Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, February 9, 2014

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 09/02/2014


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01/02/2014

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2014 PÀ®A 78(3) Pɦ PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀB 08/02/2013 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£À ºÀwÛgÀ PÀgɹ ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀgÀPÁj dƤAiÀÄgï PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ ªÀiÁ»w w½zÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ¯ÉÃf£À PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 03 d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ 01/- gÀÆ.UÉ 80/- gÀÆ §gÀÄvÀÛªÉ ºÀt PÉÆlÄÖ ªÀÄmÁÌ aÃn §gɹPÉƽî CAvÀ ºÉüÀÄvÁÛ M§â£ÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃn §gɹPÉƽî CAvÀ ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, E£ÉÆߧ⠺Àt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ªÀÄvÉÆÛ§â£ÀÄ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É 1230 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ  ¹§âA¢ eÉÆvÉ  CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀݪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ 01)«±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ±ÀA¨sÀıÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄB49 ªÀµÀð, eÁwB¥Àj²µïÖ, GBQgÁt CAUÀr ¸ÁBPÀÄ¥sÀ¯ïvÉÆÃqÀ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ 02) ¸ÀPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ £Á¬ÄUÀÄqÉ ªÀAiÀÄB54 ªÀµÀð, eÁwBªÀÄgÁoÁ, ¸ÁBeÉÃgÀ¥ÉÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÀ w½¹ ªÀÄmÁÌPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹¸ÀzÀ 610/- gÀÆ., 02 ªÀÄmÁÌ aÃn ºÁUÀÄ 01 ¨Á¯ï¥É£ï ¤ÃrzÀ£ÀÄ. ªÀÄmÁÌ   §gɹPÉƽî CAvÀ ºÉüÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ 03) ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥ÀàuÁÚ ±ÀAPÀgÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄB56 ªÀµÀð, eÁwB¨sÀf CAUÀr ¸ÁBZÉnÖ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÁV CªÀgÀ ºÀwÛgÀ«zÀÝ ªÀÄmÁÌPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹¸ÀzÀ 610/- gÀÆ., 02 ªÀÄmÁÌ aÃn ºÁUÀÄ 01 ¨Á¯ï¥É£ï £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2014 PÀ®A 353, 354, 323, 504, 506 eÉÆvÉ L.¦.¹  :-
¢£ÁAPÀ 08-02-2014 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw PÀ¸ÀÆÛgÁ¨Á¬Ä vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ¹AzsÉ ªÀAiÀĸÀÄì: 40 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ ºÀjd£À G: ¸ÀºÀ ²PÀëQ ¨ÉÃl ¨Á®PÀÄAzÁ ¸Á: ¤lÆÖgÀ(©) vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29-01-2014 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¨ÉÃl ¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ ¸ÀĪÀÄAUÀ® vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁízÀ ¹AzsÉ ¸Á: ²ªÁf £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁUÀÄ EvÀgÉ 4-5 d£ÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠱Á¯ÉAiÀÄ°è ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀĪÀÄAUÀ® ¹AzsÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄ ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ¼ÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉ vÀqÉ ªÀiÁrzÁUÀ C¯Éèà ºÁdjzÀÝ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹gÀÄvÁÛgÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀĪÀÄAUÀ® FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁgÀ ªÀiÁr oÁuÉUÉ §gÀ®Ä «¼ÀA§ªÁVzÀÄÝ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2014 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-02-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CdgÀ vÀAzÉ CfªÉÆâ£ï CvÁgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G// §mÉÖ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á// ¸ÀAUÀƼÀV EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Hj£À ¢£ÉñÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ »AzÁ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É DtzÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÁUÀ »AzÁ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄzÁå£À 1200 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ C°è £ÀªÀÄÆägÀ d£ÀgÁzÀ ªÉĺÀ§Æ§ vÀAzÉ gÀ»ªÀiÁ£À¸Á§ ªÀiÁ¸ÀÆ®zÁgÀ ºÁUÀÄ £ÁåªÀÄvÀÄ vÀAzÉ ªÉÄʧĸÁ§ E£ÁªÀÄzÁgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ K ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ¢£ÉñÀ »AzÁ EªÀjUÉ KPÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄ« CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÉÄʧƧ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ bÉ¥Éà¬ÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÁUÀÄ JqÀ vÉÆqÉUÉ »A¢£À ªÀÄUÀ먀 ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ §gÉUÀ¼ÀÄ §A¢gÀÄvÀÛªÉ. £ÁåªÀÄvÀÄ FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. ¢£ÉñÀ »AzÁ ªÀÄvÀÄÛ gÀºÉêÀiÁ£À¸Á§ ªÀiÁ¸ÀÆ®zÁgÀ ªÀÄzÀå PÀmÉÖAiÀÄ dUÀ¼À EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄʧƧ ºÁUÀÄ gÀºÉêÀiÁ£À¸Á§ E§âgÀÄ «ÄvÀæjgÀÄvÁÛgÉ. £Á£ÀÄ ¢£ÉñÀ£À »AzÉ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆVzÀÝjAzÀ ¢£ÉñÀ£À ¥ÀgÀªÁV §A¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ.  ¸ÀzÀj dUÀ¼À ¢£ÉñÀ »AzÁ ¸Á// ¸ÀAUÀƼÀV  ªÀÄvÀÄÛ ªÁZÀÄ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ®ªÀiÁt ¸ÀAUÀƼÀVvÁAqÁ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ E§âgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2014 PÀ®A 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 08/02/2014 gÀAzÀÄ 1430 ಗಂಟೆಗೆ ²æà UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Áà ElPÁ¼À eÁw ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G,PÀ®Äè MqÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á; PÉÆû£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ RÄzÁÝV ªÀÄAoÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 07/02/2014 gÀAzÀÄ 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ CuÁgÁAiÀÄ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 15 ªÀµÀð eÁw ¨ÉÃqÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀuÉñÀ vÀAzÉ §®ªÀAvÀ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 15 ªÀµÀð eÁw ¨ÉÃqÀgÀ G, «zÁåyð E§âgÀÆ ¸Á, PÉÆû£ÀÆgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀAWÀµÀðPÉÌ M¼ÀUÁzÀ ¨Á®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ElPÁ¼À ªÀAiÀÄB 12 ªÀµÀð ¸ÁB PÉÆû£ÀÆgÀ  gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÉÆû£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀÄ®PÀtÂð gÀªÀgÀ ¥Áèl ºÁQzÀ ºÉÆ®zÀ ªÉÄð£À ºÉÆ®zÀ°è E¹àl J¯É Dl DqÀÄvÀÛ dUÀ¼À QjQj ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ CuÁgÁAiÀÄ dªÀiÁzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀuÉñÀ vÀAzÉ §®ªÀAvÀ dªÀiÁzÁgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ElPÁ¼À EªÀjUÉ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ GªÀÄUÁð «dAiÀÄ ¥Ánî D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ±ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ElPÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ EzÀÝ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2014 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ ; 08/02/2014 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ £À¹ÃgÀ RÄgÉò vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä¯ï RÄgÉò ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 2-1-259 ªÀÄĸÉÛöÊzÀ¥ÀÄgÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03/02/2014 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ GvÀìªÀzÀ ¤«ÄvÀå ©ÃzÀgÀ PÉÆÃmÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄ §²ÃgÀ EvÀ£ÀÄ «Äað ¨sÀeÉ CAUÀr ºÁQzÀÄÝ CAzÀÄ ©ÃzÀgÀ GvÀìªÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgÉzÀÄÝzÀjAzÀ CAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß §eÁd ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-5813 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÉÆÃmÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV J.J¸ï.L PÁåAnÃ£ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹ ¸ÉÖÃeï JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ UɼÉAiÀÄ£À «Äað ¨sÀf CAUÀrUÉ ºÉÆÃV J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ SÁ° ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÆÃqÀ®Ä E¢ÝgÀĪÀ¢®è. ¢£ÁAPÀ 03/02/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå gÁwæ 0030 UÀAmɬÄAzÀ 0100 UÀAmÉAiÀĪÀgÉV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß §eÁd ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-5813 PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄ C|| Q|| 18,000/-gÀÆ. UÀ¼ÀzÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2014 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/02/2014 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C©üµÉPÀ vÀAzÉ vÉÃeÉgÁªÀ ªÁUÀªÉÆÃqÉ ªÀ. 22 ªÀµÀð eÁ. ºÀqÀPÀgÀ ¸Á, UÁA¢ü ZËPÀ OgÁz gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA¸ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 08/02/2014 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CªÀgÀ vÁ¬Ä «ÄÃgÁ¨Á¬Ä vÀAV C²é¤ J®ègÀÄ Hl ¸À®ÄªÁV ¸ÀA§âA¢ÃPÀgÁzÀ QñÀ£ÀgÁªÀ ªÀiÁ£É gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉÃUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉÃAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß ªÀÄÄaÑ PÉÆArºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄgÀ½ HlªÀÄr 2300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉÃUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉÃAiÀÄ ªÀ¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C®ªÀiÁjAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ CzÀ£Àß £ÉÆÃr C®ªÀiÁj ªÀ¼ÀUÀqÉ £ÉÆÃqÀ®V C®ªÀÄj ªÀ¼ÀUÀqÉ EzÀÝ 4 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀ ZÉÊ£À. ªÀÄvÀÄÛ 1 vÉÆïÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£À MlÄÖ 5 vÉƯÉAiÀÄ §AUÀgÀ C.Q. 125000/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀÄrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                   
