Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, July 19, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 19-07-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-07-2009.

OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 18-07-09 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ (©) §¸ï rÃ¥ÉÆ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà C¤Ã¯ï vÀAzÉ ¨Á§Ä FvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ §¸ï £ÀA. PÉJ-38-J¥sï-268 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/09 PÀ®A 25 ¨sÁgÀwAiÀÄ DAiÀÄÄzsÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ :-

¢£ÁAPÀ 18-7-09 gÀAzÀÄ 1605 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ «ÃgÀ¸ÀAUÀ¥Áà ©gÁzÀgÀ ¸Á: PÀÄAmÉ ¹¹ð EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ a¢æ gÀ¸ÉÛ ¸À¥Áß avÀæ ªÀÄAzÀjzÀ ºÀwÛgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¯ÉʸɣÀì ¥ÀqÉAiÀÄzÉ MAzÀÄ ¦¸ÉÆÛ¯ï ºÁUÀÄ ªÀÄzÀÄÝ UÀÄAqÀÄ EnÖPÉÆAqÀÄ ¤AwzÁ£ÉAzÀÄ RavÀ ªÀvÀðªÀiÁ£À §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CvÀ£À §½ EzÀÝ MAzÀÄ zÉù ¦¸ÉÆÛî (PÀAnæ ªÉÄÃqï) C Q 10,000/- gÀÆ. ºÁUÀÄ MAzÀÄ fêÀAvÀ ªÀÄzÀÄÝUÀÄAqÀÄ C Q 150/- gÀÆ¥ÁAiÀÄzÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/09 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠪ÉÃzÀ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¨Á®ZÀAzÀæ ºÁ®±ÉnÖ ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 18-07-09 gÀAzÀÄ 2010 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ §AzÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §¹ì¤AzÀ E½zÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÉgÀt¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¨sÀgÀ±ÉnÖ G: qÉæöʪÀgÀ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) & FgÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà mÉÃPÀÆgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ J°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸À¢AzÀ ¤ÃgÀÄ §A¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes: eɸÁÌA C¢üPÁjUÀ¼À ¤®ðPÀë, NªÀð£À ¸ÁªÀÅ, NªÀð¤UÉ UÁAiÀÄ :

eɸÁÌA E¯ÁSÉAiÀÄ ¨sÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ ¯ÉÊ£ïªÉÄ£ï §®èlV, ªÀÄÄzÀÝ£ÀUËqÀ eÉ.E. ¹gÀªÁgÀgÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ §®èlV UÁæªÀÄzÀ°è eÉÆÃvÀÄ©¢ÝgÀĪÀ «zsÀÄåvï vÀAwUÀ¼À£Äß ¸Àj¥Àr¸ÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.07.209 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §®èlV UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Àà EªÀgÀ ¤ªÉñÀ£ÀzÀ°è ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛ §Ä£Á¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ PÀ©âtzÀ PÁ®ªÀiïUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄïÉvÀÄÛªÁUÀ eÉÆÃvÀÄ ©¢ÝgÀĪÀ «zsÀÄåvï vÀAwUÉ PÀ©âtzÀ PÁ®ªÀiï vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ ©üêÉÄñÀ 23 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ «zsÀÄåvï ±Ámï¸ÀPÀÆåðmï DVzÀÄÝ CzÀ£Äß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ®ZÀªÀÄtÚ 32 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ ±Ámï¸ÀPÀÆåðmï DV £É®zÀªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ ©üêÉÄñÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÄÈvÀ£À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÉÆlÖ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 159/2009 PÀ®A:304(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹,vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: JgÀqÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, NªÀð£À ¸ÁªÀÅ, E§âjUÉ WÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:18.07.2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ F.PÀ.gÁ.gÀ.¸ÀA¸Éܧ¸ï¸ÀASÉå: PÉJ.36,J¥sï. 861 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸À£ÀUËqÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀÄlªÀiÁj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà D±Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.36,PÉ.5224 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÉÊqï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄä¯É §¸ï£ÀÄß §®PÉÌ wgÀÄV¹zÀÝjAzÀ §¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ l¥Àà ©üêÀÄtÚ 21 ªÀµÀð, ¸Á: vÀÄgÀÄPÀ£ÀqÉÆÃt EªÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀºÀ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà 108 CA§Æå¯É£ïìUÉ PÀgɪÀiÁr, f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÁV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ZÀAzÀÄæ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 125/2009 PÀ®A:279,337, ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹,vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:18.07.2009 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÁgÀÄ ¸ÀASÉå: PÉJ.36,JA.5043 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ºÀ¼ÉZÀPï ¥ÉÆõÀÖ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.33,ºÉZï.152 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ CºÀäzï vÀAzÉ EªÀiÁªÀiï¸Á§ 34 ªÀµÀð, ¯ÁjQèãÀgï, ¸Á: UËgÀªÀiï¥ÉÃmÉ zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄvÀÄÛ ¥sÁgÀÆSï 22 ªÀµÀð EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ PÁgÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹, ZÁ®PÀ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CºÀäzï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 78/2009 PÀ®A:279,337, ¨sÁ.zÀA.¸ÀA ¸À»vÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹,vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: E¸ÉàÃl dÆeÁl, 10 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, 12150/- gÀÆ.d¦Û.:

¢£ÁAPÀ 18.07.2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1610 WÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ®ÆègÀÄ UÁæªÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CzÀȵÀÖzÀ ªÉÄÃ¯É DqÀĪÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï JA§ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ 30 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÄ ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L ²æà f,ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr §A¢ü¹ DgÉÆævÀjAzÀ gÀÆ:12150/- gÀÆ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀVæUÀ¼À£Äß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞÎ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA 213/009 PÀ®A 87 PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉB¢£ÁAPÀ:18/07/09gÀAzÀÄ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ ²æà gÁPÉñÀ ¹.¦.¹ 1158 ºÁUÀÆ ²æà ªÀÄ°è£ÁxÀ ¹.¦.¹ 795gÀªÀgÀÄ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæ°AUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ d£ÀvÁ §eÁgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV§gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÀAvÉ CAf¸ÀÄvÁÛ gËrvÀ£À ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤«Äð¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁdÄ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ¥Àà ¨sÀdAwæ, ¸Á||¸ÀAvÁæ¸ÀªÁr JAzÀÄ w½¸À®Ä DvÀ¤UÉ ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄAd¸À GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÀ PÁgÀt DvÀ¤UÉ ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÖ°è WÉÆÃgÀ PÀÈvÀåªÉ¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄPÁÌV ²æà gÁPÉñÀ ¹.¦¹ gÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ªÀgÀ¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

©üêÀÄgÁAiÀÄ£À UÀÄr ¥ÉưøÀ oÁuÉB¢£ÁAPÀ:18/07/09gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÀ§Æ¼À UÁæªÀÄzÀ PÀÄ:¸ÀAUÀªÀÄägÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä §qÁªÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ CAUÀ£ÀªÁr PÉÃAzÀæ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¤ÃgÀ£À mÁåAQUÉ ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄwÛgÀĪÁUÀ mÁæöåPÀÖgï PÉJ33/n8462 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ²ªÀ£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÉAPÉæ¥Àà ¸Á:ªÀqÀØgï UÀ°è UÀÄ®§UÁð EvÀÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄä½UÉ C¥ÀWÀvÀ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PÀÄ: ¸ÀAUÀªÀÄä¼À ºÉÆmÉÖUÉ ¤Ãj£À mÁæöåAQUÉ C¼ÀªÀr¹zÀ £À¼À ZÀÄaÑzÀÝjAzÀ PÀgÀļÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄä¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À CtÚ£ÁzÀ ²æà ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀA. ®UÀ¸À¥Àà PÉAZÉÆÃr gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ©üªÀÄgÁAiÀÄ£À UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁðB¢£ÁAPÀ:17-07-09gÀAzÀÄ QÃgÀt vÀA. gÁdÄ vÀļÀeÁgÁªÀÄ ªÀ:4 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¨sÀgÀvÀ £ÀUÀgÀ vÁAqÁzÀ zÉëÃAzÀæ¥Àà PÁA¥ÉèÃPÀì ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ «Ä°AzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ.32/«5091£ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£ÀߪÁºÀ£À CwêÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ QgÀt¤UÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃzÀ §UÉÎ ²æà gÁdÄ vÀAzÉ vÀļÀeÁgÁªÀÄ ZÀªÁít ¸Á: ¨sÀgÀvÀ £ÀUÀgÀ vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ®§UÁð ¸ÀAZÁj ¥ÀM°Ã¸ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 182/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 18.07.2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ £ÁUÁgÁd vÀAzÉ UÉÆÃt ¸Áé«Ä PÁt 28 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ ¸Á: £ÀPÁ¥ÀÄgÀ vÁ: ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J.35/Dgï-9599 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ FgÀtÚ ¸Á : ªÀÄĤgÁ¨Ázï n¥Ààgï £ÀA: PÉ.J.37/6781 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ : 18.07.2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¤AUÁ¥ÀÄgÀ ZÉPï-¥ÉÆøïÖ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É oÁuɬÄAzÀ 3 Q.«ÄÃ.GvÀÛgÀPÉÌ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß n¥Ààgï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨Ázï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 183/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 18.07.2009 gÀAzÀÄ 2140 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå ºÉƸÀ½î eÁ: ªÀqÀØgÀ ¸Á: r.ªÀįÁè¥ÀÄgÀ vÁ: ¸ÉÆAqÀÆgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J.35 Dgï-751 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ oÁuɬÄAzÀ 11 Q.«Äà GvÀÛgÀPÉÌ, ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃgÀnzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ [ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢®è] vÀ£Àß ¯Áj £ÀA: JªÀiï.ºÉZï-06 J.¹. 3736 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀPÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. UÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉZï.¹.105 ªÀÄĤgÁ¨Ázï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

