Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, May 5, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-05-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 05-05-2016

©ÃzÀgÀ ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2016, PÀ®A 498(J), 307 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ bÁAiÀiÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ¥ÁAZÁ¼À, ¸Á: zsÀĪÀĸÁ¥ÀÆgÀ, vÁ: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ zsÀƪÀĸÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd JA§ÄªÀgÀ eÉÆvÉUÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 20 ªÀµÀð DVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ JgÀqÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, ªÉÆzÀ®£ÉAiÀĪÀ£ÀÄ ¥ÀªÀ£À 18 ªÀµÀð, JgÀqÀ£ÉAiÀĪÀ£ÀÄ ¥Àæ«Ãt ªÀAiÀÄ 14 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ EgÀÄvÁÛ£É, UÀAqÀ vÀgÀPÁj ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, UÀAqÀ 5-6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀqÀÄvÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ®ºÀ DVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß JgÀqÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ zÀƪÀĸÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §mÉÖ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁvÉæ vÉƼÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, UÀAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà G½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ §A¢¢Ý CAvÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ºÁUÀÆ zÀ»ÃPÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ PÉÆlÖ J¯Áè »A¸ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À»¹PÉÆAqÀÄ f«¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀºÀ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸À® ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ w½¹ ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÀÆ AiÀiÁgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉýgÀĪÀ¢®è, MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV C°è MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ E§âgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÄÝ, DzÀgÉ C°èAiÀÄÄ ¸ÀºÀ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ zsÀƪÀĸÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ªÁ¥À¸À PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛ£É, »VgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 03-05-2016 gÀAzÀÄ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ vÀPÀ̪À¼À®è, ¤£Àß ¸ÀA§AzsÀ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ EzÉ CAvÀ PÀ°à¸ÀÄvÀÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉ UÀAqÀ¹£À eÉÆvÉ ªÀÄ®VPÉƼÀÄîwÛ, ¤Ã£ÀÄ DªÁgÀ E¢Ý ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ EqÀĪÀ¢®è, ¤¤ßAzÀ £À£Àß £ÉªÀÄä¢ ªÀÄvÀÄÛ fAzÀV ºÁ¼ÁVzÉ CAvÀ CAzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥Áè¹ÖPÀ qÀ©âAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQ PÀrØVÃj ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊAiÀÄ®è ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ, PÁ¥Ár PÁ¥Ár CAvÀ aÃgÁr UÀAqÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ UÀAqÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ, PÁgÀt UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, eÁw: §rUÀ, ¸Á: zsÀĪÀĸÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ, vÁ: ©zÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ aÃgÁqÀĪÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd ºÁUÀÄ E¤ßÃvÀgÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÄÊUÉ ºÀwÛzÀ ¨ÉAQ Dj¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2016, PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ¨ÁAUÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 63 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 12-574/2 ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÝ PÁgÀt ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ J®ègÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ¢£ÁAPÀ 21-04-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÀÄjvÀÄ zÉÃUÀ®ÆgÀ (JªÀÄ.J¸À) ºÉÆÃzÁUÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÄ£ÀUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C®ªÀiÁr MqÉzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ 1) Q«AiÀÄ N¯É 5 UÁæA §AUÁgÀzÀÄ C.Q 15,000/- gÀÆ., 2) GAUÀgÀ §AUÁgÀzÀÄ 15 UÁæA C.Q. 45,000/- gÀÆ., 3) ªÀÄÆV£À jAUÀ 5 UÁæA §AUÁgÀzÀÄ C.Q 15,000/- gÀÆ., 4) ¨É½îAiÀÄzÀÄ mÉÆAPÀzÀ ¨É¯ïÖ 150 UÁæA C.Q 6000/- gÀÆ., 5) PÁ°£À ZÉÊ£ï ¨É½îAiÀÄzÀÄ 300 UÁæA C.Q 12,000/- gÀÆ., 6) ¨É½î PÀqÀUÁ 100 UÁæA C.Q 4000/- gÀÆ., 7) ¨É½îAiÀÄ £ÉÆÃl 100 UÁæA C.Q 4000/- gÀÆ., 8) PÀÄPÀ̪ÀÄ §lÖ®Ä ¨É½îAiÀÄzÀÄ 40 UÁæA C.Q 1600/- gÀÆ., 9) PÁ®ÄAUÀgÀÄ 30 UÁæA ¨É½îAiÀÄzÀÄ C.Q 1200/- gÀÆ.,  10) £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. 9035188158, 7795745004 C.Q 3500/- gÀÆ., 11) ¸ÁªÀĸÀ£ï mÁ§¯ÉÃmï C.Q. 5000/- gÀÆ. LJªÀÄEL £ÀA. 911225202122405, 911225202122397, 12) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,05,000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ. 2,17,300/- gÀÆ. PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-05-2016 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-05-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 03-05-2016

