Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, January 20, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-01-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-01-2013

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2013, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ UÀÄgÀÄqÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: «.PÉ.¸À®UÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄÆäj£À CA§uÁÚ PÀÄgÀÄuÉ, zsÀªÀÄðuÁÚ fUÉß, PÀÄ.C²é¤ UÀħâ£ï, ZÀAzÀæPÁAvÀ ¨sÁ¸ÀPÀgÀ, ¹zÁæªÀÄ UÁdgÉ EªÀgÉ®ègÀÄ PÉÆæÃdgï fÃ¥ï £ÀA PÉJ-23/JªÀiï-8471 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §UÀzÀÄj ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ J®èªÀiÁä zÉëUÉ ºÀjPÉ wj¹ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄÆäjUÉ §gÀĪÁUÀ ºÀvÁå¼À ºÁgÀPÀÄqÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÁgÀPÀÄqÀ vÁAqÁzÀ PÁ®zÁj wgÀÄ«£À°è ¸ÀzÀj fæ£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ wgÀĪÀÅ zÁjAiÀÄ°è MªÉÄäÃ¯É PÀlÖ ºÉÆÃqÉzÁUÀ gÉÆÃr£À JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¥À°Ö ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ zsÀªÀÄðuÁÚ, PÀ¯ÁåtÂ, C²é¤, EªÀjUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà EªÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, E£ÀÆß G½zÀªÀjUÉ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ d£ÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹, ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà EªÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è UÀÄ®§UÁð ºÀwÛgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-01-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2013, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁ𢠥ÀArvÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ PÀqÉØ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: aãÀPÉÃvÀgÁ EªÀgÀÄ ¢£À ¤vÀåzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 19-01-2013 gÀAzÀÄ £ÀÆgÀAzÀAiÀiÁå vÀAzÉ gÉêÀtAiÀiÁå ¤A§ÆgÉ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ §AzÀÄ gÁwæ DVzÀÝjAzÀ ªÀÄgÀ½ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ §AqÉ¥Áà gÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/ºÉZï-8688 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ £ÀgÀ¸À¥Àà gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è £ÀÆgÀAzÀAiÀiÁå gÀªÀjUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉ ©qÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊR¯ï ªÉÄÃ¯É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÀgÀ¸À¥Àà EvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É aãÀPÉÃgÁ ²ªÁgÀzÀ°è §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA. JAºÉZÀ-04/  ¹eÉ-796 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¨ÉÃgÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß NªÀgÀ mÉPï ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ §®UÉÊUÉ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ½UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀgÀ¸À¥Àà£À JqÀ PÀtÂÚUÉ, vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÀAiÀÄ, JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ £ÀÆgÀAzÀAiÀiÁå EªÀgÀ JqÀ ªÉÄ®ÄQUÉ, vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, §® ªÉÄ®ÄQ£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÀVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 20-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj C¥ÀWÀvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ £ÀÆgÀAzÀAiÀiÁå EªÀjUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¤AzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ ²gÁd vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÉÄÊ£ÉÆ¢£À ¸Á: qÉÆtUÁAªÀ (JA¦) EªÀgÀÄ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¹r 100 ªÉÄÃ¯É qÉÆtUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉÆlUÁå¼ÀªÁr ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ²ªÁ UÀÄA¥ÁzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÀiÁåQì PÁå§ CxÀªÁ §¸Àì ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ £ÀqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, vÉÆgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ  ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2013, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JA.Cgï.Z謃 ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ d£ÀªÁqÁ gÀ¸ÉÛUÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£ï ªÀÄA¢gÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀĺÀäzÀ d»ÃgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ «ÄÃgÁ£À ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ, 2) ªÀĺÀäzÀ UÀįÁ§ SÁ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä¯ï SÁ£À ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr, zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ  eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ E§âgÀÆ CgÉÆæ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄAoÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Áà ¸ÉÆqÉØgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀ ªÀÄÄvÁå£À PÀmÉÖAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÉÆîPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ §ºÀgÀ ªÉA§ £À¹©£À E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ®PÀëöät R¯Áè¼É, 2) £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ eÁ°ÃAzÀæ zÀ®¯É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, 3) ¸ÀĤî vÀAzÉ JPÀ£ÁxÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, 4) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw zÀÀ¯Á¼É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠫.JªÀÄ.UÉÆÃR¯É ¦J¸ÀL ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj 810/- gÀÆ dÆeÁlzÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫.JªÀÄ.UÉÆÃR¯É ¦J¸ÀL ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÀÄAoÁ¼À UÁæªÀÄzÀ gÁdÄ ¨Á¸ÀUÉ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ §AzÀjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±À©âgï vÀAzÉ PÀÄvÉÆâÃ¢Ý£ï §¼ÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, 2) §¼ÀPÀȵÀÚ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÀAZÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, 3) SÁeÁ vÀAzÉ d¯Á¤ ¥sÀįÁgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, 4) C¥sÉÆæÃd vÀAzÉ PÀjA¸Á§ eÉÆÃrªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, 5) zÀ¸ÀÛVgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀºÉªÀiÁ£À ¨ÉøÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, 6) ªÀÄÄgÀ½zÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà vÉ®AUÁ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, 7) PÁ±ÀuÁÚ vÀAzÉ ¹zÀæªÀÄ¥Áà SÁvÀmÉ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EªÀgÉ®ègÀÆ UÉÆîPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ §ºÀg ÀªÉA§ £À¹©£À E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj 1150/- gÀÆ dÆeÁlzÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-01-2013 ºÁUÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-01-2013 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ £ÁUÀgÁ¼É ¸Á: CA¨É¸ÁAUÀ« EªÀgÀ QgÁuÁ CAUÀrUÉ ºÁQzÀÝ Qð ªÀÄÄjzÀĪÀÄ, M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°ènÖzÀÝ 20,000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÄ QgÁuÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ C.Q 18000/- gÀÆ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ J¸ï©JZï ¨ÁåAQ£À ¥Á¸ï §ÄPï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýÃPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉõÀgÁªï vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï PÀÄ®PÀtÂð, ªÀAiÀÄ: 71 ªÀµÀð, eÁw: ¨Áæ»ät, ªÀÈwÛ: ¤ªÀÈvÀÛ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.8-11-539, ±À²¤PÉÃvÀ£ï ¤ªÁ¸À, eÉÆåÃw PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgï EªÀgÀ ºÉAqÀw ±ÉÆèsÁ ºÁUÀÆ »jAiÀÄ ¸ÉÆ¸É ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñï E§âgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À PÀÄjvÀÄ eÉÆåÃw PÁ¯ÉÆäAiÀÄ PÉ.E.© PÀbÉÃjAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ PÁ®Ä£ÀrUɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ PÉ.E.©. gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ C«£Á±ï ¥ÉÆïÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ wgÀÄ«£À°è M§â C¥ÀjavÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20-25 ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄìªÀżÀî ªÀåQÛAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw ºÁUÀÆ ¸ÉƸÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤ÃªÀÅ »ÃUÉ ªÉÄʪÉÄÃ¯É §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÀÄ AiÀiÁgÁzÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß zÉÆaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ, ¤ªÀÄä ªÉÄʪÉÄðgÀĪÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¤ªÀÄä ¥ÀµÀð£À°è EnÖPÉƽî CAvÁ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw vÀ£Àß PÀwÛ£À°èzÀÝ 4 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ UÀAl£ï ZÉÊ£ÀÄ ºÁUÀÄ 1 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¥À¸Àð£À°èqÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ UÀªÀÄ£À ¨ÉgÉqÉUÉ ¸É¼ÉzÀÄ CªÀgÀ PÀwÛ£À°èzÀÝ C.Q 95,000/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ 4 vÉƯÉAiÀÄ UÀAl£ï ZÉÊ£ÀÄ ºÁUÀÆ 1 vÉƯÉAiÀÄ ZÉÊ£À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤°è¹zÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À »AzÉ PÀĽvÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


