Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, February 10, 2009

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

¸ÉÖõÀÀ£À §eÁgÀ oÁuÉBPÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtB²æà ªÀÄÄPÉñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀA CPÀëAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÉʯÉéà n.¹. ¸Á||J¸ï.©.L. PÁ¯ÉƤ ºÀ¼Éà eÉêÀVð gÀ¸ÉÛ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-02-09 gÀAzÀÄ gÁwæ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ. ªÀÄÄPÉñÀPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ²æà £À«£ÀPÀĪÀiÁgÀgÀªÀgÀÄ ¢:09-02-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5.30 PÉÌ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÄPÉñÀPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁPÀ¢gÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÄPÉñÀPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀjUÉ ¥sÉÆ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄSÉñÀPÀĪÀiÁgÀgÀªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä RįÁè EzÀÄÝ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ ¸ÀÆmÉÌøï£ÀÀ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁVzÀÄÝ qÀ©âAiÀÄ°èzÀÝ 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 17,000/- ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ 5300 ªÉƨÉÊ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAr ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£ï §eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹ vÀ¤SÉ PÀåPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉBC¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtB¢£ÁAPÀ: 09-02-09 ¨É½UÉÎ 11:45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà oÁPÀÆgÀ ¸Á: §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ DmÉÆÃjPÁë £ÀA: PÉJ.32/J4297 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ NA £ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆà jPÁÕªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ¢AzÀ Nr¸ÀÄvÁÛ Dgï.n.N PÁæ¸À£À°ègÀĪÀ ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÀÝAvÉ JzÀÄj¤AzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA: PÉJ.32/eÉ22 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¸ÀÄvÁÛ ß JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ffJZï PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀnzÀÝ PÁgïUÉ NªÀgÀmÉÃPï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DmÉÆÃZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß JzÀÄj£À°è ºÉÆÃgÀl DmÉÆÃjPÁëUÉ NªÀgÀmÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ M§âjUÉƧâgÀÄ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀjAzÀ ²æà ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà oÁPÀÆgÀ ¸Á: §æºÀä¥ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆà ZÁ®PÀjUÉ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ²æà ¨Á§ÄgÁªÀ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è C¥ÀjavÀ ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛ :

vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ dªÀ¼ÀUÉÃgÁUÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ G¥ÀPÁ®ÄªÉ ¸ÀA: 54£ÉÃzÀÝgÀ°è ¢£ÁAPÀ: 09.02.2009 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CAzÁdÄ 29 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ vÉð§A¢gÀÄvÀÛzÉAzÀÄ FgÀtÚ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ¸ÀA.2, ¹Ã¼ÀÄ PÁ®ÄªÉ G¥À-«¨sÁUÀ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr ±ÀªÀ¥Àj²Ã¯É£É ªÀiÁr, ªÀÄÈvÀ£À«¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀtzÀ ¤dªÁzÀ PÁgÀt w½AiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ¥Éưøï oÁuÉ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt. ¸ÀA:07/2009 PÀ®A: 174 zÀA.¥Àæ..¸ÀA CrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ««zÉqÉ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £Á®égÀÀ §AzsÀ£À, ªÀÄlPÁaÃn & 4840/-gÀÆ d¦Û :

