Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, August 23, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 23/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 23/08/2010
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2010 PÀ®A 498(J), 306, 109, eÉÆvÉ 149, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 22/08/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð G: ¨ÉøÁAiÀÄ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á rVÎ vÁ OgÁzï(©) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¦æÃw EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀÄÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¦æÃw EªÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ DgÉÆæ UÀAqÀ C¤Ã® vÀAzÉ ²ªÀ±ÉmÉÖ¥Áà ©ÃgÁzÁgÀ ¸Á R¸Áß¼À EªÀgÀ eÉÆÃvÉ DVzÀÄÝ ¸Àé®à ¢£À ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ UÀAqÀ ºÁUÀÆ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj DgÉÆÃ¥ÀUÀ¼À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼ÀzÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 15/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 22/08/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀÅ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§ÄgÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ ¥Àæ±ÁAvÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 20ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§ÄgÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á ¨Á®ÆgÀ[PÉ] EªÀ½UÉ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ªÀÄÄAZÉAiÉÄà ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ C£ÉÃPÀ ¸À® SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¤ÃrzÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è CzÀjAzÀ EAzÀÄ «dAiÀÄ®Qëöä EªÀgÀÄ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà «µÀ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 09/08/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ZÁlgÀ ¸Á ¤eÁªÀÄ¥Él J.¦ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¯Áj ZÁ®PÀ ªÉPÀmÉñÀA QèãÀgÀ CPÀâgÀ ºÁUÀÆ ¨Á¯gÁd EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¯Áj £ÀA J.¦ 16 qÀ§Æèöå.9133 £ÉÃzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ DgÉÆæ ªÉAPÀmÉñÀA vÀAzÉ ®PÀëöäAiÀiÁå EªÀgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢A¢ ¦üAiÀiÁð¢UÉ, ªÉPÀmÉñÀA, ¨Á®gÁd ºÁUÀÆ CPÀâgÀ EvÀgÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¨Á®gÁd vÀAzÉ zÀÄUÀðAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀÀPÉÌ E£ÀÆß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 20/08/10 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj UÁAiÀļÀÄ ¨Á®gÁd EvÀ£ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 247/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 22/08/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÄÃvÀ¯ÉñÀ ¹AUÀ vÀAzÉ ©ÃjAzÀgÉ ¹AUÀ ªÀAiÀÄ : 25 ªÀµÀð G: PÀAmÉ£ÀgÀ £ÀA JªÀiïºÉZï-06/J¹-7174 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ eÁ: gÁd¥ÀÄvÀ ¸Á ªÀĪÀiÁzÀ¥ÀÄgÀ vÁ §£ÀgÁd f ªÀÄÄd¥sÀgÀ¥ÀÄr ©ºÁgÀ gÁdå EªÀgÀÄ QèãÀgÀ zsÀgÀ«ÄAzÀgÀ¹AUÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁºÉ £ÀA-9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¯Áj £ÀA JªÀiïºÉZï-12/f-7293 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀAmÉ£ÀgÀUÉ rQ̪ÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ Qè£ÀgÀ zsÀgÀ«ÄAzÀgÀ¹AUÀ EvÀ¤UÉ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JqÀ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2010 PÀ®A 504, 506, 507 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 22/08/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð G: PÁAmÁæöåPÀÖgï PÉ®¸À ¸Á CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ vÀ£Àß ªÉƨÉÊ¯ï £ÀÀA. 9916792623 £ÉÃzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÉƨÉÊ¯ï £ÀÀA 9448678111 £ÉÃzÀPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr ¤ÃªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ d£À CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀgÀÄ ¤ÃªÀÅ £À£Àß vÀAVAiÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ (gÉÃ¥À) ªÀiÁr¢ÝÃj £À£Àß ºÀwÛgÀ ¹r EzÉ ¤ÃªÀÅ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr £À£ÀUÉ 10,000,00/_gÀÆ. (ºÀvÀÄÛ ®PÀë) PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ ¥ÉÊQ M§âjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj ªÉƨÉʯïUÉ PÀgÉ ªÀiÁr «ZÁj¸À®Ä CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 171/2010 PÀ®A 323, 324, 8, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ : 19/08/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ºÉüÀªÁ ªÀAiÀÄ: 32ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÀuÁÚ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÃtÄPÁ EªÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2010 PÀ®A 498 (J), 323, 504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 22/08/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ«ÃvÁ UÀAqÀ AiÀiÁPÉÆèÁ ªÀÄ®UÉ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð eÁ: Qæ±ÀÑ£À G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ DgÉÆæ AiÀiÁPÉƧ vÀAzÉ PÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ¸Á ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV JgÀqÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆrPÉƼÀîzÉ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwzÀÝ£ÀÄ. ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV E¯Áè ¤£ÀUÉ £Á£ÀÄ ElÄÖPÉƼÀÄîªÀ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV »A¹¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠻jAiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgɹ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉüÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23/08/2010 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ «£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zsÉÆÃ¥À ¥ÁAqÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁ : ¨ÁåºÀät G : ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï.-06, J.¹.-3144 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ®PÀqÁ, vÀºÀ²Ã¯ï £ÀªÀUÀqÀ vÁ f ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ (AiÀÄÄ.¦) EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É vÀqÉƼÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ¨sÁUÀÀPÉÌ EzÀÝ MAzÀÄ D®zÀ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢ ZÀA¢æPÁ vÀAzÉ a£ÀªÀÄÄ£À «ÄeÁð ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á PÉƮĺÁ vÀºÀ²Ã¯ï ¨ÁA¹ f ¹zÁÞxÀð £ÀUÀgÀ (AiÀÄÄ.¦) EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ £ÀA©¹ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÃqÀA oÁuÉ :PÀÄ. ¸ÀĤÃvÁ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà G¥ÁàgÀ ¸Á: gÀAeÉÆüÀ EªÀjUɸÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ VgÁåuÁÚ £Á¬ÄPÉÆr EªÀ£ÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄzsÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛ£É CAvÁ ¦æÃw ªÀiÁr DUÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀ£ÀÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄzsÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆ CAvÁ ºÉýzÀgÉ CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ ªÀÄzsÀĪÉAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ¤£ÀUÉ ªÀÄzsÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÀÛ£É CAvÁ ºÉývÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®è¢zÁÝUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£É CAvÁ £ÀA©¹ £ÀªÀÄä zÉêÀgÀ PÉÆuÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £À£ÀUÉ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 22-08-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀAvÉƵÀ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ £À£ÀUÉ AiÀiÁªÁUÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄzsÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ¢¯Áè £À£ÀUÉ ªÀÄgÉvÀÄ ©qÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ R¯Á¸À ªÀiÁr eÉÊ°UÉ ºÉÆUÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÃqÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 22-08-2010 gÀAzÀÄ ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉAPÉƨÁgÁªÀ GvÀÛgÀPÀgÀ, ¸ÁB gÉêÀt¹zÉÝñÀégÀ PÁ®¤ UÀÄ®§UÁð vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ QgÀtPÀĪÀiÁgÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀzÀA¨Á QgÀuÁ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 32 8442 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 21-08-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æà PÁgÀwPÀ vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁízÀ £Á¬ÄPÉÆr ¸Á:avÁÛ¥ÀÆgÀ, gÁdÄ, C¥Áàf, «ÃgÀ±ÉnÖ, ²æäªÁ¸À, ¸ÀAUÁgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆõÀ J®ègÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ PÉÆæÃdgÀ £ÀA PÉJ-49 JA-604 £ÉÃzÀÝgÀ°è ©ÃzÀgÀ¤AzÀ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ aA¢ §¸ÀªÀtÚ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ E¼ÀÄPÀ®°è ªÀiÁºÁzÉêÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ NªÀgÀ mÉÃPÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV PÉlÄÖ ¤AvÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-39 966 £ÉÃzÀÝPÉÌ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ gÁdÄ, C¥Áàf ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁºÁzÉêÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ E£ÀÄß½zÀªÀjUÉ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÉÆèÉʯï£À°è ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ. ºÉÆêÀÄðd ¢AiÀiÁgÀ vÀAzÉ ±Á¨sÀPÁë UÉÆÃmÁè, ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA:3-966/4 CvÀÛgÀ PÀA¥ËAqÀ UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ dgɹÖãÀ@eÉj EªÀ½UÉ CªÀgÀ JzÀÄgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ D¼ÀAzÀPÀgï EªÀ£ÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ C²èÃ¯ï ±À§ÝUÀ¼À J¸ï.JªÀiï.J¸ï PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ §AzÀ ºÁUÉ vÀ£ÉÆßA¢UÉ ªÀiÁvÁqÀĪÀAvÉ dj¹Öãï@eÉj EªÀ½UÉ ºÉzÀjPÉ ºÁPÀĪÀzÀÄ F «µÀAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ UÉÆvÁÛV ªÀÄÄAzÉ F jÃw ªÀiÁvÁqÀzÀAvÉ «£ÉÆÃzÀ¤UÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ºÉýzÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¨sÁªÀavÀæUÀ¼ÀÄ PÉÆlÄÖ ¹ªÀiï PÁqÀðUÀ¼ÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ D ¹ªÀiï PÁqÀðUÀ½AzÀ J¸ï.JªÀiï.J¸ï PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀzÀÄ C²èÃ¯ï ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁPÀĪÀzÀÄ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®èjUÀÄ £Á£Á jÃw¬ÄAzÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ¥À®PÀ£ÀªÀÄgÀr UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀqÉèÃgï 25 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, CzÉ UÁæªÀÄzÀ vÀ£ÀßzÉ PÉÆëģÀ FgÀªÀÄä-CªÀÄgÉñÀ zÀA¥ÀwUÀ¼À 9 ªÀµÀðzÀ C¥Áæ¥ÀÛ ¥ÀÄwæAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:21.08.2010 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÄêÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, ºÉÆ®zÀ°è ¨Á®QAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CvÁåZÁgÀ ªÀiÁr, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ w½¹zÀgÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ CvÁåZÁgÀ PÉÆ̼ÀUÁVgÀĪÀ ¨Á®QAiÀÄ vÁ¬Ä FgÀªÀÄä ¢£ÁAPÀ:22.08.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ««£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ¤Ã®PÀAoÀAiÀÄå ¹zÁÝAwªÀÄoÀ EªÀgÀ 29 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæ ¢£ÁAPÀ:14.08.2010 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÁ®Ä vÀgÀ¯ÉAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢®è &AiÀiÁªÀÅzÉà G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®è. PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ vÀ¼Àî£É ªÉÄÊPÀlÄÖ, zÀÄAqÀĪÀÄÄR, UÉÆâüªÉÄʧtÚ EzÀÄÝ £ÉÊn zsÀj¹zÀÄÝ PÉÆgÀ¼À°è vÀ¼Àî£ÉAiÀÄ ¸ÀgÀ ºÁQPÉÆArzÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ vÀªÀÄä §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀAiÀÄå ««£ÀUÀgÀ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:22.08.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:22.08.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36,ºÉZï.7969 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ V¯ÉøÀÆÎgÀÄ-gÁeÉÆýî gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ZÀ£Àß«ÃgÀ £ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀtÚ 35 ªÀµÀð, ¸Á:AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ£ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, zÁjºÉÆÃPÀgÀÄ £ÉÆÃr 108 CA§å¯É£ïìUÉ ¥sÉÆãïªÀiÁr §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÉÆêÀÄtÚ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzsÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:22.08.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ JA.r.d¨Áâgï vÀAzÉ JA.r.AiÀiÁ¹Ã£ï ¸Á:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄEªÀ£ÀÄ, DmÉÆÃjPÁë ¸ÀASÉå:PÉJ.36,2344 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÉÆñÁ¯Á gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ dªÀÄÄ£Á ¨Ágï ºÀwÛgÀÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ JA.r.ªÀÄĤÃgï vÀAzÉ JA.r.AiÀiÁ¹Ã£ï DmÉÆà jPÁë ZÁ®PÀ ¸Á:frvÉÆÃl gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ JA.r.ªÀÄĤÃgï PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzsÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:22.08.2010 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÉAPÉÆèÁ ¸Á:ªÀįÉèãÁAiÀÄPÀ£À vÁAqÁ EªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è ²ªÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀiÁ°UËqÀgï ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ §¸ÀªÀgÁd£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ gÁqï¤AzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁrzÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ §¸ÀªÀgÁd£À vÀAzÉ ªÉAPÉÆèÁ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄ®è¥Àà EªÀjUÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁd PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ªÀiÁ£À¸ÀUÀ¯ï UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀÄAdªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄÄzÀÄÝgÀAUÀ 22 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ ¥Àw ªÀÄÄzÀÄÝgÀAUÀ vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå 25 ªÀµÀð EªÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ:22.08.2010 gÀAzÀÄ 03.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ©qÀÄwÛgÀĪÁUÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À ¥Àw PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ aAZÉÆÃr UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, CAiÀiÁå¼À¥Àà EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:21.08.2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è ¨sÀvÀÛzÀ ¸À¹UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°è £ÁnªÀiÁqÀ®Ä JwÛ£À §ArAiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ «zsÀÄåvï mÁæ£ïì¥sÁªÀÄðgï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV «zsÀÄåvï ±Ámï¸ÀPÀÆåðmï DV C.Q.gÀÆ:35,000/-ªÀiË®åzÀ MAzÀÄ JvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ° ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ JwÛ£À ªÀiÁ°ÃPÀ CAiÀiÁå¼À¥Àà ¢£ÁAPÀ:22.08.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ «zsÀÄåvï C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.