 

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

²æà C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzï vÀAzÉ C§Äݯï UÀ¥ÀÆgÀ¸Á§ ªÀ-56 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA G-MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÀÄrð FvÀ£À ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 92/C «¹ÛÃtð 9 JPÀgÉ 34 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß DvÀ£ÀÄ §¶Ãgï CºÀäzï vÀAzÉ C§Äݯï UÀ¥ÀÆgÀ¸Á§ ªÀ-60 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA G-MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÀÄrð FvÀ£À ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁr¹PÉƼÀî®Ä §gÉzÀÄPÉÆlÖAvÉ ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ PÉÆnÖ ¸À» ªÀiÁr CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°è ªÀÄÆåmÉõÀ£ï ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ D ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¥À£Áðeï ¨ÉÃUÀA ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¶ðAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ¢£ÁAPÀ: 27.05.2011 gÀªÀÄzÀÄ ªÀiÁ£À«AiÀÄ ¸À¨ï jf¸ÀÖgï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è zÀ£À ¥ÀvÀæ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ jÃw ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzï FvÀ£À vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ D¹Û «¨sÁUÀ DUÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 550 «¹ÛÃtð 1 JPÀgÉ 35 UÀÄAmÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÉð £ÀA: 554 «¹ÛÃtð 3 JPÀgÉ 30 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÆÃw «gÁ¸ÀvÀzÀ°è vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ E§âgÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ; 19.01.2013 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 10/2013 PÀ®A: 403,415,416,417, ªÀÄvÀÄÛ 420 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

