Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, November 16, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-11-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 16-11-2010
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 17/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/11/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ l¥Á® §A¢zÀÄÝ ¹éPÀjùPÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä GzÀVÃgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ J¸ï.r £ÀA.307/10 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ E¸ÁæuÁÚ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¸ÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄ EvÀ£À ±ÀªÀ ªÀĺÁdgÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÄ ±ÀªÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ vÁvÁÌ°PÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ½zÀÄÝ ¥Àj²Ã°¸À®Ä ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ E¸ÁæuÁÚ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸ÉÆãÁ¼À EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 02/11/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄʸÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ GzÀVÃgÀzÀ GzÀAiÀÄVÃj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁj DUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 03/11/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 15/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/11/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ zÁªÀf ¥ÀjÃl ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¤qÉÆÃzÁ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ©Ãr vÀgÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà PËlÄA©PÁ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ ¸ÀܼÀzÀ°è gÁwæ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «µÀ¸Éë¹zÀÄÝ aPÀvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀıÀ£ÀÆgÀPÉÌ vÀAzÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ±ÉjPï ªÀiÁr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 15/11/2010 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®Qëöä ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁUÀ£ÁxÀ ¥ÀjÃl ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ¥ÀjÃl, ¸Á: ¤ÃqÉÆÃzÁ EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 212/2010 PÀ®A 325, 504 L¦¹ eÉÆvÉ 39(1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n DåPïÖ 1989 :-
¢£ÁAPÀ 14-11-2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ªÁUÀägÉ eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: «dAiÀĪÀiÁºÀAvÉñÀégÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À UɼÉAiÀÄgÀÄ ¸ÉÃj CªÀÄgÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ¥Àæ¯ÁízÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÉîAUÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: EqÀUÁgÀ, ¸Á: «dAiÀÄ ªÀiÁºÀAvÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TÃvÀ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-11-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆîzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ PÀÄgÀħgÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀw E§âègÀÆ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EªÀj§âjUÉ ºÉÆîzÀ PÀmÉÖ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉzÀÄÝ ¸ÀtÚzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ PɽzÀÝPÉ DgÉÆævÀj§âgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀ ±À§âUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄÝ EtaÑ RlV¬ÄAzÀ JqÀ ªÉÆüÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ªÀÄÆAUÉÊ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/11/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄÄgÁj ªÁPÀÄqÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: eÉÆò, ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É JA¢£ÀAvÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀzÀ zsÀ£ÀgÁd ¨Áj£À°è ªÉÃlgÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÀÄÝ gÁwæ 2130 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ gÀ»ÃªÉÆâݣÀ ¸ÀAiÀÄåzÀ ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¨Áj£À MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀAzÀÄ PÉÆlÄÖ ªÀÄvÉÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ E£ÉÆßÃAzÀÄ ¨Ál® ¸ÀgÁ¬Ä vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉýzÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀt PÉÆr CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ºÀt PÉüÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ SÁ° ©ÃgÀ ¨Ál® vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀqÀÄvÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 329/2010 PÀ®A 354, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/11/2010 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ J.