              ¢:10.02.2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 09.00 UÀAmÉUÉ f¯ÉèAiÀÄ ¥ÉưøÀ C¢PÁj/¹§âA¢ ºÁUÀÆ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ  GavÀ DgÉÆÃUÀå vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr¸ÀĪÀ ²©gÀªÀ£ÀÄß f¯Áè ¥Éưøï PÀZÉÃjAiÀÄ CªÀgÀtzÀ°è  ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVzÉ. F ²©gÀzÀ°è ºÀÈzÀAiÀÄ gÉÆÃUÀ, £ÀgÀgÉÆÃUÀ, Q®Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ¼É gÉÆÃUÀvÀdÐgÀÄ C¥ÉÆïÉÆà D¸ÀàvÉæ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ vÀAqÀ¢AzÀ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr¸À¯ÁUÀĪÀzÀÄ. oÁuÉ/PÀbÉÃj/WÀlPÀzÀ°èAiÀÄ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ «±ÉõÀªÁV 40 ªÀµÀð ªÉÄîàlÖ J¯Áè C¢PÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ aQvÉì ²©gÀPÉÌ ºÁdgÁV GavÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ  ²æÃ. JA.J£ï £ÁUÀgÁd gÀªÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ.. F ²©gÀzÀ°è ¸ÀPÀÌgÉ,E¹f ªÀÄvÀÄÛ JPÉÆà ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ ªÀiÁr¸À¯ÁUÀĪÀzÀÄ.
                                                                 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀÄ»w:-
                   ¢£ÁAPÀ:8/2/2014 gÀAzÀÄ 19-30UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ ZÀ£ÀߥÀà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß 2 JwÛ£À §ArAiÀÄ°è »ÃgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ »ÃgÁ¹AUï, 40ªÀµÀð, eÁ:gÀd¥ÀÆvÀ, G:PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ, FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÄègÀÄ ºÀwÛgÀzÀ ©æqÀÓ ¸À«ÄÃ¥À gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è §gÀĪÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ £ÀA§gï PÉJ-48, 5684 gÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀ«vÁ¼À PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¯ÁjAiÀÄ £ÀA§gï PÉJ-48, 5684 gÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À UÉÆvÁÛV®è. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉà CwêÉÃUÀ & C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ eÉÆÃgÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£À §ArUÉ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ §ArAiÀÄ°èzÀÝ »ÃgÁ¨Á¬ÄUÉ wêÀæ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉà JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ½UÀÆ M¼À¥ÉlÄÖ & UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, JwÛ£À§ArAiÀÄÄ dRAUÉÆAqÀÄ ®ÄPÁë£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:8/2/2014gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ »ÃgÁ¨Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ & C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ gÁwæ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¸À®Ä DUÀ°®è. PÁgÀt EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09.02.2014  ¨É½UÉÎ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 13/2014 PÀ®A:279.338,427L¦¹ & 187 JJA« AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                  ¢£ÁAPÀ:06-02-2014 gÀAzÀÄ 22-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  D£Àéj PÀ«vÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ D£Àéj zÁnzÀ 1 QÃ.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è ¦ügÁå¢ ²æà PÀÄ¥ÀàtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ,20ªÀµÀð, eÁ:¨sÉÆë, G:¨ÁæAr±Á¥ï£À°è PÉ®¸À, ¸Á:PÀ«vÁ¼À FvÀ£ÀÄ DgÉÆæ £ÀA 1)UÀzÉÝñÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ¸Á:PÀ«vÁ¼À £ÉÃzÀݪÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-36 E©-4014 £ÉÃzÀÝgÀ°è D£Àéj¬ÄAzÀ PÀ«vÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ £ÀA 2 )®PÀëöät vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ¸Á:D£Àéj £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-36 E©-4705 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄÄSÁªÀÄÄT lPÀÌgï DVzÀÄÝ ,¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀj§âjUÉ ºÁUÀÆ CªÀÄgÉñï FvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2014 PÀ®A. 279,337 338 L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.
