Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, March 22, 2017

Yadgir District Reported Crimes


Yadgir District Reported Crimes

 

AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2017 PÀ®A 379 L¦¹;-¢£ÁAPÀ 14/03/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ªÉƪÀÄäPÀ̼ÀÄ vÀªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀįÁígÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÉÄAiÀÄ°è §gÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÉÄìĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §AzÀÄ MAzÀÄ JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäPÀ̼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ J¯Áè PÀqÉUÉ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ ºÉÆ®UÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ JªÉÄä ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè, MAzÀÄ JªÉÄäAiÀÄ CAzÁd QªÀÄävÀÄÛ 20000/gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ,  CAvÁ ¦ügÁå¢ü EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2017 PÀ®A: 323, 324, 504, 506, ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹;- ¢£ÁPÀ 21/03/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤Ãr PÀA¥ÀÆålgÀ£À°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ,

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA: 167 £ÉÃzÀÝgÀ°AiÀÄ 1 JPÀÌgÉ 18 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ DvÀ£À CtÚ vÀªÀÄäQAiÀĪÀgÁzÀ zÉëAzÀæ¥Àà vÀAzÉ AiÀiÁªÀÄtÚ ¨ÉÆìģï FvÀ£À ºÉ¸Àj£À°è ¸ÉÃjzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è 38 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ªÀiÁvÀæ ¥ÀºÁt ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è G½¢gÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 20/03/2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉUÉ CzÀ£ÀÄß PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢gÀÄAiÀÄ EAzÀÄ vÀqÀªÁX §AzÀÄ oÁuÉUÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2017 PÀ®A 379 L¦¹;-¢£ÁAPÀ:-21-03-2017 gÀAzÀÄ 6-30 ¦JªÀiïPÉÌ ªÀiÁ£Àå ²æà CdÄð£À¥Àà ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ MAzÀÄ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ M¦à¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzÁgÀzÀ  ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2017 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

  

