Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, December 12, 2012

GULBARGA DISTRICT

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ  ತಂದೆ ಅವಣ್ಣಾ ಕಂಡಗೋಳ  ವಯಾ: 40 ಉ: ಅಟೋ ಚಾಲಕ  ಸಾ: ಕಮುನಿಟಿ ಹಾಲ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಶಾಮ ಸುಂದರ ನಗರ ಎಸ.ಬಿ.ಕಾಲೇಜ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 11-12-12 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಟಂಟಂ ನಂ:ಕೆಎ-28/ಎ-1004 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇವರ ಜೊತೆಗೆ   ಟಂಟಂ ದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು  ರಾಮ ಮಂದಿರ ರಿಂಗ ರೋಡ ದಿಂದ ಆರ್.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ್  ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರೈಲ್ವೆ ಓವರ ಬ್ರೀಜ್ ಸಮಿಪದ ಕೊಠಾರಿ ಭವನ ಟಂ ಟಂ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟಂಟಂನ್ನು  ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನ ದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟ ಹೊಡೆದು ಟಂಟಂ ಪಲ್ಟಿಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 121/12  ಕಲಂ: 279,338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ   ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄ°£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÀgÉ CªÀÄgÀ¥Àà, £ÁAiÀÄPÀ, 24 ªÀµÀð, ¸Á: »gÉÃPÀqÀ§ÆgÀÄ vÁ: ªÀiÁ£À«. FvÀ£ÀÄ ²æêÀÄw. ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ, 22 ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ¥ÀUÀqÀ¢¤ß vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 6-5-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ  PÉýzÀ ¥ÀæPÁgÀ DPÉAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ 15000/-£ÀUÀzÀÄ ºÀt, 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, ºÁUÀÆ ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ ¥ÀÄ£À: UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ  ¸ÉÃj DPÉUÉ  E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀiÁ£Àå ¦æ¤ì¥À¯ï eÉ.JA.J¥sï.¹ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.12.2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  358/2012 PÀ®A.498(J),506, gÉ/« 34 L¦¹ 3&4 r¦.AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÉÆøÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     CAiÀÄåªÀÄä UÀAqÀ CAiÀÄå¥Àà , ªÀAiÀÄ:60ªÀ,G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À,¸Á:gÁªÀÄvÁß¼À UÁæªÀÄ,vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAqÀ£À ºÉ¸ÀgÀ°è ¢¢ÝV UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA.76/JJ gÀ°è ªÀÄÆgÀÄ JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ , CAiÀÄåªÀÄä UÀAqÀ CAiÀÄå¥Àà , ªÀAiÀÄ:60ªÀ,G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À,¸Á:gÁªÀÄvÁß¼À UÁæªÀÄ,vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À C£ÀPÀëgÀ¸ÀÜjzÀÄÝ 1) UÉÆæ£ÁxÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀqÀØgï, ªÀAiÀÄ: 55ªÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 2) ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ UÉÆæ£ÁxÀ ªÀqÀØgï, 48ªÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À & ªÀÄ£ÉPÉ®¸À E§âgÀÆ gÁªÀÄvÁß¼À UÁæªÀÄ , vÁ ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ , ºÁ.ªÀ: dĪÀiÁä ªÀĹâ ºÀwÛgÀ ¥ÉÆÃvÁß¼ï UÁæªÀÄ , vÁ:ªÀiÁ£À«.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀ£Éßà zÀħð¼ÀPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß JwÛºÁPÀ¨ÉAPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31-3-2006 gÀAzÀÄ SÉÆnÖ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è SÉÆnÖ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¹ 13-10-208 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ d«ÄãÀ£ÀÄß DPÉUÉ  ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ  UÀAqÀ¤UÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ£Àå WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®zÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.12.2012 gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.   UÀÄ£Éß £ÀA. 280/2012 PÀ®A : 465 , 467 , 468 , 471 , 420 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
EvÀgÉ L.¦.¹.¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ:11.12.2012 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L. ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÀÛ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ  2 £Éà PÁæ¸ï  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - ºÀåzÁæ¨Ázï ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃzÀ
DUÀ ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA: J.¦. 13 JPïë 6594 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ©.gÀ« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ  £ÀqɸÀÄvÁÛ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁzÀ jÃwAiÀÄ°è »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÉ ªÁB£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉQ̸À¯ÁgÀzÉà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÁÝUÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ  vÀªÀÄzÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÁUÀÄ£Éß £ÀA: 85/2012 PÀ®A: 279 336 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
         
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  12.12.2012 gÀAzÀÄ  121 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  21,200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-12-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-12-2012