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2016, PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-05-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀÄAzsÀw UÀAqÀ ZÀAzÀæUÀÄ¥ïÛ ZÁAzÀPÀªÀmÉ ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ªÀÄ£É ¸ÀA. 8-10-65, ²æà C£ÀÄUÀȺÀ, zÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¨É½UÉÎ JA¢£ÀAvÉ ªÁQAUï PÀÄjvÀÄ zÉë PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ºÀwÛgÀ §¸ï r¥ÉÆÃzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èAzÀ PÉ.E.© gÉÆÃqÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ F±ÀégÀ RAqÉæ gÀªÀgÀ PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §AzÀªÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ »A¨sÁUÀzÀ°è PÀĽvÀ ªÀåQÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÉÆgÀ¼À°è PÉʺÁQ a£ÀßzÀ UÀAl£ï ¸ÀgÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj a£ÀßzÀ ¸ÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ vÉƯÉAiÀÄzÀÝ EzÀÄÝ, CAzÁdÄ 50 UÁæA. EgÀÄvÀÛzÉ, CzÀgÀ C.Q 95,000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀÄÝ DUÀ§ºÀÄzÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀj§âgÀÄ ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀnÖ£ÀªÀjgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ°èAiÀÄ M§â »¦à PÀnÖAUï EzÀÄÝ, E£ÉÆߧâ PÀ£ÀßqÀPÀ ºÁQPÉÆArzÀÝ, ªÁºÀ£ÀPÉÌ £ÀA§gï EgÀ°¯Áè, PÀ¥ÀÄà ¸Éà÷èAqÀgï ªÁºÀ£À EvÀÄÛ, ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÀ½UÉ £ÉÆÃrzÀÝ°è UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ C°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ªÁQAUï §gÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀgÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 12/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÉÃSÁ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ gÉƽî, ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: PÀ¯Áåt ªÀÄÄA¨ÉÊ gÀªÀgÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É UÀzÀUÀ f¯ÉèAiÀÄ ¨ÉÃlUÉj EzÀÄÝ, FUÀ CAzÁdÄ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÀ¯Áåt ªÀÄÄA¨ÉÊ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà gÉƽî, ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ªÀÄÄA¨ÉÊAiÀÄ°è ZÉ£ÁßV ¨Á¼Éé ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©lÄÖ D PÀqÉ F PÀqÉ CqÁØqÀÄتÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É UÀzÀUÀ ¨ÉÃlUÉjUÉ §A¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ºÉÆÃVgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ 2 ªÀµÀðzÀ »AzÉ UÀzÀUÀ ¨ÉÃlUÉjUÉ §AzÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ CªÀgÀÄ J°èzÁÝgÉ JA§ÄªÀÅzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀgÉ ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢¯Áè, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 01-05-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¨sÁªÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ±ÉƨsÁ EªÀgÀÄ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÉãÉAzÀgÉ ¤£Àß UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ C¥ÉÃPÀë D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ ªÀÄÆbÉÃð gÉÆÃUÀ §AzÀÄ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ £ÀªÀÄUÉ PÀgÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ¤Ã£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä gÁdÄ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Áà, aPÀ̪ÀÄä ªÀÄAdļÁ ºÁUÀÆ ®Qëöä PÀÆqÀ¯Éà gÉïÉé ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 02-05-2016 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÁUÀ C°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£À CtÚ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄvÀÄÛ gÀ«AzÀæ PÀÆqÀ ªÀÄÄA¨ÉʬÄAzÀ §A¢zÀÝgÀÄ, J®ègÀÆ PÀÆr ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄZÀðj PÉÆÃuÉAiÀÄ°è UÀAqÀ£À ±ÀªÀ £ÉÆÃr UÀÄwð¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-05-2016 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÉÃPÀë D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÆbÉÃð gÉÆÃUÀ §AzÀÄ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Yadgir District Reported Crimes

 