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2017 PÀ®A 302 L¦¹;- ¢£ÁAPÀ:21/2017 gÀAzÀÄ 12-00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÉÆñÀ£À©Ã UÀAqÀ SÁeÁ ºÀĸÉãï PÀÄgÀPÀ½î ªÀAiÀiÁ:35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G:ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:¨ÉAqɨÉA§½ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉý §gɬĹzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄUÉ 4 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ 1) EªÀiÁæ£ï ªÀAiÀiÁ:11 ªÀµÀð 2) E¸Àævï eÁºÀ ªÀAiÀiÁ:9 ªÀµÀð 3) ªÀÄ¢£Á ªÀAiÀiÁ:7 ªÀµÀð 4) SÁ¹A©Ã ªÀAiÀiÁ:6 ªÀµÀð »ÃUÉ £Á®ÄÌ d£À ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ SÁeÁ ºÀĸÉãÀ FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgï £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁ² ªÀIJ£À PÀÆqÀ EzÀÄÝ gÁ² ªÀIJ£À PÀÆqÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÁÛ£É. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ ªÉÄʧƨï vÀAzÉ ªÀi˯Á° PÀÄgÀPÀ½î JgÀqÀ£ÀqÀ ªÀÄUÀ £À£Àß UÀAqÀ SÁeÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀi˯Á° PÀÄgÀÄPÀ½î EzÀÄÝ »ÃUÉ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉƪÀÄqÀÄ EgÀÄvÉÛêÉ. £ÀªÀÄä CvÉÛ ªÀiË®£À©Ã E§âgÀ ºÀwÛgÀ EgÀÄvÁÛ¼É. ¢£ÁAPÀ:16/03/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ gÁeÁ§PÁëgÀ zÀUÁðzÀ UÀAzsÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ £Á£ÀÄ UÀAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É C°èAiÉÄà Gl ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É gÁwæ UÀAzÀzÀ ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄ£ÉUÉ ¨É½UÉÎ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¨É½UÉÎ JµÉÆÖÃvÁÛzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°®è zÀUÁð ºÀwÛgÀ EgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¸ÀĪÀÄä¤zÉÝêÀÅ. ¢£ÁAPÀ:17/03/2017 gÀAzÀÄ gÁwæAiÀiÁzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÀ PÁgÀt HgÀ°è ºÀÄqÀÄPÀÄÌvÁÛ ºÉÆÃzÉêÀÅ. £À£Àß UÀAqÀ SÁeÁºÀĸÉãï FvÀ¤UÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¸ÉgÉ CAUÀrUÀ½UÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV £ÀªÀÄÆäj£À zÉêÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ w½zÉÝãÉAzÀgÉ, £À£Àß UÀªÀÄqÀ SÁeÁºÀĸÉãï CªÀ£À ¸ÀAUÀqÀ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉgÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ SÁeÁºÀĸÉä FvÀ¤UÉ DvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ EzÀݪÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ Hj£ÀªÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ gÁeÁ¨sÀPÀëgÀ zÉêÀgÀ UÀAzÀPÉÌ §A¢zÀÝgÀÄ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. £ÀAvÀgÀ CªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÀgÀÄ CªÀgÀÄ £À£Àß CAUÀrUÉ §AzÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06:00 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ JAzÀÄ w½¹zÀÄgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ, £ÀªÀÄä ¨sÁªÀ ªÉÄʧƨï, CvÉÛAiÀiÁzÀ ªÀi˯Á£À©Ã PÀÆrPÉÆAqÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:21/03/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ©üÃgÀ¥Àà ªÀÄÄvÁå£À zÉêÀgÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ VqÀUÀ¼À ¥ÉÆzÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÉt EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ d£ÀgÀÄ CAzÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ DdÄ ¨ÁdÄzÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ºÀ¼ÀîzÀ ªÀÄzÀå EgÀĪÀ VqÀUÀ¼À ªÀÄzÀå ¥ÉÆzÉAiÀÄ°è MAzÀÄ VqÀzÀ ¸ÀtÚ mÉÆAUÉUÉ PÀ©âtÚzÀ PÉÆArUÉ ºÀUÀ΢AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQzÀÄÝ ºÉtzÀ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ £É®PÉÌ ºÀwÛzÀݪÀÅ. ªÉÄʪÉÄÃ¯É MAzÀÄ §¤AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ®ÄAV EzÀÄÝ zÉúÀ ¥ÀÆwð ¸ÀÄPÀÄÌ UÀnÖzÀÄÝ ºÀļÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄwÛPÉÆArzÀÄݪÀÅ. C¯Éè ¥ÀPÀÌzÀ°è CAzÁdÄ 30 ¦üÃmï CAvÀgÀzÀ°è MAzÀÄ UÀįÁ© PÉA¥ÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄļÀî lªÉ¯ï, MAzÀÄ ¤Ã° ºÀ¹gÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄļÀî ®ÄAV, MAzÀÄ ©½ ±Àlð, MAzÀÄ EAmÉPÀì PÀA. ªÀÄƨÉʯïUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ SÁeÁ ºÀĸÉãÀ FvÀ£ÀzÉ EzÀÄÝ  ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ ªÀåQÛAiÀÄÄ £À£Àß UÀAqÀ SÁeÁºÀĸÉãï FvÀ£É EgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ F ªÉÄð£À J¯Áè Fw¬ÄAzÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß UÀAqÀ£À §mÉÖUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ PÀqÉ ©¢ÝzÀÄÝ MAzÀÄ ¸ÀtÚ VqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ PÀ©âtzÀ PÉÆAr ºÁQ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ £É®PÉÌ PÀĽwÛzÀÝjAzÀ AiÀiÁgÉÆà zÀĸÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ¤UÀqÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ VÃqÀPÉÌ £ÉÃvÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É ¢£ÁAPÀ:17/03/2017 gÀAzÀÄ  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-00 ¦.JªÀiï ¢AzÀ 18/03/2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 05-00 JJªÀiï ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÉƼÀUÉ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ SÁeÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀi˯Á° PÀÄgÀÄPÀ½î ¸Á:¨ÉAqɨÉA§½ FvÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà zÀĸÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ AiÀiÁPÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉƯÉUÁgÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ºÉý §gɬĹzÀÄÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.38/2017 PÀ®A 302 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Àß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   

