Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, July 2, 2014

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               :¦üAiÀiÁ𢠸ÀtÚ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà,40ªÀµÀð,eÁ:ªÀiÁ¢UÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï FvÀ¤UÉ  ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ gÉrØ FvÀ£ÀÄ °ÃfUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ºÉÆ®¢AzÀ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA§AzÀ E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÉʵÀªÀÄå EzÀÄÝ,CzÉà ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¢:-01/07/2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠠vÀ£Àß ¨sÀvÀÛzÀ ¸À¹ ªÀÄrUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀî®Ä gÉrØ FvÀ£À ºÉÆ®zÀ ¤ÃgÀÄ §Azï ªÀiÁr vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ PÀnÖ 06-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÁ¥À¸ï HgÉƼÀUÉ §AzÀÄ PÀÄA¨ÁgÀ ºÉÆmÉ¯ï ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ, PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß»rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà CzÀgÀ°è gÉrØAiÀÄÄ ¯Éà ®AUÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ¤ÃgÀÄ §Azï ªÀÄr CzÀÄ ºÉAUÀ ¤£Àß ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ PÀnÖPÉÆArAiÀįÉà CAvÀ CAzÀªÀ£É vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ ¸ÀtÚ©üêÀÄ¥Àà¤UÉ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ ¤Ã£ÁåPÉ CqÀØ §wðAiÀįÉà ¤£ÀßzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ §®UÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ ©üêÀÄ¥Àà¤UÉ §¸Àì¥Àà, ®APÉ¥Àà, ±ÀAPÀæ¥Àà EªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr £É®PÉÌ PÉqÀ«, ²ÃªÀgÁd£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀÄ¥ÀÛAUÀPÉÌ MzÀÄÝ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹, ¤Ã£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ MAzÉ PÁ®Ä EqÀÄ ¤£Àß fêÀ vÉUÉzÀÄ ©qÀÄwÛä CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  80/2014 PÀ®A;143,147,148,323,324,326,504,506 gÉ/« 149 L¦¹ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           1)AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ ²ªÀ£ÀUËqÀ, 25ªÀµÀð,°AUÁAiÀÄvï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr   ¢£ÁAPÀ 01-07-2014 gÀAzÀÄ 2-45 ¦.A ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ®ÆègÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 52 E¸ÉÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀt ¥ÀtQÌlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ CzÀȵÀÖzÀ £À¹Ã§zÀ DlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 6700/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ 52 E¸ÉÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  147/2014 PÀ®A. 87s PÉ.¦ DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ   
           1) gÁd¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á¨ï,45ªÀµÀð,MPÀÌ®ÄvÀ£À   ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: g˪ÀÅqÀPÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  PÀÆr ¢£ÁAPÀ 01-07-2014 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ g˪ÀÅqÀPÀÄAzÁ UÀæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ gÀAUÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £Á¯ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 52 E¸ÉÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀt ¥ÀtQÌlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ CzÀȵÀÖzÀ £À¹Ã§zÀ DlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âAzÀ¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 10,700/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ 52 E¸ÉÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  148/2014 PÀ®A. 87s PÉ.¦ DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ 

           1]«ÃgÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ      J®ègÀÆ ¸Á: J®ègÀÆ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ    gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  PÀÆr ¢£ÁAPÀ 30/06/2014 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ಜವಳಗೆರ ಸಿಮಾಂತರದ ಸಂಗಟಿಯವರ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 52 E¸ÉÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀt ¥ÀtQÌlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ CzÀȵÀÖzÀ £À¹Ã§zÀ DlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âAzÀ¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 1050/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ 52 E¸ÉÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  130/2014 PÀ®A. 87s PÉ.¦ DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ 
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ಫಿರ್ಯಾದಿ ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ ©ÃgÀ¥Àà PÀÄgÀPÀÄAr ªÀAiÀiÁ-28 eÁw-PÀÄgÀ§gÀÄ G-ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á|| G¥ÁàgÀ£ÀAzÁå¼À ºÁ/ªÀ ²®ºÀ½î FPÉAiÀÄÄ ಈಗ್ಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿ ಬೀರಪ್ಪನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 6-7 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದು ನಂತರ ಗಂಡನು ದುಡಿಯಲಾರದೇ ಮನೆಗೆ ಏನೂ ತಂದು ಹಾಕದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ  ಸದರಿಯವನು ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಹೇರಿಗೆಗೆಂದು ಈಗ್ಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತವರೂರಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಹೆತ್ತಿದ್ದು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಯೇ  ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿತನು  ಒಂದುವರೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಶೀಲಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತಾ ಕೇಳುತ್ತಾ ಆವ್ಯಾಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು  ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿದರೇ ನಿನಗೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೊಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 199/14 PÀ®A.498(J), 504, 323, 506  L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