 §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 23/2012 PÀ®A: 174, ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/12/2012 gÀAzÀÄ 08,30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ «PÀæªÀÄ °A¨ÁgÉ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹.(ºÉÆ°AiÀÄ) ¸Á; C®UÀÆqÀ ¸ÀzsÀå wæÃ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ «£ÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 10/12/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:00 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 11/12/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 08,00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ d£ÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀÄUÀ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ºÉÆAqÀzÀ°è a®ègÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ FdÄ §gÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ AiÀiÁgÀzÉà ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 281/2012 PÀ®A: ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 10-12-2012 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀA¨sÀÄ°AUÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd zÉøÁ¬Ä ªÀAiÀÄ 42 ¸Á: ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä EªÀgÀ ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd zÉøÁ¬Ä EvÀ¤UÉ lÆå±À£À PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ±ÁAvÀªÀiÁä EªÀgÀÄ PÀ½¹ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄUÀ eÉÆåÃw PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ±ÁºÁ£Á ªÉÄÃqÀA ºÀwÛgÀ mÉÆå±À£ÀUÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. ªÀÄUÀ lÆå±À£À¢AzÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè £À£Àß ªÀÄUÀ£À ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ d»gÁ¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ºÁUÀÆ gÉʯÉéà ¸ÉÖõÀ£ÀUÀ¼À PÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¥ÀvÀÛAiÀiÁVgÀ°¯Áè CAvÁ ¥sÀAiÀiÁð¢AiÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 115/2012 PÀ®A: 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 07/12/2012 gÀAzÀÄ  ¦üAiÀiÁ𢠲æà CªÀÄÈvÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÀiÁªÀfà ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁw UÀÄdgÁw ¥ÀmÉî G: PÀnÖUÉ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¨ÉgÀªÀÄ®UÀÆqÁ §¸ï ¸ÁÖ¥À J®.©.£ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ CºÀäzÁ¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÁwæ 0030 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ £ÀA 9gÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨sÀªÁ¤ zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ ªÀÄgÀ½ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ EgÀ¥sÁ£À ¥ÀoÁt vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ® ¥ÀoÁt mÁmÁ mÉA¥ÉÆ £ÀA JªÀÄ.JZÀ-46 J¥sÀ-5935 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: §gÀƼÀ (JªÀÄ.J¸À) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ mÁmÁ ¸À¥sÁj £ÉÃzÀPÉÌ ¸ÉÊr£À°è rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ  ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ §®ªÉƼÀPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DvÀ£À vÁ¬ÄUÉ §®ªÉƼÀPÀ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ¸ÀAVÃvÁ EªÀ½UÉ ªÀÄÄRPÉÌ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV vÀ¯É MqÉzÀÄ §®¨sÀÄdPÉÌ  ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ mÁmÁ ¸À¥sÁj ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥Àæ±ÁAvÀgÉrØ EªÀ¤UÉ §®¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¥sÀAiÀiÁð¢AiÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 280/2012 PÀ®A: 279, 338, 304(J) ¨sÁ.zÀ.¸ÀA. ¸ÀAUÀqÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 11/12/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9:15 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ¢AzÀ-d£ÀªÁqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï-24/J¥sï-7045 gÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ d£ÀªÁqÁ PÀqÉUÉ vÁ£ÀÄ ZÀ°¹zÀ ¯Áj CwªÉÃUÀ, zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £Àqɹ, CzÉà ªÉüÉUÉ d£ÀªÁqÁ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÀ ºÉƸÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ¹¸ï £ÀA. MD2DSJZZZUWM16524 ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ CdÄð£À ªÉÄÃvÉæ ¸Á: UÉÆÃgÀ£À½î FvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ §®UÁ°UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ CdÄð£À ªÉÄÃvÉæ FvÀ¤UÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ¤ÃqÀzÀ ªÉÊzÀågÀÄ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÉÌ ºÉÊzÁæ¨Á¢UÉ ¸ÁV¸À®Ä w½¹gÀĪÀAvÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §AzÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¤T¯ï D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¹ C°è aQvÉì £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 11/12/2012 gÀAzÀÄ 16:15 ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ²æà PÀ®è¥Àà vÀAzÉ CdÄð£À ªÉÄÃvÉæ 27 ªÀµÀð, PÀÄgÀħ, ¸Á|: UÉÆgÀ£À½î EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 273/2012 PÀ®A: 279, 338, 304(J) ¨sÁ.zÀ.¸ÀA. ¸ÀAUÀqÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 06/12/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7:45 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀzÀ ªÉÄãï gÉÆÃqÀ VÃvÁ ¥sÉÆÃmÉÆ ¸ÉÆÖÃrAiÉÆ JzÀÄjUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄÈvÀ ²æêÀÄw ¥ÁªÀðw UÀAqÀ gÁuÉÆÃf, 55 ªÀµÀð,    ¸Á: ¥sÁoÀPïUÀ°è ©ÃzÀgÀ EªÀ½UÉ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ43/JZï-7992gÀ ZÁ®PÀ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöå¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £Àqɹ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ gÉÆÃrUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯É §®¨sÁUÀPÉÌ, §®ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ²æêÀÄw ¥ÁªÀðw UÀAqÀ gÁuÉÆÃf, 55 ªÀµÀð, ¸Á|| ¥sÁoÀPÀUÀ°è ©ÃzÀgÀ. EªÀ½UÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ¤ÃrzÀ ªÉÊzÀågÀÄ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÉÌ ºÉÊzÁæ¨Á¢UÉ ¸ÁV¸À®Ä w½¹gÀĪÀAvÉ CªÀ¼À£ÀÄß ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt ºÀÈzÁ®AiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¹ C°è aQvÉì £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 11/12/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10:00 ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦ügÁå¢ ²æÃ. ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ vÀ¥Á¸É, 23 ªÀµÀð, eÁw U˽, ¸Á|| ¸ÀPÁðj dƤAiÀÄgÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛÛgÀ, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 117/2012 PÀ®A: 379 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 04-10-2012 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA. J¦-28 qÀ§Æèöå-5930 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÁªÀÇzÀ ±ÉÃPÀ  vÀAzÉ  PÀjêÀÄ ±ÉÃPÀ   ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèªÀiï GB ¯Áj ZÁ®PÀ ¸ÁB ªÀÄAUÀ®V EvÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è J¶AiÀÄ£À ¥ÉÃAl PÀA¥À¤AiÀÄ°è J¶AiÀÄ£À ¥ÉÃAl ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ gÁwæ ¯Áj ¤°è¹ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¢£ÁAPÀ 04,05-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 1) MAzÀÄ PÁl£À°èAiÀiÁ MAzÀÄ °Ãlj£À 13 J¹AiÀÄ£ï ¥ÉÃAlì MlÄÖ 4 PÁlÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C. Q. 54860=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2) 6 PÁlÆ£ÀUÀ¼À°è MAzÉÆAzÀÄ °ÃlgÀ G¼Àî 51 J¹AiÀÄ£À ¥ÉÃAlì qÀ§âUÀ¼ÀÄ C. Q. 85,780=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ »UÉ MlÄÖ 1,40,540=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ  gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ ¯ÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀ vÁqÀ¥ÀwæAiÀÄ£ÀÄß PÀlÖ ªÀiÁr £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ  K¶AiÀÄ£ï ¥ÉÃAl PÁlÆ£ÀUÀ¼ÀÄ C.Q. 1,40,540=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ K¶AiÀÄ£À ¥ÉÃAn£À PÁlÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
   

