 11/11 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀĪÀiÁgÀ ¥ÀªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀĸÀÄì: 21 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ vÀ£Àß CfÓAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ «zÁå¨Áå¸À ©lÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ PÀÄrAiÀĪÀ ZÀlPÉÌ ©¢ÝzÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 16-02-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ EgÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ªÀÄ£À¹ìUÉ £ÉÆAzÀÄPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÉÎ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÄAeÁ£É 11-55 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ£ÀÀÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV ¸À°è¹zÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 43/11 PÀ®A 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁ¬ÄzÉ

¢£ÁAPÀ 17-02-2011 gÀAzÀÄ 17-02-2011 gÀAzÀÄ »gÉèÉtPÀ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ®Qëöäà ¥sÁå«Ä° gɸÉÆÖÃgÉAmï ªÀÄÄAzÉ ¥Á£ï±Á¥ï ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»ÃgÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ®Qëöäà ¥sÁå«Ä° gɸÉÆÖÃgÉAmï ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ ¥Á£ï±Á¥ï ªÀÄÄAzÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà £ÁªÀÅ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄzsÀå Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÀÝ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÀȵÀÚ vÀAzÉ a£Àß ZÉ£ÀßAiÀÄå «ÃgÀ¥À°è, ªÀAiÀĸÀ¸ÀÄ 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä G: ¥Á£ï©ÃqÁ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: 3£Éà ªÁqÀ𠧸Á¥ÀlÖt CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ¤UÉ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¯Éʸɣïì/¥ÀgÀªÁ¤UÉ EzÉAiÀiÁ CAvÁ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Éʸɣïì EgÀĪÀÅ¢¯Áè. C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. ¥Àj²Ã°¸À®Ä CªÀ£À ºÀwÛgÀ F PɼÀPÀAqÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉvÀªÀÅ.

1] ªÀiÁåPï qÁªÉ¯ï £ÀA: 1 «¹Ì, 180 JA.J¯ï. -7 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 560-00

2] gÁAiÀÄ¯ï ¸ÁÖöåUï 180 JA.J¯ï.- 5 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. 500-00

3] N¯ïØ mÁªÀgÉ£ï «í¹Ì 180 JA.J¯ï. - 13 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 910-00

4] EA¦ÃjAiÀÄ¯ï §Æèöå «í¹Ì 180 JA.J¯ï. - 2 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 200-00

5] Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì r®Pïì «í¹Ì 180 JA.J¯ï. - 10 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 500-00

6] N¯ïØ ªÀiÁAPï w槯ï JPïì gÀªÀiï 180 JA.J¯ï. - 3 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 180-00

7] UÉÆïïØ PÀ¥ï «í¹Ì 180 JA.J¯ï. - 40 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 1,800-00

8] SÉÆÃqÉÃeï ¥sÉÊªï ¸ÁÖgï «í¹Ì 180 JA.J¯ï. - 6 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 300-00

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà gÁduÁÚ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀiÁå ¥ÀªÁgÀ ¸Á|| «.¦.ZËPÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ zÀÄUÁðzÉë UÀÄrAiÀÄ ¨ÁV®Ä Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀVzÀÝ 30 vÉÆ¯É ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆwð PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ PÉƬĥÀwÛ ¸ÀgÀ 3 vÉÆ¯É »ÃUÉ MlÄÖ 63,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ¹.¸ÀÄgÉñÀ ¸Á|| Dgï.n £ÀUÀgÀ jAUÀ gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàAqÀgï+ £ÀA. PÉJ 32 Dgï 595 , CAzÁdÄ 25,000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀÄÝ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl DzÀ±Àð ªÉÄrPÀ¯ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ ªÀiÁPÉðl ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® ¹QÌgÀĪÀ¢®è. PÁgÀt ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-


 


 

ZËPÀ oÁuÉ :²æà «±Àé£ÁxÀ vÀA ±ÁAvÀ¥Àà £ÀgÉÆÃuÁ ¸Á|| ªÀĺÁzÉêÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ,£Á£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä UÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß §eÁd ¥Áèn£Á PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÉJ-32 J¸ï-276 CAzÁdÄ 27500/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥À®è« ºÉÆmÉî JzÀÄgÀÄUÀqÉ ElÄÖ Hl ªÀiÁr §gÀĪÀµÀÖgÀ°è £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°®è. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁV®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.