Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, February 4, 2015

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-02-2015


                      ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 04-02-2015

ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 409, 417, 419, 420, 465, 471 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 04-02-2015 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¥Ánî J¸À.©.ºÉZÀ. ¨ÁåAPÀ ªÀiÁå£ÉdgÀ ¤ÃuÁð ¸ÁB ©ÃzÀgÀ  gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 07-09-2009 jAzÀ 17-07-2011 gÀªÀgÉUÉ ¤uÁð J¸À.©.ºÉZÀ. ¨ÁåAPÀ£À°è ªÀiÁå£ÉÃdgÀ DzÀ ¸ÀÄ¢üÃgÀ PÀÄAzÀgÀV ºÁUÀÄ ¨ÁåAPÀ£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ «ÃgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä EªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 21 ®PÀë 78 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ zÀÆgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¨ÁåAQUÉ F PÉüÀPÀAqÀAvÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ 08-05-2014 ªÀÄvÀÄÛ 28-05-2014 gÀAzÀÄ ¨ÁåAQ£À Crl ªÀiÁrzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è F CªÀåªÀºÁgÀzÀ §UÉÎ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. F »A¢£À ¨ÁåAPÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÁzÀ ¸ÀÄ¢üÃgÀ PÀÄAzÀgÀV gÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀzÉà UÁæºÀPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹zÉ ¨ÁåAPÀ¤AzÀ ¯ÉÆãÀ ªÀÄAdÆj ªÀiÁr D ºÀtªÀ£ÀÄß vÀ£Àß SÁvÉUÉ ªÀUÁð¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ¯ÉÆãÀ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁæºÀPÀgÀ CtÚ£ÀÀ ºÉ¸Àj£À°è EzÀÝ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß  UÁæºÀPÀgÀ ºÉ¸Àj£ÀzÉ CAvÁ ºÉý ¨ÁåAQ¤AzÀ ¯ÉÆãÀ ªÀiÁr ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. UÁæºÀPÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è mÁæöåPÀÖgÀ ¯ÉÆãÀ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁr KeÉAl£À SÁvÉAiÀÄ°è ºÀt ºÁQ D ºÀtªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ºÉAqÀw ºÉ¸ÀjUÉ EzÀÝ SÁvÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ CªÀ¢AiÀÄ°è ¨ÁåAPÀ£À°è ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÇÃZÀgÀìUÀ¼ÀÄ ¹UÀzÀAvÉ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA. 09/15 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 324, 504, 506, 307 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 03/02/2015 gÀAzÀÄ 0900  UÀAmÉUÉ  ¨Á§ÄgÁªÀ J.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ  ºÉÆÃgÀlÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ  D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §§ÄæªÁºÀ£À vÀAzÉ £ÁUÀÆgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 64 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 02/02/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧»zÉÃð¸ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¨ÉÆêÀÄUÉÆÃAqÉñÀégÀ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ 1) ¸ÀAiÀiÁf eÁzsÀªÀ 2) «ÄãÁ UÀAqÀ ¸ÀAiÀiÁf 3) ªÀÄAUÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAiÀiÁf EªÀgÀ E§âgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄvÉÆۧ⠸ÀA§A¢üPÀ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ  ¸ÀAiÀiÁf EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧§ÄæªÁºÀ£À EvÀ¤UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ ªÀiÁr ªÀÄAUÉñÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÁUÀ ¸ÀAiÀiÁf EvÀ£ÀÄ ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É £À£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀt E°èAiÀĪÀgÉUÉ PÉÆnÖ®è ºÀt PÉÆmÉÖ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀgÉ ¤£ÀUÉ E°èAiÉÄà PÉÆÃ¯É ªÀiÁr ©qÀÄvÉÛ£É.  F ªÀÄÆzÀ®Ä ¸ÀºÀ ¤£ÀUÉ ¢£ÁAPÀ 26/07/2014 gÀAzÀÄ ºÀt PÀÆqÀÄ CAvÀ ºÉÆÃqÉzÀgÀÄ ¤£ÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É PÉøÀ ªÀiÁr¢, FUÀ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzɬÄAzÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊUÉ, JqÀ¨sÀÀPÁ½AiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀAiÀiÁf EªÀ£À ºÉAqÀw «ÄãÁ EªÀ¼ÀÄ F ¨sÁqÁåUÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀĨÉÃqÀ PÀwÛj¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆmÉÖ ºÀjzÀÄ ºÁPÀÄ CAvÀ CAzÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAiÀiÁf EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄAUÉñÀ EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ, JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/15 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 