Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, December 20, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-12-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-12-2010

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 19/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/12/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ C£ÀĸÀÄAiÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄgÁªÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: JPÀA¨Á EPÉAiÀÄÄ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è PÀ§Äâ PÀrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ MAzÀÄ ºÁªÀÅ §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ PÀrzÁUÀ PÁ¸ÀV aQvÉì ºÀÄqÀVAiÀÄ°è ªÀiÁr¹ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 18/12/2010 gÀAzÀÄ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 20/12/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0830 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀıÀªÀAvÀ vÀAzÉ £ÀAzÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀaiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: JPÀA¨Á EvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀªÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/12/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ z˪À®vÀgÁªÀ ºÉÆ£Áß ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: d£ÀvÁ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä alUÀÄ¥Áà EªÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ ¥Á±ÀéðªÁAiÀÄÄ(¥ÁågÁ¯Éʹ¸ï) DVgÀÄvÀÛzÉ »ÃVgÀĪÁUÀ ¸ÀA¸ÁgÀ £ÀqɸÀ®Ä »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ EvÀ¤UÉ SÉÃt gÀAeÉÆÃ¼ï ªÉÄʸÀÆgÀ ¨ÁåAPÀzÀ°è ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄ MAzÀÄ mÁæPÀÖgï PÉÆr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ 5 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr §ºÀ¼À ¸Á®ªÁVzÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÉñÀ EvÀ£ÀÄ ¸Á® ºÉÃUÉ wj¸ÀĪÀÅzÀÄ CAvÀ ¸ÀzÁ aAvÉAiÀÄ°è EgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß »ÃVgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÉñÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄzÁåºÀß 3 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Ql£Á±ÀPÀ OµÀzÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ alUÀÄ¥Áà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, £À£Àß ªÀÄUÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤Ãr¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 07/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/12/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ UÀt¥Àw vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà ¸ÀÄPÀ®wxÀð ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: aQè (eÉ), vÁ: OgÁzÀ [©], f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ºÁUÀÄ ¸Á®zÀ ¨ÁzsɬÄAzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ fUÀÄ¥Éì ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É OµÀ¢ü §zÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀļÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ¨Á¼À¥Áà ¸ÀÄPÀ®wxÀð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁ±ÀAzÀ ªÉÄÃgÉUÉÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 192/2010 PÀ®A 279, 388, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-12-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ zÀvÀÛwæ vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ ¸Á: ¸ÁªÀ½ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JªÀÄ. JZÀ-26/ªÁAiÀÄ-5284 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß vÁ¬Ä ®Qëöä¨Á¬Ä EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ KqÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ NªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÁUÀ DgÉÆævÀ£À vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ DAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ªÀägÁoÁ, ¸Á: ¸ÁªÀ½ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 127/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19-12-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C°¸Á§ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀj¨É ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¸ÀܽAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀAUÀªÀÄ avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MlÄÖ 04 d£À DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ®Qëöät ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 03 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¹àmï JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ CAUÀ drÛ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 2670=00 ªÀÄvÀÄÛ 2) 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¹ÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 170/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/12/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¥sÀįÁgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ºÀÆUÁgÀ, ¸Á: CªÀÄzÀ¯ï ¥ÁqÀ, vÁf ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÀÄzÀ¯ï¥ÁqÀ¢AzÀ DgÉÆæ ªÉƺÀªÀÄäzÀ gÀ¦ü vÀAzÉ ªÀiÁ¹ªÀÄ «ÄAiÀiÁ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀiÁ¼ÉUÁªÀ FvÀ£À mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/5530 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-UÀĪÀiÁä gÀ¸ÉÛ ZËRAr §½ gÉÆÃr£À wgÀÄ«£À°è JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ £ÀA. J¦-23/J¥sÀ-149 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ gÉÆûvÀ, gÉÃtÄPÁ ºÁUÀÆ »gÉÆà ºÉÆAqÁ »AzÉ PÀĽwzÀÝ ªÀiÁtÂPÀªÀiÁä ºÁUÀÆ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ EªÀjUÉ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 144/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/12/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ gÁªÀĹAUÀ eÁzsÀªÀÀ ¸Á: ºÀA¢PÉÃgÁ vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ EvÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀ C½AiÀÄ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁUÁ¢AiÀiÁzÀ zÀvÁÛwæ gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JA.JZï-24/AiÀÄÄ-8487 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ GzÀVÃgÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ ªÀÄÄQ𠲪ÁgÀzÀ°è OgÁzÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¹wÛzÀÝ DgÉÆæ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: jAUÀgÉÆÃqÀ PÀ£ÉßÃj vÁAqÁ ¯ÁvÀÆgÀ (JA.J¸ï) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæPï ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ C½AiÀÄ ±ÀAPÀgÀ E§âgÀÄ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ JqÀPÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÀÄÄj¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ :

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ¢£ÁAPÀ: 19/12/2010 gÀAzÀÄ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÉgÉ UÁqÀð£À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀĺÀäzÀ £À»ÃªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁzÀgÀ, ¸Á|| DmÉÆà ¸ÁÖöåAqÀ «ÄdUÀÄj UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÉÆqÉzÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ C²èÃ¯ï ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ, ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄzÀ CrAiÀÄ°è §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.