            ದಿ:08-02-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಐ.ಬಿ ರಸ್ತೆ ಹಳೆ ಐ.ಬಿ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ರಮೇಶ  ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ 16-ವರ್ಷ ಜಾ:ವಡ್ಡರ,  8-ನೇ ತರಗತಿ  «zÁåyð ಸಾ: ವಾರ್ಡ ನಂ.03 ಮದರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ  ಅಂಬೇಡ್ಕರನಗರ ರಾಯಚೂರು FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಮಹೇಶನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಾವು ಓದುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ ಶಾಲೆ ಕಡೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಮುಖವಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗು ವಾಗ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆರ್ ಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿ ಮಹ್ಮದ್ ಅಸ್ಲಾಂ ತಂದೆ  ಮಹ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 22-ವರ್ಷ, ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ, :ವೆಲ್ಡಿಂಗ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್ ನಗರ ನಾಗೇಶ ಕೋಪನ ಹತ್ತಿರ ರಾಯಚೂರು, ಸಿಲ್ಬರ ಬಣ್ಣದ HONDA UNICON NO.KA-36/R-8760 ನೇದ್ದರ ಸವಾರ ಈತನು ತನ್ನ ಸಿಲ್ಬರ ಬಣ್ಣದ HONDA UNICON NO.KA-36/R-8760 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಟಕ್ಕರಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಎರಡು ತೊಡೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದೆ ಕೂಳಿತ್ತಿದ್ದ ಮಹೇಶನಿಗೆ ಹಣೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ,ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ, ಬಲ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಗೆ, ಮೇಲ್ದುಟಿಗೆ, ಎರಡು ಕೈ ಮೊಣಕೈಗೆ, ಎಡ ಮೊಣ ಕಾಲಿಗೆ ತೆರೆಚಿದ & ನೆತ್ತಿಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2014 PÀ®A: 279, 337 L¦¹    CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                ದಿ:08-02-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ನಗರದ RTO CIRCLE ಪಕ್ಕದ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಹ್ಮದ್  ಖಲೀಲ್ ಹುಸೇನ್ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಮುಶಾಕ ಹುಸೇನ್ 40-ವರ್ಷ ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ:RTO ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಕೋರ್ಟತಲಾರ್ ಮೋತಿ ಮಸಿದಿ ಹತ್ತಿರ ರಾಯಚೂರು FvÀ¤UÉ ಆರೋಪಿ ಜಗದೀಶ 20 ವರ್ಷ ಈತನು ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಸ್ತೆ ನವೋದಯ ಕಾಲೇಜು ಕಡೆಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಮುಖವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ TVS VICTOR NO.KA-20/Q-8011 ನೇದ್ದನ್ನು ಜಿಗ್-ಜಾಗ್ ಆಗಿ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಓವರ ಟೇಕ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಟಕ್ಕರಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಬಲಮೊಣಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ, ಎಡ ಮೊಣಕೈಗೆ ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯ ವಾಗಿ, ಎಡ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಅಪಘಾತಪಡಿಸದಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರ ಆರೋಪಿತನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವನ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಎಡ ಮೊಣಕೈಗೆ ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿ ಒಳಪೆಟ್ಟುಗಳಾಗಿದ್ದುCAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2014 PÀ®A: 279, 337 L¦¹    CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
   
          ದಿನಾಂಕ 08.02.2014 ರಂದು 16.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ದೇವದುರ್ಗಾ ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುರಾನ್ ಪೂರ ಹತ್ತಿರ ಅಪಾದಿತ ರಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ನಾಯಕ ಸಾ: ದಿನ್ನಿ ತಾ: ರಾಯಚೂರು ಈತನು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ..02/ಯು1548 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ  ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ರೋಡಿನ ಎಡಬದಿಯ ಬಾಂಡ್ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಆಗಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಗೋಪಾಲ್ ತಂದೆ ಆಂಜಿನೆಯ್ಯ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಮತ್ತು ಆತನ ಮಗಳು ಶಿವಮ್ಮ ವಯ: 05 ವರ್ಷ, ಮೂವರು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗೋಪಾಲ ಈತನಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗಿವಿ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸತ್ತಿದ್ದು ಆತನ ಮಗಳು ಶಿವಮ್ಮ ಈಕೆಗೆ ಮೇಲ್ದುಟಿ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಗು ಬಲ ಹಣೆ, ಬಲ ಮೊಣಕೈ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೆರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದಿನ್ನಿಯ ರಾಮಪ್ಪ ಈತನಿಗೆ ಎಡತಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಕೆಳ್ದುಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಗಡೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಎಡಕಪಾಳದಲ್ಲಿ ಬಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2014 ಕಲಂ 279, 337, 338 304 () .ಪಿ.ಸಿ. CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ

J¸ï.¹. / J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
        ¦gÁå¢ ²æêÀÄw. ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ azÁ£ÀAzÀ, ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð, eÁ:J¸ï.¹ (ªÀiÁ¯Á), G:UÀȺÀtÂ, ¸Á: J¯ïLf-98, PɺÉZï© PÁ¯ÉÆä, D¹ÌºÁ¼À FPÉAiÀÄÄ  ¢£ÁAPÀ:07-02-2014 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁA¥ËAqï M¼ÀUÀqÉ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²æêÀÄw. ¥sÁwêÀiÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÉçƨï2) eÁQÃgï ºÀĸÉìãï vÀAzÉ ªÀĺÉçƨ ¸Á:J¯ïLf-89 PɺÀZï© PÁ¯ÉÆä, D¹ÌºÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁA¥ËAqÀ M¼ÀUÀqÉ §AzÀÄ «£ÁB PÁgÀt ¦gÁå¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÀ¼ÉUÉ ºÁQ PÀÄwÛUÉUÉ PÉÊ ºÁQ, PÀÄwÛUÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, ªÉÄʪÉÄÃ¯É UÁAiÀĪÁUÀĪÀªÀgÉUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ vÁ½AiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ ºÀjzÀÄ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà eÁw JwÛ ¯Éà ªÀiÁzÀgÀ ¸ÀƼÉà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¦gÁå¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2014 PÀ®A: 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) J¸ï.¹/J¸ïn ¦J PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

            ದಿನಾಂಕ 06-02-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗಡೆ 06-00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ತಂದೆ ರಂಗಪ್ಪ ಜಾತಿ ನಾಯಕ ವಯಾ 28 ವರ್ಷ ಉ: ಕಿರಾಣಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ತುರಕನಡೋಣಿ ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರು gÀªÀರು  ಮನೆಯಿಂದ ಅಗಸಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ತಮ್ಮ ಪಾನಬೀಡಾ ಅಂಗಡಿಗೆ ಈಳಿಗೇರ §ಸವರಾಜ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದಾಗ , ಅಗ ಈಳಿಗೇರ ಬಸವರಾಜನು ತನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ಕೃಷ್ಟಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರೊಂದಿಗೆ  ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದು , ಅವರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ  ನೋಡಿ ಅರೋಪಿ ಈಳಿಗೇರ ಬಸವರಾಜನು ‘’ ಏನಲೇ ಬ್ಯಾಡರ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಯಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದಿಯಾ ಲಂಗಾ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ “” ಅಂತಾ ಬೈದಾಡಿ ಅತನಿಗೆ  ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ   ಬಸವರಾಜನು ರಾಡಿನಿಂದ ಎಡಗೈಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು , ಇದರಿಂದ ಒಳಗಿನ ಎಲುಬು ಮುರಿದಂತಾಗಿ ನೋವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲದೇ ಕೃಷ್ಟಪ್ಪ ಇವರು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು , ಯಲ್ಲಪ್ಪನು ಬ್ಯಾಡರ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ಅಂತಾ ಬೈದಾಡಿ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಕೆಳಗೆ ಎಳೆದು ಕೈಯಿಂದ ಎರಡೇಟು ಹೊಡೆದನು, ಇನ್ನೂ ಹೊಡೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ 1) ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ಕುರುಬರ 2) ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ ಈಳಿಗೇರ 3) ಸಿಲ್ಕು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ನಾಯಕ ಇವರು ಬಂದು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡರು, ಅಗ ಹೊಡೆಯುವವರು ಹೊಡೆಯುವದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ಇಂದು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ  ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಹೊರಟು ಹೋದರು, ದಿನಾಂಕ 08-02-2014 ರಂದು PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2014 PÀ®A 341,324,323,504,506 sಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ &  3 (1) (10)  J¸ï.¹./J¸ï.n. ¦.J. PÁAiÉÄÝ 1989 CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