03/02/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉUÉ   ¦.J¸ï.L oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ©Ãl £ÀA: 5 ºÀ½î ©Ãl PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ gÁd±ÉRgÀ ¹¦¹-1345 gÀªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ªÀiÁ»w w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ, ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ MAzÀÄ QgÁuÁ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ M§â ªÀåQÛ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£É CAvÀ ªÀiÁ»w w½¹zÀ ªÉÄgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr   ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál® vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÉ   »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ CdÄð£À vÀAzÉ ¸ÀA§uÁÚ ¨sÁ«zÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁ: Qæ¸ÀÑ£À G: QgÁuÁ CAUÀr ¸Á: MqÀØ£ÀPÉÃgÁ CAvÀ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀUÉÊgÉ EzÉ CAvÀ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EgÀĪÀ¢¯Áè vÁ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹zÀ£ÀÄ.  CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ ©½ aî ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è MlÄÖ 1] 180 JªÀiï.J¯ï £À 37 N.n «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 2094/- gÀÆ 2] 90 JA.J¯ï £À 34 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 820/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ  C.Q-2914/-gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ CrAiÀÄ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.                    
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/15 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03-02-2015 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ±ÉÆèsÁªÀw UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, G: ¸ÉPÉælj JªÀiï.J¸ï.¦.n.¹. PÀbÉÃj ©ÃzÀgÀ, ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ   ¢£ÁAPÀ 03-02-2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜ ºÉÆÃzÁUÀ £ÀªÀÄä PÀbÉÃjAiÀÄ ¨ÁV®ÄUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ PÀ¼ÀĪÁzÀ «µÀAiÀÄ £ÀªÀÄUÉ UÉÆvÁÛVzÉ. £ÀªÀÄä UÉÆÃzÁ«Ä£À°ègÀĪÀ ¸ÀPÀÌgÉ 4 aî ºÁUÀÄ ¨ÉÆÃqÀð, PÉç¯ï, D¦üøÀ PÉÆoÀr, Q¨ÉÆÃqÀð ºÁUÀÆ PÉ.E.©. «ÄÃlgï PÉç®UÀ¼À£ÀÄß PÀlÖ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ, 4 aî ¸ÀPÀÌgÉ PÀ¼ÀĪÁVzÀÄÝ, J®QÌ 1 PÉ.f. PÀ¼ÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÉà jÃw JgÀqÀ£Éà ¸Áj DVgÀÄvÀÛzÉ. mÉAqÀgÀzÁgÀgÀ ¸ÁåA¥À®UÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/15 PÀ®A 143 eÉÆvÉ 149 L¦¹ & 87 Pɦ CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03/02/2015 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦.L. gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ GªÉÄñÀ ¯ÁqÀÓ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀgÉî JA§ ªÀÄÆgÀÄ J¯ÉÃAiÀÄ £À¹©£À E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¨sÁ°Ì UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤Ã°¹, £ÁªÀÅ fæ¤AzÀ E½zÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV GªÉÄñÀ ¯ÁqÀÓ¢AzÀ ¸Àé®à CAvÀgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆqÀ®Ä GªÉÄñÀ ¯ÁqÀÓ JzÀgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀgÉAn£À ¨ÉüÀQ£À°è 6 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ KPÉÆzÉÝñÀ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀgÉî JA§ ªÀÄÆgÀÄ J¯ÉÃAiÀÄ £À¹©£À E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjUÉ »rzÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛªÉ. £ÁªÀÅ »rzÀÄPÉÆAqÀ d£ÀjUÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀgÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ £ÁªÀÅ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ KPÉÆzÉÝñÀ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀgÉî JA§ ªÀÄÆgÀÄ J¯ÉÃAiÀÄ £À¹©£À E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ M¨ÉÆâ§âgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À ºÁUÀÆ CªÀgÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ¥Àjð¹ £ÉÆqÀ®Ä 1) PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà RAqÁ¼É ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¯ÁqÀÓ ªÀiÁ°PÀ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ£À ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÆgÀÄ E¹àÃl J¯É ºÁUÀÆ 520/- gÀÆ¥Á¬Ä EzÀݪÀÅ. 2) ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà PÀteÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ²PÀëPÀ ¸Á: ¨sÁ°Ì EvÀ£À ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÆgÀÄ E¹àÃl J¯É ºÁUÀÆ 200/- gÀÆ¥Á¬Ä EzÀݪÀÅ. 