Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, June 8, 2014

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ದಿ.06-06-2014ರಂದು ರಾತ್ರಿ 00-30ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗೋಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ಯಾಗವಾಟ, ಜಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ,    ವಯ-31ವರ್ಷ, :ಟೈಲರ ಕೆಲಸ  ಸಾ:ಗೋಲದಿನ್ನಿ  EªÀgÀ ಟೈಲರ ಶಾಪಿಗೆ,ಹೋಟೆಲಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಅವುಗಳ ಲ್ಲಿದ್ದ ಟೈಲರ ಅಂಗಡಿ ಸಾಮಾನು, 3 ಟೈಲರಿಂಗ ಮಿಶನಗಳು,1- ಬಟ್ಟೆ ಕತ್ತರಿಸುವ ಕಟ್ಟಿಗೆಟೇಬಲ್,1-ಕರೆಂಟಿನ ಮೋಟಾರ,1-ಸೀಲಿಂಗ ಪ್ಯಾನ್,7-ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಖುರ್ಚಿಗಳು, ಹೊಲೆಯಲು ಬಂದಿರುವ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳು,1-ಅಂಗಡಿ ಕಪಾಟು, ಹೋಟೇಲ್ ಸಾಮಾನು ಗಳು,1-ಅಲ್ಮರಾ,ದವಸ ದಾನ್ಯ ಕಿರಾಣಿ, ಸಾಮಾನು ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಅ.ಕಿ. 1,60,000=00 ಬೆಲೆ ಬಾಳುವವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗಿವೆ ಈ ಘಟನೆ ಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವು ದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :6/2014 CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ..
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

   ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ²ªÀªÀÄä UÀAqsÀ ¹zÀÝtÚ ¸ÀÆ®VwÛ 22ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á- gÁªÀÄ£Á¼À FPÉUÉ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀð ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ 1) ¹zÀÝtÚ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà 2) gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ 3) §¸ÀªÀÄä UÀAqsÀ gÀAUÀ¥Àà 4) DAd£ÉÃAiÀÄå  J¯ÁègÀÄ eÁw £ÁAiÀÄPÀ ¸Á- gÁªÀÄ£Á¼À £ÉÃzÀݪÀgÀÄ. ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ZÉ£ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ  vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀvÉÛ PÁ¢¢ÝAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ  PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ  ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ. C®èzÉ ¢£ÁAPÀ -06/06/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ  ºÉÆqÉzÀÄ F ¸ÀƼÉAiÀÄ£ÀÄß  DPÉAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ  PÀ¼ÀÄ»¹ ©qÀÄ  E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀgÁ¬ÄvÀÄ CAvÁ CAzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ E¯Áè CAzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß  AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ PÉgÉUÉ  ¨Á«UÉ ºÁQ ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .CAvÁ EzÀÝ UÀtÂÃQPÀÈvÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2014 PÀ®A,-498(J),323,504, 506 ಸಹಿತ 34 L¦¹, CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁRÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.06.2014 gÀAzÀÄ 29 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 4,200/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-06-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-06-2014

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 11/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ £ÁUÀAiÀiÁå vÀAzÉ dUÀzÉêÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¤qÀªÀAZÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀ¥Áè¥ÀÄgï (J) UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ £ÁUÀAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 06-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß eÉÆvÉUÉ QÃl£Á±ÀPÀ OµÀzsÀzÀ qÀ©âAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä E£ÀÄß ºÀt ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ºÀt PÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ «µÀ PÀÄrAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ «±ÀzÀ qÀ©âAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ ¸Àé®à «µÀ PÀÄr¢zÀÄÝ DvÀ¤UÉ PÀÆqÀ¯Éà aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 07-06-2014 gÀAzÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÆ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä,  ¸Á: ¤qÀªÀAZÁ UÁæªÀÄ, ¸ÀzÀå PÀ¥Áè¥ÀÆgÀ (J) UÁæªÀÄ, vÁ & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2014, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 06-06-2014 gÀAzÀÄ gÉÃPÀļÀV¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ PÀ¼Àî£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: QæñÀÑ£À, ¸Á: gÉÃPÀļÀV, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß CmÉÆà mÁæ° £ÀA§gÀ PÉJ-39/6414 £ÉÃzÀgÀ°è D¼ÀAzÀ vÁ®ÆQ£À ElUÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¤Ãj£À mÁåAQ£À PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ElUÁ UÁæªÀÄPÉÌ bÉÃwÛ£À PÀnÖUÉUÀ¼ÀÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ElUÁ UÁæªÀÄzÀ°è PÀnÖUÀ¼ÀÄ ºÁQ ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ 07-06-2014 gÀAzÀÄ gÉÃPÀļÀVUÉ §gÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÀÝ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ CºÉäzÀ vÀAzÉ £À©Ã¸Á§ UÀ¤ ¥ÀmÉî EvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ ¤£Àß CmÉÆÃzÀ°è ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ ªÀgÉUÉ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÉýzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CmÉÆÃzÀ JqÀ §¢AiÀÄ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ E§âgÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁ¼ÀªÀÄqÀVAiÀÄ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ. £ÀA. 09 gÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¯Áj £ÀA. JªÀÄ.