Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, March 17, 2019

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-03-2019


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 17-03-2019

OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 18/2019, PÀ®A. 20(©) 2 J£ï.r.¦.J¸ï PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 16-03-2019 gÀAzÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ¸ÀAvÉÆö ªÀiÁvÁ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV UÁAeÁ ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ vÀAzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀªÀÅzÀPÁÌV ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀ®Ä ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢°Ã¥À ¸ÁUÀgÀ ¹¦L ¥Àæ¨sÁj OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ ªÀÈvÀÛ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, OgÁzÀ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ OgÁzÀ (©) ºÁUÀÆ ¥ÀvÁæAQvÀ C¢üPÁj gÀªÀjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¸À¨ï eÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÀAvÉÆö ªÀiÁvÁ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀAvÉÆö ªÀiÁvÁ ªÀÄA¢gÀ »AzÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÁºÉÃgÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸ÀvÁÛgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀĺÁ®QëöäêÁqÀð C¢¯Á¨ÁzÀ f¯Áè, vÉ®AUÀuÁ gÁdå, 2) ¸ÁzÀPÀ C° vÀAzÉ AiÀÄĸÀÆ¥sÀ C° ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ºÀĸÉãÀ PÁ®Æ¤ a¢æ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 3) vÀ£ÀÄeÁ UÀAqÀ ¸ÁzÀPÀC° ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ºÀĸÉãÀ PÁ®Æ¤ a¢æ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ MAzÀÄ ºÉÆAqÁ JQÖêÁ ªÁºÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ ¨ÁåUÀUÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ PÉÊUÀ¼À°è UÁAeÁ ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¹¦L gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß C¢üÃPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ, UÉeÉmÉqÀ C¢üÃPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 1) MlÄÖ 11 ¥ÁPÉÃlUÀ¼À°è£À 22 PÉf UÁAeÁ C.Q 1,10,000/- gÀÆ., 2) ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA. PÉJ-38/AiÀÄÄ-3643 ªÀÄvÀÄÛ 3) 3 ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj 3 DgÉÆævÀjUÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.