Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, August 6, 2013

Raichur District Reported Crimes

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ :04-08-2013 gÀAzÀÄ 19-30 UÀAmÉ  ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ«vÁ¼À D£Àéj gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉÆØÃt PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà °AUÀgÁdÄ vÀAzÉ UÀAzÀ¥Àà ªÀ: 25 eÁ:ªÀqÀØgÀ G:ªÉÄõÀ£ïPÉ®¸À ¸Á:ºÀ¼É¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ E§âgÀÆ PÀ«vÁ¼À¢AzÀ ªÉÄõÀ£ïPÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA:PÉJ-36 EJ-2950 £ÉÃzÀÝgÀ°è §ªÀgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï»AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgïUÉ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ DV ±ÀgÀt§¸ÀªÀ FvÀ£ÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, lPÀÌgï PÉÆlÖ  DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢®è  .¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA§gï UÉÆwÛgÀĪÀ¢®è ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 169/2013 PÀ®A. 279.337.338.304( J) L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï«  PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

¢£ÁAPÀ 05-08-13 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦ügÁå¢ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ-50 eÁw-G¥ÁàgÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ¸ÀeÁð¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ DzɪÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ-60ªÀµÀð, G-ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á|| ¸ÀeÁð¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ E§âgÀÆ PÀÆr PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå °AUÀ¸ÀÆUÀÆjUÉ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ ®Qëöäà zÉë UÀÄr ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÉÃjUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄÆägÁzÀ ¸ÀeÁð¥ÀÄgÀUÉ ºÉÆUÀ®Ä ¢£ÁAPÀ: 05-08-2013 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ®Qëöäà UÀÄr . ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤AwgÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ PÀqÉ §gÀĪÀ M§â PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ¸À £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ UÁAiÀļÀÄ«UÉ JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ¨ÉgÀ¼ÀÄ vÀÄ¢ PÀmÁÖV ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 235/2013 PÀ®A 279, 338, L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ªÀÄÈvÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀÄ¥Àà 05 ªÀµÀð, eÁw:PÀÄgÀħgÀ, 1£Éà vÀgÀUÀw «zsÁåyð, ¸Á:C£ÀéjUÁæªÀÄ FvÀ£À vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®¸ÀªÉÃð¸ÀA:25 gÀ°è 2 JPÀgÉ d«Ää£À°è ©vÀÄÛwÛgÀĪÁUÀ gÁwæAiÀiÁVzÀÝjAzÀ C°èAiÉÄà ºÉÆ®zÀ°è UÀÄr¸À®°è G½zÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀÄ¢£À ¢: 04.08.2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 05.00-05.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ ²ªÀgÁd£À §®UÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½£À ¸ÀA¢üAiÀÄ°è ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß CAzÉà ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ aQvÉìUÁV zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, E¯ÁdÄ ¥ÀrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢:06.08.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 19/2013 PÀ®A. 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:06.08.2013 gÀAzÀÄ 59 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,600/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-08-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-08-2013

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2013, PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ºÁªÉÄÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ AiÀÄĸÀÄ¥sï ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: CºÀäzÀ¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀĹâ¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ¯ÉÃfUÉ ¨sÉÃn ¤ÃqÀ®Ä §AzÁUÀ PÁ¯ÉÃf£À PÀlÖqÀzÀ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß ¤AwzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ M¼ÀUÉ PÁA¥ËAqÀzÀ°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â ªÀåQÛAiÀiÁzÀ ¢ªÀAUÀvÀ C§ÄÝ® ªÀÄÄfèï JA¨ÁvÀ£À ªÀÄUÀ EgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄvÀÄÛ J vÀÆ AiÀĺÁ PÁå PÀgÁægÉà JAzÀÄ PÀÆVzÉ CµÀÖgÀ°è MAzÀÄ aîªÀ£ÀÄß ªÉÄÃ¯É ¤AvÀ E§âjUÉ PÉÆqÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÄÝ, CµÀÖgÀ°è PɼÀUÉ EzÀݪÀ£ÀÄ PÀÄZï £À» PÀÄZï £À» J£ÀÄßvÁÛ ªÉÄÃ¯É Kj D E§âgÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, MAzÀÄ aîªÀÅ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EnÖzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ PÁ¯ÉÃd CzÀåPÀëjUÉ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÁUÀ CzÀåPÀëgÁzÀ JA.JA. ¸ÉƺÉïï EªÀgÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ UÉÃn£À ©ÃUÀ vÉUɬĹzÀgÀÄ, UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ aîzÀ°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ ¸ÀtÚ 2 ºÉZï.¦.PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgÀ EvÀÄÛ, ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ®Ä C°è PÉ®ªÀÅ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ E¢ÝgÀĪÀ¢®è, Nr ºÉÆÃzÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ PÉÆÃuÉ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ PÀgÉAmï ªÉÆmÁgÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ C.Q 24,000/- gÀÆ. UÀ¼ÀµÀÄÖ  ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/2013, PÀ®A 341, 323, 504, 506, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n DåPïÖ  1989 :-  
¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ gÁoÉÆÃqÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: ºÀAzÁå¼À vÁAqÁ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt F »AzÉ Dgï.n.L. DåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ SÉÃqÁð(©) UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ CzÀgÀ°è CªÀåªÀºÁgÀzÀ §UÉÎ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛjUÉ F PɼÀV£À C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÉAZÀ¥Áà UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ C¢üPÁj ¸Á: SÉÃqÁð(©), vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, 2) ¸ÀÄgÉñÀ ªÀÄoÀ QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, 3) C¥ÁàgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ ¨Éãï aAZÉÆý UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ(©), 4) d¸ÀªÀgÁd agÀqÉ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁj ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, 5) fÃvÉAzÀæ £ÁAiÀÄPÀ ¤ªÀÈvÀÛ ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁj f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ©ÃzÀgÀ, gÀªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛjUÉ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝjAzÀ CªÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ºÀ®ªÁgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¥sÉÆãÀ£À°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃrzÀݵÉÖ C®èzÉ ¢£ÁAPÀ 05-08-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ªÀÄÄqÀ©UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 6) d°Ã® vÀAzÉ ºÀ¤Ã¥sÀ¸Á§ ªÀÄįÁè, ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, SÉÃqÁð(©) UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ G¥ÁzÀåPÀë, ¸Á: SÉÃqÁð(©), vÁ: §.PÀ¯Áåt, 7) ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀÀ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà ªÀiÁ° ¥Ánî, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, SÉÃqÁð(©) UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ G¥ÁzÀåPÀë, ¸Á: SÉÃqÁð(©) ¦üAiÀiÁð¢UÉ CqÀØUÀnÖ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É, ®A§Át ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ¸ÁºÉçgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛjUÉ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀÄwÛAiÀiÁ ºÀ®PÀlÖ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É CAvÀ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀݵÉÖ C®èzÉ, ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ¨ÉzÀj¹, JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ PÀAqÀ, PÀAqÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÁÝgÉ DzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ¤UÉ ¥Áæt ¨ÉzÀjPÉ DUÀÄwÛzÉ, zÀAiÀÄ«lÄÖ EAvÀºÀ UÀÆAqÁUÀ¼À PÁl vÀ¦à¹ £À£ÀUÉ £ÁåAiÀÄ MzÀV¹ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛjUÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ C¢üPÁjUÀ¼É F PÁAiÀÄðPÉÌ »A¢¤AzÀ PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ CªÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃgÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ K£ÁzÀgÀÄ DzÀgÉ CªÀgÉ PÁgÀtgÁVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½AiÀÄ¥Àr¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 168/2013, PÀ®A 493, 420, 109, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ vÀAzÉ zÀQëtªÀÄÆwð ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: zÀqÀzÀºÀ½î UÁæªÀÄ, CQ̺ɨÁâ¼À ºÉÆç½, vÁ: PÉ.Dgï.