²æêÀÄw J£ï.¸ÀÄzsÁ UÀAqÀ J£ï.gÁdgÁªï ªÀ-40 ªÀµÀð eÁ-PÀªÀiÁä G-ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á-gÀ§âtPÀ¯ï PÁåA¥ï vÁ-ªÀiÁ£À« FPÉUÉ FUÉÎ 22 ªÀµÀðUÀ® »AzÉ vÀ£Àß ªÀÄÄzÀĪÉAiÀÄÄ J£ï. gÁdgÁªï FvÀ£ÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ MAzÀÄ ºÉtÄÚ MAzÀÄ UÀAqÀÄ EzÀÄÝ ªÀÄUÀ½UÉ ®UÀß ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃ£É £ÀªÀÄä CvÉÛ wÃjzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÁ£ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀgÀvï ªÀiÁªÀ J£ï ªÉAPÀlgÀvÀßA ªÁ¸ÀªÀVgÀÄvÉÛÃªÉ ®UÀߪÁzÀ 3-4 ªÀµÀð vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ PÉlÖªÀgÀ ¸ÀºÀªÁ¸À PÀnÖ PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁVzÀÄÝ zÀÄrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀÄrvÀPÉÌ RZÀÄð ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀPÉÌ PÉÆqÀÄwÛgÀ°¯Áè vÁ£ÀÄ 4 JªÉÄä ¸ÁQPÉÆArzÀÄÝ ºÁ®Ä ªÀiÁj ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É vÀ£Àß UÀAqÀ PÀÄrAiÀÄ°PÉÌ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ ¦Ãr¸ÀÄwÛzÀÄÝ vÁ£ÀÄ E¯Áè CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CzÀgÀ ¹nÖUÉ DvÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ ZÀAzÀ«®è zÀjÃzÁæ PÁ°£ÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ »AiÀiÁ½¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀzÀÄ PÁåA¦£À°è AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ªÀiÁvÀ£Ár¹zÀgÉ CªÀgÀ PÀÆqÀ E¢Ý¬Äà CAvÁ §åzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ , C®èzÉ ¢£ÁAPÀ: 19.01.2013 gÀAzÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄ°PÉÌ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÁ£ÀÄ E®è CA¢zÀÝPÉÌ AiÀiÁgÉÆA¢UÁzÀgÀÆ ªÀÄ®V ºÀt vÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2013 PÀ®A: 498 (J) 504,323,506 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_


 

¢£ÁAPÀ:10.11.12 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.11.2012 gÀªÀÄzÀÄ ¨É¼ÀV£À 07.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄZÀðmÁ¼ï ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ©.J¸ï.J£ï.J¯ï.mÁªÀgï UÉ PÀÆr¹zÀ 80 «ÄÃlgï GzÀÝzÀ PÉç¯ï ªÉÊgÀ C.Q.gÀÆ: 16,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ²æà gÁdUÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ¢// ªÉAPÀl¥Àà, 63 ªÀµÀð, G-mÁ¥ï PÉÃgï ¸ÉPÀÄåjn ªÀÄvÀÄÛ ¥sɹ°n ªÀiÁå£ÉÃdªÉÄAmï ¥ÉæöʪÉÃmï °«ÄmÉqï, ¤Ã¯ÉÆà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÉÖõÀ£ï gÉÆÃqï ºÉ¨Áâ¼À ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ -24 ªÉÆ/£ÀA.9686584505 gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.01.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2013 PÀ®A: 379 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¦ügÁå¢ ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 40 G: ªÀÄ£ÉÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ: 40 EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï gÀªÀjUÉ ¨svÀÛ ¨É¼É PÉÆAiÀÄÄè ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è zÉéõÀ EzÀÄÝ, CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §AzÀÄ, ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà¤UÉ ¯Éà ¨ÉÆøÀÆr ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ UÀAqÀ AiÀiÁPÉà ¨ÉÊAiÀÄÄwÛÃj CAvÁ PÉüÀ®Ä DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄgÀÄ¢£À DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄvÉÛ ¦ügÁå¢ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ KPÁKQ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¹ÃgÉ J¼ÉzÁr PÀÄ¥Àà¸À ºÀjzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.01.2013 gÀAzÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2013 PÀ®A 504. 323. 354. 355 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

