Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, January 24, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-01-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-01-2011
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/01/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄRzÉêÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀgÁªÀ £ÁUÀ£À¥À¯Éè ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¸ÁªÀ½ EvÀ£À vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ £ÁªÀÄzÉêÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ £ÁUÀ£À¥À¯Éè ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¸ÁªÀ½ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ GzÀVÃgÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À §¢¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²æêÀ®è¨sÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÁ£ÀzÁ¸À ºÉqÁØ ¸Á: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É gÉÆ»vÀ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ aPÀlªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: PÉƪÀÄn, ¸Á: ¨sÁ°Ì EvÀ¤UÉ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ¦AqÀjUÀ½UÉ, vÉÆqÉUÀ½UÉ, JqÀPÉÊ gÀmÉÖUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, ¸ÉÆÃAlzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÄ DgÉÆæAiÀÄ §®PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ, §®PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀavÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊQî ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽwzÀݪÀ¤UÉ §®PÁ® ªÉÆüÀPÁ® ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ GzÀVÃgÀzÀ ªÀiÁªÀÅ° D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÁUÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ ¥ÀjPÉëà ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ w½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 02/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: CA¨É¸ÁAUÀ« EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæªÀÄt ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ PɽzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è CAvÀ CAzÁUÀ ¹nÖ¤AzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ªÁ¸À£É §gÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ UÀAqÀ¤UÉ PÉüÀ®Ä vÁ£ÀÄ ¹nÖ£À ¨sÀgÀzÀ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀ §UÉÎ w½¹zÀ vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ DvÀ¤UÉ MAzÀÄ fæ£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ qÁ ªÀ¸ÀAvÀ ¥ÀªÁgÀ gÀªÀgÀ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæ AiÀÄ°è PÀgÉvÀAzÀÄ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 23-01-2010 gÀAzÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¸ÁªÀÅ QÃl £Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀÝjAzÀ¯É DVgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2011 PÀ®A 426, 436 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà £ÀAzÀUÁAªÀ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆqÀA§® EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ¤gÀAf CA§Ä®V 2) £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ¤gÀAf CA§Ä®V E§âgÀÆ ¸Á: PÉÆqÀA§® EªÀj§âgÀÆ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀĪÀgÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ £ÀªÀÄä eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 17/01/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄ®VzÁUÀ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ZÀ¥ÀàgÀPÉÌ ¨ÉAQ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä bÀ¥ÀàgÀPÉÌ KPÉ ¨ÉAQ ºÀaÑj CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 08/2011 PÀ®A 323, 324, 341, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/01/11 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà dl£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¸ÉÆî¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀÌ¥Áà ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÉÆî¥ÀÆgÀ EvÀ¤UÉ ¤ÃªÀÄÄ KPÉ HgÀ°è ¤ÃgÀÄ ©nÖ¯Áè CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ «zÀÄåvï E®èzÀ PÁgÀt ¤ÃgÀÄ ©nÖ¯Áè CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ ºÁUÀÆ PÉÊ ¬ÄAzÀ®Ä ¸ÀºÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2011 PÀ®A 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/01/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ §§r ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: §£À ±ÀAPÀj zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ alUÀÄ¥Áà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ºÀªÀiÁgÉ ¥Á¸ï °Qéqï ºÉÊ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À vÁªÀÄæzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉƼÉzÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÀ CAzÁUÀ CªÀ£ÀÄ £ÁªÀÅ CrémÉeïUÉÆøÀÌgÀ §A¢gÀÄvÉÛÃªÉ mɸïÖ ªÀiÁr £ÉÆÃrPÉƽî CAvÀ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ MAzÀÄ vÁªÀÄæzÀ PÉÆqÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj PÉÆqÀ °Qéqï ºÁQ vÉƼÉzÀjAzÀ PÉÆqÀªÀÅ ºÉƼÉAiÀÄÄwvÀÄÛ ªÀÄvÉÛ ¥ÀÄ£ÀB CªÀ£ÀÄ D¥À PÁ ZÁA¢ PÁ ¸ÁªÀiÁ£À zÉêÀÅ N ©ü zsÉÆÃPÉ zÉÃvÁ ºÀÄA CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß PÁ®°èzÀÝ ZÉÊ£ÀUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄ PÉÆmÁÖUÀ ¸ÀzÀj ZÉÊ£ÀUÀ¼ÀÄ °Qéqï ºÁQ vÉƼÉzÁUÀ CªÀÅ ¸ÀºÀ ºÉƼÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀÅ. CzÁzÀ £ÀAvÀgÀ vÀĪÀiÁígÉ UÀ¯É ªÉÄÃ¸É ¸ÉÆãÁ zÉÃzÉÆ N ©üà zsÉÆÃPÉ zÉÃvÁ ºÀÄA CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÀ CAzÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ£ÀÄ £ÀA§ÄªÀAvÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß PÉÆgÀ¼À°è£À ªÀÄÆgÀĪÀgÉ vÉƯÉAiÀÄ UÀAl£À ¸ÀgÁ vÉƼÉAiÀÄ®Ä PÉÆmÁÖUÀ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ ¥ÁvÉæAiÀÄ°è ºÁQ M¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElÄÖ ¤ÃªÀÅ 10 ¤«ÄµÀzÀ £ÀAvÀgÀ vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃr CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ CªÀ¤UÉ ¤Ã£É vÉUÉzÀÄPÉÆlÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ DvÀ£ÀÄ PÉüÀzÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ 5 ¤«ÄµÀzÀ £ÀAvÀgÀ CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÁvÉæAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ®Ä UÀAl£À ¸ÀgÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè PÁgÀt DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÀtÄÚ vÀ¦à¹ ªÉÆÃ¸ï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2011 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/01/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ avÁæ¨Á¬Ä UÀAqÀ zsÀ£Áf ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÁ, ¸Á: ¸ÉÆî zÁ§PÁ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß w¥ÉàAiÀÄ°è PÀ¸À ©üÃn §gÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ vÀ£Àß ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀvÀå¨sÁªÀiÁ UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ºÁUÀÆ EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAVÃvÁ E§âgÀÆ ¸Á: ¸ÉÆî zÁ§PÁ EªÀj§âgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes

ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ E¸ÁèA£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ªÀi˯Á vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á¨ï ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄPÁ¤Pï EªÀ£ÀÄ, JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ 23 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV, PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¥ÀwßUÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß vÁ¼ÀzÉ ¢£ÁAPÀ:22.01.2011 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmÉUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUɺÉÆÃVzÀÝjAzÀ 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀwßAiÀÄ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, 23.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ UÀȺÀtÂAiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚAiÀÄ£ÀÄß JgÀa ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:23.01.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ¨sÀƪÀÄ£ÀUÀÄAqÀUÁæªÀĤªÁ¹, £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ PÀÄ°ðAiÀĪÀgï EªÀgÀ ¥ÀÄvÀæ£ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¥ÁªÀÄwð EªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¦æÃw¹, 5-6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ JgÀqÀÄ PÀÄlÄA§UÀ¼À ªÀÄzsÀå ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:23.01.2011 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÁAiÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 13 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj, £ÀgÀ¸À¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr, ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ £ÀgÀ¸À¥Àà¤UÉ ªÀÄaѤAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ £ÀgÀ¸À¥Àà£À ¥Àwß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÀgÀ¸À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:23.01.2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «gÉñÀ vÀAzÉ K¸À¥Àà 25 ªÀµÀð, ¸Á:JPÁâ¯ï£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀtPÉÆqÀĪÀAvÉ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÉÆÃzÀjUÉ PÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ «gÉñÀ£À vÀªÀÄä ¨Á®Ä @ ¨Á®ÄgÁeï 23 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, §Ä¢Ý ºÉýzÀÝPÉÌ CzÉ ¢£À 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ JPÁâ¯ï£ÀUÀgÀzÀ UÉÆÃPÀÄ®¸Á§ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ «gÉñÀ£ÀÄ ¨Á®Ä @ ¨Á®gÁeï¤UÉ £À£ÀUÉ §Ä¢Ý ºÉüÀĪÀµÀÄÖ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢¢ÝAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀÄwÛUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¨Á®Ä @ ¨Á®gÁeï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:23.01.2011 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DmÉÆøÀASÉå:PÉJ.36, 6577 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀ«vÁ¼À-ªÀÄ®zÀUÀÄqÀØ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ, ªÀÄ®zÀUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ zsÉÆéüWÁmï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ©zÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀªÁgÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À @ ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ ²ªÀtÚ PÀÄj 15 ªÀµÀð, ¸Á:PÀ«vÁ¼ï EªÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹, NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ²ªÀgÁeï @ ²ªÀÅ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ²æà PÀgÀÄuÉñÀUËqÀ ¦J¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:23.01.2011 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §Æ¢ªÁ¼ï PÁåA¥ï£À°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ f.ªÉAPÀlgÁªï vÀAzÉ a£ÀߪÉAPÀtÚ, ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ anÖ C¨Áâ¬Ä, ªÉAPÀmÉñÀégÀ®Ä vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï, ¹.ºÉZï.UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtªÀÄÆwð J®ègÀÆ ¸Á:§Æ¢ªÁ¼ÀPÁåA¥ï, ºÉêÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ & ¸ÀÆAiÀÄð¨Á§Ä vÀAzÉ vÁvÁgÁªï E§âgÀÆ ¸Á:UÉÆgÉèÁ¼ïPÁåA¥ï EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:15,600/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÉÆgÉèÁ¼ï UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, J¸ï.£ÁUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ¸ÀÆUÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:22.01.2011 gÀAzÀÄ gÁwæªÉÃ¼É vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄîäºÀrAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ:23.01.2011 gÀAzÀÄ 02.00 UÀAmɬÄAzÀ 03.30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹, C®ägÁzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ C®ägÁzÀ°ènÖzÀÝ JgÀqÉ¼É a£ÀßzÀ ¸ÀgÀ, JgÀqÀĸÀÄwÛ£À GAUÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:2000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ J¯Áè ¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:24,000/- ªÀiË®åzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ J¸ï.£ÁUÀ£ÀUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ :²æà C§ÄÝ® ºÀ¦üÃd vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® gÀºÉêÀiÁ£À ªÀÄÄZÁ¯É ¸Á: ªÉÆ«ÄãÀ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä §mÉÖ CAUÀrAiÀÄ°è PÀÆr¹zÀ J.¹. ªÀĶ£ï »A¢£À C¼ÀªÀr¹zÀ PÀ©ât ZÁ° ªÀÄÄjzÀÄ 1 J.¹.ªÀĶ£ï ºÉÆgÀ ¨ÁUÀzÀ AiÀÄĤmï 1.5 l£ï (OlqÉÆgÀ) CAzÁd 25,000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt PÀ¼ÀĪÁzÀ £À£Àß J.¹. ªÀĶ£ï ºÉÆgÀ ¨ÁUÀzÀ AiÀÄĤmï 1.5 l£ï ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÀÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzsÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.