ºÉZï-25/©-9629 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CmÉÆà mÁæ°UÉ »A¢£À §¢UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ CmÉÆÃzÀ JqÀ§¢AiÀÄ°è PÀĽvÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ £À©Ã¸Á§ EvÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É gÉÆÃr£À PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¯Áj Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CmÉÆà ºÁUÉ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À §®§¢UÉ ¤AwzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è, vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CºÉäzÀ EvÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV DvÀ£À vÀ¯É, ªÀÄÄR ¥ÀÆwð ffÓ ºÉÆÃV ªÀiÁA¸À RAqÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, DgÉÆæAiÀÄÄ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹zÀAvÉ ªÀiÁr ºÁUÉà ¯Áj ¤°è¸ÀzÉ ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2014, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-06-2014 gÀAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/PÉ-9981 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÀgÉÃAzÀæ vÀAzÉ ²ÃªÀ£ÁUÀAiÀÄå ¸Á: vÁAqÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ PÀªÀÄoÁt UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ - ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ  £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀªÀÄoÁt gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî ¥sÁªÀÄð ºË¸ï ºÀwÛgÀ CzÉ ªÉüÉUÉ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ - ¤eÁA¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® wgÀÄV¹ PÉƼÀÄîwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ «ÄmÁgÉ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ (ºÉƯÉAiÀÄ), ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-11/ºÉZï-7695 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉUÉ, JgÀqÀÄ ªÉƼÀ PÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, §® vÉÆÃqÉUÉ PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ UÁAiÀÄ, ¨ÁAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »A¨sÁUÀ PÀĽwÛzÀÝ gÁPÉñÀ @ gÁWÀªÉÃAzÀæ EªÀ£À vɯÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ªÉƼÀPÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, DgÉÆævÀ£À ºÀuÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, EvÀgÉqÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ ºÁUÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÁPÉñÀ @ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ, ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ (ºÉƯÉAiÀÄ), ¸Á: ªÉÆüÀPÉÃgÁ, ¸ÀzÀå: CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ FvÀ¤UÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¸ÀzÁ²ªÀ¥ÉÃl ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2014, PÀ®ªÀÄ 498(J), 324 L¦¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಕೊಂಡಾಪೂರೆ ವಯ: 26 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್‌ಸಿ ಹೊಲಿಯಾ, ಸಾ: ಸಿದ್ದಹಂಗರಗಾ (ಎಪಿ) ರವರ ತಂದಗಿ ನಾಗಮ್ಮಾ ಇವಳಿಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನರಸಿಂಗ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ ಹೊಳೆಬೂದೆ ಸಾ: ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ ಇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಭಾವ ನರಸಿಂಗ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ ಇತನು ನಗಮ್ಮಾಳಿಗೆ ಮುದುವೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಆಗಾಗ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಹೊಡೆಯುವುದು ಅತ್ತ ಯಾಕೆ ನೊಡುತ್ತಿ, ಅವರ ಸರಿ ಯಾಕ ಮಾತಾಡಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯೆಯುವುದು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಯಾರ ಸರಿ ಅಂತಾ ಕೆಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ನಾಗಮ್ಮಾ ಇಕೆಯು ಆಗಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು, ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 06-06-2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಭಾವ ನರಸಿಂಗ ಇವರು ಪೋನ್ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿಗೆ ಎನೋ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಬೇಗ ಬಾ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಾಳಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಸಂಗಪ್ಪಾ ಹಾಗು ಅರ್ಜುನ ತಂದೆ ಹಾವಪ್ಪಾ ಕಾಂಬಳೆ ಸಾ: ಬೊರಗಿ ಇವರು ಕೂಡಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊಗಿದ್ದು ಆಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವ ನರಸಿಂಗ ಇತನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲಾ ಆಗ ತಂಗಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಆರೋಪಿ ನರಸಿಂಗ್ ಇತನು ನನಗೆ ಮ್ಯೆಯಲ್ಲಾ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ ಆಗ ನನಗೆ 2 ಗಂಟೆ ಮಾತು ಬಂದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಯಾಕೆ ನಗಲಾಕ ಹತ್ತಿದ್ದಿ ರಂಡಿ ಅಂತಾ ಬ್ಯೆಯುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿರುತ್ತಾಳೆ, ನಂತರ ಆರೋಪಿಯು ಬಂದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯುಯಾಕೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಅಂತಾ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿಯು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಲೆಯ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ದಿನಾಂಕ 07-06-2014 