3) AiÀÄĪÀgÁd @ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ZÁ®PÀ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ£À ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÆgÀÄ E¹àÃl J¯É ºÁUÀÆ 2050/- gÀÆ¥Á¬Ä EzÀݪÀÅ. 4) ¢Ã°¥À vÀAzÉ gÉêÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: UÀÄvÉÛzÁgÀ ¸Á ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ£À ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÆgÀÄ E¹àÃl J¯É ºÁUÀÆ 200/- gÀÆ¥Á¬Ä EzÀݪÀÅ. 5) ªÉÊf£ÀxÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÉÄÃyªÉļÀPÀÄAzÁ EvÀ£À ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÆgÀÄ E¹àÃl J¯É ºÁUÀÆ 150/- gÀÆ¥Á¬Ä EzÀݪÀÅ. ªÀÄvÀÄÛ 6) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀįÁègÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉÃªÉ ¸Á: ¥ÀAZÀ²Ã® £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£À ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÆgÀÄ E¹àÃl J¯É ºÁUÀÆ 1200/- gÀÆ¥Á¬Ä EzÀݪÀÅ. ºÁUÀÆ J®ègÀ ªÀÄzÀåzÀ°è 1195/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 34 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ. »ÃUÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ 5515/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/15 PÀ®A  279, 338  304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢: 03-02-15 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ  ©ÃzÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛ ºÁ®»¥ÀàUÁð ºÀwÛgÀ PÀÆædgï f¥ï £ÀA. PÉJ-39-8981 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ PÁgï £ÀA. JªÀiï.JZï.43J-1006 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjªÀÄzÀ CzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ 4 d£ÀgÀ°è PÁgï ZÁ®PÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ±ÉnÖ zÁqÀUÉ ªÀAiÀÄ:38 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀzÀÝ°è PÀĽwzÀÝ ¨Á¥ÀægÁªÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁª ªÀaiÀÄ: 45 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ E¤ßvÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ದಿನಾಂಕ 03.02.2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಾಶ ಸೇಟ ರಾಯಚೂರು ರವರ ಮಾರುತಿ ವಾಹಾನದಲ್ಲಿ ಸೇಟನನ್ನು ಬಿಡಲು ²æêÀÄw §¸ÀªÀgÁeÉñÀéj UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À 28 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G;ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA 2-4-4 ¨ÉgÀÆ£ï T¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ FPÉAiÀÄ  ಗಂಡ £ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ dAiÀÄ¥Àà ªÀÄAV 32 ªÀµÀð eÁ: eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G;ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA 2-4-4 ¨ÉgÀÆ£ï T¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ಹೈದ್ರಬಾದಿಗೆ ವಾಹಾನ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿದ್ದು ನಂತರ ವಾಪಸ ಶಕ್ತಿನಗರ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 04.02.2015 ರಂದು 00.30 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಎಮ್ ಪಿ ಸಿ ಎಲ್ ಹತ್ತಿರ ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ವಾಹಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿಮಾಡಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಎಡಗಾಲಿಗೆ ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯಾಗಳು ಸಂಬವಿಸಿರುತ್ತವೆ ಸದರಿ ಘಟನೆಯು ತನ್ನ ಗಂಡನ ನಿರ್ಕಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಜರುಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತ ಇದ್ದ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 28/2015 PÀ®A: 279,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:04.02.2015 gÀAzÀÄ 46 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6900/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 03-02-2015 ರಂದು ಘತ್ತರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೊಗಿ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲರಿ ಅಂತಾ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮನವೂಲಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು, ಅವರಿಗೆ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಎ.ಎಸ್.ಐ. ನಜೀರ ಅಹ್ಮದ ಎ.ಎಸ್.ಐ. ಅಫಜಲಪೂರ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಸದರಿಯವನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ರಾಮು ತಂದೆ ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಸಾ||| ಮರಗೋಳ ತಾ|| ಚಿತಾಪೂರ ಹಾ|| || ಘತ್ತರಗಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿಯವನ ವಶದಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ 435/- ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಣ ಹಾಗೂ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವನೊಂದಿಗೆ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.   
