Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, April 16, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-04-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-04-2011


©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 01/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/14-04-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉë UÀAqÀ PÀȵÀÚ¥Áà ºÁªÀUÉ ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ (ºÉÆ°AiÀÄ), ¸Á: CµÀÆÖgÀ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ PÀȵÀÚ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ºÁªÀUÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸É¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 14-04-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 06/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 15/04/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀÄ.¸ÀgÉÆÃd¤ vÀAzÉ ¨Á§Ä gÁeÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: wæÃ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EPÉAiÀÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ºÉÆîPÉÌ ªÉÄêÀÅ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃV ºÉÆÃzÀ ªÀµÀ𠧺À¼À ªÀļÉÄAzÁV vÀ£Àß ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 148. £ÉÃzÀgÀ°è ¨É¼É £Á±ÀªÁVzÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀĪÁV ªÀÄ£ÀzÀ°è §ºÀ¼À £ÉÆAzÀÄPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è£À ¥À²ÑªÀÄzÀ PÀqÉAiÀÄ §AzÁj ªÉÄð£À ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ £ÀÆ°£À ºÀUÀ΢AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ©VzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2011 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 15-04-2011 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ºÉÆøÀªÀÄvÉ ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ OgÁzÀzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÀªÀħA¢üÃPÀgÀ ºÀwÛgÀ PÉ®¸À«zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ.£ÀA. PÉJ-38/JA-1675 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆÃAqÀÄ §gÀĪÁUÀ OgÁzÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É OgÁzÀ PÀqÉÄAzÀ DgÉÆæ lÆj¸ÀÖ mÉA¥ÉÆà £ÀA. JA.JZï-26/«-2471 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤ÃµÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁjUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÁ¤ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤Ã°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15/04/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀiÁºÀzÉë UÀAqÀ ²ªÀgÁd PÉÆüÁgÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: wãÀzÀÄPÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄÄ ºÉÆmÉîzÀ°èzÁÝUÀ ºÉÆmÉîPÉÌ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¨É¯Áè¼É ¸Á: wãÀzÀÄPÁ£ÀUÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ MAzÀÄ G¢æ ¹UÀgÉÃl ¨ÉÃrzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ CªÀ¤UÉ ªÉÆzÀ°£À E£ÀÄß 300=00 G¢æ ¨ÁQ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ FUÀ G¢æ ¹UÀgÉÃl PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ ºÉÆmÉî £ÀqɸÀÄwÛ, £À£ÀUÉ ºÉÃUÉ G¢æ ¹UÀgÉÃl PÉÆqÀĪÀ¢®è CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUÉÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ªÀÄvÀÄÛ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ JqÀ ºÀuÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁA¢ üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2011 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ-1691 :-

ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ QgÀt UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, ¸ÀzÀå ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¸ÉÃqÀA gÉÆÃqÀ UÀÄ®âUÁð EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà UÁAiÀiÁPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, G: ©.JJ¸ï.J¥sï £ËPÀgÀ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è £ÀqÉ¢zÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ DgÀÄ wAUÀ½UÉƪÉÄä §AzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ £Á¢¤ »ÃUÉ J®ègÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉÄAzÀ E£ÀÄß ºÉaÑ£À §AUÁgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥ÁÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ SÁ°PÉÊÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ°è JuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛªÉAzÀÄ ºÉzÀj¹ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ ¢£ÁAPÀ 26-03-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj UÀÄ®âUÁðPÉÌ §AzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504, 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15/04/2011 gÀAzÀÄ EAZÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: EAZÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄzÉêÀ dUÀvÁ¥À E§âgÀÆ ZËPÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÁfgÁªÀ dUÀvÁ¥À ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£À J®ègÀÆ ¸Á: EAZÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÉÆqÀ¯É, §rUÉ, PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨Á§ÄgÁªÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß CtÚ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ E§âgÀÆ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉÆnð£À°è PÉøÀÄ ªÀiÁr¹¢ÝÃj CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä «gÀÄzsÀÝ PÉÆnð£À°è ¸ÁQë ºÉÃUÉ ºÉüÀÄwÛÃj £Á£ÀÄ £ÉÆÃrvÉÛÃ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄ GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUÉÄAzÀ §® Q« ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ, JqÀ PÉÊ gÀmÉÖUÉ, §®UÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ, ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 15-04-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁgÀ £ÀA. J¦ 21PÀÆå4499 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ EªÀiÁä£ÀªÉïï vÀAzÉ eÁdð, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁj£À°è ©ÃzÀgÀ ¹zÁÝgÀÆqÀ DAiÀÄðªÉÃzÀ D¸ÀàvÉæÄAzÀ «zÁå£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆUÀ®Ä UÀÄA¥Á jAUÀgÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ©ÃzÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. J¦-04/ªÁAiÀÄ-6579 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁj£À §®¨sÁUÀzÀ°è rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ, JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, PÁj£À §®¨sÁUÀPÉÌ ºÁ¤ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2011 PÀ®A 120(6), 468, 471, 420, 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15-04-11 gÀAzÀÄ UÀįÉègÀ ºÀ«¯É UÁæªÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 53, 54 & 58, 36 JPÀgÉ 5 UÀÄAmÉ £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §®©ÃgÀ ¹AUÀ vÀAzÉ eÉÆÃUÁ¹AUÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ JzÀÄgÀÄUÀqÉ SÁ¢ §AqÁgÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ, 2] ¸ÀAUÁæªÀÄ ¢éÃwAiÀÄ zÀeÉð ¸ÀºÁAiÀÄPÀ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ PÁAiÀÄð®AiÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÆ ¥ÁPÀð eÁUÉAiÀÄ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ¤ªÉñÀ ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ©üªÀÈ¢ ¥Áæ¢üPÁj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2011 PÀ®A 120(6), 468, 471, 420, 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15-04-11 gÀAzÀÄ £Ë¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 172/JJ £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆæ ²ªÀ°AUÀ¥Àà JZï. PÁAUÉ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA JALf 8-7-13 ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀ PÁ¯ÉÆä ªÀÄrªÁ¼À ZËPÀ GzÀVÃgÀ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¥ÁPÀð eÁUÉAiÀÄ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ¤ªÉñÀ ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ©üªÀÈ¢ ¥Áæ¢üPÁj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504, 427, 307, 302 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15/04/2011 gÀAzÀÄ EAZÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÁfgÁªÀ dUÀvÁ¥À ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: EAZÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á£ï qÀ¨Áâ CAUÀrAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ gÁdÄ FvÀ¤UÉ ¥Á£À qÀ¨ÁâzÀ°è PÀÆr¹ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÁdÄ FvÀ£ÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ F ¢ªÀ¸À ¨sÁ°Ì PÉÆnð£À°è ¥Éù EzÀÄÝ ¨sÁ°Ì PÉÆÃnð£À°è DgÉÆæ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥Ánî ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀ£ÁxÀ ¥Ánî EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ £ÀªÀÄä «gÀÄzsÀÝ ¸ÁQë d£ÀjUÉ K£ÀÄ ºÉüÀÄwÛ¢Ý £ÀªÀÄä «gÀÄzsÀÝ ºÉaÑUÉ £ÀqÉ¢¢Ý »ÃUÉ ºÉÆzÀgÉ ¤£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß vÀAzÉUÉ JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀzÀ°è PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ CA¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ ªÉüÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥Ánî, 2) £ÀªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥Ánî, 3) CªÀÄgÀ vÀAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥Ánî, 4) «PÁ¸À vÀAzÉ zË®vÀgÁªÀ ¥Ánî, 5) C«£Á±À vÀAzÉ zË®vÀgÁªÀ ¥Ánî, 6) CAUÀzÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ, 7) zÉêÀÅ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ©gÁzÁgÀ, 8) ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, 9) zË®vÀgÁªÀ vÀAzÉ zsÀ£ÁfgÁªÀ ¥Ánî J®ègÀÆ eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: EAZÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÉÆqÉè, §rUÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ HgÀ M¼ÀV¤AzÀ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ £À£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ºÉýzÁUÀ CzÉ ªÉüÉUÉ DgÉÆæ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°ÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ gÁdÄ FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 