gÁeï©Ã UÀAqÀ ±ÉÃRºÀĸÉãï PÀgÉPÀÄzÀÄgÉ , ªÀAiÀÄ: 65ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: PÁn¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÀÆgïeÁ£ï FPÉAiÀÄ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ vÁ®ÆèQ£À G¥Áàgï £ÀA¢ºÁ¼ï UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÊAiÀÄåzï¸Á§£ÉÆA¢UÉ 07 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ , ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ , ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ 2 £Éà ºÉjUÉ DzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀܼÁVzÀÄÝ C®è°è D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ UÀÄtªÀÄÄR ºÉÆAzÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ FUÉÎ 01 ªÀµÀð¢AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÁn¨Éøï£À°è vÀ£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 19-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÁn¨Éøï£À°è £ÀÆgïeÁ£ï FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£É AiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÆÃUÀÄtÂAiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV® PÉÆAr ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ , ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ AiÀÄÄrDgï £ÀA 01/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


 

zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà , ªÀAiÀÄ: 38ªÀ, eÁ: eÁ®UÁgÀÄ , G: J.¦.JªÀiï.¹ AiÀÄ°è PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄzsÀå¥Á£À ¸Éë¸ÀÄvÁÛ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©¢ÝzÀÄÝ ¥Àæw ¢£À PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÄ,Ý ºÉAqÀwAiÀÄÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À¯Á PÀÄrAiÀĨÉÃqÁ CAvÁ ºÉýzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ ºÁUÉAiÉÄà PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 19-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ZÀPÀÌgï §gÀÄvÀÛzÉ, PÀÄqÀ°PÉÌ, ¤®è°PÉÌ DUÀĪÀÅ¢¯Áè. ¤±ÀåQÛ DVzÉ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ºÉAqÀwAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ 9-45 UÀAmÉUÉ vÀAzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ E¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ AiÀÄÄrDgï £ÀA 02/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


 


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:19-01-2013gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ r¹ C¦üøï JzÀÄgÀÄUÀqÉ J¸ïJ£ïn gÉÆÃqÀ£À JAr.C¥sÀìgï ªÉÄPÁ¤Pï ±Á¥ï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ JA.±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ¨Á§AiÀÄå 58 ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥sÁå«Ä° PÉÆÃlð£À°è ¨Éð¥sïPÉ®¸À ¸Á:C¹ÌºÁ¼À vÁ:f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ D¦üøïPÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå gÉhÄgÁPïì ªÀiÁr¸À®Ä §AzÀÄ ªÁ¥À¸À r¹ C¦üøï PÀqÉUÉ CdĨÁdÄ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ PÉʸÀ£Éß ªÀiÁqÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛ PÁæ¸ï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ J¸ïJ£ïn gÉÆÃqï PÀqɬÄAzÀ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 42ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀiÁªÀÄqÀzÉÆrØ vÁ:f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. [DgÉÆæ] FvÀ£ÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ JPÉìÃ¯ï ¸ÀÄ¥ÀgÀ ºÉëqÀÆån ªÉÆ¥Éqï£ÀA.PÉJ.36/AiÀÄÄ-9122 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ PÀAmÉÆæÃ¯ï ªÀiÁqÀzÉà ¦ügÁå¢zÁ¤UÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄtÂPÀlÄÖ, §®¨sÀÄd, §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÀÄtÂPÀlÄÖ ºÀwÛgÀ ¨ÁªÀÅ §AzÀÄ M¼À¥ÉmÁÖV, §®ªÉÆtPÁ°UÉ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄgÀ¢gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2013 PÀ®A:279, 337 .L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

                            