¦.JªÀiï.¹. DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ £ÁUÀgÀvÀß UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀdÓ£À ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ, ¸Á: ±ÀªÀZÀAzÀæ PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ UÉÆÃzÁ«ÄUÉ ¸ÀÄt §tÚ ªÀiÁr¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà ºÀtPÀÄt ¸Á: ²ªÀ¥ÀÄgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß M§â£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ F UÉÆÃzÁªÀÄ AiÀiÁgÀ¢zÉ CAvÀ E°èUÉ §A¢¢ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÉÊ »rzÀÄÝ J¼ÉzÀÄ, ¹ÃgÉ J¼ÉzÀÄ PÉÊUÀ½UÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ UÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 160/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15/11/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ azÁ£ÀAzÀ ªÀÄzÀÝgÀV ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: PÁqÀªÁzÀ, EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÁqÀªÁzÀ¢AzÀ ¨É¼ÀÆîgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ £Áå±À£À¯ï mÁæöåªÀ¯ïì £ÀA PÉJ-32/©-1758 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀªÀÄoÁt UÁæªÀÄzÀ ¨ÉƪÀÄUÉÆAqÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°£À ªÉÄðAzÀ ©zÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2010 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 15-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£À vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, G: CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ°è ªÁZÀgÀ, ¸Á: ºÀgÀPÁgÀUÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä CgÀtå ¥ÀzÉñÀzÀ°è ©Ãmï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ, VqÀUÀAmÉUÀ¼À ªÀÄzsÉå AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ±ÀªÀ ¸ÀÄnÖ ©zÀÄÝzÀÝ £ÉÆÃrzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë £Á±À ¥Àr¸À®Ä ±ÀªÀzÀ ªÀÄÄR ¸ÀÄlÄÖ ±ÀªÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀ¸ÀzÀ°è ©¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-11-2010 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠧¼ÀªÀAvÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ PÁ¼É, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ªÁUÀ£ÀPÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÁé°¸ï £ÀA J¦-12/E-805 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀAqÀgÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉʯÉé ©æqïÓ ºÀwÛgÀ PÁé°¸ï ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ mÁæªÉ¯ïì ¸ÀA. PÉJ-01/r-8521 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀÄzsÁPÁgÀ vÀAzÉ V®§mï, E§âgÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄÄSÁ-ªÀÄÄT rQÌAiÀiÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PÁé°¸ï£À°èzÀÝ 1) ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ, 2) vÁ£Áf, 3) gÀ«, 4) gÀ« PÁé°¸ï ªÁºÀ£À ¸ÀA. J¦-12/E-805 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ. EªÀgÉ®ègÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, EvÀgÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.Raichur District Reported Crimes

ªÀÄÆ®vÀ: ¨sÀzÁæªÀw ¤ªÁ¹, «±Àé£ÁxÀ @ C£ÀßzÉÆgÉ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:02.02.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²ªÁf vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ ¯ÉÆÃPÀgÉ EªÀgÀ vÀªÀÄä¤UÉ ©.J¸ï.J£ï.J¯ï PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÀªÀĶðAiÀÄ¯ï ªÀiÁå£ÉÃdgï ºÀÄzÉÝ PÉÆr¸ÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹, gÀÆ:3,25,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ F¢£ÀzÀªÀgÉUÀÆ GzÉÆåÃUÀªÀ£ÀÄß PÉÆr¸ÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ ºÀt ªÁ¥Á¸ï PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀÝPÉÌ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¢£ÁAPÀ:15.11.2010 gÀAzÀÄ ²ªÁf ¯ÉÆÃPÀgÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÀÄÆ®vÀ: ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ f¯ÉèAiÀÄ ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ vÁ®ÆPÀ PÀªÀÄvÀV UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߪÀÄ®è¥Àà UËqÀgï 52 ªÀµÀð, £ÉÃPÁgï EªÀjUÉ ªÀÄgɪÀÅ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¢é.zÀ.¸À. ºÀÄzÉݬÄAzÀ ¸ÀéAiÀÄA ¤ªÀÈwÛ ºÉÆA¢zÀÄÝ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:11.11.2010 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀPÉÌ §AzÀªÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-§¥ÀÆàgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ F¢£ÀzÀªÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ±Àlð, ¥ÁåAmï zsÀj¹ PÉÆgÀ¼À°è ¸ÀànPÀzÀ ªÀiÁ¯É zsÀj¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀÈqÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ, ZÀ¥ÀàmÉ ªÀÄÄR, PÀtÄÚ ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¼É UÁAiÀÄzÀ PÀ¯É EzÀÄÝ, UÉÆâ ªÉÄʧtÚzÀªÀjzÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¥ÀÄvÀæ ºÀÄZÉÑñÀ ¢£ÁAPÀ:15.11.