Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, May 14, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-05-2017¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 14-05-2017

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 11/2017, PÀ®. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ದಿನಾಂಕ 12-05-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ದೊಡ್ಡಿ ವಯ: 46 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಸಾ: ಚಿಕ್ಕಪೇಟ್ ಬೀದರ ರವರ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ಬರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗುವಾಗ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಕಂಪೌಂಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜನರು ನೆರೆದಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಈ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಮತ್ತು ಬೀದರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭೀಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 13-05-2017 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 97/2017, ಕಲಂ. 143 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 13-05-2017 ರಂದು ಭಾಲ್ಕಿಯ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಮೀಟಿ ಹಾಲ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲವು ಜನರು ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಪರೇಲ ಎಂಬ ನಶಿಬಿನ ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಅಮೃತ ಎ.ಎಸ. ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಎಎಸ್ಐ ರವರು ಕೂಡಲೆ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಕಮಿಟಿ ಹಾಲ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣಾ ಕಾಸಲೆ, 2) ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ಗುರುನಾಥ ರಾಮಲೆ, 3) ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಪಾಪಯ್ಯಾ ಕಾಸಲೆ, 4) ಅಮರ ತಂದೆ ವೆಂಕಟ ಬೊಂತಾಲೆ ಹಾಗೂ 5) ಲಕ್ಷ್ಮಣ  ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಸಂಪಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖುಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಪರೇಲ ಎಂಬ ನಶಿಬಿನ ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ 2400/- ರೂ. ನಗದು ಹಣ ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಗಾಂಧಿಗಂಜ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಬೀದರ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 93/2017, ಕಲಂ. 380 ಐಪಿಸಿ :-
¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀgÁªÀ PÉÆAqÁ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀĺÉñÀ £ÀUÀgÀ UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ 2012 £Éà ¸Á°£À°è MAzÀÄ »ÃgÉƺÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÀÆå-0053 Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£À C.Q 30,000/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ EzÀÄÝ, CzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ PÉÆAqÁ EªÀ£À ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É EgÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÁAPÀ 27-04-2017 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©ÃzÀgÀ ¹zÁÞgÀÆqsÀ ªÀÄoÀzÀ DªÀgÀtzÀ°è ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁqÀ®Ä ¹zÁÞgÀÆqsÀ UÀÄA¥ÁzÀ°è ºÉÆÃV zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ 2030 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ElÖ ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀ°®è, CzÀ£ÀÄß CA¢¤AzÀ EA¢£ÀªÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ z£ÀÁAPÀ 13-05-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.