¢£ÁAPÀ : 19-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06:00 UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ gÀAUÀtÚ dPÀÌtÚ£ÀªÀgÀ ªÀ:21 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: qÉæöʪÀgï PÉ®¸À ¸Á: CgÀPÉÃgÁ PÀæ±Àgï UÁr £ÀA. PÉJ-25/©-3817 gÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀæ±Àgï UÁr £ÀA. PÉJ-25/©-3817£ÉßÃzÀÝ£ÀÄß zÉêÀzÀÄUÀð-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ PÁPÀgÀUÀ¯ï MAzÀÄ Q¯ÉÆëÄlgï zÀÆgÀ EgÀĪÁUÀ gÉÆÃr£À PÉ®¸ÀzÀªÀgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ©æeï PÁªÀÄUÁjAiÀÄ vÀUÀΣÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉAiÉÄà C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¸ÀzÀj ©æeï PÁªÀÄUÁj vÀVΣÀ°è vÀ£Àß PÀæ±Àgï UÁrAiÀÄ£ÀÄß £ÀÄVιzÀÝjAzÀ PÀæ±Àgï UÁr dA¥ï DVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CzÀgÀ°èzÀÝ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ªÀ:40 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄgÀPÀÌA¢¤ß FvÀ¤UÉ UÁrAiÀÄ ¹ÃlÄ, ªÉÄð£À mÁ¥ï §r¢zÀÝjAzÀ JqÀ¨sÀÄd, JqÀ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ, ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà JA§ÄªÀªÀjUÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁjà M¼À¥ÉlÄÖ DVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁVPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2013 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

:¢£ÁAPÀ: 20-01-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 06-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ¼É J¦JªÀiï¹ 2 £Éà UÉÃmï ºÀwÛgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà , ªÀAiÀÄ: 22ªÀ, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: J¦JªÀiï¹AiÀÄ°è ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À, ¸Á: UÀAUÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA.PÉJ-36/JPïì-2881 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁ£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ J¦JªÀiï¹ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉƸÀ J¦JªÀiï¹ PÀqɬÄAzÀ ºÀ¼É J¦JªÀiï¹ 2 £Éà UÉÃmï PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÀæ±Àgï ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ36 , JªÀÄ-6235 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤°è¹zÉà ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ , ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ EªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ºÀuÉAiÀÄ°è , ªÀÄÆVUÉ , vÀÄnUÉ , JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁV UÀzÀÝPÉÌ ¨sÁj¥ÉmÁÖV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.09/2013 PÀ®A.279 , 338 L¦¹ & 187 JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

:¢£ÁAPÀ-19-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw VjdªÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ, 30 ªÀµÀð, ®A¨ÁtÂ,ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: UÀrØvÁAqÀ ¸Á¹éUÉÃgÁ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ a£ÀߣÁAiÀÄÌ vÁAqÀzÀ°è EgÀĪÁUÀ CzÉà vÁAqÁzÀ ¤Ã®¥Àà vÀAzÉ £ÁåªÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ MAzÀÄUÀÆrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÁjPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ,PÀ©âtzÀ gÁqÀUÀ¼ÀAvÀºÀ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw VjdªÀÄä gÀªÀgÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀÄVÎ DgÉÆævÀgÀÄ F »A¢¤AzÀ®Æ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ¼À vÁ¬Ä PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ VjdªÀÄä½UÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ w½¹zÀÝjAzÀ CzÉ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ºÁUÀÆ CtÚ vÀªÀÄäA¢jUÉ §rUÉ ºÀUÀÆ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄað¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀĪÀÅzÀ®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀAVUÉ PÉʬÄrzÀÄ dVÎ,PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ,PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ,CªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.23/2013 PÀ®A. 143,147,148,448,498(J),323,324,354,504,506(2) gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.01.2013 gÀAzÀÄ 102 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMEಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ 20-01-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತ  ಶರಣು @ ಶರಣಪ್ಪ @ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾಹಾದೇವಪ್ಪ ತೇಲಾಕುಣಿ  ವ:30 ವರ್ಷ  ರವರು ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಫ್ಯಾಶನ ಕೆಎ-32 ಎಲ್-2639 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಏರಲೈನ್ಸ ದಾಬಾದ ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ  ಹಿಂದಿನಿಂದ ಲಾರಿ ಎಮ್.ಪಿ-22 ಹೆಚ-0978 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಿಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ  ಬಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಶರಣು ಇತನು  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲದೊಂದಿಗೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಲಾರಿ  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮತ್ತು ಮೃತ ಮೈಮೇಲಿದ್ದ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ  ಮೃತನ ತೊಡೆಯ ನಡುವಿನಿಂದ ಸೀಳಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಎದೆಯವರೆಗೆ ಹರಿದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕರುಳುಗಳು ಹೊರ ಬಂದು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ  ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ.  ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಲಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶರಣು @ ಶರಣಪ್ಪ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತೇಲಾಕುಣಿ  :28 ವರ್ಷ ಸಾ||ದುಧನಿ ಪಟ್ಟಣ ತಾ||:ಅಕ್ಕಲಕೋಟ  ಹಾ:ಕಪನೂರರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:46/2013 ಕಲಂ. 279,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.