         ¢£ÁAPÀ 01-07-2014 gÀAzÀÄ 22-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀmÉñï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Án¯ï 30 ªÀµÀð eÁ;- £ÁAiÀÄPÀ G:- MPÀÌ®vÀ£À ¸Á:- ©Dgï UÀÄAqÁ gÀªÀgÀÄ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 01-07-2014 gÀAzÀÄ 17-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀÄ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA 4 E ¸Á 5 gÀ £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÉÆzÁUÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ 34 ªÀµÀð¸Á§tÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ 30 ªÀµÀðºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ gÀAUÀtÚ 56 ªÀµÀðJ¯ÁègÀÄ eÁ;- £ÁAiÀÄPÀ G:- MPÀÌ®vÀ£À ¸Á:- ©Dgï UÀÄAqÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è DPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr «ZÁj¹zÀÝPÉÌ F ºÉÆ®ªÀÅ £ÀªÀÄä CvÉÛAiÀĪÀgÀzÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ F ºÉÆ®zÀ vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉÉ CAvÁ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÁ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀA 61/14 gÀ PÀ®A 447, 504,506 r/w 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ
EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ಫಿರ್ಯಾದಿ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ¢: ªÀÄÆPÀtÚ ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ¸Á: gÁA¥ÀÆgï vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.EªÀgÀÄ  ಮಾಜಿ ನಗರ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು. ಸದರಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಂಪೂರ್ ಸೀಮಾಂತರದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 19/5 ರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ 3 1/2 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಪ್ಲಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರ ನಗರ ಸಭೆ ನಂ. 15-1-19/5 ಅಂತಾ ಇದ್ದು. ಸದರಿ ಪ್ಲಾಟಿನಲ್ಲಿ ಗುರುರಾಜ್ ಎಂಬವವರು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ  ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಬಗ್ಗೆ ನಗರ ಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಅಪಾಧಿತರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಸದರಿ ಅಪಾಧಿತರು ಗುರುರಾಜ್ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ದಿನಾಂಕಃ 19-12-2013, 09-01-2014, ಮತ್ತು 22-1-2014 ರಂದು ಗುರುರಾಜ್  ಈತನಿಗೆ ಸದರಿ ಪ್ಲಾಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಹಾಜರ ಪಡಿಸುವಂತೆ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಗುರುರಾಜನು ಸದರಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಹಾಜರಪಡಿಸಲು ವಿಫಲನಾಗಿದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅಪಾಧಿತರು ಗುರುರಾಜ್ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಳಸಂಚು ಮಾಡಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಗುರುರಾಜನು ಮಾನ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರಾಯಚೂರುದಲ್ಲಿ .ಎಸ್.ನಂ.58/2014 ಪ್ರಕಾರ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸದರಿ ದಾವೆಯನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ಗುರುರಾಜ್ ಈತನು ವಜಾ ಮಾಡಿದ್ದರ ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ಮಿಸ್ ಲೇನಿಯಸ್ಸ್ ನಂ. 10/2014 ನ್ವಯ ಮೇಲ್ಕಂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯು ಸಹ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಜಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಜಾ ಗೊಳಿಸಿದ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಅಪಾಧಿತರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕಃ 14-03-2014 ರಂದು ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದು ಗುರುರಾಜ್ ಎಂಬವವರಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರರಿಗೆ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಮಾನಕ್ಕೆ ಕುಂದು ಹಾಗೂ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಕೇಡು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ದಿನಾಂಕಃ 10-06-2014 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಪಾಧಿತರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಸದರಿ ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಆಸ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿ ಪಾಲಿಸದೇ ಇದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ  ದಿನಾಂಕಃ 15-06-2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸದರಿ ಅಪಾಧಿತರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ತಿಳಿಸಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಿಗೆ ಮೋಸ, ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 137/2014 ಕಲಂ,406, 409, 420, 426, 468, 469, 188, 166, 119, 109, 120 ಬಿ, 500, 506 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ. ಹಾಗು 187-ಬಿ ನಗರಸಭೆ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ   