 

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:19.12.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ °AUÀtÚ ¸Á:ªÉÄÃzÀ£Á¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï ¸ÀASÉå: PÉJ.36,nJ.2917 mÁæ°¸ÀASÉå:PÉJ.36,nJ.2918 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ PÁ¤ºÁ¼ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ 46£Éà «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ mÁæPÀÖgï PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ mÁæPÀÖgï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ §¸ÀtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà 35 ªÀµÀð, ¸Á:UÁA¢üZËPÀ ªÀĹÌ, ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ FgÀ¥Àà 17 ªÀµÀð, ¸Á:¸Á£À¨Á¼ï ºÁ:ªÀ:ªÀÄ¹Ì ªÀÄvÀÄÛ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, E¸ÁSï SÁ£ï vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï¸Á§ 23 ªÀµÀð, ¸Á:UÁA¢üZËPÀ ªÀÄ¹Ì EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ E¸ÁSïSÁ£ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:19.12.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ©.¥ÀĵÀàgÁeï vÀAzÉ ªÀÄÄvÁå®gÁªï ªÀiÁµÀð¯ï fÃ¥ÀĸÀASÉå:J¦.25, J¥sï.7070 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁåA¥ï-¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ CA§tÚ ªÀQîgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ 10 ªÀµÀðzÀ ¨Á®PÀ gÁeÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¸Á:¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀÄ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ gÁeÉñÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ gÀqÉØ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ¸Á: ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀÄÄzÀ¨Á¼ïUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà EªÀ£ÀÄ ¦æÃw¹ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVgÀĪÀ 25 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ 5-6 wAUÀ¼ÀÄ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¤Ã£ÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ E®è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:12.12.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥Àw, CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:19.12.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ C£ÀĵÀ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹,ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå EªÀgÀ 16 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæ ¸Á«wæUÉ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:17.12.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃgɬÄAzÀ £ÉÃtĺÁQPÉÆArzÀÄÝ, £ÉÆÃrzÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ vÀPÀët CªÀ¼À£ÀÄß £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ, ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:19.12.2010 gÀAzÀÄ 06.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥ÉưøïoÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:15.12.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆãÀ¥Àà vÀAzÉ qÁPÀ¥Àà, ©üëĨÁ¬Ä UÀAqÀ PÉÆãÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ N§tÚ vÀAzÉ PÉÆãÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: UÉÆãÀªÁmÁè vÁAqÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, CzÉà vÁAqÁ ¤ªÁ¹, ªÀiÁ£À¥Àà gÁoÉÆÃqï£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr, ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÀwÛ£À ²ÃmïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè vÀÆgÁrzÀÝjAzÀ 4-5 ²ÃmïUÀ¼À£ÀÄß ®ÄPÁì£ï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:19.12.2010 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À¥Àà gÁoÉÆÃqï EªÀgÀ ¥Àwß ±ÁAw¨Á¬Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ: 19.12.2010 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ GªÀiÁ¥Àw ZÀªÁíuï vÀAzÉ °A§tÚ, ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ °A§tÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ °A§tÚ J®ègÀÆ ¸Á:ªÀÄÄPÀÌ®UÀÄqÀØ vÁAqÁ PÁå¢UÉÃgÀ¹ÃªÀiÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÁZÁ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÁ ©.UÀuÉÃPÀ¯ï ¤ªÁ¹, CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà gÁoÉÆÃqï 32 ªÀµÀð EªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ fä£À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CªÀÄgÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ: 19.12.2010 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà 45 ªÀµÀð ¸Á:PÀ½î °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀ£ÀÄ PÀ½î°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ PÁ®ÄªÉ ¸ÉÃvÀĪÉAiÀĺÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAfêÀ¥Àà vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà EªÀgÀ zÉÆqÀتÀÄä¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr, CªÀªÀiÁ£À UÉƽ¹gÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¸ÀAfêÀ¥Àà »ÃUÉÃPÉ ªÀiÁqÀÄwÛà CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¸ÀAfêÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ PÉ.