©üÃ-UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2017 PÀ®A 457,380,511 L¦¹;-¢£ÁAPÀ 21/03/2017 gÀAzÀÄ 2-30 ¦JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÁ¸ÀAw ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ J¸ï.©.ºÉZï ¨ÁåAPÀ ©üÃ.UÀÄr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ JA¢£ÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 20/03/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-15 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¨ÁåAPï ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁr gÁwæ J¯Áè ¯ÁPÀgïUÀ½UÉ ZÁ« ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÁåAQ£À ªÉÄãï UÉÃnUÀÆ ZÁ« ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¨É½UÉÎ 10 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¨ÁåAQ£À ªÀiÁå£ÉÃdgï PÉÆÃuÉUÉ  EgÀĪÀ QlQAiÀÄ PÀ©âtzÀ Væ¯ï£ÀÄß MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁåAQ£À M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¯ÁPÀgï EgÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ ªÉÄãï qÉÆÃgï vÉUÉzÀÄ ¯ÁPÀgï vÉgÉAiÀÄĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ CµÀÖPÉÌ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2017 PÀ®A 457,380,511  L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. CAvÀ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è ªÀgÀ¢ ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.

 

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DPÀÖ;- ¢£ÁAPÀ: 21/03/2017 gÀAzÀÄ 4.15 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¨ÁaªÀÄnÖ UÁæªÀÄzÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è 7-8 d£À DgÉÆævÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ E¹àmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 8 d£ÀjUÉ »rzÀÄ CªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ E¹àmï dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 4800-0 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2017 PÀ®A  PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 44(1) PÉ. JA.JA.¹.Dgï;- ¢£ÁAPÀ 22/03/2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁ£Àå ¦.L ¸ÁºÉçgÀ DzÉñÀzÀAvÉ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ, «¨sÀÆwºÀ½î  UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w EgÀĪÀzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ UÀuÉñÀ ¦¹ 294 UÀeÉÃAzÀæ ¦¹ 313 ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà CAUÀr ªÀAiÀÄ|| 25 G|| PÀÆ° PÉ®¸À eÁ|| °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á|| ºÀ½¸ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2) CªÀÄ®¥Àà vÀAzÉ ©üªÀÄ¥Àà LPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ|| 48 ªÀµÀð G|| PÀÆ° PÉ®¸À eÁ|| ¥À. eÁw ¸Á|| zÉë£ÀUÀgÀ EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆ¸ï §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAeÁ£É 06-00 UÀAmÉUÉ ¤AwzÁÝUÀ «¨sÀÆwAiÀĽî UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ §gÀÄwÛÃgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV  CªÀ£ÀÄ  ºÉÊAiÀiÁå¼À (©) UÁæªÀÄzÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 22/03/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉΠ CAzÁdÄ 03.30 UÀAlUÉ  ªÀÄgÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃqÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁgÀ AiÀiÁªÀzÉ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ ¥ÀvÀæ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ºÉýzÉ£ÀÄ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÉÄ¹ì ¥ÀgÀUÉÆñÀ£ï 241 r.L, mÁæöåPÀÖgÀ  £ÀA PÉJ.33nJ 5562 ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ mÁæöå° £ÀA§gÀ PÉJ.33 nJ5563 EzÀÄÝ mÁæöåPÀÖgÀ C.Q 1,00,000/ gÀÆ¥Á¬Ä EzÀÄÝ mÁæöå°AiÀÄ°è CAzÁdÄ 1  ¨Áæ¸ï £ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¯ÉÆÃqÀªÀiÁrzÀÄÝ C.Q 1500/ gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ  gÀ«AzÀæ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà UÀÄvÉÛÃzÁgÀ  ªÀAiÀÄ:25 eÁw: FrUÁ G|| ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸Á: PÁqÀAUÉÃgÁ (©) CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj mÁåPÀÖgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwzÀÝ §UÉÎ RavÀªÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 06-45 J.JA ¢AzÀ 07-45 J,JA zÀ ªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj mÁåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §gÀÄwÛgÀªÁUÀ UÁågÉÃd ¯ÉÊ£À ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgÀ ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ°¹zÀ ºÁUÉ ªÀiÁr ¤°è¹ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj mÁåPÀÖgÀ£ÀÄß 08.15 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¤®è¹zÀÄÝ, ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÁV ªÀgÀ¢ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2017 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 44(1) PÉ. JA.JA.¹.Dgï ¥ÀæPÀgÀt  zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛz.É                                                              