4 ¸À® ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ FvÀ£ÀÄ PÉÆqÀ°ÄAzÀ JqÀ PÉÊ CAUÉÊAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÄV£À ªÉÄïÉ, JqÀPÁ°£À ªÉÄïÉ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, PÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¥Á£À qÀ¨Áâ MqÉzÀÄ ®ÄPÀ¸Á£ÀÄ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ¨ÉúÀıÀ ªÀiÁr gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÁQ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À §ºÀ¼ÀµÀÄÖ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁVzÀÝjAzÀ CA§Ä¯É£ïì E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ¨sÁ°ÌUÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨sÁvÀA¨Áæ ºÀwÛgÀ gÁwæ 2015 UÀAmÉUÉ zÁjAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÀAiÀÄ ªÀÄUÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÀnÖUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, §¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ£À ªÀÄzsÀåD¹ÛºÀAaPÉ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:14.04.2011 gÀAzÀÄ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà£À C½AiÀÄ ¸ÀAPÀ£Á¼ï «gÀÄ¥ÀtÚ£ÀÄ §¸ÀªÀgÁd¥ÀàUËqÀ¤UÉ PÉÆnÖzÀÝ ºÀt ªÁ¥Á¸ï PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢®è ¤ªÀÄä ªÀiÁªÀ¤UÉ ºÉÆÃV ºÉüÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹, ¢£ÁAPÀ:15.04.2011 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥ÀÄvÀægÁzÀ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ & ²æäªÁ¸À ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ©âtzÀ DAUÀègï¥ÀnÖ, ±ÁPÀ¥ïUÉÃgï PÉƼÀªÉ ªÀÄvÀÄÛ ElÖAVUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà, ¹zÀݪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÀnÖUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ §¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀªÀÄzsÀå D¹ÛºÀAaPÉ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:15.04.2011 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄvÀægÁzÀ ¯ÉÆÃPÉñÀ & ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ºÁUÀÆ «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §¸ÀªÀgÁd¥Àà¤UÉ PÉʬÄAzÀ & PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ §¸ÀªÀgÁd¥Àà£À ¥Àwß UÀAUÀªÀÄä½UÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ §¸ÀªÀgÁd¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:15.04.2011 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ dAiÀÄgÁeï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ¸Á:PÀ®ªÀiï UÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¤ªÁ¹ AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀ½UÉ £À£Àß ¥ÀwßAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁPÉ ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀÄwÛ ¤Ã£ÀÄ zÉêÀzÁ¹ E¢Ý CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, ºÉÆmÉÖUÉ M¢ÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ AiÀÄ®èªÀÄä£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÁzÀ ¸ÀUÀgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®¸Áé«Ä EªÀgÀÄ ©r¸À®Ä §A¢zÀÝjAzÀ dAiÀÄgÁeï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÁzÀ ¨Á®¸Áé«Ä, ¥ÀæPÁ±ï ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉ ¨Á®¥Àà £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ AiÀÄ®èªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:15.04.2011gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á:PÀ®ªÀiïUÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà EªÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀÆ:500/-PÉÊUÀqÀCAvÁ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÁ¥Á¸ï PÉÆqÀĪÀAvÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà£À vÁ¬Ä PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ²ªÀ¥Àà£ÀÄ ºÀt PÉüÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉUÉ §gÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ DPÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ¨Á®¸Áé«Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ¸ÀUÀgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄ®èªÀÄä EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CªÀÄgÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:15.04.2011 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀj PÉç¯ï D¥ÀgÉÃlgï ¸Á:J£ï.f.N PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£À ºÀwÛgÀ PÉç¯ï PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ K¸ÀÄgÁeï ¸Á:J£ï.f.N PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J£ïfN PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æà dA§®ªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÉÃnAiÀiÁzÁUÀ PÀÆ° ºÀtPÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¨É¯ïÖ ¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:14.04.2011 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà, ¸ÀuÉÚ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà, wªÀÄätÚ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, §¸À¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀ vÁ¬Ä ¹zÀݪÀÄä J®ègÀÆ ¸Á:wrUÉÆüÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÉñÀ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà EªÀ£À ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÁªÀÅ ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉÃ¸ï ªÀiÁrzÀÝPÉÌ K£ÉãÉÆà MzÀgÁqÀÄwÛÃj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, ºÀĸÉãÀ¥Àà£ÀÄ £ÁUÉñÀ¤UÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, G½zÀªÀgÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:15.04.2011 gÀAzÀÄ £ÁUÉñÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:24.03.2011 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÉAPÉÆç vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï, CrªÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà £ÁAiÀÄPÀ J®ègÀÆ ¸Á:vÁAiÀĪÀÄäPÁåA¥ï EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ ±ÀgÀt¥Àà PÀÄj EªÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÁUÉÃ±ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:15.04.2011 gÀAzÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:15.04.2011 gÀAzÀÄ 22.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ w¥ÀàtÚ ¸Á:ªÀÄZÉÃqï EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.34,qÀ§Æèöå.7834 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢D¸À£ÀzÀ°è E§âgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÖõÀ£ïªÀÈvÀÛ-Dgï.n.N ªÀÈvÀÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ºÀwÛgÀzÀ ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ ©æqïÓ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹zÀÝ J¦J¸ïDgïn¹ §¸ï¸ÀASÉå:J¦.28,dqï.3631 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ AiÀÄ®èªÀÄä½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ J¦J¸ïDgïn¹ §¸ïZÁ®PÀ JA.§eÁgÀ£Àß ¸Á:§ÆqÀ¢¥ÁqÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:15.04.2011 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36, ºÉZï.7722 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ Dgï.n.N ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ eÉeÉ ¸ÀPÀð¯ï ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ eÉeÉ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ªÀĺÀäzï £Á²gï ºÀĸÉãï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï d¨Áâgï EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄ UÉÆArzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr, C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzï d¨Áâgï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ wªÀÄä¥Àà UÁtzsÁ¼ï 40 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:23.03.2011 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀA¥ï¸ËÖ ªÉÄÃ¯É CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ªÉÄÊ-PÉÊ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè jªÀiïì ¨ÉÆÃzsÀPÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:15.04.2011 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¥Àw PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÄgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ¥ÀĵÁà UÀAqÀ «zÁå¸ÁUÀgÀ gÁV ¸Á|| £ÀgÉÆÃuÁ ºÁ||ªÀ|| ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 14-04-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ¨Á§Ä ªÀiÁ¸ÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ®Qëöä EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¨É½UÉÎ £À¼ÀzÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À vÉUÉ¢gÀÄªÉ CAvÁ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.   

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÄgÀ oÁuÉ :²æà ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÉÄîPÉÃj ¸Á|| ¨ÉÆÃgÀªÀÄ¥À½î, ºÁ||ªÀ|| ¸ÀÄAzÀgÀ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 14-04-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ «zÁå¸ÁUÀgÀ EvÀ£ÀÄ EvÀgÀ 3 d£ÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ §AzÀÄ ¨É½UÉÎ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ªÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À vÉUÉ¢gÀÄªÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ZÁPÀÄ«¤AzÀ £À£Àß §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ §æºÀä¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.     

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà dAiÀIJî vÀAzÉ D£ÀAzÀ £ÀgÀUÉ ¸Á: £ÁUÀÆgÀ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÉÆÃqÀQtÂÚ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ JzÀÄj£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ gÉÆÃqï dA¥ïzÀ ºÀwÛgÀ £À£Àß PÁgï ¤zsÁ£ÀUÉƽ¹zÀÄÝ, CµÀÖgÀ°è £À£Àß »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ PÉJ-32-©-2121 £ÉÃzÀÝgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ dA¥ï zÁlÄwÛzÀÝ £À£Àß PÁjUÉ »A¢¤AzÀ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, DUÀ £À£Àß PÁgï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ ºÁUÉAiÉÄà gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É eÁgÀÄvÁÛ gÉÆÃr£À JqÀ§¢AiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ £Á¯ÉAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ, £À£Àß PÁjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À §®§¢AiÀÄ°è vÀ£Àß ¯Áj ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. £ÀªÀÄä PÁj£À°èzÀÝ ¸ÉÊAiÀÄzï eÁAVÃgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï UÀ¥sÀÆgÀ ªÀÄÄPÁÛgÀ ¸Á: Q±À£À¨sÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀjUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¸À¯ÁVzÉ. PÁgÀt £À£Àß PÁjUÉ »A¢¤AzÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¯Áj £ÀA: PÉJ-32-©-2121 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà ªÀĺÀäzÀ C° vÀAzÉ ¨ÁªÁ¸Á§ ®zÁ¥sÀ ¸Á|| PÉÆÃl£ÀÆgÀ (r) vÁ|| f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, PÁAvÀÄ ºÉÆÃmÉïïzÀ ºÀwÛgÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è £À£Àß vÀªÀÄä ¤eÁªÀÄ¥Á±Á EvÀ¤UÉ 1.©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà eÁzsÀªï 2.±ÉʯÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ PÁA§¼É 3. ¥ÀÄlÄÖ vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ 4. ²ªÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà eÁ¨Á 5. ¨Á¯Áf vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÁB J®ègÀÆ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀPÉÌ DvÀ£ÀÄ CjªÀÅ E®èzÀAvÉ PÁAvÀÄ ºÉÆÃmɯïzÀ ªÀÄÄAzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¢AzÀ ©¢ÝzÀÄÝ DvÀ£À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀÄqÀÄV PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

£ÀgÉÆÃt oÁuÉ :²æà ¨sÁ¼À¥Àà vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀ¥Àà ºÉƼÀPÀgÀ ¸Á: dªÀ¼ÀUÁ[©] gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀªÀiÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ J¸ï J¸ï J¯ï ¹ ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ PÀªÀįÁ£ÀUÀgÀ PÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ,¢: 13-04-11 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¸ÀÄzsÁ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ dªÀ¼ÀUÁ[©] UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀªÀįÁ£ÀUÀgÀ ¥ÀjÃPÉë PÉÃAzÀæPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀjÃPÉë ºÁdgÁUÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉý ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-15 J JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀÄzsÁ ªÀÄvÀÄÛ gÀªÀiÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ PÀªÀįÁ£ÀUÀgÀzÀ J¸ï J¸ï J¯ï ¹ ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀÄĪÀ PÉÃAzÀæzÀ°èzÁÝUÀ gÀªÀiÁ¨Á¬Ä ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ CAvÁ ºÉý ¥ÀjÃPÉë PÉÃAzÀæ¢AzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì §A¢gÀĪÀ¢®è. F «µÀAiÀÄ ¸ÀÄzsÁ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £À£ÀUÉ w½¹zÁÝUÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ «ZÁgÀ ªÀiÁr ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢®.è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

C¥sÀd®¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà UÀÄgÀAiÀÄå vÀAzÉ ¥ÀAZÀAiÀÄå »ÃgɪÀÄoÀ ¸Á|| °A© vÉÆÃl C¥sÀd®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, £À£Àß 2£Éà ªÀÄUÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ®Ä vÀqÀªÁVzÀÝjAzÀ £À£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀļÉÃAzÀæ FvÀ£ÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå¤UÉ gÁwæ 9 UÀAmɬÄAzÀ DUÁUÀ gÁwæ 10:30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ CªÀ£À ªÉƨÉÊ® ¥ÉÆãÀUÉ PÀgɪÀiÁr CªÀ£ÀÄ EzÀÝ §UÉÎ PÉýzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ UÀÄ®§UÁð gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ zÀvÉÛ zÁ¨sÁ (C¤Ã® zÁ¨Á)zÀ°è  ¸ÉßûvÀgÉÆA¢UÉ Hl ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃ£É §gÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ AiÀiÁgÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁqÀzÉ ºÁ¢ PÁAiÀÄzÉ ªÀÄ®VPÉÆArgÀÄvÉÛªÉ. ¢: 15-04-11 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ¨É½UÉÎ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå¤UÉ CªÀ£À ªÉƨÉÊ°UÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÉ£ÀÄ jAUÀ DUÀÄwÛzÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀiÁvÁqÀ°®è. £À£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀļÉÃAzÀæ£ÀÄ PÀgɪÀiÁr C¤Ã® zÁ¨Á ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è gÉÆÃr£À°è d£ÀgÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÉÃjPÉÆArzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw £ÉgÉzÀ d£ÀgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV gÀªÉÄñÀ ¥ÀzÀQ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨ÁAzÁgÀzÀ°è gÉÆÃqÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ ªÀÄĽî£À°è ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ £ÉÆr CªÀ£ÀÄ £À£Àß 2£ÉÃAiÀÄ ªÀÄUÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ¸ÀwÛzÀÄÝ EzÀÄÝ £ÉÆr UÀÄwð¹gÀÄvÉÛêÉ. AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ CxÀªÁ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ©üÃPÀgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C¥sÀd®¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.