ರಂದು ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2014, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06,07-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠫®ì£À eÉÆøɥsï vÀAzÉ JªÀiï¦ eÉÆøɥsï ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀĸÀÌ® vÁAqÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À «¯ïªÉÄ£ï PÁl£ï EAqÀ¹ÖçÃeï£À DªÀgÀtzÀ°è£À CAzÁdÄ 11,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 1) ¨ÁjÃPÀ PÀ©âtzÀ ¸À¯ÁPÉUÀ¼ÀÄ  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¦üÃl GzÀÝ, 2) ªÉÄÃl¯ï ²Ãlì (PÀ©âtzÀ vÀUÀqÀUÀ¼ÀÄ) ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ¦üÃl GzÀÝ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2014, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 07-06-2014 gÀAzÀÄ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ©ÃzÀgÀ ªÉÊ£À ±Á¥À CAUÀrUÀ½AzÀ ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV zsÀĪÀÄä¸Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¥ÀArvÀ «í. ¸ÁUÀgÀ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É zsÀĪÀĸÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀĤïï ZÀªÀ½£ÀªÀgÀ ºÉÆl® CAUÀr¬ÄAzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀ¢AzÀ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ ¸ÀĤïï vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ZÀªÀ¼É£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: zsÀĪÀĸÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À vÁ¨ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¥Áè¹ÖÃPÀ aîªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¥Áè¹ÖÃPÀ aîzÀ°è ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ½zÀÄÝ D ¨Ál¯ïUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ ªÉÊ£À±Á¥À CAUÀrUÀ½AzÀ ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ MlÄÖ 25 Njd£À¯ï ZË¸ï «¹Ì 180 JA.J¯ï 48 gÀÆ. EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß 60 gÀÆ. UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. C.Q 1500/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/2014, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 07-06/-2014 gÀAzÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£ÀUÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ M§â ªÀåQÛ ¨Á宺À½î PÀqɬÄAzÀ ºÁ®ºÀ½î PÀqÉUÉ PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ  ¹zÁgÀAiÀÄ §¼ÀÆVð ¦.J¸ï.L.  zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ  ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ C±ÉÆPÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ±ÉªÀıɣÀUÀgÀ vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£ÀUÀ¼À£ÀÄß EnÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß zÀÆj¤AzÀ £ÉÆÃr SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DvÀ£À£ÀÄß »A¨Á°¹  §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä PÁlð£ÀUÀ¼ÀÄ J°èAzÀ vÀA¢gÀÄwÛj CAvÀ «ZÁj¹zÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ ¨Á宺À½î(PÉ)  ªÉÊ£À±Á¥À ªÀiÁ°PÀgÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EqÀUÁgÀ  gÀªÀjAzÀ  ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸À®Ä w½¹zÀjAzÀ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÉÝªÉ CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É, EzÀPÉÌ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ PÁlð£ÀUÀ¼ÀÄ EnÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸À®Ä ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¯ÉʸÀ£Àì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EzÉ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®è CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ºÀwÛgÀ«zÀÝ  PÁlðUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ©aÑ £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÀÄ PÁl£À£À°è 90 JªÀÄ J® G¼Àî 48 AiÀÄÄ. AiÉĸÀ «¹Ì  C.Q 1,200/- gÀÆ ºÁUÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸À®Ä §¼À¹zÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® C.Q 12,000/- gÀÆ MlÄÖ 13,200/- gÀÆ ¨ÉïɨÁ¼ÀĪÀzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr, ¸Àj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2014, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 07-06-2014 gÀAzÀÄ PÀȵÀÚPÀĪÀiÁgÀ ¥ÁnÃ¯ï ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAdzÀ°èAiÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀzÀ »AzÀÄUÀqÉUÉ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ £À²Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ §AqÉ¥Àà amÁÖ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: amÁÖ ªÁr, 2) gÁdÄ vÀAzÉ UÀt¥Àw §rUÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ, 3) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ©ÃgÀUÉÆAqÁ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÁ, ¸Á: PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ, 4) «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ªÀÄqÉ¥Àà PÉÆqÀUÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: aªÀÄPÉÆÃqÀ, 5) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà a£ÀߥÀà£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: aªÀÄPÉÆÃqÀ, 6) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Àà ¨ÁªÀUÉ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ, 7) ¸ÀAiÀÄåzÀ vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀĸÁ§ vÉð ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÀ, 8) C¤Ã® vÀAzÉ dmÉÖ¥Àà JPÉì ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÁ, ¸Á: ªÀÄ®PÁ¥ÀÆgÀ, 9) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ Vj ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÁ, ¸Á: CµÀÆÖgÀ, 10) «oÀ® vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀgÀ ¤lÆÖgÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®èjUÉ »rzÀÄ J®ègÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è dÆeÁlPÉ ºÀaÑzÀ »ÃUÉ MlÄÖ 25,650/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ 52 E¹àÃmï dÆeÁlzÀ J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2014, PÀ®ªÀÄ 3 & 7 E.