Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, May 6, 2012

Raichur District Reported Crimes


 

¢£ÁAPÀ 04/05/12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11;00 UÀAmÉUÉ ºÀ«ÄÃzÀ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á§ ªÀĽV 40 ªÀµÀð ªÀÄĹèA MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;ªÉÄÃgÀ£Á¼À vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀgÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CPÀâgÀ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ SÁd¸Á§ ºÁUÀÆ EvÀgÉà E§âgÀÄ J¯ÁègÀÄ ªÀÄĹèA ¸Á;ªÉÄÃgÀ£Á¼À vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DvÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄUÉ ¤Ã£ÀÄ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà ºÉÆ®zÀ°è PÉgɪÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁ F PÉgÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄUÀÆ ¨ÁUÀ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ¨É¤ßUÉ,JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀݯÉèà E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¹UÀÄ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 66/2012.PÀ®A.323,447,341,504.506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

. ²æªÀÄw FgÀªÀÄä @ ®°vÁ UÀAqÀ dUÀzÉêÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ;25 G; ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: PÉ.ºÉƸÀ½î FPÉAiÀÄ£ÀÄß dUÀzÉêÀAiÀÄå£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ 30.000-00 ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀzÀQët gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÁAPÀ: 22.03.2012 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ DPÉUÉ E£ÀÄß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQët ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ ºÁUÀÆ ¤£ÀUÉ ºÉZï.L.« gÉÆÃUÀ«zÉ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÀoÀAPÀ: 05.05.2012 gÀAzÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2012 PÀ®A; 323.504.506.498 (A). gÉ/« 149 IPC & 3 & 4 DP ACT £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 05-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.30 UÀAmÉUÉ dÄ®ªÀÄUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è CzÉ UÁæªÀÄzÀ zÀļÀîAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå, mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-36-nJ-9664 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß eÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dĮĪÀÄUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ gÀAUÁgÉrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ D®zÀ ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝ dAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄgÀæ £ÀgÀ¸À¥Àà, 65 ªÀµÀð, eÁ-ºÀjd£À, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-dĮĪÀÄUÉÃgÁ UÁæªÀÄ FvÀ£À JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ¼À vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ (jªÀ¸Àð) ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ JgÀqÀÆ vÉÆqÉUÀ½UÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢:05-05-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ®PÀÌ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà 45ªÀµÀð,PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¹AUÁ¥ÀÆgÀÄ vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À vÀ£Àß ºÉAqÀw ¤Ã®ªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ FgÀªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ ¹AUÁ¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ FgÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ºÉÆ®zÀ°è AiÀÄÆjAiÀiÁ UÉƧâgÀzÀ°è «µÀzÀ UÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ°¹, ¸ÀjAiÀiÁV PÉÊ vÉƼÉzÀÄPÉƼÀîzÉà 12-00 ¦.JA.PÉÌ Hl ªÀiÁrzÁUÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¸ÀAPÀlªÁV, E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÀÄÄR¼ÁUÀzÉà EAzÀÄ 2-40 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 11/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢: 05-05 2-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ VtªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¨ÁµÁ EªÀgÀ eÉÆÃ¥Àr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀ¦üÃPÀ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ 21ªÀµÀð, ªÀÄĹèA.ªÉƨÉÊ¯ï ±Á¥À
¸Á: ªÁ¸À«£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA. PÉJ 35 J¸ï 9422 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É gÀnÖ£À qÀ©âAiÀÄ°è ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 180 JA.J¯ï.£À 38 Njd£À¯ï ZÁ¬ÄÃ¸ï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.1634-00UÀ¼ÀÄ ¨É¯É§¼ÀĪÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ºÀt gÀÆ.200-00 ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA. PÉJ 35 J¸ï 9422 C.Q. gÀÆ.28,000-00UÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ±ÀªÀÄÄì¢Ý£ï 42ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, MPÀÌ®ÄvÀ£À
¸Á: ªÁ¸À«£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ gÀ¦üÃPÀ¤UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, CAvÁ w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÁ¥À¸ÀÄì oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 128/2012 PÀ®A. 32, 34, PÉ.E.AiÀiÁåPÀÖ CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁärPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.05.2012 gÀAzÀÄ 138 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 21,100/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-05-2012
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 06-05-2012