             ¢£ÁAPÀ :05-02-2014 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉUÉ  ¸ÀܼÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÁUÉÆÃf vÀAzÉ ²ªÀtÚ CAiÀÄðgÀÄ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁ:»AzÀÄ ªÀÄgÁoÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:eÁ®ºÀ½î ( ªÁqÀð £ÀA-01) FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁ ¸Á§tÚ vÀAzÉ CªÀÄä¥Àà ¸Á: eÁ®ºÀ½î ºÁUÀÆ EvÀgÉ 20 d£ÀjUÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Ä ªÉÊAiÀÄQÛPÀ zÉéõÀ¢AzÀ ¸Àj EgÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ DgÉÆæ £ÀA 01 £ÉÃzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ CzÉà zÉéõÀªÀ£ÀÄß £É¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-02-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 19-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß ¥ÀAZÀgÀÄ ±Á¥ï ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆlzÉÆA¢UÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ JqÀvÉÆð£À ªÉÄÃ¯É , JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §® ¨sÀÄdPÉÌ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ PÀÄwÛUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉÃlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦gÁå¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/2014 PÀ®A 143.147.148.323.324.504.506 R/W 149 I.P.C CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
             ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw. CA©PÁ UÀAqÀ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà, 27ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, PÀ¨ÉâÃgÀ, ¸Á: vÁA¨Á UÁæªÀÄ vÁ:EAr f:©eÁ¥ÀÆgÀ ºÁ.ªÀ. £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ಲಗ್ನವು ಆರೋಪಿತನಾದ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಇವರೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:13-05-2007 ರಂದು ಬಿಜಾಪೂರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ್ದು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ 5 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಹಾಗೂ ನಗದು ಹಣ ರೂ.25.000/- ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆ. ಆರೋಪಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಲ್ಯಾವಮ್ಮ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರುವಂತೆ ದಿನಾಲೂ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು 3 ನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರ ತಾಯಿ ಬಂದು ಬಿಜಾಪೂರದ ಖಾಸಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದ ಮಗು ತೀರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ದಿನಾಂಕ:04-02-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ತನ್ನ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ರಾಯಚೂರಿನ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಂದೆಯ ಗೆಳೆಯ ಮಹ್ಮದ್ ಯೂನೂಸ್ ರವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಾಗ ಆರೋಪಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾವಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:08-02-2014 ರಂದು ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.20/2014 ಕಲಂ.498(ಎ) ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ & 3, 4 ವ.ನಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ:07-02-2014 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ CªÀÄgÀ¥Àà CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¦ügÁå¢ ²æà CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà, 20ªÀµÀð, eÁ:ºÀjd£À G:«zÁåyð, ¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ QæPÉÃmï Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ £ÀA 1 )zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiË®¥Àà, ¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §A¢zÀÄÝ, Dl DqÀÄwÛzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ CtÚ ªÀiË£Éñï¤UÉ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¤ÃªÉà ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ, ªÀÄ£ÉPÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀiË£Éñï£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ DgÉÆæ £ÀA 2 UÀzÀåªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¸Á:¤¯ÉÆUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/14 PÀ®A. 341, 323, 504 L¦¹ PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.02.2014 gÀAzÀÄ  19 ¥ÀæÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    2,800/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.