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-03-2017 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22-03-2017

RlPÀaAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2017, PÀ®A. 366 (J), 370 (J), 448, 109 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 10, 11, 16 ¥ÉÆæÃmÉPÀë£ï D¥sï a®Øð£ï  ¥sÁæªÀiï ¸ÉPÀÄìªÀ¯ï C¥sÉ£Éì¸ï DåPïÖ 2012 :-
¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÁæªÀÄzÀ DwñÀ vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁízÀ E¸ÁèA¥ÀÄgÉ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°è MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸ÀPÁÌV £ËPÀj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£É ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄ£É MAzÉ PÀqÉ EgÀÄvÀÛªÉ DzÀÝjAzÀ DwñÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ DUÁUÀ §gÀÄwÛzÀ£ÀÄ, CªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ DUÁUÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ DwñÀ vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁízÀ E¸ÁäA¥ÀÄgÉ ¸Á: ªÉÆgÀA© EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ PÁªÀÄÄPÀ zÀȶ׬ÄAzÀ £ÉÆÃqÀĪÀzÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß »A¨Á°¸ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£É, ¦æÃw ªÀiÁqÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹gÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 11-03-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ AiÀÄĪÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¹.r-100 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. JA.ºÉZÀ-26/r-7450 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ DwñÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, C®èzÉà ºÉÆUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 65,000/- gÀÆ. vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀzÀ£ÀÄß Hj£À d£ÀgÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DwñÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÉÆÃmÁð UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ CªÀgÀ ¨sÁªÀ ¹zÁÝxÀð vÀAzÉ §ÄzÁݸÀ ¸Áé«Ä EvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÉÆvÁÛV ¢£ÁAPÀ 12-03-2017 gÀAzÀÄ UÉÆÃmÁð UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¹zÁÝxÀð EvÀ¤UÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÀ¼ÉzÀ gÁwæ §AzÀÄ ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ EzÀÄÝ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 2) AiÀÄĪÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ, 3) ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd E¸ÁèA¥ÀÄgÉ, 4) GªÉÄñÀ vÀAzÉ zsÉÆAqÀÄ, 5) ªÀÄAdÄ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ, 6) C¤Ã® vÀAzÉ ¨Á§Ä, 7) ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ gÁd¥Áà PÉƽ, 8) zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ¸ÀPÁgÁªÀÄ PÉƽ, 9) UÉÆÃmÁð UÁæªÀÄzÀ ¹zÁxÀð vÀAzÉ §ÄzÀÝ ¸Áé«Ä gÀªÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁr ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß DwñÀ EvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀ UÁæªÀÄUÀ¼ÁzÀ OgÁzÀ(±Á), mÁPÀ½ aAZÀÄr, ºÀ®UàgÁ, ºÀA¢PÉÃgÁ, ºÀÄtdUÉÃgÁ, eÁAw, PÀ®ÄâVð EvÁå¢ PÀqÉUÀ¼À°è ºÉÆÃV ºÀÄqÀPÁqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 21-03-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2017, PÀ®A. 366 L¦¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳ ಜೋತೆ ಆಗಾಗ ಗಲ್ಲಿಯ ಪಪ್ಪು ತಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ವಾಡೆಕರ ಇತನು ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದನು, ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 06-03-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಟೇಲರ್ ಹತ್ತಿರ ಹೊಲಿದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆನೆಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಹಾಗೂ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದವಳು ಸಂಜೆಯಾದರು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲಾ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಮಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರದ ಕಾರಣ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಾಡಿ ನೋಡಲು ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲಾ, ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಕೇಳಲು ಅವಳ ಪತ್ತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ, 2-3 ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಜನರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ಈ ಮೂದಲು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳ ಜೋತೆ ಆಗಾಗ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಪ್ಪು ತಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ವಾಡೆಕರ ಈತನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಪಹರಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಸಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ತನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಶೇರ್ಟ ಸಲವಾರ ಧರಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ, ಅವಳ ಬಣ್ಣ ಗೊಧಿ ಬಣ್ಣ, ತೆಳುವಾದ ಶೆರೀರ ಹಾಗು ಅವಳ ಎತ್ತರ ಸುಮಾರು 4  ಫಿಟ 6 ಇಂಚು ಇರುತ್ತದೆ, ಅವಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಗು ಹಿಂದಿ ಭಾಷ ಮಾತಾಡಲು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 21-03-2017 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮಂಠಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 22/2017, ಕಲಂ. 457, 380 ಐಪಿಸಿ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ದೇವರಾಜ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ರಾಜುನೊರ ವಯ: 22 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಮಂಠಾಳ ರವರು ಮಂಠಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಯಿ ಕೃಪಾ ವೈನ್ ಶಾಪನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 08-03-2017 ರಂದು ಸರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 1000 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂದಿನ ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ 23,000/- ರೂ. ನಗದು ಹಣ ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ವೈನ್ ಶಾಪಿನ ಶೆಟರ್ ಭದ್ರವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಂತರ ಮರುದಿನ ದಿನಾಂಕ 09-03-2017 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ವೈನ್ ಶಾಪಿನ ಶೆಟರ್ ತೆಗೆದುನೋಡಲು ರಾತ್ರಿ ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ನಗದು ಹಣ 23,000/- ರೂ. ಕಳವು ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡು ವೈನ್ ಶಾಪಿನಲ್ಲಿ ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ನೋಡಲು ವೈನ್ ಶಾಪಿನ ಛಾವಣಿಯ ತಗಡಿನ ತೆಗೆದು ತಗಡು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಕಳ್ಳರು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 21-03-2017 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áå£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2017, PÀ®A. 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-03-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«PÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÀgÀÄzÀæ¥Áà ¤UÀÄqÀV ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̽UÉ CªÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀģɠªÀiÁºÀzÉêÀ PÁ¯ÉƤAiÀÄ°ègÀĪÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Áà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©ÃlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°èzÁÝUÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉAqÀw PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄgÀÄ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, Q° PÉÊ PɼÀUÀqÉ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆqÀ¯É ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À Q° ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ¸ÀºÀ vÉgÉ¢zÀÄÝ £ÉÆÃr UÁ§jUÉÆAqÀÄ J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C®ªÀiÁj vÉgÉ¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ §mÉÖUÀ¼ÀÄ PÉüÀUÉ ZɯÁè ¦°èAiÀiÁV ©¢ÝzÀªÀÅ, C®ªÀiÁjAiÀÄ ¯ÁPÀj£À°èlÖ ¨É½î ºÁUÀÄ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÁzÀ 1) 3 1/2  UÁæA. §AUÁgÀzÀ Q«AiÀÄ°è£À M¯É C.Q 10,000/- gÀÆ., 2) 1 UÁæªÀÄ §AUÁgÀzÀ 3 ªÀÄPÀ̼À PÉÊAiÀÄ°è£À GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ C.Q 9000/- gÀÆ., 3) 4 vÉÆ¯É ¨É½îAiÀÄ 2 ºÁ®UÀqÀUÁ (40 UÁæA.) C.Q 2000/- gÀÆ., 4) ¨É½îAiÀÄ PÁ®°è£À 2 ZÉÊ£À 40 UÁæA. C.Q 1500/- gÀÆ., 5) ¨É½îAiÀÄ RqÀUÁ 15 UÁæA. C.Q 700/- gÀÆ., 6) 1 ½ UÁæA. ¨É½îAiÀÄ 1 ®Qëöäà ªÀÄÆwð C.Q 75/- gÀÆ., 7) 1 1/2 UÁæA. ¨É½îAiÀÄ 2 ZËPÁ (30 UÁæA.) C.Q 1200/- gÀÆ. C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ »ÃUÉ MlÄÖ 24,475/- gÀÆ. ¨É¯ÉAiÀÄ ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆ D¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-03-2017 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmɬÄAzÀ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 21-03-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2017, PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 20-03-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಸಿಂದೆ ವಯ: 27 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ಮಾದಿಗ, ಸಾ: ಯರಭಾಗ ರವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾದ ಈಶ್ವರ ಹಾಗೂ ದೌಲತ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಜಮಾದಾರ ವಯ: 42 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಬೇಡತ, ಸಾ: ಸಿರಗಾಪೂರ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮೊಟರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-56/ಹೆಚ-7237 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಯರಭಾಗದಿಂದ ರಾಜೇಶ್ವರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ರಾ.ಹೆ-9 ರ ಮೇಲೆ ರಾಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರಿಡ್ಜ ಹತ್ತಿರ ಎದುರಿನಿಂದ ಕಮಾಂಡರ ಜೀಪ ನಂ. ಕೆಎ-32/1216 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ರಾಂಗ ಸೈಡಿನಿಂದ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಂಟ್ರೊಲ್ ಮಾಡದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮೊಟರ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಬಲಗಾಲು ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ, ಹಣೆಯ ಬಲಭಾಗದ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಕೈಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೌಲತ ಇವರ ಎದೆಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಬಲಗೈ ಮೊಳಕೈ ಹತ್ತಿರ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಹಾಗು ತುಟಿಗೆ ಸಾದಾ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ ಆರೋಒಪಿಯು ತನ್ನ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಇಬ್ಬರು 108 ಅಂಬುಲೆನ್ಸದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 21-03-2017 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 36/2017, ಕಲಂ. 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ರಾಮಸುಮೇರ ತಂದೆ ಗಂಗಾರಧನ್ ರಾವತ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಲಚ್ಚ ಖೇಡಾ, ತಾ: ಮೋರಾವ, ಜಿ: ಮುನವಾ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ), ಸದ್ಯ: ಭಾಸ್ಕರ ನಗರ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ರವರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪಟ್ಟಣದ ಭಾಸ್ಕರ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ದಿನನಿತ್ಯ ಐಸಕ್ರೀಮ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 21-03-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಇಟಗಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಐಸಕ್ರೀಮ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಐಸಕ್ರೀಮ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಂಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಟಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಐಸಕ್ರೀಮ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಿಂದ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಇಟಗಾ ರೋಡ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಇಟಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ನೋಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಆದ ಗಾಯ ನೋಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ಮನೀಶಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬೇರುಲ್ಲಾಲ ಪ್ರಜಾಪತ, ಸುನೀಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ ರಾವತ್ ಇವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾಕ್ಕೆ ತಂದು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದು ಹೇಳಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 51/2017, ಕಲಂ. 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 20-03-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ದಲಿತ, ಸಾ: ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ ರವರು ತನ್ನ ತಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಭಾಲ್ಕಿಯಿಂದ ಹೆಡಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಎಸ್-5980 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆಟೋ ನಂ. ಎಮ್.ಎಚ್-24/ಈ-6241 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎಡಭುಜಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಬಲಗೈಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೀಡದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 21-03-2017 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.