¹ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 07-06-2014 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ £ÉÆÃgÀSÁ£À vÁ°A ªÀÄfÓzï ºÀwÛgÀ  DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ¨sÀzÀæ¥Áà ºÀÄ®UÉÃj ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÀvÁߥÀÆgÀ (J.¦), 2) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ Dr£ï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: gÀvÁߥÀÆgÀ (J.¦) EªÀj§âgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ªÀåªÀ¸ÉÜ CrAiÀÄ CQÌ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆâüUÀ¼À£ÀÄß PÁ¼À¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä §eÁeï f¹ ªÀiÁåPÀì UÉÆqÀì  CmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/4938 £ÉÃzÀgÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgÀ  DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¸Á: G¥À¤zÉñÀðPÀgÀ PÀbÉÃj DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 40 PÉ.f vÀÆPÀªÀżÀî 6 CQÌAiÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîUÀ¼ÀÄ, 25 PÉ.f. vÀÆPÀªÀżÀî 7 CQÌAiÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aîUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 4 QéAl® 15 PÉ.f CQÌ ªÀÄvÀÄÛ 50 PÉ.f. vÀÆPÀªÀżÀî 4 UÉÆâAiÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîUÀ¼ÀÄ, 25 PÉf vÀÆPÀªÀżÀî 7 UÉÆâ ¥Áè¹ÖPÀ aîUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 3 QéAl¯ï 75 PÉf »ÃUÉ MlÄÖ CQÌ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆâ 7 QéAmÁ¯ï 90 PÉ.f. DºÁgÀzsÁ£Àå C.Q 7900/- gÀÆ. UÀ¼ÀµÀÄÖ DUÀ§ºÀÄzÀÄ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV ¥ÀrvÀgÀ CQÌ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆâü EgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀj CQÌ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆâü ºÁUÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀPÉ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À vÀªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ Cfð ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 04-06-2014 gÀAzÀÄ «ÄãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀgÀt vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ QtV ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¸Á: ¨sÀÆAAiÀiÁågÀ(PÉ) gÀªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ªÉÊf£ÁxÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉAqÀwUÉ «Ä£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ©lÄÖ ¢£ÁAPÀ 07-06-2014 gÀAzÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä CmÉÆ £ÀA. PÉJ-39/1469 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj CmÉÆ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ eÁ¥sÀgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî FvÀ£À ºÀwÛgÀ CªÀ£À §®¸ÉÊrUÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É¼ÀPÉÃgÁ PÁæ¸ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ alUÀÄ¥Áà-±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ ºÀwÛgÀ jAiÀiÁd«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/ºÉZï-6149 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ E§âgÀÆ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÁ°UÉ §rzÀÝjAzÀ §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ°£À PɼÀUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, JqÀPÁ°UÉ ºÉ§âgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýzÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಕಿರುಕಳ ಪ್ರಕರಣ :
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂಜಾ ಗಂಡ ವಿಜಯಕುಮಾರ ರಾಠೋಡ ಸಾ: ಕಾನೂ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ನಂದೂರ (ಬಿ) ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರನ್ನು  2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾನು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ ರಾಠೋಡ ಇತನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಲಗ್ನವಾದ ನಂತರ ನಾನು ಒಂದುವರೆ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮನೆಯಾದ ಖಣದಾಳ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆಬಂದು ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಗಂಡ ನನಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ನಂತರ ನನ್ನ ಗಂಡ, ಅತ್ತೆ ಶಾಣಾಬಾಯಿ, ಮಾವ ನಾರಾಯಣ, ಭಾವ ಭೋಜು, ನೇಗೆಣಿ ಶೀಲಾ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಆಗೂ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೂ ನಾನು ತಾಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೇನೆ ದಿನಾಂಕ: 05-06-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ  ನನ್ನ ಗಂಡ, ಅತ್ತೆ, ಮಾವ, ಭಾವ,ನೇಗೆಣಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನೀನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ ರಂಡಿ ಭೋಸಡಿ ಅಂತಾ ಬೈದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದನು. ಅತ್ತೆ ಶಾಣಾಬಾಯಿ ಮತ್ತು ನಗೆಣಿ ಶೀಲಾ ಇಬ್ಬರು ನನಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದರು ಮಾವ ನಾರಾಯಣ ಕೈಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗುದ್ದಿದನು ಮತ್ತು ಮಾವ ಭೋಜು ಇತನು ಕೈಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲಕಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕರೇವೂರ ಸಾ|| ಸಿದನೂರ ಇವರ ಮಗನಾದ ಮಲ್ಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪಾ ಚಿಕ್ಕರೇವೂರ ಸಾ ಸಿದನೂರ ರವರು  ದಿನಾಂಕ 06-06-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  11:00 ನನ್ನ ಮಗ ಹಣಮಂತ ಈತನ ಮದುವೆಯ ಕಾರ್ಡಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಎಮ್.