GULBARGA DISTRICT

ಆಳಂದ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ವಾಹನ ಕಳ್ಳನ 
 ಬಂದನ,ಸುಮಾರು 5,00,000/-ಮೌಲ್ಯದ್ದ ವಾಹನಗಳ ಜಪ್ತಿ.
 ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಬಿ ಸಂಬಾ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಆಳಂದ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ. ಜಿ ಎಸ್ ಉಡಗಿ ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಆಳಂದ ಇವರ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ವಿನಾಯಕ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ನರೋಣಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಶ್ರೀ. ಬಂಡೆಪ್ಪ ಎಎಸ್ಐ ನರೋಣಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಾರಭಾರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುತ್ರ, ಬಸವರಾಜ,ಬಸವರಾಜ,ರವರನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ತಂಡ ರಚಿಸಿದ್ದು, ನರೊಣಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:07/12/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-30 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಹನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವ ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೈಲಾಸ್ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ  ದೇಖೂನ ಸಾ:ನರೋಣಾ ಇವನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನ ತಾಬದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಳ್ಳತನದ ದ್ವಿ-ಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸಂ ಕೆಎ-32/ಎಕ್ಸ 773 ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ವಾಹನ ಕಳುವು ಮಾಡಿರುವದನ್ನು ಅರಿತು ಮತ್ತೆ  ಅವನಿಂದ ಟಾಟಾ ಸುಮೋ ಮತ್ತು 3 ದ್ವಿ-ಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಅ||ಕಿ|| 5,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೈಲಾಸ್ ಇತನು ಕುಖ್ಯಾತಿ ಕಳ್ಳನಿದ್ದು ವಿಜಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ಮತ್ತು ಸೊಲ್ಲಾಪೂರ, ಆಳಂದ ಮುಂತಾದ ಕಡೆ ವಾಹನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಮಾಲು ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಎಸ.ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಇವರ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ವಾಹನಗಳ ಮಾಹಿತಿ:ಒಂದು ಟಾಟಾ ಸುಮೊ ನಂ: ಕೆಎ-01/ಎ-9892, ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ:ಕೆಎ-32/ಎಕ್ಸ್-7973, ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪೇಲಂಡರ್ ನಂ:ಕೆಎ-32/ಎಕ್ಸ್-733, ಪಲ್ಸರ್ ಕೆಎ-32/ಎಕ್ಸ್-358, ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಜಾಜಾ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ:ಕೆಎ-29/ಎಲ್-9931 ನೇದ್ದವುಗಳು.