¢. 17-07-2009 gÀAzÀÄ 7.00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀrØ UÁæªÀÄ¢AzÀ aPÀ̪ÀiÁ¢£Á¼À ªÀiÁUÀðªÁV PÀ£ÀPÀVjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Á§ vÀAzÉ ±Áå«ÄÃzÀ¸Á§ PÀ¼ÉîÃgÀ ªÀAiÀiÁ 15 ªÀµÀð eÁ. ªÀÄĹèA ¸Á. PÀ£ÀPÀVj EªÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ eÁQÃgïºÀĸÉãï vÀAzÉ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Á§ ¸Á. PÀ£ÀPÀVj DmÉÆà £ÀA. PÉ.J 37 / 7450 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J 37 / 7450 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ «oÀ¯Á¥ÀÄgÀ - »gɪÀiÁ¢£Á¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «oÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«£À°è DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ ¸ÀtÚ vÉVΣÀ°è ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¸À¢æ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ DAiÀiÁ vÀ¦à DmÉÆâAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J.J¸ï.L. w¥ÀàtÚ PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt:.

4] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2009, PÀ®A 420, 376, 109, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀgÀtªÀé¼ÀÄ ªÀÄrPÉÃj ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ ZÀAzÀ¥Àà J«Ää gÀªÀgÀ vÉÆÃlPÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÉÎ ºÀÄaÑgÀ¥Àà J«Ää FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀgÀtªÀé½UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹, ¥ÀŸÀ¯Á¬Ä¹, DPÉAiÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆArzÀÄÝ, PÉ®ªÀÅ wAUÀ¼ÁzÀ ªÉÄÃ¯É ±ÀgÀtªÀé¼ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ, F «µÀAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ w½zÀÄ, DgÉÆæ ºÀÄaÑgÀ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà, vÁ¬Ä ¨Á®ªÀé, CtÚ §¸À¥Àà CªÀjUÉ w½¸À®Ä CªÀj§âjUÀÆ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÉÆÃt JAzÀÄ £ÀA©¹ ¢£ÀUÀ¼É¢zÀÄÝ, F §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ ºÀÄaÑgÀ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀAzÉ vÁ¬Ä, CtÚ£ÀªÀgÉÆA¢UÉ «ZÁgÀ ªÀiÁrzÁUÀÆå ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¸ÉÆÃt CAvÁ ¢£ÀUÀ¼É¢zÀÄÝ, EzÀĪÀgÉUÀÆ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¹gÀĪÀÅ¢®è. ºÀÄaÑgÀ¥Àà¤UÉ DvÀ£À vÀAzÉ, vÁ¬Ä, CtÚ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ £ÀA©¹ CvÁåZÁgÀ ªÀiÁr UÀ©üðt ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. C®èzÉ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ ¸ÀAeÉ 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄÆägÀ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ ºÀÄaÑgÀ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¤ÃªÀÅ PɼÀ eÁwAiÀĪÀjzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä DUÀĪÀÅ¢®è. ¤ÃªÀÅ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÁ ªÀiÁrPÉƼÀîj¯É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 159/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢:- 17-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CAiÉÆÃzsÀå UÁæªÀÄ¢AzÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»ÃgÀªÁzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɬĹ ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É aPÀÌdAvÀPÀ¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà Dgï.Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æà ¸ÀwñÀ £É®UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î, ¥ÉÆæ.¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 33, 61, 99, 100, 339, J.¦.¹. 77 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ (1) ªÀÄÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦ÃgïªÀĺÀäzï ¸Á§, 48 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉÃAqÀgÀªÁr-UÀAUÁªÀw (2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-2849 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ CAiÉÆÃzsÀå PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV fÃ¥ï£ÀÄß ¤°è¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ CAiÉÆÃzsÀå PÀqɬÄAzÀ £ÁªÀÅ ªÁZï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §A¢zÀÄÝ, £ÁªÀÅ PÀÆqÀ¯Éà gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆÃV ¤AvÀÄ CªÀjUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ vÀPÀët ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ »rzÀÄ «ZÁgÀuÉUÉ M¼À¥Àr¸À¯ÁV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĸÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á: CAiÉÆÃzsÀå. vÁ: UÀAUÁªÀw. JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, CªÀ¤UÉ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀ£À §½ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 800-00 UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï zÉÆgÀQzÀÄÝ, CªÀ£À »AzÉ PÀĽwzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zÁzÁ¸ÁºÀ¨ï vÀAzÉ gÁeÁ ¸ÁºÀ¨ï, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 550-00 UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï zÉÆgÀQzÀÄÝ CzÉ. CªÀjUÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ J°èUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃAiÀiÁ JAzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀgÀÄ vÁ«§âgÀÆ C®è°è wgÀÄUÁr MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV d£ÀjUÉ w½¹ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ, ºÀt ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉƸÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ°ègÀĪÀ PÀȵÀÚ JA§ ªÀÄlPÁ §ÄQÌUÉ PÉÆqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁV w½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-3404 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸À®Ä ºÁUÀÆ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ ºÀwÛgÀ zÉÆgÉvÀ ºÀt, ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, ¥É£ÀÄß, ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.