ಹೆಚ್-11 ಬಿಇ-8702 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಬಳೂರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು  ದಿನಾಂಕ 06-06-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4:30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಳೂರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನನ್ನ ಅಳಿಯ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ನಾಟೀಕಾರ ಸಾ|| ಬಳೂರ್ಗಿ ಈತನು ನನ್ನ ಮೋಬೈಲಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನು ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಳೂರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಕಡೆಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಂದಾಜು 4:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಾದಾಬಾಳ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಮೋ/ಸೈ ಸ್ಕೀಡ ಆಗಿ ಮೋ/ಸೈ ದೊಂದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿ ರುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಮೋ/ಸೈ ಮೇಲೆ ಅಫಜಲಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆನು. ಈಗ ಅವನನ್ನು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಚಿರಾಯು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರ ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮರಣ ಪ್ರಕರಣ :
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 04/06/2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದಾಜು 60 ರಿಂದ 70 ವಯಸ್ಸಿನ  ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ  ಯಾವುದೂ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸದರಿಯವನ ಶವವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮರಚರಿ ಕೊಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದು ಇಡಲಾಗಿದೆ.ಕಾರಣ ಸದರಿ ಮೃತ  ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೊರಲಾಗಿದೆ. 


PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:
1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2014 PÀ®A. 143, 147, 148, 341, 323, 324, 504, 302 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.
¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¤¯ÉÆUÀ¯ï @ ¨ÉêÀÇgÀ ªÀ: 48 eÁ: UÁtUÉÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: G¥À஢¤ß ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀ d«ÄãÀÄUÀ¼ÀÄ G¥À஢¤ß ¹ÃªÀiÁzÀ°è CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÀÆ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀjUÀÆ EªÀj§âgÀ d«ÄãÀUÀ¼À ªÀÄzÀåzÀ°ègÀĪÀ zÁjAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ, EzÉ «µÀAiÀÄPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÉÆA¢UÉ DUÁUÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ zÉéñÀ, ªÉʱÀåªÀÄå ¸Á¢ü¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07.06.2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ ªÀĺÁAvÉñÀ EªÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ºÁ®£ÀÄß »ArPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ »gɪÀAPÀ®PÀÄAmÁzÀ qÉÊjUÉ ºÁPÀ®Ä §gÀĪÀ PÁ®PÉÌ CzÉà ªÉüÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà @VtUÉÃgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà PÁ¸À£ÀPÀAr 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà PÁ¸À£ÀPÀAr 3) ªÀÄ®èªÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà PÁ¸À£ÀPÀAr 4)C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd PÁ¸À£ÀPÀAr 5)¥ÁªÀðvɪÀé UÀAqÀ ±ÉÃR¥Àà PÁ¸À£ÀPÀAr ¸Á:J®ègÀÆ  G¥À஢¤ß§AzÀªÀgÉ ªÀĺÁAvÉñÀ¤UÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁPÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ. E°è zÁj E¯Áè CAvÁ CAzÀªÀgÉ CªÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr MªÀÄäA¢zÉƪÉÄä DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ DgÉÆæ £ÀA: 2 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀ¤UÉ §rUɬÄAzÀ §qÉ¢zÀÄÝ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀ¤UÉ DgÉÆæ £ÀA 3 jAzÀ 5 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ DgÉÆæ £ÀA 1, 2 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ. CªÀ¤ §rUɬÄAzÀ §r¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ FgÀ¥Àà EªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ FgÀ¥Àà¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ DgÉÆæ £ÀA 2 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ CªÀ£À ªÉÄÊ-PÉÊUÉ ºÉÆqÉ¢zÀzÀÄ C®èzÉà DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ PÀÆqÁ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr UÀÄ¢ÝzÁUÀ FgÀ¥Àà£ÀÄ PÀĹzÀÄ ©zÀÄÝ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EvÁå¢ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ²æà ±ÀAPÀgÀ £ÁAiÀÄPÀ JJ¸ïL ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ   ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2014 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.
