Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, January 23, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಅಣವಿರೇಶ  ತಂದೆ ಶಿವಾನಂದ ಸಿಂಪಿ ಸಾ:ಚನ್ನಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಮಠ ಹತ್ತಿರ ಕಬಾಡಗಲ್ಲಿ ಶಹಾಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು  ನನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ  ಬಾಗ್ಯಾವಂತಿ  ಇವಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:23-01-2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ   ವಿ.ಜಿ.ಉಮೇನ್ಸ ಕಾಲೇಜಕ್ಕೆ  ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ-32 ಇಬಿ-0458 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಾಲೇಜಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ ಮನೆಗೆ ಅಂಡರ ಬ್ರೀಜ್ ದಿಂದ ಐ-ವಾನ- ಶಾಹಿ ರೋಡ ಮುಖಾಂತರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-45 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಡಿ.ಎ ಕಾಲೇಜ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಕಾರ ನಂ:ಕೆಎ-36 ಎಮ್-5057 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅಹ್ಮದ ಉಮರ  ಈತನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರೂಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ   ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:04/2013 ಕಲಂ:279338  ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»


 

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 22.01.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.30 UÀAmÉUÉ PÁ®ärAiÀÄ®Ä vÀqÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ 21 ªÀµÀðzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ CAvÁ ªÀģɬĪÀÄzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ¯ÉÊlÄ ºÁQ §AzÁUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á: £ÁUÀ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ KPÁKQAiÀiÁV PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ¹ÃgÉ dUÁÎr ªÀiÁ£ÀPÉÌ PÀÄAzÀĪÀÄlÄ ªÀiÁr F «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 23.01.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÀ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2013 PÀ®A: 354,506 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.01.2013 gÀAzÀÄ 38 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-01-2013


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-01-2013

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/13 PÀ®A 279, 338 ¨sÁ.zÀ.¸ÀA. ¸ÀAUÀqÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ. :-

¢£ÁAPÀ 22/01/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ zÁ¬ÄeÉÆqÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: gÀAUÀgÉÃeïUÀ°è gÀªÀgÀÄ  ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ «Ä¤ ¥sÀ¢ð£À avÀæ ªÀÄA¢gÀ ¥ÀPÀÌ EgÀĪÀ L.r.©.L ¨ÁåAPÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀqÉUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® vÀĽAiÀÄÄvÁÛ L.r.©.L ¨ÁåAPÀ JzÀÄj£À gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄrªÁ¼À ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38/1101 £ÉÃzÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ CmÉÆêÀ£ÀÄß zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ UÀ®èPÉÌ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ §®UÀqÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ ¨Áj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/13 PÀ®A 504, 307 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 21-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ JJ¸ïL PÁ²£ÁxÀgÀªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ VjeÁ¨Á¬Ä gÀªÀgÀÄ ºÉaÑ£ï aQvÉìPÀÄjvÀÄ ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆVzÀÝjAzÀ C°èAiÉÄ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆAr¨Á vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð gÀªÀgÀ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢: 21-01-13 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà EªÀ£ÀÄ ºÉÆgÀV¤AzÀ §AzÀÄ ¥ÀzÁä ªÀÄvÀÄÛ VjeÁ¨Á¬Ä CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÁÝUÀ VjeÁ¨Á¬ÄUÉ M¼ÀUÉ PÀgÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CªÀ¼À ²Ã®zÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.   

§.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 12/13 PÀ®A 87, PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 22-01-2013 gÀAzÀÄ ²ªÀ¥ÀÆgÀ ¹zÉÝñÀégÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À«gÀĪÀ SÁ° eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àÃmï dÆeÁlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr 3 d£À DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀĸÉãï vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®, AiÀÄƸÀÆ¥sÀ vÀAzÉ EPÁæªÉÆ¢ÝãÀ ªÀiÁ¸ÀįÁÝgÀ ªÀÄvÀÄÛ U˸ÉÆâݣÀ vÀAzÉ gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2200/-, 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