¥ÉÃmÉ, f¯Éè: ªÀÄAqÀå EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-11-2011 jAzÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Àæ¨sÀÄ CAzsÀ ªÀÄPÀ̼À ªÀ¸Àw ±Á¯É ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ²PÀëQ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV CAzsÀjzÀÄÝ ºÁUÀÆ ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ, CUÀ¸ÀÖ 2012 gÀ°è ±Á¯ÉAiÀÄ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ UÀÄ®§UÁðªÀgÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ §gÀ®Ä §¹ì£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀĪÁUÀ §¹ì£À ¤ªÁðºÀQAiÀiÁzÀ DgÉÆæ ²¯Áà §¸ï PÀAqÀÖgï ©ÃzÀgÀ rÃ¥ÉÆ, ¸Á: zÁªÀtUÉÃgÁ, ¸ÀzÀå: ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ ¸À°UɬÄAzÀ ªÀiÁvÁrzÀ¼ÀÄ, UÀÄ®§UÁðzÀ°è §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è E½AiÀÄÄwÛzÀÝAvÉ DgÉÆæ ²¯Áà EªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ EgÀĪÀ CzÉà §¹ì£À°è §AzÀAvÀºÀ DgÉÆæ ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ CdÄð£À UÁæªÀÄ §¸ÀªÁ¥ÀÆgÀ zÁªÀtUÉÃgÉ f¯Éè JAzÀÄ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¹, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA§gÀ£ÀÄß ¥Àæ¢Ã¥À¤UÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛ¼É, D PÀët¢AzÀ ²¯Áà PÀqɬÄAzÀ ¥ÀjZÀªÁzÀ ¥Àæ¢Ã¥À vÁ£ÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉAiÉÄAzÀÄ ªÀiÁvÁ£Ár 8 ¢£ÀUÀ¼À°èAiÉÄà ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ CAzsÀgÀ ±Á¯ÉUÉ «zÁåyðUÀ½UÉ ¹» wAr ºÀAZÀĪÀ £É¥ÀzÀ°è §AzÀÄ §®ªÀAvÀªÁV ªÀiÁvÀ£Ár, PÀæªÉÄÃt ¥Àæ¢Ã¥À ¤£ÀßAvÀºÀ PÀÄgÀÄqÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ¨Á¼À°è ¨É¼ÀPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ, ¨Á¼ÀÄ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀ ªÉÆÃr ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£Áßr §®ªÀAvÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀwÛgÀªÁUÀ®Ä ¥ÉæêÀÄzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÁßrgÀÄvÁÛ£É, ¦æÃwAiÀÄ £ÁlPÀªÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-08-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥Àæ¢Ã¥À ªÀÄvÀÄÛ ²Ã¯Áà E§âgÀÄ ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ²¯Áà EPÉAiÀÄÄ £ÀA©PÉ §gÀĪÀAvÉ ¥Àæ¢Ã¥À £À£Àß CtÚ¤zÁÝ£É, £Á«§âgÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è MAzÉà PÀqÉ ªÁ¸ÀªÁVªÁVzÉÝêÉ, ¤Ã£ÀÄ ¥Àæ¢Ã¥À£À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀgÉ ¤£ÀUÉ D¸ÀgÉ DUÀÄvÀÛzÉ, ¨Á¼ÀÄ ¹UÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ £ÀA§ÄªÀAvÉ ºÉýzÀ¼ÀÄ, CzÀ£ÀÄß £ÀA©PÉÆAqÀÄ ¨Á½UÉ D¸ÀgÉ DUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¥Àæ¢Ã¥À£À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ DUÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ M¦àgÀÄvÁÛ¼É, CA¢¤AzÀ ¥Àæ¢Ã¥À£ÀÄ ªÉÆèÉÊ®£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ ªÀiÁvÁr¸ÀÄvÁÛ, DUÁUÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ zÉÊ»PÀªÁV ºÀwÛgÀªÁVgÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 24-02-2013 gÀAzÀÄ ¥Àæ¢Ã¥À£ÀÄ ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀPÉÌ §AzÀÄ vÁ£ÀÄ ¥Éưøï PÉ®¸À ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ PÉ®¸À ºÀÄqÀÄPÀÄwÛzÉÝãÉAzÀÄ ºÉý 25,000/- gÀÆ PÉýzÀ£ÀÄ, DvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛ£ÉA§ £ÀA©PɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀA§¼ÀzÀ°è 25,000/- gÀÆ. ¤ÃrgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ DUÁUÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35,000/- gÀÆ¥Á¬Ä »ÃUÉ MlÄÖ 60,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ DgÉÆæ ¥Àæ¢Ã¥À EvÀ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¹gÀÄvÁÛ£É, ¥Àæ¢Ã¥À ºÁUÀÆ ²¯Áà FPÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ªÀÄzÀÄªÉ DUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý¢Ýj ªÀÄzÀÄªÉ DUÀÄ CAvÀ PÉýzÀ¼ÀÄ CA¢¤AzÀ DgÉÆævÀgÀÆ J¯Áè ¥sÉÆÃ£ï £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §Azï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ MAzÀÄ ¢£À ¸ÀAvÉÆõÀ C£ÀÄߪÀ ªÀåQÛAiÉÆçâ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr £Á£ÀÄ ¥Àæ¢Ã¥À ªÀÄvÀÄÛ ²¯Áà EªÀgÀ UɼÉAiÀÄ ¥Àæ¢Ã¥À FvÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É, ²Ã¯Áà ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¢Ã¥À E§âgÀÄ CtÚ vÀAVAiÀÄgÀ¯Áè E§âgÀÄ 4 ªÀµÀð¢AzÀ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÁÝgÉ, ¤Ã£ÀÄ ªÉÆøÀ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÁ CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É, E «µÀAiÀÄ w½zÀ PÀët ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ qÉæöʪÀgÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀ®Ä ©ÃzÀgÀ£À°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ°®è, ªÀÄ£ÉAiÀÄ AiÀÄdªÀiÁ£À£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¥Àæ¢Ã¥À ªÀÄvÀÄÛ ²Ã¯Áà EªÀgÀÄ CtÚ vÀAVAiÉÄAzÀÄ ºÉýPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É ¨ÁrUÉ ¥ÀqÉzÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÁrUÉ vÁ£ÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ, MAzÀÄ ¢£À ²¯Áà EªÀ¼ÀÄ 7760556734 £ÀA§j¤AzÀ PÀgÉ ªÀiÁr ¥Àæ¢Ã¥À£À£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ ©qÀÄ ¤£ÀUÉ PÀtÄÚ PÁtĪÀÅ¢¯Áè £ÁªÀÅ ¤£ÀUÉ K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, EzÉ jÃw ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉÃzÀjPÉ PÀgÉUÀ¼ÀÄ §gÀÄwÛzÀݪÀÅ, vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ E°è AiÀiÁgÀÆ ¸ÀºÀ E®è¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÀªÀjUÉ PÀgɹPÉÆAqÀÄ

