Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, June 27, 2012

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES


                               
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ UÀAUÀ¥Àà PÁZÀ¥ÀÆgÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á;-GzÁâ¼À (AiÀÄÄ) FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ  UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÁZÀ¥ÀÆgÀÄ 28 ªÀµÀð,eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á;-GzÁâ¼À (AiÀÄÄ) JA§ÄªÀªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ £ÀAvÀgÀ  DPÉAiÀÄ£ÀÄß  3-ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÀUÀ¼À°è CªÀ£ÀÄ ¢£Á®Æ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÄÝ, F §UÉÎ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ F «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25- ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸ï FUÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-26/06/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉDPÉAiÀÄ£ÀÄß  DPÉAiÀÄ UÀAqÀ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤Ãr PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À CtÚ PÀjAiÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð,eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ,G:-ºÀnÖ UÉÆÃ®Ø ªÉÄÊ£ïì PÀA¥À¤AiÀÄ°è CAqÀgï UËæAqÀ PÉ®¸À.«.f.£ÀA.677 «¯ÉÃeï ±Á¥sÀÖ ºÀnÖ ¸Á;-AiÀÄ®UÀlÖ vÁ;-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ.ºÁ.ªÀ.UÁA¢ü ªÉÄÊzÁ£À ºÀnÖ. gÀªÀgÀÄ  oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ 91/2012. PÀ®A.498,(J),302 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
           §¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà D£ÀÆgÀÄ ªÀAiÀÄ-38 eÁw- £ÀAiÀÄPÀ G- ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á||| gÁA¥ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀgÀ¸ÀéwUÉ §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzsɬÄzÀÄÝ SÁ¸ÀV jÃwAiÀÄAzÀ C®è°è vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè ¢£ÁAPÀ 26-06-2012 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ £É®Äè ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉà PÀÄr¢zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPɪÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 26-06-2012 gÀAzÀÄ 23.40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.¸ÀzÀj ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 20/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
          ©.gÁWÀªÉÃAzÀæ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ °Ãeï ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ §®UÉÊ £ÀqÀÄ«£À ¨ÉgÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà ºÀwÛgÀ zÁjAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:-26-6-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ zÉÆqÀØ bÀvÀæAiÀÄå vÀAzÉ ©. £ÁUÀAiÀÄå±ÉnÖ ªÀ:32, eÁ: ªÉʱÀå G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: 7£Éà ªÉÄʯï PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄ.r.Dgï. £ÀA:  15/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
         ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà, 23 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¨Á¼ÉVqÀ PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸À¹ªÀÄr UÀzÉÝAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-30 ¦.JA.PÉÌ ¨sÀvÀÛzÀ UÀzÉÝAiÀÄ°èzÀÝ «µÀzÀºÁªÀÅ, §VÎ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÀÄwÛUÉUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ C¸Àé¸ÀÞªÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÉ zÁR¯ÁV ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjUÉ CA§Ä¯É£ïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄÈvÀ£ÀÄ «µÀzÀ ¨ÁzɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 26-06-2012 gÀAzÀÄ 11-45 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ.AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 17/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥ÀA¥À¸Émï ¸ÀÄlÖ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ²æà ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå PÀ¥ÀUÀ¯ï eÁwB £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ-30ªÀµÀð, GB MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB vÀÄ¥ÀàzÀÆgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀÄ¥ÀàzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°èzÀÝ ºÀ¼ÀîzÀ ¤Ãj¤AzÀ ¥ÀA¥À¸Émï ªÀÄÆ®PÀ ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀA¥À¸Émï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß ¸ÀtÚ ¤AUÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è PÀÆr¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 JPÀgÉ ºÉÆ®zÀ°è ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¤AUÀ¥Àà£ÀÄ EvÀgÉ 3 d£ÀÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 wAUÀ½¤AzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è PÀÆr¹zÀ ¥ÀA¥À¸Émï ªÉÆÃmÁgÀ QvÀÄÛªÀAvÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà¤UÉ  MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ¢.25-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¥ÀA¥À¸Émï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß ¤AUÀ¥Àà£ÀÄ ¸ÀÄnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 435 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


   EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-   
                    ¢£ÁAPÀ :24-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉ §eÁgï ¸ÀܼÀÀzÀ°è ²æêÀÄw C£À¸ÀÆAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀ:35 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:PÀÆ° ¸Á;ªÀĺÁAvÀ £ÀUÀgÀ ºÀnÖUÁæªÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß CtÚ¤UÉ AiÀiÁPÀ¥Àà £ÀªÀÄä ©ÃUÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆýUÉ Hl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV¢ÝÃj CAvÁ PÉýzÀÝjAzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ )¸Á§ªÀÄä UÀAqÀ ¨Á®AiÀÄå 2)CªÀÄgÀ¥Àà 3)ºÀA¥ÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà 4)DzÉ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¸Á:J®ègÀÆ eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj §AzÀÄ DPÉUÉ J¯Éà ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹   J¯ÉÉà ¸ÀÆ¼É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 66/2012 PÀ®A. 323,341,504, 506 s ¸À»vÀ 34 L¦¹gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
  ¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2012 gÀAzÀÄ   100 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  14600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.