¦.¹.PÁ¯ÉÆä ªÀģɸÀASÉå:mÉÊ¥ï-5,17£ÉÃzÀÝgÀ¤ªÁ¹,©.¸ÀAUÀ¥Àà UÀļÉÃzÀUÀÄqÀØ dÆå¤AiÀÄgï EAf¤AiÀÄgï ©.ºÉZï.E.J¯ï ¸Á:vÉÆ£À±Á¼À EªÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀjÃPÉë UÉƼÀ¥Àr¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ:18.12.2010 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃV, ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß ¨sÉÃnªÀiÁr, 21.00 UÀAmÉUÉ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUɧAzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV. ªÀģɨÁV°UÉ ºÁQzÀÝ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹, ªÀÄ£ÉAiÀÄ C®ägÁzÀ°èzÀÝ C.Q.gÀÆ:3,07,500/- ªÀiË®åzÀ 15 vÉÆ° 3 UÁæªÀiï a£ÀßzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:19.12.2010 gÀAzÀÄ ©.¸ÀAUÀ¥Àà UÀļÉÃzÀUÀÄqÀØ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ²æà Dgï.JA.£ÀzÁ¥sï ¦J¸ïL UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøïoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:19.12.2010 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²ªÀAV UÁæªÀÄzÀ°è AiÀÄƸÀÆ¥sï vÀAzÉ ªÀĺÀ§Æ¨ïC° 38 ªÀµÀð ¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ ºÁUÀÆ zsÀ£ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ¸Á:²ªÀAV E§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ mÁmÁ «Ä¤ªÁå£ï ¸ÀASÉå: PÉJ.36, J.696 £ÉÃzÀÝgÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV CQÌAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄðAzÀ zsÁ½ªÀiÁr, C.Q.gÀÆ:35000/- ªÀiË®åzÀ 50 PÉf vÀÆPÀzÀ 70 aî CQÌAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ «Ä¤ªÁå£ï d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ²æà n.²æÃzsÀgÀ rJ¸ï¦ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀzÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ:19.12.2010 gÀAzÀÄ 20.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÉÆãÁégï UÁæªÀÄzÀ ºÉÆÃl¯ï£À°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀĺÀäzï vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀĸÁ¨ï ¸Á:UÉÆãÁégï EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:1845/- ªÀiË®åzÀ 180 JA.J¯ï£À 48 NgÀf£À¯ï ZÁAiÀiïì ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, C.Q.gÀÆ:152/- ªÀiË®åzÀ 650 JA.J¯ï£À JgÀqÀÄ QAUï¦üµÀgï ©ÃAiÀÄgï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 330 JA.J¯ï£À 7 ¸Áä¯ï ©ÃAiÀÄgï ¨Ál° UÀ¼À£ÀÄß J¯Áè¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:2977/- ªÀiË®åzÀ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ²æà PÉ.¦.gÀÄzÉæñÀ ¦J¸ïL AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøïoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:19.12.2010 gÀAzÀÄ 19.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ D±Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå 45 ªÀµÀð, ¸Á:D±Á¥ÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:150/- ªÀiË®åzÀ 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:40/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.85/10 PÀ®A 279, 33 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 19-12-2010 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ gÀ«, ¸Á:PÉgÉUÀÄrºÀ½î, f|| zÁªÀtUÉÃj ºÁUÀÆ EvÀgÉ CAzÁdÄ 20 jAzÀ 25 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉJ-32/J¥sï-1669 £ÉÃzÀÝgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ-zÁªÀtUÉÃj §¸ï£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ §¸ï HgÀÄ M¼ÀUÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉJ-01/J.©-2223 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉÆÃqï PÀqɬÄAzÀ Cw ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ï£À JqÀ¨ÁUÀzÀ »A§¢UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj §¸ï §®ªÀÄUÀίÁV ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ §¸ï£À°èzÀÝ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ ºÁUÀÆ 01]. UÀįÁªÀiï gÀ¸ÀÆ¯ï ¸Á|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ, 02]. PÀĪÀiÁj PÀ«vÁ ¹.©. ¸Á|| AiÀÄ®§ÄUÁð, 03]. «. gÁWÀªÉÃAzÁæ ¸Á|| ºÉÆøÀ¥ÉÃmÉ, 04]. ©. gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¸Á|| ºÉÆøÀ¥ÉmÉ, 05]. PÁ¹Ã£ÁxÀ ¸Á|| gÀ§â£ÀÆgÀ [©ÃzÀgï f¯Éè] ºÁUÀÆ EvÀgÉà ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÀtÚ-¥ÀÄlÖ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.250/10 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