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2016 PÀ®A: 337 L¦¹ :-

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04/05/2016 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¢£ÁAPÀ: 30/04/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ®ètÚ zÁ¸À£ÀPÉÃj EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ¸ËAqÀ ¨ÁPÀìUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀÄvÀÛ®Ä ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¤AwzÀÄÝ, CzÀgÀ°è £À£Àß ªÀÄUÀ ¨sÀUÀªÁ£À PÀÆqÁ ¤AwzÀÄÝ, ºÀÄqÀÄUÀjUÉ zÀÆgÀ ¸Àj¹, ¸ËAqÀ ¨ÁPÀìUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¸ÀzÉ ¤®ðPÀë ªÀ»¹zÀÄÝ, CªÀgÀ PÉʬÄAzÀ MAzÀÄ ¸ËAqÀ ¨ÁPÀì eÁj £À£Àß ªÀÄUÀ£À JqÀ Q« ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÉñÀ EªÀgÀÄ ¤®ðPÀë ªÀ»¹zÀÄÝ, F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ F ªÉÄîÌAqÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ

  1. UÀÄ£Éß £ÀA: 52/2016 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:-

       EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04/05/2016 gÀAzÀÄ 12-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ lA.lA. CmÉÆà £ÀA PÉ.J-33-J-5603 £ÉzÀÝgÀ°è PÀƽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ  ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀå ªÉÄʯÁ¥ÀÄgÀ-gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß lA.lA CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ lA.lA. ¥À°ÖAiÀiÁV C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÝjAzÀ ¦üÃgÁå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ, CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ.   

  1. UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2016  PÀ®A- 279, 338, L¦¹:-

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04/05/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 ¦.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä mÁæöåPïÖgÀzÀ°è ( mÁæöåPïÖgÀ £ÀA.PÉJ-33, nJ-775/mÁæöå° £ÀA.PÉJ-33,nJ-776) vÀªÀÄä ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄgÀzÀ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ vÀgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÉå gÁªÀĸÀªÀÄÄzÀæ-AiÀiÁzÀVgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAqÀgÀV ºÀwÛgÀ ¥ÉÆî¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ zÀ£ÀPÁAiÉÄÃgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß §Æ¢ mÁåAPÀgï ¯Áj £ÀA.JªÀiï.JZï.16. JE-9396 £ÉzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ mÁæöåPïÖgïUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÁUÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÉ JqÀUÁ°£À ªÉÆtPÁ°UÉ, vÉÆqÉUÉ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝgÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ZÁ®PÀ£À  ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 42/2016 PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ :-

       ¢£ÁAPÀ: 03/05/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀAZÀAiÀÄå PÀªÀ° FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ»ÃAzÁæ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀqÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ZÁ®£Á ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C£ÀPÀ¸ÀÆUÀÄgÀ PÀÄjºÁ¼À ªÀÄzsÉå gÉÆÃr£À vÉVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À ªÀÄÈvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÉazÀUÁAiÀÄ, gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£É ¤£Éß gÁwæ 9:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dgÀÄVzÀÄÝ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.     

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ

  1. UÀÄ£Éß £ÀA: 87/2016 PÀ®A 420, 506, ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹:-

       DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ°è ¨ÉüÉzÀ 362 aîªÀ£ÀÄß §vÀÛªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:14/02/2016 gÀAzÀÄ Rj¢ªÀiÁr MlÄÖ 4,97,240 gÀÆ¥Á¬Ä 17240 gÀÆ¥Á¬Ä ¤Ãr G½ÃzÀ 4,80,000 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ºÀt PÉÆqÀzÉ ºÀt PɼÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀjUÉ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀZÀ£É ªÀiÁrfêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

  1. UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2016 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹:-

zÀvÁÛvÀæAiÀÄ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ºÀAZÁmÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ºÀAZÁmÉ, zÀ£À¥Á®, ZÉÃvÀ£À, EªÀgÀÄ CtÚ vÀªÀÄä¢gÀÄ EzÀÄÝ EªÀgÀ D¹Û ¥Á®Ä ¸ÀjAiÀiÁV DVgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¸ÀzÀj NtÂAiÀÄ°è vÀªÀÄä vÀªÀÄä°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊvÁÛ NtÂAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÁgÀt CªÀgÀ°è D¹Û ¥Á¹Û ºÁtÂAiÀiÁV fêÀ ºÁtÂDUÀĪÀ ¸ÀA§AªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj KjAiÀiÁzÀ°è±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀ GAlÄUÁªÀzÀ ¸ÁzsÀåvÉÛ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄeÁUÀævÀ PÀæªÀÄPÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.     