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/02/2012 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ - UÀÄ®§UÁð gÉÆÃr£ÀªÉÄÃ¯É ¯Á®zsÀj §AzÀªÀgÀ NuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA JªÀiï.ºÉzï-25/J-2676 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨Á¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ºÀÄ®UÀÄwÛ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA JªÀiï.ºÉZï-24/«í-3578 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆÃzÀ°è PÀĽwzÀÝ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ªÀĺÁd£À gÀªÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ PÁj£À°è PÀĽwzÀÝ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀAiÀiÁå vÀAzÉ £ÀAzÀAiÀiÁå PÉƼÀÄîgÀ ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ²ªÀ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀjUÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, £ÀAvÀgÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ªÀiÁºÁd£À gÀªÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ C°èAzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ §®ªÀAvÀ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 02-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2012 PÀ®A 295 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/05/2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀägÁoÁ, ¸Á: PÉÆAUÀ½ EvÀ£ÀÄ PÉÆAUÀ½ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ«zÀÝ qÁ|| ©.Dgï CA¨ÉÃqÀÌgÀ gÀªÀgÀ 121 £ÉÃAiÀÄ dAiÀÄAw ªÀĺÁ GvÀìªÀ DzÀ £ÀAvÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ zsÀéd ºÁUÀÆ PÀmËmï£ÀÄß ºÀjzÀÄ ºÁ¤UÉƽ¹ vÀªÀÄä ªÀÄvÀPÉÌ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆÃd vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw; J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, G: AiÀÄÄvï PÀè¨ï G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ PÉÆAUÀ½, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ (ªÀÄ»¼Á) :-
¦üAiÀiÁð¢ gÀWÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ¨sÁ«PÀnÖ ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄÆgÀ£ÉÃAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ dAiÀIJæà UÀAqÀ dAiÀĪÀAvÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: AiÀÄ£ÀUÀÄAzÀ, ¸ÀzÀå: CA¨ÉÃqÀÌgï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 28-4-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß eÉ.¦ ¸ÉÆîĵÀ£ï PÀbÉÃjUÉ ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
  GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಾರ ಸಾವು:
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ.ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಹಬೀಬ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಹಮೀದ ಸೈಫಿ ವ|| 23 ವರ್ಷ, || ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ ಫಿಟರ, ಜಾ|| ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ|| ಧನಿಯಾನ , ತಾ|| ಬುಡಾನ, ಜಿ|| ಮುಜಾಫರ ಜಗರ,ರಾಜ್ಯ || ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ  ನಾನು ಹಾಗೂ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನಾದ ಸಲ್ಮಾನ ತಂದೆ ನಫೀಜ ಸೈಫಿ ಇವರು ಸುಮಾರು 20 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಎನ.ಎಸ.ಎಲ ಸುಗರ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ ರವರು ಗುತ್ತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ಯಾರಿಯರನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ  ದಿನಾಂಕ04/05/2012 ರಂದು 1930 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿಯರನ ಬೆಲ್ಟ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು,  ಈ ಘಟನೆಯು ಎಸ್.ಎ ಇಂಜನಿಯರಿನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಇಲಿಯಾಸ ಸೈಫಿ , ಸೈಟ ಇಂಚಾರ್ಜ ಆದ ಇಮ್ರಾನ ಖಾನ ಸೈಫಿ ಮತ್ತು ಸುಪರವೈಸರ ಆದ ಮಹ್ಮದ ಮೈನೊದ್ದಿನ ಖಾನ ಸಾಬ ಇವರುಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಜರುಗಿದ್ದು ಆಳಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 33/2012 ಕಲಂ 287, 304(ಎ), 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ:
ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಕಿಲೇದಮನಿ ಸಾ || ಇಜೇರಿ  ರವರು ನನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ವಯ|| 16 ವರ್ಷ ಇವಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಇತನು ದಿನಾಂಕ 17-03-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 00-30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:63/12 ಕಲಂ 366 (ಎ) ಐ;.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ ಮರಕುಂದಿ ಸಾ: ಕಾಡವಾರ ತಾ:ಜಿ:ಬೀದರ ರವರು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಶೋಭಾವತಿ ಇವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಳಿಯ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬುದ್ದಿಮಾಂಧ್ಯ  ಇರುವದರಿಂದ ಅವಳು ಗಂಡನನ್ನು  ಬಿಟ್ಟು ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತಿದ್ದಳು. ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಪಾತರಪಳ್ಳಿ ಇತನು ಬೀದರದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದು, ನನ್ನ ಮಗಳು ಶೋಭಾವತಿಗೆ ನೌಕರಿ ಕೊಡಿಸುವದಾಗಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಕರೆ ತಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಿವಿ ಅಂತಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಈಗ 2-3 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತ ದಿನಾಂಕ:04/05/12 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಗಿರಿವಿ ಇಟಿದ್ದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಡಿಗೆ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಶೋಭಾವತಿ ಇವಳ ಮೈಮೇಲೆ ಸಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಆತನ ಕೈಗು ಸಹ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಅಂತಾ ಮನೆ ಮಾಲಿಕ ಹೇಳಿದರಿಂದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ರಾಜಕುಮಾರ ಈತನಿಗೆ ಸತೀಶ ಅರ್ಜುನ ಬರೂರ ಎನ್ನೂವವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಕೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೈವಾಡವು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:34/2012 ಕಲಂ:302,109 ಸಂ:34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.