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಸುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಾಪುರಾವ ಭಂಡಾರೆ  ಸಾ: ಭೂಸನೂರ ಇವರ ಗಂಡನಾದ  ಬಾಪುರಾವ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಂಡಾರೆ ಇವರು  ದಿನಾಂಕ 02/02/2015 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 0900 ಗಂಟೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಮ್ಮ  ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಎಕ್ಸ.ಎಲ್ ಸೂಪರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-32-ಇಸಿ-3538  ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಊರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಭೂಸನೂರ ಗ್ರಾಮ ಸಮೀಪ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬ್ರೀಜ್ ಮೇಲೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಕಿಡ್ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ, ಹಣೆಗೆ ಭಾರಿ ಗಂಬೀರ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೇಹೋಷ ಆಗಿ ಬಿದ್ದು  ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ  ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.   
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ಜೇವರ್ಗಿ (ಬಿ) ಸಿಮಾಂತರದ ಹೊಲ ಸರ್ವೇ ನಂ- 136/2 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 8 ಎಕರೆ 29 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ಮಲಾ ಗಂಡ ಸಾತಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಪಾಸೋಡಿ ಸಂಗಡ 10 ಜನರು ಕುಮಾರಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಸೋಡಿ ಸಾ : ಜೇವರ್ಗಿ (ಬಿ) ರವರೊಂದಿಗೆ  ತಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:- 03/03/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09:00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸದರಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ರಾಶಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರು ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ರಾಶಿಯನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಜೀವ ಭಯ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದುರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.      

Yadgir District Reported Crimes

Yadgir District Reported Crimes 

 AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.23/2015 PÀ®A.143, 448, 504, 506, 323, ¸ÀA.149 L¦¹:-
              ¢£ÁAPÀ: 03/02/2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ¸ÀA¢Ã¥À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 18-01-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-30 jAzÀ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ «ÄmÁ¯Á® zÉÆÃSÁ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£ÁzÀ ªÉÃzÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥Àwß J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÁzÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ SÁ° ªÀiÁr¸ÀĪÀ GzÉÞñÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄUÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CPÀæªÀĪÁV M¼À¥ÀæªÉò¹ £ÀªÉÄä®èjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.