  1. UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2016 PÀ®A 3 & 4 kerosin control order citation kerosene selling price order 1993  And  3 E.C Act 1955 :-

¨ÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¨ÁaªÀÄnÖUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïɠ ¨É½î gÀªÀgÀ   ºÉÆîzÀ°è AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉ.J 33 J¸ï 3832 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥ÀrvÀgÀ ¥ÀzÀÝwªÀÄÆ®PÀ «vÀj¸ÀĪÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ vÀqÉzÀÄ ¤°è¸ÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÉÆÃr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è 30 °Algï ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÀÄvÀÄÛ 540 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q 25,000/-¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ.

  1. UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2016 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹:-

DgÉÆævÀ zÀvÁÛvÀæAiÀÄ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ºÀAZÁmÉ ºÁUÀÆ zÀ£À¥Á®, vÀAzÉ «±Àé£ÁzsÀ, EªÀgÀÄ CtÚ vÀªÀÄä¢gÀÄ EzÀÄÝ EªÀgÀ D¹Û ¥Á®Ä ¸ÀjAiÀiÁV DVgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹Ã«¯ï PÉøÀÄ zÁR®ÄªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀj AiÀĪÀgÀÄ  vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°è vÀªÀÄä vÀªÀÄä°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊvÁÛ NtÂAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÁgÀt CªÀgÀ°è D¹Û ¥Á¹Û ºÁtÂAiÀiÁV fêÀ ºÁtÂDUÀĪÀ ¸ÀA§AªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj KjAiÀiÁzÀ°è±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀ GAlÄUÁªÀzÀ ¸ÁzsÀåvÉÛ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄeÁUÀævÀ PÀæªÀÄPÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ

  1. UÀÄ£Éß £ÀA : 32/2016  PÀ®A- 420, 506 ¸ÀA. 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ: 13/02/2016 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ ¥Àæw 75 PÉ.f UÉ 1465/-gÀÆ CAvÉ Rjâ ªÀiÁr CAzÉ ºÀÄt¸ÀV ¥ÀªÀ£ï ªÉà ©æeïzÀ°è ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß PÁl ªÀiÁr MlÄÖ 27.506 PÉ.f vÀÆPÀPÉÌ 5,37,283/- gÀÆ. DzÀ°è ªÀÄÄAUÀqÀªÁV 27,283/- gÀÆ PÉÆlÄÖ ¨sÀvÀÛ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ¼ÀÄ WÀw¹zÀgÀÆ ºÀt PÉÆqÀzÉà EAzÀÄ ¨Á £Á¼É ¨Á CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ gÁAiÀÄZÀÆgÀPÉÌ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ UÀÄAqÁUÀ½AzÁ ºÉÆqɸÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

  1. UÀÄ£Éß £ÀA : 33/2016 PÀ®A- 78(3)  PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ:- 03/05/2016 gÀAzÀÄ 19:05 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀdÓ® UÁªÀÄzÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ EzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ dÆeÁl MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀaÑzÀgÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ CzÀȵÀÖ EzÀÝgÉ £ÀA§gÀ ºÀaÑj CAvÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹-130 ¦.¹-152, 290 gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 1450=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃl, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉÆèÉʯï,ªÀÄlPÁ ZÁl EzÀÝ ¢£À¥ÀwæPÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CAvÁ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉÉ.

±ÀºÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 101/2016 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.DPÀÖ :-