²æà JA.eÉ.zÀAiÀiÁ£ÀzÀAzÀ ¦J¸ïL ªÀiÁ£À«oÁuÉ &¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:09.02.2009gÀAzÀÄ1715 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀgÀß½î UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁdÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ vÁAiÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¸Á: gÁd®§AqÁ, ªÀÄvÀÄÛ ±À²zsÀgÀ ¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå¸Áé«Ä ¸Á: ºÀgÀß½î EªÀgÀÀ£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁaÃn, ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:3270/-gÀÆ¥Á¬Ä d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¸À¯ÁV ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß wPÀÌAiÀÄå PÀqÀzÉÆrØUÁæªÀÄ (DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀ) EªÀ¤UÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀiÁ£À«oÁuÉ C¸ÀÀA.36/2009 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.CåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà AiÀÄ®è¥Àà JJ¸ïL ªÀiÁ£À«oÁuÉ &¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:09.02.2009gÀAzÀÄ1600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁdÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ²ªÀUÁå¤ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÁvÀgÀQ 34 ªÀµÀð, ¨ÉÆA¨Á¬Ä §¸À¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ E§âgÀÆ ¸Á: ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÀ£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁaÃn, ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:1570/-gÀÆ¥Á¬Ä d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¸À¯ÁV ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß wPÀÌAiÀÄå PÀqÀzÉÆrØUÁæªÀÄ (DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀ) EªÀ¤UÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀiÁ£À«oÁuÉ C¸ÀÀA.35/2009 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.CåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÀÄÄSÁªÀÄÄT ¨ÉÊPïUÀ¼À rQÌ, £Á®éjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ: 09.02.2009 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæ vÀAzÉ f.wªÀÄä¥Àà 28 ªÀµÀð, qÉæöʪÀgï/ PÀAqÀPÀÖgï, ¸Á: «ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA:PÉJ.41, E.9748 £ÉÃzÀgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è ªÀįÉèò vÀAzÉ ¸ÀtÚvÁAiÀÄtÚ 25 ªÀµÀð EªÀ£À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzï ±Á®A vÀAzÉ C§Äݯï gÀ²Ãzï 35 ªÀµÀð, ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä D±Á¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA: PÉJ.36,J¯ï.283 7629 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÁ°¨ÉAa-D±Á¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ £Á®ÄÌ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ vÁAiÀÄtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ C¸ÀA: 15/2009 PÀ®A:279,337,338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/09 PÀ®A. 279, 338, L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ gÁeÉøÀégÁA vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Àà£ï UËAqÀgï. ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: PÀl¥ÀnÖ zsÀªÀÄð¥ÀÄj (n.J£ï.), £ÀªÀÄä ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 01 J.©. - 1069 £ÉÃzÀÝgÀ°è mÉÊ®ì£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄdgÁvïzÀ ªÀÄÄgÀ©Ã¬ÄAzÀ ¸ÉîAUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 09.02.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ f£ÁߥÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 01 ¹. 2739 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ£ÀÄ. lPÀÌgÀ PÉÆlÖ ¯Áj ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä PÁ¹gÁeï vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄÛ¸Áé«Ä ¸Á: ¸ÉÃvÀÄ¥ÀnÖ £ÁUÀ£ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ¤UÉ C®è°è ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 55/09 PÀ®A: 279, 337 L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.« CPïÖ:

¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĺÀäzï gÀ¦üà vÀAzÉ gÀºÉªÀiÁ£ï µÀjÃ¥ï, ªÀ: 26 ªÀµÀð, G:UÀÄvÉÛÃzÁgÀgÀÄ ¸Á:±ÉÃPï ¨Á« ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼À, F ¢£À gÁwæ vÁªÀÅ nPÉÆÃnPÀgï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ KgÀmɯï CAUÀrAiÀÄ°è vÀªÀÄä PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä J£ï.ºÉZï. gÉÆÃqÀ »rzÀÄ C±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉ ¸Á»vÀå ¨sÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ C±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ M§â ¥Éưøï fÃ¥ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß fÃ¥ï£ÀÄß ªÉÃUÀ ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ CmÉÆà £ÀA:PÉJ-34/4583 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgïPÉÆqÀ®Ä CmÉÆà gÉÆÃqÀ ©lÄÖ ºÉÆgÀ½zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgïPÉÆqÀ®Ä vÁ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ fÃ¥ï ¤°è¹zÀÄÝ, £ÉÆÃqÀ®Ä £ÀA§gï ªÉÄð£ÀAvÉ EzÀÄÝ, vÀ£Àß JqÀvÉÆÃgÀĨÉgÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁV JqÀZÀ¥ÉàUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, CmÉÆÃZÁ®PÀ¤UÉ C®è°è gÀPÀÛ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, C®èzÉÃ, E£ÉÆߧâ zÁzÁ¦Ãgï JA§ÄªÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. WÀl£É dgÀÄVzÀ £ÀAvÀgÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ fÃ¥ï ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. £ÁUÀ¥Àà J.J¸ï.L £ÀUÀgÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ 09/02/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2;00 UÀAmÉUÉ ªÀÄzÀUÀ¥Àà vÁ¬Ä zÀÄgÀUÀªÀÄä 55ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À ¸Á- zÉêÀ¯Á¥ÀÄgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀæPÁgÀ DgÉƦvÀ£ÁzÀ E.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ DmÉÆ qÉæöʪÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Mr¹ ¥À°ÖªÀiÁr ¸ÀzÀj ªÀÄ®èªÀÄäUÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/09 PÀ®A: 41(1)(r), 109 ¹Cg惡:

EAzÀÄ ¢: 09-02-09 gÀAzÀÄ ²æÃ. gÁªÀÄuÁÚ JJ¸ïL ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ºÉZï.¹-14, ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è UÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁqÀÄvÁÛ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ §¸ï¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÁUÀ M§â£ÀÄ ¤AvÀ§¸ÀìUÀ¼À°è d£À¸ÀAzÀtÂAiÀÄ°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£ÀgÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀ°è ¤®ÄèªÀÅzÀÄ, ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÉÛà ªÀÄvÉÛà §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£À ¤AvÀ°è ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ªÉÆzÀ®Ä vÀ£ÀߺɸÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉý £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À®Ä ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà UÀAfºÁ¼À, ªÀ:28ªÀµÀð, eÁ: CA©UÉÃgÀ, G:qÉæöʪÀgï, ¸Á:UÀzÀUÀ ¨ÉlUÉÃj, ºÉýzÀÄÝ, EªÀ¤UÉ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°¯Áè. PÁgÀt, EªÀ¤UÉ ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÀévÀÄÛ PÀ¼ÀÄ«£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ£ÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV DgÉƦvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/09 PÀ®A:41(1)(r), 109 ¹Cg惡 :

EAzÀÄ ¢:09-02-09 gÀAzÀÄ ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¦¹-277, 323 ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è UÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁqÀÄvÁÛ 20-15 UÀAmÉUÉ gÉʯÉé ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀ®Ä C°è E§âgÀÆ d£À¸ÀAzÀtÂAiÉƼÀUÉ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£ÀgÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀ°è ¤®ÄèªÀÅzÀÄ, ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÉÛà ªÀÄvÉÛà §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£À ¤AvÀ°è ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀjUÉ »rzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ªÉÆzÀ®Ä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ s¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉý £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À®Ä 1] §¸ÀªÀgÁd vÀA £ÁUÀ¥Àà CA©UÉÃgÀ ªÀ: 36 ªÀµÀð ¸Á: D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä UÀzÀUÀ 2] gÁªÀÄ¥Àà vÀA ºÀÄ®UÀ¥Àà ¨ÉÆë ªÀAiÀiÁ:40 G: QgÁt ¸Á: ªÀÄļÀUÀÄAzÀ £ÁPÁ UÀzÀUÀ ºÉýzÀÄÝ, EªÀjUÉ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°¯Áè. PÁgÀt, EªÀjUÉ ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÀévÀÄÛ PÀ¼ÀÄ«£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀgÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV DgÉƦvÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

6] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 03/09 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠱Á§Ä¢Ýãï vÀAzÉ ¦ÃgÀ¸Á§ ¸Á: PÀ£ÀPÀVj EªÀgÀ ¸ÀéAvÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ºÀĸÉãÀ© FPÉAiÀÄÄ ¤£Éß ¢. 08/02/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ DPÉAiÀÄ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¥sÁwêÀiÁ FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£É PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄĪÀAvÉ §Ä¢Ý ºÉýzÀÄÝ, EzÀ£Éßà ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¸À¢æAiÀĪÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ¢. 09/02/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£ÁµÀPÀ ¸Éë¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß E¯Áeï PÀÄjvÀÄ PÀ£ÀPÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀAeÉ 5.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E¯Áeï ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄgÀvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.