           

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2015 PÀ®A: 279 337 338 304 [J] L¦¹ :-
              ¢£ÁAPÀ 03/02/2015 gÀAzÀÄ 3-15 ¦ JA PÉÌ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÉA¨Á« ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ PÀgɪÀiÁr C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ JA J¯ï ¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ. £Á£ÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆgÀlÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÉA¨Á«UÉ 3-25 ¦ JA PÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß £ÉÆÃr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ®PÀëöät EªÀgÀÄ ¨ÉúÉÆøÀ EzÀÝ PÁgÀt CªÀgÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¸Á|| PÀgÀqÀPÀ¯ï EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 4-30 ¦ JA PÉÌ  §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ .£À£ÀUÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ CªÀgÀ°è 1) zÉêÀªÀÄä 2) ²ªÀ¥Àà 3) ®PÀëöät ªÀAiÀiÁ|| 8 ªÀµÀð CAvÁ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ.EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 03/02/2015 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ¤AUÀtÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà CA©UÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÀgÀqÀPÀ¯ï PÁåA¥À ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ zÉêÀgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ £À£ÀUÉ PÀgÉ¢zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ºÁUÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ®PÀëöät E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ HjAzÀ E§âgÀÄ PÁ®Ä£ÀrUÉAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÄÝ. PÀgÀqÀPÀ¯ï PÁåA¦£À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CAzÁdÄ 2-30 ¦ JA zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ EzÉÝ £À£Àß ªÀÄUÀ ¸Àé®à »AzÉ EzÀÝ CµÀÖgÀ°è PÉA¨Á« PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÀÄ»AzÀæ §Ä¯ÉÃgÉÆ ¦PÀ¥ï ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-14-J-8642 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ  ºÁUÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ®PÀëöät¤UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ¥Àr¹zÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ £É®PÉÌ ©zÀÝ£ÀÄ DUÀ vÀPÀët £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨ÁUÀzÀ°è ªÉÄ®Q£À ªÉÄÃ¯É ¨Ájà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÀjAzÀ JqÀQ«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁVzÉ. JgÀqÀÄ PÁ®Ä PÀÄArZÉ¥ÉàUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ. vÉÆgÀrUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ. DUÀ ªÁºÀ£À C¯Éè ¤°è¹zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zÉëAzÀæ vÀAzÉ ±ÉÃR¥Àà zÉÆqÀتÀĤ ¸Á|| ºÀAzÀgÀQ CAvÁ w½¹zÀÄÝ DzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¯Éè EzÀÝ ¤AUÀtÚ ªÀÄÄzÀ§Pï. ºÀ¼Éî¥Àà ¨Éë£ÀVqÀ  ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÉA¨Á«UÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV PÀgÉvÀA¢gÀÄvÉÛÃªÉ . PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÁºÀ£À ºÁUÀÄ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀĪÀ£ÀÄß dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉý §gÉAiÀĹzÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁ𢠠¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉA¨Á« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2015 PÀ®A 279 337 338 L ¦ ¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV     ªÉÊzÁågÀ ¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ E£ÀÄß ©eÁ¥ÀÆgÀ 5 Q «Ä CAvÀgÀzÀ°è EgÀĪÁUÀ  ¢£ÁAPÀ 03/02/2015 gÀAzÀÄ 5-30 ¦ JA zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  UÁAiÀiÁ¼ÀÄ  ®PÀëöät CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è  ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÉA¨sÁ« D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ®A 304 [J] C¼ÀªÀr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   
           
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2015 PÀ®A.8 ¥ÉÆÃPÉÆìà DPïÖ :-
                ದಿನಾಂಕ 03/02/2015 ರಂದು 00-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೋಗಿನವರ ವಯ 68 ಜಾತಿ ಕುರುಬ  ಉಃ ಹೊಲ ಮನೆಕೆಲಸ ಸಾಃ ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಸ್ತೂರು ಮೂಲಕ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 01/02/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೊಮ್ಮಗಳಾದ ಸಾಬಮ್ಮ ವಯ 16 ವರ್ಷ  ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಯ್ಯನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಂಡಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ  ಆರೋಪಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಹೇರುಂಡಿ ಸಾಃ ಶಿರವಾಳ ಈತನು ಸಾಬಮ್ಮ ಇವಳಿಗೆ ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ನನಗೆ ಏಕೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆ ಆಗ ಸಾಬಮ್ಮ ಇವಳು ಅವಮಾವನ್ನು ಸಹಿಸದೆ ದಿನಾಂಕ 02/02/2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 07-00 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಮೇ ಎಣ್ಣೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಯಾದಗಿರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು  ಹೋಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ರೀಮ್ಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ  ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ  ಇತ್ಯಾದಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 24/2015 ಕಲಂ 8 PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENCES ACT 2012  ಮತ್ತು ಕಲಂ 306 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ನೆದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.                         