ದಿನಾಂಕ. 07-06-2014 ರಂದು 3-30 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರgÁeÁ vÀA/ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ 25, eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ G. ªÁå¥ÁgÀ ¸Á. ºÉƸÀ¥ÉÃl ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮೋ.ಸೈ. ನಂ.ಕೆ.ಎ.35/ಹೆಚ್.4646 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹುಲಗಿಯಿಂದ ಹೊಳೆ ಮುದ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ಕುಷ್ಟಗಿ ಹೊಸಪೇಟ ಎನ್.ಹೆಚ್. 13 ರಸ್ತೆಯ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೋ.ಸೈ. ನಂ ಕೆ.ಎ.35/ಕ್ಯೂ.5557 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಎಂ. ಜೀಲಾನ್ ಇತನು ಮೋ.ಸೈ.ನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ  ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಮೋ.ಸೈ.ಗೆ ಠಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೋ.ಸೈ. ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕ ಜಿಲಾನ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕ ಜಿಲಾನ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಅಕ್ಬರ ಇವರಿಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಸ್ವರೂಪ ಗಾಯ ಪೆಟ್ಟುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತಪಾಸಣೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2014 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.
¢£ÁAPÀ: 07/06/2014 gÀAzÀÄ 12-30 ¦.JA.PÉÌ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ DgÉÆÃUÀå PÉÃzÀæ PÀÄPÀ£ÀÆgÀgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ¥sÉÆãÀªÀiÁr gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ aQvÉìUÁV D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÁÝgÉ, ¤ÃªÀÅ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀĹj CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnPÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ CªÀ¯ÉÆQ¸À®Ä CªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀzÀ PÁgÀt ºÁdjzÀÝ ¥ÀævÀåPÀë ¸ÁQëzÁgÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ gÀeÁPÀ¸Á§ EªÀjUÉ «ZÁj¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß   1-00 ¦.JA.¢AzÀ 1-45 ¦.JA.zÀªÀgÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07/06/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨ÉÊPÀ ªÉÄÃ¯É PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå PÀÄPÀ£ÀÆgÀ¢AzÀ gÁdÆjUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ zÁjAiÀÄ°è PÀÄPÀ£ÀÆgÀ AiÀÄ®§ÄUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀÄUÀΰVqÀzÀÀ ºÀwÛgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ AiÀÄĸÀÆ¥sÀ¸Á§£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃ: ¸ÉÊPÀ¯ï EAd£ï £ÀA: F10E-367146 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ vÀ£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ EzÀÝ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀjUÉ ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðzÀ ¨ÁUÀzÀ°è ¤AvÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.37/ Dgï. 8391 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÁåA¥ÀÆgÀ¢AzÀ AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀªÁV & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¨ÉÊPÀ ªÉÄÃ¯É PÀƽvÀÄ ¤ÃAvÀªÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀzÉ ºÁUÉ Nr¹ AiÀÄƸÀÆ¥sÀ¸Á§£À ¨ÉÊQUÉ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è AiÀÄƸÀÆ¥sÀ¸Á§¤UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄ & M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛªÉ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÁ£ÀÄ &  ªÀÄ®è£ÀUËqÀ E§âgÀÆ CªÀgÀ PÁj£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aQvÉìUÁV PÀÄPÀ£ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃªÉ PÁgÀt DgÉÆævÀ ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ºÉýPÉ zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2014 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.