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:15.11.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzï £ÀfêÀÄÄ¢ÝÃ£ï ¸Á:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ, ¥ÀAPÀÑgï DVzÀÝ n¥Ààgï¸ÀASÉå: J¦.22,n.9699 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÁAiÀĪÀÄäPÁåA¥ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉvÀqÉ AiÀiÁUÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀzÉ ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36,«.505 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ, ¤AwzÀÝ n¥Ààgï£À »A¨sÁUÀzÀ §®¨sÁUÀzÀ°è rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ 19.55 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ JA.¸ÀħæªÀÄtå vÀAzÉ JA.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀÄ°è£ï ¸Á:vÁAiÀĪÀÄäPÁåA¥ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:14.11.2010 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀªÀgÁeï ªÀiÁåUÀ¼ÀªÀĤ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà 30 ªÀµÀð, ¸Á:GzÁâ¼ï EªÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ PÁPÀgÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀAvÀgÀ DgÉÆÃUÀå ¸Àj E®èªÉAzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ UÀȺÀtÂAiÀÄÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ §¸ÀªÀgÁeï£ÀÄ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÉÆA¢UÉ PÁPÀgïUÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:15.11.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ qÀ¨ÉâÃgÀªÀÄqÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀ ¥ÀÄwæAiÀÄ£ÀÄß CzÉ UÁæªÀÄzÀ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ°è ¥Àw-¥ÀwßAiÀÄgÀ°è ©£Áß©ü¥ÁæAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¥ÀwßAiÀÄÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:14.11.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÀ¥Àà£ÀÄ ¹zÀÝ¥Àà£À£ÀÄß £ÉÆÃr, ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ £ÀªÀÄäCtÚ£À ªÀÄUÀ §¸ÀÄjªÀiÁr ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ©nÖzÁÝ£É ¤Ã£ÉãÀÄ ªÀiÁr¢Ý CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:15.11.2010 gÀAzÀÄ ¹zÀÝ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:15.11.2010 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ®PÀëöät vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:qÀ¨ÉâÃgÀªÀÄqÀÄ EªÀ£ÀÄ, «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ ºÀUÀ®Ä gÁwæ wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ §Ä¢Ý ºÉýzÀÝPÉÌ gÉÆaÑUÉzÀÝ ®PÀëöät£ÀÄ £À£ÀUÉ §Ä¢Ý ºÉüÀÄvÉÛãÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:15.11.2010 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà & §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà E§âgÀÆ ¸Á:dÄlªÀÄgÀr UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¨sÀUÀªÀAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ£ÉÆA¢UÉ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ MzÀÄÝ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆrè¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¨sÀUÀªÀAvÁæAiÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀðoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ
:
²æà zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥Ánî ¥ÁæZÁAiÀÄðgÀÄ f¯Áè vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ²æà ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ gÀªÀgÀÄ f¯Áè vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ «¸ÁÛgÀuÁ vÀgÀ¨ÉÃw PÉÃAzÀæzÀ°è ªÁZÀªÉÄ£ï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀÄ ¸ÁߣÀPÁÌV ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÉÆÖÃgÀ gÀÆ«Ä£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ gÀÆ«Ä£À°èlÖ «ÄPÀìgï UÉæöÊAqÀgï, 3 »vÁÛ½ ¨sÉÆÃUÉÆÃtÂ, 1 »vÁÛ½ mÁQ 5 ºÀvÁÛ¼É ¥ÀgÁvÀ 1 »vÁÛ¼É ¸ÀªÀÄAiÀÄ 2 vÁªÀÄæzÀ PÉÆqÀ, 2 vÁªÀÄæzÀ ºÀAqÉ, 2 »vÁÛ½ Qð »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ ` 26,793/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ CrUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :d£ÀvÁ §eÁgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀt E®èzÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄ°èPÉÌ ºÉÆÃzÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ C²èÃ¯ï ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÀAvÉ ªÀiÁr ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ jÃw¬ÄAzÀ gËr-UÀÄAqÁ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀÄ¢üÃgÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà zsÀ£Áß ¸Á||©üêÀÄ£ÀUÀgÀ dUÀvï UÀÄ®§UÁð JA¨ÁvÀ£À «gÀÄzÀÞ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.