¢:19-12-2010 gÀAzÀÄ ªÀiÁ»w ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á:PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ CAiÀÄå¥Àà ¸Áé«Ä ªÀiÁ¯É ºÁQzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÀgÀr ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:ªÀAPÀ®PÀÄAmÁ EªÀjUÉ J£ï.ºÉZÀ.13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÀºÀzÉêÀ¥Àà PÀnÖUÉ CqÉØAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À Cw eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ lPÀÌgÀÄ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÁºÀ£À ZÁ¼ÀPÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.39/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡 PÁAiÉÄÝ

ªÀÄÈvÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀj«ÃgÀ¥Àà ºÀAa£Á¼À ªÀAiÀÄ:48 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:AiÀÄ®§Äwð F ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ 10 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀßzÀªÀgÉUÉ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ ºÉÆîPÉÌ ±ÉÃAUÁ ¨É¼ÉUÉ QÃl£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¹A¥Àr¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÊ vÉƼÉAiÀÄzÉ ºÁUÉAiÉÄà Hl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ ªÁAw §AzÀAvÁVzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÊAiÀÄ£ÀÄß vÉƼÉAiÀÄzÉà Hl ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ UÁ½AiÀÄ°è QÃl£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¹A¥Àr¹zÀÝjAzÀ zÉúÀzÀ°è QÃl £Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ±ÉÃRgÀuÉAiÀiÁV ªÁAw ºÁUÀÆ ªÀÄÆbÉð §AzÀAvÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.78/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 19-12-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ (QèãÀgÀ) £À ¯Áj £ÀA feÉ 10 JPïì 8182 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ºÉƸÀ¥ÉÃn PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA £ÀA.JªÀiï.JZï.-04/¹AiÀÄÄ/5699 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZËzÀj qÁ¨Á ºÀwÛgÀ ºÉZï.«. PÀÄAmÁ ¹ÃêÀiÁzÀ°è C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.206/10 PÀ®A 457, 380 L¦¹

¢:19-12-10 gÀAzÀÄ 10.30 J.JA.PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ZÀAzÀÄæ vÀA¢ zÁåªÀÄ¥Àà ºÀ½îUÀÄr ªÀAiÀiÁ: 40 eÁ: PÀÄgÀħgÀÀ G: SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¸Á: PÀÄgÀħgÀ NtÂÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢: 18-12-10 gÀAzÀÄ 10.00 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄ£É ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ PÁ½zÁ¸À £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä CPÀÌ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁ¥À¸ï ¢: 19-12-10 gÀAzÀÄ 9.00 .J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ, DUÀ UÁ§jAiÀiÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C¯ÁägÀzÀ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ 1) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï 10 UÁæA, 2) MAzÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼À ZÉÊ£ï 10 UÁæA, 3) MAzÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ZÀ¥ÀègÀ ¸ÀgÀ 10 UÁæA, 4) JgÀqÀÄ §AUÁgÀzÀ ¥ÀzÀPÀ 10 UÁæA, 5) JgÀqÀÄ ºÀgÀ½£À GAUÀÄgÀ 10 UÁæA, 6) JgÀqÀÄ eÉÆvÉ dĪÀÄÄQ-¨ÉAqÉÆÃ¯É 8 UÁæA, 7) JgÀqÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ Q« ¥sÉÆãï 4 UÁæA, 8) MAzÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ GAUÀÄgÀ 5 UÁæA, 9) JgÀqÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛ GAUÀÄgÀ 10 UÁæA, 10) MAzÀÄ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ 8 UÁæA ºÁUÀÆ 11) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 8,1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, CzÀgÀ°è 3,1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß 1997 £Éà E¹éAiÀÄ°è Rjâ¹zÀÄÝ DV£À EªÀÅUÀ¼À CA.Q 15,000/- gÀÆ, ºÁUÀÆ 2000 £Éà E¹éAiÀÄ°è £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ GqÀÄUÉÆgÉ ¤ÃrzÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ 5 vÉƯÉ, CªÀÅUÀ¼À DV£À CA.Q 25,000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 45,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀt ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ, PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ, CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.96/10 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 19-12-2010 DgÉÆæ ªÀÄÈvÀ ZÀ£Àߧ¸À£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ »gÉÆúÉÆAqÀ ¥sÁå±À£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ Dgï-8921 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÁmÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÄÝ ªÀĺɧƧ¸Á§ gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ UÉÆÃqÉUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ, ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄ0vÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.94/10 PÀ®A 143,147,323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 18-12-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0800 UÀAmÉÀAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà PÀ£ÀPÁå JµÀÄØ ¸ÁgÉ ºÉüÀ¨ÉÃPÀ¯Éà ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ EzÀÝ SÁ° eÁUÉ £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¦üAiÀiÁð¢ü UÀAqÀ¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÉÊUÀ½AqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr zÀÄBR¥ÁvÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ C0vÁ ªÀÄÄ0vÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.