     
PÉÆqÉÃPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2015 PÀ®A 279,337,338,304 (A)  IPC r/w 187 IMV Act:-
¢£ÁAPÀ 03.02.2015 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw «ÄãÁQë UÀAqÀ ¨sÉÆÃd¥Àà eÁzsÀªï ªÀAiÀÄ:20, eÁ:¸ÀA¨sÁtÂ, G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:gÁªÀiïgÁªÀ £ÀUÀgÀ vÁAqÁ, ªÀiÁgÀ£Á¼À PÁæ¸ï. vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß §gɹzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj «¼Á¸ÀzÀ°è ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢:03.02.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ ¸À®ÄªÁV §®±ÉnÖºÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £ÀªÀÄä vÁAqÁzÀ PÁæ¸ï£À°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ £ÀªÀÄä vÁAqÀzÀ ¥Á¦Ã¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀÄvÀÄÛ £À¼ÀUÀÄAqÀ vÁAqÁzÀ ¥ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ qÀÄAUÀgÉ¥Àà ZÀªÁt gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¤AwzÀÄÝ, EzÉà ªÉüÉUÉ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥É CmÉÆà lAlA §A¢zÀÄÝ, £ÁªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ CzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀmɪÀÅ. PÉÆqÉÃPÀ¯ï ¸À«ÄÃ¥À §gÀÄwÛzÀÝAvÉ £ÁªÀÅ PÀĽvÀ CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ eÉÆÃgÁV £ÀqɸÀ¨ÉÃqÀ ¸ÀªÀPÁ±ÀªÁV ºÉÆÃUÀ° CAvÁ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÉýzÉ£ÀÄ. DzÀgÀÆ PÀÆqÀ CmÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸Àë®à zÀÆgÀ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÛ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. gÁd£ÀPÉƼÀÄgÀÄ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ £ÁªÀÅ PÀĽwzÀÝ CmÉÆà ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ Cwà eÉÆÃgÁV ºÉÆUÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ-ºÀÄt¸ÀV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ MAzÀÄ ºÀÄqÀÄVUÉ ºÉÆÃV rQ̺ÉÆqɹ CmÉÆêÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀ§¢UÉ §®ªÀÄUÀÄήªÁV ¥À°Ö ºÉÆqÉzÀÄ ©¢ÝvÀÄ. EzÀjAzÁV £ÁªÉ®è CmÉÆÃzÀ M¼ÀUÀqÉ ¹QÌPÉÆAqÀÄ WÁ¨sÀj¬ÄAzÀ aÃgÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ gÁd£ÀPÉƼÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ E§âgÀÄ §AzÀÄ ©zÀÝ CmÉÆêÀ£ÀÄß JwÛ £ÀªÉÄäîèjÃUÀÆ ºÉÆgÀUÉ vÉUÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÁzÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÁUÀ £À£ÀUÉ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀtÚ£ÉAiÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ qÀÄAUÀgÉ¥Àà ZÀªÁt EªÀjUÉ ¨Á¬ÄvÀ°è gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ £Á°UÉAiÀÄ£ÀÄß PÀaÑPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ DzÀAvÉ PÀArvÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¥Á¦¨Á¬ÄUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ £ÉwÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀUÀqÉ Q¤AiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°èAiÀÄÆ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʯÉÃ¯É C®è°è M¼À¥ÉmÁÖzÀAvÉ PÀArvÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ CmÉÆà rQ̺ÉÆqÉzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄÄ C°èAiÉÄà EzÀÄÝ DPÉUÉ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ¸ÀtÚ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀArvÀÄ.
