Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, July 2, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ü ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀ ¸Á vÀAzÉ ®PÀëöät ¸Á ZÁªÀrªÀĤ , ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð, eÁ: PÀëwæÃAiÀÄ , PÀ¯Á ¥sÉÆmÉÆà ¸ÀÆÖrAiÉÆà ¸Á: zÉêÀgÁeï ªÀiÁPÉÃðmï »AzÉ ªÀĺɧƨï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ UÉÆÃzÁªÀj¨Á¬Ä 68 ªÀµÀð, FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 29-06-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¥ÀmÉÃ¯ï ªÁrAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ ¹ÃvÀªÀÄä¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀzÁV ºÉý ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀA¨sÀA¢üPÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀÄÝ §A¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀ®Ä ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 155/2013 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ : 01-07-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀ:45 eÁ:ªÀiÁ¢UÀ G:ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæ.¥ÀA.CzÀåPÀëgÀÄ ¸Á:dgÀzÀ§Ar.gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ C©üªÀÈ¢Þ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ «±ÉõÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ UÀAUÁzsÀgÀ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ZÉ£Àߧ¸Àì¥Àà ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸À¨sÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ¤Ã£ÀÄ CzÀåPÀëgÀ ¹ÃnUÉ PÀÆqÀ®Ä £Á¯ÁAiÀÄPï E¢Ý, ¤£Àß C¢üPÁgÀ AiÀiÁgÉÆà PÉüÉÆÃj®è CAvÁ CAzÀÄ ºÉÆl¯ïzÀªÀjUÉ ZÉPï PÉÆqÀ®Ä ZÉPï£ÀÄß ¸À» ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ PÀĽvÀÄ PÉƼÀÄîªÀ PÀÄað vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢zÀÄÝ, DUÀ G¥ÁzÀåPÀë ¨sÀUÀªÀAvÀ£ÀÄ CqÀØ §AzÁUÀ DgÉÆæüvÀgÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ PÀÄað¬ÄAzÀ PɼÀUÉ ºÁQ J®ègÀÆ ¸ÉÃj PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÄaðAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÀĽvÀÛ°èUÉ JwÛ ºÁQzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÀuÉUÉ §®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É PÀÄað §rzÀÄ M¼À¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¹ÃzÁ ¨Á¬Ä ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ £ÁªÀÅ ºÉýzÀ ºÁUÉ PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ §mÉÖ ©aÑ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, EµÁÖzÀgÀÆ ªÀÄgÀ½ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è PÁ°lÖgÉ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 110/2013 PÀ®A : 143 147 447 323 353 354 504 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 01-07-2013 gÀAzÀÄ 1-00 ¦.JA.QÌAvÀ ªÀÄÄAZÉ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ 70 jAzÀ 80 ªÀAiÀĹì£À ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ ¸ÀvÀÄÛ £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è vÉð ºÀjzÀÄ §AzÀÄ zÀqÉøÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀdgÀvï D®A¸Á§ SÁ¢æ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è PÀ°èUÉ ºÀwÛ ¤AwzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸À¢æ ±ÀªÀªÀÅ vɼÀî£À ªÉÄÊPÀnÖ£À ªÀÄ»¼É EzÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è ©½, ªÀÄvÀÄÛ C®à ¸Àé®Äà PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®ÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ ºÀZÀÑ ºÁQ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀt ¢AzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ CxÀªÁ DPÀ¹äPÀªÁV £À¢AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ¸ÀwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ±ÁµÁªÀ° vÀAzÉ C§ÄÝ®¸Á§, 33ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸ÁB zÀqÉøÀÆUÀÆgÀÄ vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï£ÀA: 27/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

²æà ¸ÀĤ¯ï aAzÉ vÀAzÉ .»gÁZÀAzï aAzÉ,37 ªÀµÀð, eÉÊ£ï, G-¦æÃAlgï PÉ®¸À ¸Á-¹.JA.¹ PÁA¥ÉèPÀë ºÀjºÀgÀ gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ.30-06-2013 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß vÁ½PÉÆmÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ¢£ÁAPÀ.01-07-2013 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÁ½PÉÆn¬ÄAzÀ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉêÀzÀÄUÀð gÁAiÀÄZÀÄgÀÄ gÉÆÃr£À°è aPÀ̺ÉÆ£ÀßPÀÄt ©æÃqÀÕ ºÀwÛgÀ £ÀªÁd ¸Á-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀiÁgÀÄw EgÀnUÁ PÁgÀ £ÀA.PÉ.J36 J£ï-0109 £ÀzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÄîÌAqÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr PÁgÀ£ÀÄß dRAUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zɪÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 209/2013 PÀ®A.279,337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 01-07-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ: F±ÀégÀ¥Àà, 39ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, G: ¸ÉÖõÀ£Àj CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ¹zÁæªÉÄñÀégÀ Nt zÉêÀzÀÄUÀð.ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ: ªÀiÁ£À±ÉAiÀÄå E§âgÀÆ PÀÆr ºÉÆ®zÀ°è G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ, 1) gÀÄQät UÀAqÀ: FgÀtÚ 2) FgÀtÚ vÀAzÉ: ¥ÉÆêÀÄtÚ , eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: PÀjªÀÄgÀr vÁAqÀ. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ `` AiÀiÁPÀ¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝAiÀiÁ F ºÉÆ®ªÀÅ £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ jÃf¸ÉÖçõÀ£ï DVzÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ 6-7 ªÀµÀð¢AzÀ F ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £Á£Éà ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ FªÀvÀÄÛ £À£ÀߣÀÄß PÉüÀÄwÛAiÀiÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀj§âgÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆ®¢AzÀ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ¸Á»¹ ©qÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 208/2013 PÀ®A. 341,447,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:02.07.2013 gÀAzÀÄ 74 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14500/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-07-2013

div align="justify">
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-07-2013

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 06/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠥ÁgÀªÀiÁä UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà ¸Á: PÀÄ£À©ªÁqÁ alUÀÄ¥Áà EªÀjUÉ 4 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, ªÉÆzÀ®£É ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀgÀrØ FvÀ¤UÉ Hj£À ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÀÄ®PÀtÂð gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ zÀÄrAiÀÄ®Ä F ªÀµÀð £ËPÀj EnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 01-07-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ EvÀ£ÀÄ zÀÄrªÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ EvÀ¤UÉ DPÀ¹äPÀªÁV «zÀÆåvï ¸ÀàµÀðªÁVzÀÝjAzÀ DvÀ£À JqÀ CAUÉÊ, ªÉƼÀPÉÊ, JqÀPÁ®Ä, ¨É¤ßUÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, DvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀzÉà ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2013, PÀ®A 318 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 01-07-2013 ರಂದು ¦üAiÀiÁð¢ ಪ್ರಭುಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ ಬೆತಾಳಪ್ಪಾ ಸೈನಿಕಕಾರ ಸಾ: ಸಂತಪೂರ EªÀgÀÄ Hj£À ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣಾ ನಿಟ್ಟೂರೆ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ಸಂತಪೂರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ Hj£À ಮಜೀತ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ನವಜಾತು ಹೆಣ್ಣು ಶಿಸುವಿನ ಮೃತ ದೇಹ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ¦üAiÀiÁ¢ ಹಾಗೂ ರಾಜಕುಮಾರ ಇಬ್ಬರೂ ಮಜೀಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ  ನವ ಜಾತ ಹೆಣ್ಣು ಶಿಸುವಿನ ಮೃತ ದೇಹ ಕಟ್ಟಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ, ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಹೇರಿಗೆಯಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಜನನವನ್ನು ಮರೆ ಮಾಚುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತನಗೆ ಜನಿಸಿದ ಹೆಣ್ಣು ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ಘಟನೆ ದಿನಾಂಕ        30-06-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ¬ÄAzÀ ದಿನಾಂಕ 01-07-2013 ರಂದು gÀ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2013, PÀ®A 397 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥Ánî ¸Á: PÉÆúÀ½î, vÁ: CxÀtÂ, f¯Áè: ¨É¼ÀUÁAªÀ, ¸ÀzÀå: zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 ªÀµÀðUÀ½AzÀ Z˽ ªÀÄoÀzÀ°è EzÀÄÝ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ½AzÀ ²æà ²æà ²æà ¸ÀzÀÄÎgÀÄ UÀuÉñÀégÀ CªÀzsÀÆvÀgÀ PÀªÀÄj ªÀÄoÀzÀ°è ¥ÀÆeÁj CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 30-06-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄoÀzÀ°è gÁwæ ¥ÀÆeÉ PÁAiÀÄð ªÀÄÄV¹ ªÀÄoÀPÉÌ ©ÃUÀ ºÁQ vÀ£Àß «±ÁæAw PÉÆÃuÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ C¥ÀjavÀ JgÀqÀÄ d£À ¸ÀÄ°UÉPÉÆÃgÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄoÀzÀ Qð PÉÆqÀÄ CAvÀ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀjAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä AiÀÄwß¹zÁÝUÀ E§âgÀ°è M§â£ÀÄ CAzÁdÄ 30 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ªÀåQÛ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛ CAzÁdÄ 50 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ªÀåQÛ PÉʬÄAzÀ JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ Qð vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, DUÀ 30 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ªÀåQÛ ªÀÄvÉÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ 120/- gÀÆ QvÀÄÛPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ «±ÁæAw PÉÆÃuÉAiÀÄ°è PÀÆr ºÁQ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄoÀzÀ°è ºÉÆÃV ªÀÄoÀzÀ°èzÀÝ zÁ£À ¥ÉnÖUÉ MqÉzÀÄ CzÀgÀ°è ¨sÀPÀÛgÀÄ ºÁQzÀ £ÁtåUÀ¼ÀÄ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£À¯Á® vÀAzÉ UÀAUÁzÁ¸À ¥ÀmÉî, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: UÀÄdgÁw, ¸Á: PÀZÀÑ UÀÄdgÁvÀ gÁdå, ¸ÀzÀå: AiÀıÀªÀAvÀ ¥ÀªÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ, ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-02/J-0009 £ÉÃzÀgÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ £ÀgÀ¸À¥Áà EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß aPÀÌ¥ÉÃmï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ CqÀØ ºÀwÛgÀ ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è aPÀÌ¥ÉÃmÉ PÁæ¸ï¢AzÀ C°AiÀiÁ¨Ázï jAUï gÉÆÃqï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ²ªÀ±ÀAPÀgÀ¥Áà ªÁ° gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ MlÄÖ 1,25,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ 7 mÉÊgÀUÀ¼ÀÄ (r¸ïÌ ¸ÀªÉÄÃvÀ), 1 ¨Áålj, vÁlàwæ ºÀUÁÎ, ªÀÄÆåfPï ¹ÖÃlA, ¯ÁjAiÀÄ r¸Éïï mÁåAQ£À°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 170 °Ãlgï r¸Éïï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2013, PÀ®A 143, 147, 148, 323, 354, 504, 506, 109 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-07-2013 gÀAzÀÄ PÉƼÁgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ°è ©.¦.J¯ï. PÁqÀð ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ PÁgÀt £ÀlgÁd vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ¸Á: §PÀÌZËr ªÀÄvÀÄÛ AiÀıÀªÀAvÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¸Á: ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ©.¦.J¯ï. PÁqÀð ¸À®ÄªÁV PÉƼÁgÀ(PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ £ÀlgÁd£À PÁ®Ä AiÀıÀªÀAvÀ EvÀ£ÀÄ vÀĽzÀ PÁgÀt ¨Á¬ÄªÀiÁw¤AzÀ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ £ÀlgÁd£ÀÄ §PÀÌZËrUÉ UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ«vÁ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À UÀĨÉâ ªÀAiÀÄ eÁw: ºÉÆ°AiÀÄ, ¸Á: §PÀÌZËr ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) AiÀıÀªÀAvÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ, 2) aAlÄ vÀAzÉ ²æäªÁ¸À, 3) £À«Ã£À vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ, 4) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ, 5) ¸ÀAfêÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß 3 jAzÀ 4 d£ÀgÀÄ £Á®ÄÌ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ £ÀlgÁd¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ, §rUÉ, PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀlgÁd¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¤Ã£ÀÄ PÉƼÁgÀzÀ°è KPÉ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁr¢Ý CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ £ÀlgÁd£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£É, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀgÀ dUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄzÀå JPÉ §gÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¹ÃgÉ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁr, §rUɬÄAzÀ JqÀPÉÊ vÉÆý£À PɼÀ ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ £ÀlgÁd¤UÉ PÀ°è¤AzÀ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, EªÀjUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 241/2013, PÀ®A 273, 328 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 01-07-2013 ರಂದು PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¸ÁzÀ PÉ. UÉÆR¯É ¥ÉưøÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ gÀªÀjUÉ ಭಾಲ್ಕಿ ತಹಸೀಲ ಆಫೀಸ ಹಿಂದುಗಡೆ ಮೂರು ಜನರು ಕಾಲೇಜ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು  ಇತರೆ ಯುವಕರಿಗೆ  50/- ರೂ ಒಂದರಂತೆ ಮತ್ತುಬರಿಸುವ ಗುಳಿಗೆಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆAzÀÄ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀಮಾಡಿಕೊಂಡು, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ತಹಸೀಲ ಆಫೀಸ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಲು ತಹಸೀಲ ಆಫೀಸ ಹಿಂದಗಡೆ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ಅನೀಲ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ ವಯ: 28 ವರ್ಷ, ಜಾw: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಭಾಲ್ಕಿ, 2) ಸುಧಾಕಾರ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥರಾವ ಅಮ್ರುತ ಸಾಗರ ವಯ: 26  ವರ್ಷ, ಜಾw: ಮರಾಠಾ, ಸಾ: ಕುಂಬೇಶ್ವರ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ, 3) ಸುನೀಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ಷನ್ಮುಖಪ್ಪಾ ತೂಗಾವೆ ªÀAiÀÄ: 28 ವರ್ಷ, ಜಾw: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಚೌಡಿ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ EªÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀÄä ಜೇಬಿನಿಂದ ಮತ್ತುಬರಿಸುವ ಗುಳಿಗೆಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಸದರಿ DgÉÆævÀgÀ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಅವರನ್ನು  ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸದರಿಯರನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಚೆಕ ಮಾಡಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೀಲ ಈತನ eÉé¤AzÀ 2030/- ರೂ 25 ಪೌಡರ ಹಾಕಿದ ಮತ್ತುಬರಿಸುವ ಗುಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ¥sÉÆêÀiï ªÉÆèÉʯïUÀ¼ÀÄ, ಸುಧಾಕಾರ ಈತನ ಜೇಬಿ¤AzÀ 630/- ರೂ 35  ಪೌಡರ ಹಾಕಿದ ಮತ್ತುಬರಿಸುವ ಗುಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು 02 £ÉÆQÃAiÀiÁ ªÉÆç¯ïUÀ¼À, ಮತ್ತು  ಸುನೀಲಕುಮಾರ ಈತನ ಜೇಬಿ¤AzÀ 1060/- gÀÆ 10  ಪೌಡರ ಹಾಕಿದ ಮತ್ತುಬರಿಸುವ ಗುಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ¸ÁªÀĸÀAUï & £ÉÆÃQAiÀiÁ 2 ಮೊಬೈಲಗಳು ಹೀಗೆ ಆರೋಪಿತರಿಂದ 70 ಮತ್ತುಬರಿಸುವ ಗುಳಿಗೆಗಳು ನಗದು ಹಣ 3720/- ರೂ 05 ಮೊಬೈಲಗಳು d¦Û ಮಾಡಿಕೊAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 01-07-2013 gÀAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁ°èPÁdÄð£À qÀ¦à£À UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ UÁA¢üUÀAd ¨ËzÀÝ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 4 d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ E¹àl J¯É dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ £ÀqɬĹ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆævÀgÁzÀ «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®èjUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ £ÀqɬĹ, zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀÄ DlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4200/- ºÁUÀÆ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2013, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 01-07-2013 gÀAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.ªÉÊ UÀÄAqÀÄgÁªÀ ¦.J¸ï.L RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ gÀªÀjUÉ KtPÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ SÁeÁ ¥ÀmÉî vÀAzÉ gÀ²ÃzÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: KtPÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É KtPÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ MAzÀÄ CAQ ¸ÀASÉåªÀżÀî ªÀÄlPÁ an ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 290/- gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ಪ್ರಕರಣ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಆಕಾಶ ತಂದೆ ಶಾಂತಕುಮಾರ ಖಾಬಾ ವಯಾ|| 18 ವರ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ|| ಚೆಂಗಟಾ ತಾ||ಚಿಂಚೊಳಿ ಜಿ||ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನು ತನ್ನ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಾದ ತಾಜಸುಪ್ತಾನಪೂರದಲ್ಲಿ  ದಿನಾಂಕ: 27-06-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚಹಾ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಸ್ಟೋ ಹತ್ತಿಸುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸ್ಟೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟ ಆಗಿ  ಅವನು ಧರಿಸಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಮೈ ಸುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:01-07-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ;5-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗವೇಣಿ ಗಂಡ ಶಾಂತಕುಮಾರ ಸಾ|| ಚೆಂಗಟಾ ರವರು ಹೇಳೀಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ:18/2013 ಕಲಂ, 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ಪ್ರಕರಣ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣ:ದಿನಾಂಕ:30-06-2013 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 01-07-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಕಾಶಿಭಾಯಿ ಗಂಟ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕವರಿ ವಯಾ|| 65 ವರ್ಷ ಇವಳು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥೆಯಿದ್ದು ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಇವರ ತೋಟದ ಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಶ್ರಿಮತಿ ಶರಣಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಹಾಂತಣ್ಣ ಸಾ|| ಶರಣಸಿರಸಗಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಹೇಳೀಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಅರ್. ನಂ: 19/2013 ಕಲಂ, 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.