¢£ÁAPÀ: 07-06-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹«í¯ï dqïÓ & eÉ.JªÀiï.J¥sÀ.¹. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀ ¦¹ £ÀA: 133/2014 £ÉÃzÀÄÝ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 11-05-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ºÀħâ½îUÉ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆgÀqÀ¯ÉAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ §A¢zÀÝ£ÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ d£ÀzÀlÖuÉ CvÀå¢üPÀªÁVvÀÄÛ. ¦ügÁå¢gÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÆä PÀA¥À¤AiÀÄ JPïì¥ÉjAiÀiÁ-¹ ªÀiÁqÀ¯ï£À ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀ£ÀÄß vÀ£Àß CAVAiÀÄ eÉé£À°è eÉÆÃ¥Á£ÀªÁV ElÄÖPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀħâ½îUÉ ºÉÆgÀqÀĪÀ §¸Àì ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ºÀvÀÄÛwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ vÀÄA¨Á UÀzÀÝ®«vÀÄÛ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ §¹ì£ÉƼÀUÉ ºÀvÀÄÛwÛgÀĪÁUÀ CªÀ£À CAVAiÀÄ eÉé¤AzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ¤UÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ PÉÊ ZÀ¼ÀPÀ ªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ PÀĽwgÀĪÀ §¸ï  §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ ºÉÆgÀl PÉ®ªÉà ¤«ÄµÀzÀ°è ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉ ªÀiÁqÀ®Ä vÀ£Àß ªÉƨÉʯï£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉƨÉʯï PÁt°¯Áè, UÁ¨sÀjAiÀiÁV PÀÆqÀ¯Éà ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉƧâgÀ ¥sÉÆ£ï¤AzÀ vÀ£Àß ªÉƨÉʯïUÉ PÀgÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¹éZï D¥sï DVgÀÄvÀÛzÉ. ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÉƨÉʯï L.JA.F.L. £ÀA: 35809505192713-3 CAvÁ EzÀÄÝ, EzÀgÀ°è JgÀqÀÄ ¹ªÀiï PÁqÀðUÀ½zÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À £ÀA: [1] 9035077005 [2] 9844394060 CAvÁ EzÀÄÝ, EzÀgÀ°è 8 f.©. ªÉĪÉÆÃj PÁqÀð EgÀÄvÀÛzÉ. F ªÉƨÉʯï£À CA.Q.gÀÆ: 20,000=00 EzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÁgÀt ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EgÀĪÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2014 PÀ®A: 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
5] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2014 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.
¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æñÉÊ® ¥ÉÆïÉò ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ C©üªÀÈ¢Ý C¢üPÁj UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 06-06-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ°èzÁÝUÀ vÀªÀÄä UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ »gÉêÀĤ EªÀ£ÀÄ ¥sÉÆãÀªÀÄÆ®PÀ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ vÁ£ÀÄ £À¼ÀzÀ¨¨sÁ« ºÀwÛgÀ ¨ÉÆÃgÀªÉÃ¯ï ¸ÁÖðmï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ C°è ¨ÉÆÃgÀªÉïïUÉ C¼ÀªÀr¹zÀÝ PÀAgÉAn£À PÉ箣ÀÄß E§âgÀÆ ªÀåQÛ ¸ÉÃj PÀlªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À  ªÀiÁr ¸ÀÄwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÄÝ  ¤®è®Æ CªÀjUÉ w½¹zÁUÀ E§âgÀÄ wgÀÄV £ÉÆÃrzÁUÀ £ÀªÀÄä ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ CªÀÄgÉñÀ PÀÄAaPÉÆgÀªÀgÀÄ FvÀ£ÀÄ CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ DzÀgÉ E£ÉÆߧ⠪ÀÄ£ÀĵÀå£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛUÀ°¯Áè £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄwð¸ÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ vÁªÀÇ  ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà PÉÆüÀÆgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ UÀæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁºÀAvÀAiÀÄå PÉÆêÀiÁj UÁæªÀÄ. ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀgÀªÀ¸ÀÆ°UÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯Á®¸Á§ §¸ÀgÀPÉÆÃqÀ UÁæªÀÄ.¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ®Ä «µÀAiÀÄ ¤d«vÀÄÛ. C°è ¥Àjòð¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨ÉÆÃgÀªÉîUÉ C¼ÀªÀr¹zÀ 80 ¦üÃmï 4 JA.JA PÀgÉÃAn£À ªÉÊgï CzÀgÀ CAzÁdÆ QªÀÄvÀÄÛ 2000=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀ CªÀÄgÉñÀ PÀÄAaPÉÆgÀªÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ C¥ÀjavÀ ªÉÊQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ CªÀgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
6] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/2014 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹:.