§.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 13/13 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22/01/2013 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ªÀÄoÀzÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ eÁUÉAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛ £À¹Ã©£À ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ), gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Áà ZÀ¥Áà¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G/ ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á; ºÀ½î vÁ; §.PÀ¯Áåt. EvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ 3000/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 2, ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, 1, ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 09/2013 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ 22-01-2013 gÀAzÀÄ 15:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤îªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ ¸ÀtUÉÆAqÀ 29 ªÀµÀð eÁ|| PÀÄgÀħ G|| ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á|| «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß UÀAqÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀtUÉÆAqÀ 35 ªÀµÀð eÁ|| PÀÄgÀħ G|| ¤gÀzÉÆåÃV ¸Á|| «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-04-2007 gÀAzÀÄ 09:00  UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ  ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ  ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ 5 ªÀµÀðªÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ.  CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 09/13 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA. 18/13 PÀ®A 279 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 11(1)(J),(E), (PÉ) ¦æªÉ£Àë£ï D¥sï PÀÆæAiÉÄ°n C¤ªÀįïì DåPïÖ 1960 :-

¢£ÁAPÀ : 22/01/2013 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÀvÁÛ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð eÁ :  ¨ÁæºÀät G : ªÉÊzsÀågÀÄ ¸Á : ¨ÁæºÀät UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀUÀgÀzÀ J¸À.©.ºÉZÀ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ JA.ºÉZÀ-22-J£ï-2807 £ÀA§j£ï mÉA¥ÉÆzÀ°è 12 QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß  vÀqÉzÀÄ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä DvÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ E¸Áä¬Ä® ±ÉÃR vÀAzÉ CdªÀÄvÀ C° ªÀÄÄ : vÉÆÃUÀj vÁ : GzÀVÃgÀ (JA J¸ï ) JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£É . D £ÀAvÀgÀ mÉA¥ÉÆÃzÀ°èzÀÝ  zÀ£ÀUÀ¼À §UÉÎ DvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁºÀgÁµÀÖçzÀ £À¼ÉUÁAªÀ¢AzÀ UÀÄ®âUÁðPÉÌ PÀ¸Á¬Ä SÁ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀzÁV ºÉýzÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀzÉ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ E®è JAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üÃAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 04/2013 PÀ®A 279, 337, 338, 304 L.¦.¹ eÉÆvÉ 185 L.JªÀiï.« DPïÖ :-

¢: 22-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÁUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà PÉÆÃj ªÀAiÀÄ 64 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄÄgÀPÀÄAzÁ vÁ: fÃ: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  gÁ.ºÉ £ÀA 9 gÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è vÉÆUÀj gÁ² ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ vÉÆÃl EzÀÝ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ  ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà PÉÆÃj gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ¸À«ÄÃ¥À EzÀÝ gÁ.ºÉ £ÀA-9 ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¯Áj ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß »AzÉ ºÁPÀ®Ä Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ rüQÌ DV ¸ÁªÀÅ £ÉÆêÀÅ GAmÁUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ mÁæöåªÉ¯ïì mÉA¥ÉÆÃUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ mÁæöåªÉ®ìzÀ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ZÁ®PÀ£À ¸À»vÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj mÁæöåªÉ®ìzÀ°èzÀÝ E£ÀÆß 4 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉà ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀÄvÀÄð ªÁºÀ£À 108 £ÉÃzÀPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ G¥ÀZÁj PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸À¯Á¬ÄvÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ¦ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á: ¨sÀAUÀÆgÀ CAvÀ w½¢zÀÄÝ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è EzÀÝAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛvÀÄÛ CAvÀ ªÀUÉÃgÉ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
                                                                    

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಬಿಸಿ ಊಟಕ್ಕೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು  ಕಳವು:
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:21-01-2013 ರಂದು 16-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಧಂಗಾಪೂರದ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಡುಗೆಯ ಕೋಣೆಯ ಕೀಲಿ, ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕಿ ಕಲಾವತಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ:22-01-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯ ಕೀಲಿ ಮುರಿದಿದ್ದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಬಿಸಿ ಊಟಕ್ಕೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅ||ಕಿ||3,000/-ರೂ.ಗಳ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದು,ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ  ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು  ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಗುಂಡೆರಾವ ಎಸ್‌.ಹಳಿಮನಿ  ಪ್ರಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಧಂಗಾಪೂರ ಸಾ||ನಿಂಬರ್ಗಾ ತಾ|| ಆಳಂದ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ  ಮೇಲಿಂದ  ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:07/2013 ಕಲಂ, 457, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ  ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.