                 £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ DPÉUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV £À£ÀߺɸÀgÀÄ ¸ÀAd£Á ªÀqÀUÉÃj ªÀAiÀÄ:08 ªÀµÀð, ¸Á:gÁd£ÀPÉƼÀÆgÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆgÀUÉ vÉUÉzÀ gÁd£ÀPÉƼÀÆgÀÄzÀªÀjUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ PÉüÀ¯ÁV E§âgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀgÀÄvÀAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á: gÁd£ÀPÉƼÀÆgÀÄ,  E£ÉÆß§â  AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà gÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ vÁªÀÅ C¥ÀWÁvÀPÉÆ̼ÀUÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ CdÓ¤gÀĪÀzÁV w¼À¹zÀgÀÄ. CµÀÖgÀ°èAiÉÄà C¥ÀWÁvÀQÌqÀĪÀiÁrzÀ CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À £ÀªÀÄUÉ UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢®è. DvÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛêÉ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ £ÀªÀÄä £Á®ÄÌ d£ÀgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ vÉUÉzÀÄ gÁd£ÀPÉƼÀÆgÀgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄÆägÀ ¸ÀgÀzÁj D¸ÀàvÉæUÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÀAzÀÄ G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¸ÉÃjUÉ ªÀÄrgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ F WÀluÉAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ ¥ÉÆêÀÄ¥Àà ZÀªÁít gÀªÀgÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ UÀuÉñÀ vÀAzÉ §ÄzÀÝ¥Àà£ÁAiÀÄPÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w¼À¹zÀÝjAzÀ UÀuÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ ºÀj¹AWÀ ZÀªÁít gÀªÀgÀÄ E§âgÀÆ gÁd£ÀPÉƼÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ, C°è£À ªÉÊzÀågÀÄ £ÀªÀÄUÉ G¥ÀZÀj¹ ¥ÉÆêÀÄ¥Àà, ¥Á¦Ã¨Á¬Ä, ¸ÀAd£Á ªÀÄƪÀjUÀÆ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV «AdAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ ©.J¸ï.r.E.J D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄƪÀgÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ wgÀÄ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ UÀuÉñÀ ºÁUÀÄ AiÀĪÀÄ£À¥Àà gÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀgÀªÀgÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃzÀgÀÄ.  £ÀAvÀgÀ UÀuÉñÀ£ÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £À£ÀUÉ w¼À¹zÉÝãÉAzÀgÉ vÁªÀÅ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀå vÁ½PÉÆÃnAiÀÄ£ÀÄß zÁn ¥ÉÆêÀÄ¥Àà£ÀÄ ªÀÄgÀtºÉÆA¢zÁÝV w½¹gÀÄvÁÛ£É. F WÀluÉ EAzÀÄ 11.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀqÉ¢zÀÄÝ, CmÉÆà lA lA £ÀA: PÉ.J-33 J-3363 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£ÀzÀ ZÁ®£É¬ÄAzÀ¯Éà ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ PÁgÀt DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. ªÀUÉÊgÉ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ  ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2015  PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ ¸ÀA: 187 LJªÀiï« JPïÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

      
£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2014 PÀ®A 143,147,148,341,323,324,504 ¸ÀA 149 L¦¹    
  ªÀiÁgÀ£Á¼À vÁAqÁzÀ°è ±ÁAw¯Á® vÀAzÉ zÉêÀ®¥Àà ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄÄ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ dUÀ£À¥Àà, ¸ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄÆf £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¹¹ gÉÆÃqÀ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj ±ÁAw¯Á® EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀĪÀgÀ eÁUÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉaÑUÉ ¹¹ gÉÆÃqï ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 02/02/2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CmÉÆÃzÀ°è£À ¥Áå¸ÉAdgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀqÉÃPÀ¯ïUÉ ©lÄÖ ªÀÄgÀ½ gÁwæ 10.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ±ÁAw¯Á® EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ CmÉÆêÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¦ügÁå¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀÄqÀUÉÆð¤AzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦ügÁå¢ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ, JqÀ ªÉÆtPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqÀ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.