Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, September 9, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-09-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 09-09-2018

aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 87/2018, PÀ®A. 143 L¦¹ eÉÆvÉ 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 08-09-2018 gÀAzÀÄ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ vÁAqÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ JªÀiï.J.C°ÃªÀiï ¦J¸ïL aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É UÁA¢ü£ÀUÀgÀ vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀgÀzÁgÀ vÀAzÉ ®¸ÀÌgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ GªÀįÁ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð, eÁw ®A¨ÁtÂ, 2) ²ªÁf vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ Z˺Át ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁw ®A¨ÁtÂ, 3) £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ °A¨Áf gÁoÉÆqï ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð, 4) ©üªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð, eÁw ®A¨ÁtÂ, 5) gÁªÀÄf vÀAzÀ §½gÁªÀÄ Z˺Át ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, eÁw ®A¨ÁtÂ, 6) ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ PÉêÀ¼Á gÁoÉÆqï ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁw ®A¨ÁtÂ, 7) ¸ÀÄVæêÀ vÀAzÉ ®¸ÀÌgÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð, eÁw ®A¨Át 7 d£À J®ègÀÄ ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ vÁAqÁ, 8) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, eÁw ¸Áé«Ä, 9) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, eÁw ªÀÄgÁoÁ E§âgÀÄ ¸Á: ªÉÄÃqÀ¥À½î EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ UÉÆïÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹©£À dÆeÁl DqÀÄwÛgÀÄzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ MªÉÄä¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 7 EvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ G½zÀ DgÉÆævÀjUÉ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀjAzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,200/- ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 172/2018, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-07-2018 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmɬÄAzÀ 28-07-2018 gÀAzÀÄ 28-07-2018 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ²AzÉ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð, eÁw: ºÉƯÉAiÀiÁ, ¸Á: ®ÄA©t £ÀUÀgÀ, £Ë¨ÁzÀ, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÀÆå-1430, ZÁ¹¸ï £ÀA. JªÀiï.©.J¯ï.ºÉZï.J.10.J.J¸ï.r.ºÉZï.J.28689, EAf£ï £ÀA. ºÉZï.J.10.E.J¯ï.r.ºÉZï.J.04116, ªÀiÁqÀ¯ï 2013, C.Q 25,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 08-09-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.