¢£ÁAPÀ : 07-06-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹ 228 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀÄjvÀÄ PÁgÀlV ¥ÀlÖtzÀ ¸Á¯ÉÆÃtÂ, ºÀ¼É §¸ï ¤¯ÁÝt ºÁUÀÆ G¥ÁàgÀ NtÂAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ UÁæªÀÄzÀ §UÉÎ UÀÄ¥ÀÛªÁV ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À¯ÁV ¥Ánð £ÀA- 1) gÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Àà vÉVΣÀ ªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á. G¥ÁàgÀ Nt PÁgÀlV 2) ¥ÁªÀðvɪÀÄä UÀAqÀ ¢:gÀAUÀ¥Àà vÉVΣÀ ªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á. PÁgÀlV  2) UÀÄAqÀ¥Àà vÀA¢ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà vÉVΣÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á. ªÀPÁæt ºÁ:ªÀ PÁgÀlV ªÀÄvÀÄÛ ¥Ánð 2 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ 1) CAiÀÄåªÀÄä UÀAqÀ ¢: gÀAUÀ¥Àà vÉVΣÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 65 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á. G¥ÁàgÀ Nt PÁgÀlV 2) FgÀªÀÄä UÀAqÀ wªÀÄätÚ ºÀÄ®ÆègÀÄ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á. G¥ÁàgÀ Nt PÁgÀlV 3) ºÉÆ£ÀÆßgÀªÀÄä UÀAqÀ gÀÄzÀæ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á. G¥ÁàgÀ Nt PÁgÀlV 4) gÀÄzÀæ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. £ÀA¢ºÀ½î ºÁ: ªÀ PÁgÀlV  F JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄgÀ ªÀÄzÀå PÁgÀlV UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA 141/*/1-1 £ÉzÀÝgÀ°èAiÀÄ 4 JPÀgÉ 11 UÀÄAmÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ ºÀAaPÉ ¸À®ÄªÁV ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀlVAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ D¹Û £ÀA 1-4-05 &1-3-124 £ÉzÀÝgÀ ªÀiÁ°PÀvÀézÀ ¸À®ÄªÁV JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ ªÀÄzÀå ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°èAiÀÄÆ zÁªÉ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ F d«Ää£À ¸À®ÄªÁV ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÀÆ CfðUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj 1 £Éà ªÀÄvÀÄÛ 2 £Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ ªÀÄzÀå EzÉà EzÉà eÁUÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì GAmÁVzÀÄÝ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯ÁèzÀgÀÆ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Áæt ºÁ¤ D¹Û ºÁ¤ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAw ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÁ PÀæªÀĪÁV PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 165/2014 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
7] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/2014 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹:.
¢£ÁAPÀ : 07-06-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹ 228 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀÄjvÀÄ PÁgÀlV ¥ÀlÖtzÀ ¸Á¯ÉÆÃtÂ, ºÀ¼É §¸ï ¤¯ÁÝt ºÁUÀÆ G¥ÁàgÀ NtÂAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ UÁæªÀÄzÀ §UÉÎ UÀÄ¥ÀÛªÁV ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À¯ÁV ¥Ánð £ÀA- 1) CAiÀÄåªÀÄä UÀAqÀ ¢: gÀAUÀ¥Àà vÉVΣÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 65 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á. G¥ÁàgÀ Nt PÁgÀlV 2) FgÀªÀÄä UÀAqÀ wªÀÄätÚ ºÀÄ®ÆègÀÄ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á. G¥ÁàgÀ Nt PÁgÀlV 3) ºÉÆ£ÀÆßgÀªÀÄä UÀAqÀ gÀÄzÀæ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á. G¥ÁàgÀ Nt PÁgÀlV 4) gÀÄzÀæ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. £ÀA¢ºÀ½î ºÁ: ªÀ PÁgÀlV ªÀÄvÀÄÛ ¥Ánð 2 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ 1) gÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Àà vÉVΣÀ ªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á. G¥ÁàgÀ Nt PÁgÀlV 2) ¥ÁªÀðvɪÀÄä UÀAqÀ ¢:gÀAUÀ¥Àà vÉVΣÀ ªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á. PÁgÀlV  3) UÀÄAqÀ¥Àà vÀA¢ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà vÉVΣÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á. ªÀPÁæt ºÁ:ªÀ PÁgÀlV F JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄgÀ ªÀÄzÀå PÁgÀlV UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA 141/*/1-1 £ÉzÀÝgÀ°èAiÀÄ 4 JPÀgÉ 11 UÀÄAmÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ ºÀAaPÉ ¸À®ÄªÁV ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀlVAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ D¹Û £ÀA 1-4-05 &1-3-124 £ÉzÀÝgÀ ªÀiÁ°PÀvÀézÀ ¸À®ÄªÁV JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ ªÀÄzÀå ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°èAiÀÄÆ zÁªÉ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ F d«Ää£À ¸À®ÄªÁV ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÀÆ CfðUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj 1 £Éà ªÀÄvÀÄÛ 2 £Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ ªÀÄzÀå EzÉà eÁUÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì GAmÁVzÀÄÝ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯ÁèzÀgÀÆ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Áæt ºÁ¤ D¹Û ºÁ¤ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAw ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ 6-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÁ PÀæªÀĪÁV PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 166/2014 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