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/2013, PÀ®A 498(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀzÀQëuÉ PÁAiÉÄÝ 1961 :-
¦üAiÀiÁ𢠦æAiÀÄAPÁ UÀAqÀ £ÁUÀgÁd PÉgÀ D¥sï ®PÀëöät §¸À¥Áà ªÀÄ£É £ÀA. 15-4-166/1 UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ ¤AiÀÄgÀ UÀÄA¥Á gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ¢£ÁAPÀ 06-06-2011 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ JªÀiï.J¸ï.¥Ánî ¥sÀAPÀë£ï ºÁ®zÀ°è vÀªÀÄä zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀæPÁgÀ ®UÀߪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀAqÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ, 2) ªÀiÁªÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ, 3) zsÀ£ÀgÁd, 4) «£ÉÆzÀ gÁd, 5) ¸ÀÄAzÀgÀgÁd, 6) ¸ÀĺÁ¹¤, 7) ®Qëöä, 8) ±ÀPÀÄAvÀ¯Á J®ègÀÄ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ UÁæªÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 5 ®PÀë gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ dUÀ¼Á vÀAmÉ ªÀiÁr, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ©ÃzÀgÀ UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ 31-03-2013 gÀAzÀÄ DgÉƦvÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀzÀ°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 5 ®PÀë gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2013, PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 31-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ±ÉgÀt¥Áà jPÉÌ£ÀªÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ £ÁUÀ±ÉnÖ jPÉÌ£ÀªÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß MUÉAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, CªÀ½UÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ºË¢£À §½ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß CzsÀð MUÉzÀÄ, CzsÀð ºÁUÉ ElÄÖ, ZÀ¥Àà°UÀ¼ÀÄ ºË¢£À §½ EzÀݪÀÅ, CªÀ½UÉ J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ PÀÆqÀ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-08-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05-08-2013 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ DzÀ ¦üAiÀiÁ𢠩üÃPÀÄÌ vÀAzÉ UÉƪÀiÁ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÉêÁzÁ¸À £ÀUÀgÀ ºÀuÉUÁAªÀ (JA.J¸À), vÁ: zÉÃUÀ®ÆgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨ÉüÉUÉ OµÀzsÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä UÀmÁgÀPÉÌ ¥ÉmÉÆæ® vÀgÀ®Ä OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ J.¦.JA.¹. PÀqÉUÉ ¥ÉmÉÆæ® §AAQUÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/7804 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® UÉÆmÉUÉ ºÁUÀÄ ¸ÉÆAlPÉÌ §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
ದಿ£ÁAPÀ 05-08-2013 ರಂದು ಹಣಮಂತ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ J¸ï.¹ ಓಣಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತೀರ ಮುಡಬಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ n.«í.J¸ï ¸ÀÆ¥Àgï JPïì.J¯ï £ÀA. PÉJ-32/qÀ§Æèöå-2378 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ದಿಲೀಪ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ದಿಲೀಪ ಮತ್ತು ಸೋದರ ಮಾವ ಬೀಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪಾ ಇವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೊಗುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಮುಡಬಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಕಡೆಗೆ ಹೊಗುವ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ïì £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-536 ನೇದರ ಚಾಲಕ£ÁzÀ DgÉÆæ ಗುಂಡಾರಾಯ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಸಾ: ಮೋಳಕೇರಾ ಇವನು ತನ್ನ ಬಸ್ಸನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸದರಿ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ದಿಲೀಪ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಇವನಿಗೆ ಬಲಗಾಲಿನಿ ಮೋಳಕಾಲಿನ ಕೇಳಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡಗಾಲಿನ ಮೇಲೆ ತರಚಿತ ಗಾAiÀĪÁಗಿರುತ್ತದೆ ªÀÄvÀÄÛ ಭೀಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪಾ ಇವನಿಗೆ ಬಲ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ, ಮೋಳಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ, ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಪ್ತಗಾAiÀĪÁಗಿರುತ್ತದೆ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.