ಇಂದು ದಿನಾಂಕ;04/05/2016 ರಂದು 20.45 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಕಾರಿ ತರ್ಫೆ ಪಿರ್ಯಾದಾರರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಅಂಭರಾಯ ಕಮಾನಮನಿ ಪಿಐ ಶಹಾಪುರ ರವರ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, oÁuÉAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛ  ªÀiÁ»w ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ²ªÀ£ÀUËqÀ ¹.¦.¹.141 gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w w½¹zÉÝ£ÀAzÀgÉ  ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¢VΨÉÃ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄð£À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è M§â  ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ zÉÊ« dÆeÁlªÁzÀ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¹zÀ  ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] gÁªÀÄ°AUÀ vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà ªÀÄtÂVj ªÀAiÀiÁ:30 eÁ:PÀ§â°UÁ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| ¢VÎ ¨ÉÃ¸ï ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 2] ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥ÀàªÀÄtÂVj ªÀ:40 eÁ:PÀ§â°UÁ G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ZÁªÀÄÄAqÉñÀéj £ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀAvÀ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdjzÀÝ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÁzÀ ²æà ²ªÀ£ÀUËqÀ ¹.¦.¹ 141, ªÀiÁAiÀÄ¥Àà ¹.¦.¹. 274, fÃ¥ï ZÁ®PÀ CªÀÄUÉÆAqÀ J.¦.¹.169 EªÀjUÀÆ «µÀAiÀÄ w½¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä £ÁªÀÅ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉJ-33 f-0138 £ÉÃzÀÝgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuɬÄAzÀ gÁwæ  19-10 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ £ÉÃgÀªÁV ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¢VÎ ¨ÉÃ¸ï ºÀwÛgÀ  gÁwæ 19-20 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV fÃ¥À£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤°è¹ C°èAzÀ J®ègÀÆ fæ¤AzÀ E½zÀÄPÉÆAqÀÄ CUÀ¹ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤UÁ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV CUÀ¹ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ zÉÊ« dÆeÁlªÁzÀ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ EzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉý ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ £ÁªÀÅ  ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÀÝ §UÉÎ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ gÁwæ 19-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gɸÀ®Ä §AzÀ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÀÝ  M§â ªÀåQÛ  ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà ªÀÄqÁß¼À ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð eÁ|| PÀ§â°UÀ G|| PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| ¢VÎ ¨ÉÃ¸ï ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ FvÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁrzÁUÀ £ÀUÀzÀÄ 1350/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ  MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀ aÃnUÀ¼ÀÄ ¹PÀ̪ÀÅ »ÃUÉ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1350/- gÀÆ¥Á¬Ä CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ,MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥ÉãÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÉëªÀÄzÀ°è d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ  ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß MAzÀÄ ®PÉÆÃmÉAiÀÄ°è ºÁQ ¥ÀAZÀgÀ ¸À» ªÀiÁrzÀ aÃn CAn¹ PÉù£À ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÄgÁªÉ PÀÄjvÀÄ gÁwæ 19-30 UÀAmɬÄAzÀ 20-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ  d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÉ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ  zÁ½AiÀÄ°è ¹PÀÌ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÀåQÛAiÉÆA¢UÉ J®ègÀÆ PÀÆr ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ gÁwæ 20-45 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ಆದಾರದ ಮೇಲಿಂದ 21.00 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.201/2016 ಕಲಂ.78(3) ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMES

ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ :
ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 04-05-2016 ರಂದು ಚವಡಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂದುಗಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಕಪೀಲ್ ದೇವ ಪಿ.ಐ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕಲಬುರಗಿ  ಹಾಗೂ  ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯವರು ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಸ್ಥಳವಾದ ಚವಡಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂದುಗಡೆ  ಹೋಗಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಒಬ್ಬನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲಿರಿ ಅಂತಾ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮನವೂಲಿಸಿ, ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು, ಅವರಿಗೆ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಮೋಸದಿಂದ ಮಟಕಾ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಗದಿಗೇಪ್ಪ ತಂದೆ ದಾನಪ್ಪ ಯಳಸಂಗಿ ಸಾ|| ಮದರಾ (ಬಿ) ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು  ಮಟಕಾ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ಬರೆದುಕೊಂಡು, ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆನೆ. ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು  ನಂತರ ಸದರಿಯವನ ವಶದಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ 5030/-ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಣ ಹಾಗೂ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನು ರೂ ದೊರೆತವು, ಸದರಿಯವುಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು  ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆತ್ಮ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣ :
ಯಡ್ರಾಮಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಗಂಟೆಪ್ಪ ದೊರೆ ಸಾ:ಮಲ್ಲಾಬಾದ ತಾ:ಜೇವರಗಿ ನಮಗೆ ಜಮೀನು 19 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಇದ್ದು, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ 71 ರಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆ 20 ಗೂಂಟೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದು, ಆ ಜಮೀನಿನ ಮೆಲೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಈರಗಂಟೆಪ್ಪ ಇತನು ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ನಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ ಬಳಬಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಹಾಗು ನನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರರಾದ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ, ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ಹಳ್ಳೆಪ್ಪ, ಬಸಪ್ಪ, ಹೀಗೆಲ್ಲರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ: 183 , 4 ಎಕರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ 40 , 4 ಎಕರೆ ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ಬಸಪ್ಪನ ಹೊಲ ಸರ್ವೇ ನಂ: 40, 4ಎಕರೆ,  ಹಳ್ಳೆಪ್ಪನ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ: 114, 4 ಎಕರೆ ಹೊಲಗಳಿದ್ದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳೆ ಸಾಲ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೊಲ ಸಾಗುವಳಿ ಗೊಬ್ಬರ, ಮಕ್ಕಳ ಲಗ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರು ಆಗಾಗ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಖಾಸಗಿ ಸಾಲ ಹೇಗೆ ತಿರಿಸುವುದು ಅಂತಾ ನಮಗೆ ಆಗಾಗ ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಮಳೆ ಬಾರದೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯದೆ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತಾ ನಾನು ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಯಿವುದು ಮೇಲು ಅಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರೆಲ್ಲರು ಸೇರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಬೆಳೆಯದೆ ಇದ್ದರು ನಾವು ದುಡಿದು ಮುಟ್ಟಿಸೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವು.ದಿನಾಂಕ 04-05-16 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8-30ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯಿಂದ ಪೋನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಈರಗಂಟೆಪ್ಪ ಯಾವುದೊ ಕ್ರಮಿನಾಶಕ ಔಷಧ ಸೇವಿಸಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ನಾನು ಹೊಲದಿಂದ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಪರಪ್ಪ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶಹಾಪೂರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿಸಿದೇವು. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಹೆಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಸಾಲ ತುಂಬಾ ಆಗಿದೆ ಸಾಲ ತೀರಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತಾ ನಾನು ಯಾರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಕ್ರಮಿನಾಶಕ ಔಷಧಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಉಪಚಾರದಲ್ಲಿ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ನನ್ನ ತಂದೆ 11-50 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಯಡ್ರಾಮಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಅಂಜುಟಗಿ ಸಾ|| ಶಿರವಾಳ ಇವರು ಈಗ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಎರಡನೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಕಿಯ ಸತೀಶ ತಂದೆ ಗೌವಣ್ಣ ಅಂಜುಟಗಿ ಈತನ ಹೆಂಡತಿ ಮದುಮತಿ ಇವಳು ತಿರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ. ಸದರಿ ಮದುಮತಿಯ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನೆನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆನೆ ಅಂತಾ ಸದರಿ ಸತೀಶ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ದಿನಾಂಕ 04-05-2016 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮೂರಿನ ಧಾನಯ್ಯ ಹಿರೆಮಠ ರವರ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡ 1) ಸತೀಶ ತಂದೆ ಗೌವಣ್ಣ ಅಂಜುಟಗಿ 2) ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಗೌವಣ್ಣ ಅಂಜುಟಗಿ 3) ಕಾಶಿರಾಯ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಅಂಜುಟಗಿ ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ಶಿರವಾಳ ಗ್ರಾಮ ಇವರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಏನೋ ಬೋಸಡಿ ಮಗನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡುತ್ತಿ ಅಂತಾ ವಿನಾಕಾರಣ ನನಗೆ ಹೊಲಸು ಹೊಲಸು ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಆಗ ನಾನು ಯಾಕ ಬೈತಿರಿ ನಾನೇನು ಮಾತಡಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದೆನು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಜನರು ನನಗೆ ತಳ್ಳಾಡಿ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಮಾಡಿದರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಸತೀಶ ಈತನು ಅಲ್ಲಿಯೆ ಬಿದ್ದ ಒಂದು ಬಿದಿರು ಬಡಿಗೆಯನ್ನು ತಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಸದರಿ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಬಲಗೈ ಹೊಡೆದನು. ಸದರಿಯವರು ನನಗೆ ಹೊಡೆಯುವುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ದಾನಯ್ಯ ಹಿರೆಮಠ ಇವರು ಬಂದು ನನಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದರು, ಆಗ ಸದರಿ ಮೂರು ಜನರು ಮಗನೆ ನಿನಗೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಬಡಿಗೆ ಅಲ್ಲೆ ಬಿಸಾಕಿ ಮೂರು ಜನರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.