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

   ದಿನಾಂಕ 01-07-2014 ರಂದು 00-10 ಎ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ   ಸಾಃ ಗೊರೇಬಾಳ ಈತನು ಸಂಡಾಸಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಗೊರೇಬಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಧನೂರು ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಟ್ರೇಡರ್ಸ ಅಂಗಡಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಶಂಕರಗೌಡ ಇವರ ಹೊಲದ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ಅಪರಿಚಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಶಿವಪ್ಪ  ತಂದೆ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಗಂಗಾವತಿ ಕಡೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಶಿವಪ್ಪನಿಗೆ  ಬಲಗಡೆ ತಲೆಗೆ, ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲ ಹಿಂಬಡಕ್ಕೆ  ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಎಡಗೈಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೆರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತವೆ  ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀ£Éß £ÀA: 146/2014 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ 187 L.JA.«.AiÀiÁåPÀÖ  CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.07.2014 gÀAzÀÄ 40 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6100/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-07-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 02-07-2014

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/2014, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-07-2014 gÀAzÀÄ §¸ï £ÀA. KA-38/J¥sï-628 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ©ÃzÀgÀzÀ ¥sÀvÉÛ zÀªÁðeÁ gÉʯÉé UÉÃl PÀqɬÄAzÀ ±ÁºÀ¥ÀÄgÀ UÉÃl PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÀºÀgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ±ÁºÀ¥ÀÄgÀ UÉÃl PÀqɬÄAzÀ - ¥sÀvÉÛ zÀªÁðeÁ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-8708 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà gÀvÁߥÀÄgÉ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÀuÉ & vÉ¯É ZÀ¥ÀàmÉÖAiÀiÁV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ¨sÀÄd & ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C«£Á±À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà gÀvÁߥÀÄgÉ, ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಚಾರ  ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/2014, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 01-07-2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕಾಶಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪಾ ಭುರೆ ವಯ: 65 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುರುಬ ಸಾ: ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ವರ ರವರ ಮಗನಾದ ತಿಪ್ಪಣಾ ಭುರೆ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಧನಗರ ಗಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ವರ ಇತನು ತಮ್ಮ ಹೋಲದಿಂದ ಮರಳಿ ಒಬ್ಬನೆ ತನ್ನ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಲಾರಿ ನಂ. ಎಂಎಚ್-25/ಬಿ-9994 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಇತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ತಲೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶಧ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/2014, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà «¼ÁîUÀrØ ªÀAiÀÄ: 64 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¹r-100 £ÀA. PÉJ-38/JZï-707, ZÉ¹ì £ÀA. 98eÉ10J¥sï05892, EAf£ï £ÀA. 98eÉ10E1¹655, §tÚ PÀ¥ÀÄà §tÚ, C.Q 20,000/- gÀÆ¥Á¬Ä EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® jÃ¥ÉjUÉ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6-7 wAUÀ½AzÀ CzÀPÉÌ Qð ºÁQ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ ¥ÉƸÉÛ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä EªÀjUÉ NqÁqÀ®Ä ªÁºÀ£ÀzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £À£ÀUÉ PÉÆrj £Á£ÀÄ jÃ¥Éj ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ £ÀqɹPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 20-06-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 25-06-2014 gÀAzÀÄ §ÄzÀĪÁgÀ gÁwæ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ  EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EmÁÖUÀ gÁwæ CAzÁdÄ 8-00 UÀAmɬÄAzÀ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀgÉAl ºÉÆÃzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ¥ÉƸÉÛ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-07-2014 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2014, PÀ®A 457, 380, 205 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ C§Äâ® £À©¸Á§ vÀAzÉ R§Ä® ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÁ (ºÉZï), vÁ: ¨sÁ°Ì, ¸ÀzÀå: C¸ÁgÉ ªÀÄĨÁgÀPÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ, ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ @ ¸ÀAvÉÆõÀ PÀ£ÁðlPÀ DmÉÆà ¥ÉÊ£Á£ïì ºÀ½îSÉÃqÀ (©) AiÀÄdªÀiÁ£À ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ 1995 £Éà ¸Á°£À°è MAzÀÄ C±ÉÆÃPÀ °¯ÁåAqÀ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-12/J¥sï.J-9288 £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ DmÉÆà ¥ÉÊ£Á£ïì ºÀ½îSÉÃqÀ (©) zÀ°è ¸ÀzÀj ¯Áj ªÉÄÃ¯É ¥sÉÊ£Á£ïì ¯ÉÆãÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CzÀgÀAvÉ ¸ÀzÀj ¥sÉÊ£Á£ÀìzÁgÀgÀÄ ¯ÁjUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ J¯Áè ªÀÄÆ® zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, CzÀgÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ¯ÉÆä£À PÀAvÀÄ PÀlÄÖvÁ §A¢zÀÄÝ PÉÆ£ÉzÁV ¸À¥ÉÖA§gï-2013 £Éà ¸Á°£À°è 16,500/- gÀÆ UÀ¼À PÀAvÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 15-10-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjUÉ r¸É¯ï ºÁPÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ vÀ£Àß ¯Áj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©.J¸ï.J¸ï.PÉ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §AQUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ @ ¸ÀAvÉÆõÀ PÀ£ÁðlPÀ DmÉÆà ¥ÉÊ£Á£ïì ºÀ½îSÉÃqÀ (©) AiÀÄdªÀiÁ£À ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ¥sÉÊ£Á£Àì£À EvÀgÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-12/J¥sï.J-9288 C.Q 2 ®PÀë ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀfÃgÀ CºÀäzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ªÉƺÀäzÀ ¥sÁgÀÄPÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: PÀ®ÆègÀ gÉÆÃqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨sÁzÀ, JªÀiï.J gÀ¦üÃPÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: C¸ÁgÉ ªÀÄĨÁgÀPÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.J gÀeÁPÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¨sÀUÀªÀ£ÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁdjzÀÄÝ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¯Áj PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ £ÀA§gï ¥ÉèÃl£ÀÄß vÉUÉzÀĺÁQ JªÀiï.ºÉZï-31/JªÀiï-4748 CAvÀ £ÀA§gÀ ¥Éèl §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj ¯Áj ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ @ ¸ÀAvÉÆõÀ PÀ£ÁðlPÀ DmÉÆà ¥ÉÊ£Á£ïì ºÀ½îSÉÃqÀ (©) AiÀÄdªÀiÁ£À ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w E®èzÉ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-07-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/2014, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 01-07-2014 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) SÁeÁ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ZË¢æ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÁUÀªÁ£À UÀ°è ªÀÄAoÁ¼À, 2) §®©üêÀÄ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁwÀ: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: »ªÀÄävÀ£ÀUÀgÀ gÁeÉñÀégÀ EªÀj§âgÀÄ ªÉƼÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ zsÁ¨sÁzÀ ºÀwÛgÀ zsÁ¨sÁzÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¤AvÀÄ PÁl£ï ¨ÁPïì£À°è ¸ÁgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¹¦L zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ ¹¦L ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ PÀÆqÀ¯Éà zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀj PÁl£ï£À°èzÀÝ ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ EªÀÅUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¹¦L gÀªÀgÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä 1) 90 JªÀiïJ¯ï£À 96  Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, 2) 180 JªÀiïJ¯ï£À 48 Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, 3) 180 JªÀiïJ¯ï£À 09 EA¦jAiÀÄ¯ï §Æè ¨Ál°UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ C.Q 5643/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 4) £ÀUÀzÀÄ ºÀt  1600/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛªÉ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2014, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 01-07-2014 gÀAzÀÄ aPÀ° (eÉ) UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ AiÉÄAPÁgÉrØ ºÁUÀÆ eÉÆvÉ E£ÀÆß 04 d£ÀgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: aPÀ° (eÉ) EªÀgÉ®ègÀÆ UÉƯÁV PÀĽvÀPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥Àt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹©£À dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ »rzÀÄ ¸ÀzÀj CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.     

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 227/2014, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 01-07-2014 gÀAzÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ °qÀPÁgÀ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ gÀrØ PÁA¥ÉèPÀì »AzÉ RįÁè eÁUÀzÀ°è PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸Ààl J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÁgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¸ÀÄgÉñÀ ¸ÀUÀj ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ EzÀUÁ ºÀwÛgÀzÀ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ °qÀPÁgÀ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ gÀrØ PÁA¥ÉèPÀì »AzÉ RįÁè eÁUÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 6 d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ DgÉÆævÀjUÉ ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV MlÄÖ 5,500/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÄ 52 E¸ÉÖÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.