Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, February 7, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 07/02/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-02-2011

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.05/2011, PÀ®A 354, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀIJ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ¦lgÉ ªÀAiÀÄ; 45 ªÀµÀð eÁw °AUÁ¬ÄvÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: JPÀ¯ÁgÀ vÁ: OgÁzÀ(©). EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è vÉÆUÀj gÁ² EzÀÄÝ, £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÉÆt CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ vÀªÀÄä JªÉÄä vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ MAiÀÄÄåªÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ¥Án® ¸Á: JPÀ¯ÁgÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ‘’K gÀAr, ¸ÀĽ, JªÉÄä E°è JPÉ ©nÖ¢” JAzÀÄ CªÁZÀÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ¨sÀPÁ½, JqÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA.25/2011, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/02/2011 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀªÀ£ÁxÀ gÁd¨sÀªÀ£À ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á: ²ªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ²æà F±ÀégÀ RAqÉæ ±Á¸ÀPÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ PÁgÀt PÉJ-30-JA-1222 £ÉÃzÀgÀ UÁè¸À ¸ÀÆÌgÀ qÉæöʪÀgÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV mÉÃ¥Àj PÁqÀð ¹.r ¥ÉèÃgÀ jªÉÆmï CAzÁd QªÀÄvÀÛ 40,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉªÀżÀîzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.03/2011, PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 06/02/2011 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÉÆAqÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ªÁªÀÄ£À PÁgÁVgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: £ÁªÀzÀgÀ ¸Á: ¸ÁªÀ½ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÁªÀÄ£À vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ PÁgÁVgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05/02/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è vÉÆÃUÀj ¨É¼É vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ ¨sÀ½AiÀÄ°èzÀÝ «µÀPÁj ºÁªÀÅ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ PÀaÑzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ¥ÀævÁ¥À vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ ¨ÁUÀzÉ gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀÄ C°èAzÀ E¯Ád PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÀµÀÖgÀ°è ¢£ÁAPÀ 05/02/11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1730 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀànÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÉAiÀÄ EgÀĪÀŢݮè. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.21/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/02/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 0300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ºÀ¼Éî ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: eÉʨsÀªÁ¤ zsÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°PÀ ¸Á: »gɪÀÄoÀUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß zsÁ¨ÁzÀ°èzÁÝUÀ gÁ.ºÉ. £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ £ÀA. 1) ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÀ¥Áà RvÁmÉ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð ¸Á; ªÀÄAoÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj PÉnÖzÀjAzÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ EArPÉlgÀ, ¥ÁQðAUÀ ¯ÉÊl CxÀªÁ EvÀgÉ ªÀÄÄAdUÀævÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀîzÉ ¤°è¹zÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA 2) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁåPÀì ¦PÀ¥À £ÀA PÉ J 38-5241 £ÉzÀÝ£ÀÄß §AUÁè PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀ ¯ÁjUÉ rQ̪ÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦PÀ¥À ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀ Qè£ÀgÀUÉ UÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁvzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.25/2011, PÀ®A 504, 326 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 06/02/2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ DPÁ±À vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà PÀ®èöå ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð ¸Á: ªÀqÀØUÁAªÀ(r) ¸ÀzsÀå £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ DgÉÆæ dUÀ£ÁxÀ fÃ¥À £ÀA 3951 £ÉÃzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß fÃ¥À »AzÉ ¤£Àß ªÀiÁåQìPÁå§ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAzÀgÉ ªÀÄvÉÛ §A¢zÉÝÃAiÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É Qð PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀ¼À¨sÁUÀzÀ ºÀ®Äè ªÀÄÄj¢gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/2011, PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«í JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 06-02-11 gÀAzÀÄ 0070 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÁ±À¥Áà vÀgÀ£À¼Éî ªÀAiÀÄ 46 ªÀµÀð ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß §¸ï £ÀA PÉ.J.38-J¥sÀ.249 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀÆrè¬ÄAzÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ §gÀ®Ä ªÀ¼À¸ÀAUÀ ªÀiÁUÀðªÁV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ 7-30 UÀAmÉUÉ GzÀVÃgÀ-©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JA.JZï-24-8367 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß §¸À£ÀÄß PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀÄÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §¹ì£À JqÀ¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ, rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÁV §¹ì£À JzÀÄgÀÄUÀqÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ UÁdÄ MqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ, ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ºÀvÀÄÛªÀ qÉÆÃgÀ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. §¹ì£À JqÀUÀqÉAiÀÄ ¨Ár dRA DV §¹ì£À EvÀgÉ ¨sÁUÀUÀ½UÉ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §¹ìUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¯ÁjAiÀÄÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ §½PÀ ªÉÄãÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É qÉæöʪÀgÀ §¢ PɼÀUÉ ªÀiÁr JgÀqÀÆ mÉÊgÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄîPÉÌ ªÀiÁr ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ CzÀPÀÆÌ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/2011, PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/02/2011 gÀAzÀÄ 2215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ ¤ªÀwðgÁªÀ ¹zÉÝñÀégÉ 30 ªÀµÀð PÀÄgÀħ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §¼ÀvÀ(PÉ) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ §¼ÀvÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ§¸À¥Áà gÀªÀgÀ QgÁuÁ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ 1) d£ÁzsÀð£À vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ ¥Ánïï 2) ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ ¥Ánïï E§âgÀÆ ¸Á: §¼ÀvÀ(PÉ) ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁj ªÀÄÄaÑzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÁqÀw ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É, ¨sÉÆÃ¹Ø ªÀÄUÀ£É JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É dfÓ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ PÉʬÄAzÀ ªÀÄĶתÀiÁr ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, ¨É¤£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥ÉưøÀì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.24/2011, PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/02/11 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉ gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ©üêÀıÉÃnÖ ¸Á: PÀ®ÆègÀ EªÀgÀÄ vÀªÀää UÁæªÀÄzÀ VÃgÉÃ¥Áà PÉÆãÉj gÀªÀgÀ ZÀºÁzÀ ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ©üêÀıÉÃnÖ ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð 2) ¢£ÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ©üêÀıÉÃnÖ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á: PÀ®ÆègÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±É§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆÃr §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁvzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥ÉưøÀì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.25/2011, PÀ®A 143. 147. 148. 341. 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/02/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ dUÀ£ÁxÀ gÀrØ UÀÄqÁr ¸Á: agÁPÀ¥À°è, C½AiÀÄ UÀÄAqÁgÀrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÀrØ. ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĤÃvÁ, ªÀÄUÀ «ÃgÁgÀrØ ºÁUÀÄ UÀAqÀ dUÀ£ÁxÀ gÀrØ J®ègÀÆ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 01:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ GqÀĨÁ¼À UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1)dUÀ£ÁxÀgÀrØ vÀAzÉ w¥ÁàgÀrØ §ÆzÁgÀ 2) PÀªÀiÁ®gÀrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÀrØ ZÀl£À½î 3) ¸Á¬ÄgÀrØ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÀrØ UÀ£Á¥ÀÆgÀ 4) §PÀ̪ÀÄä UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄtgÀrØ UÀ£Á¥ÀÆgÀ 5) P˱À®å UÀAqÀ w¥ÁàgÀrØ §ÆzÁgÀ 6) ¸ÀÄ«ÄvÁæ UÀAqÀ dUÀ£ÁxÀ gÀrØ §ÆzÁgÀ ºÁUÀÄ 7) C£ÀAvÀ gÀrØ vÀAzÉ w¥ÁàgÀrØ §ÆzÁgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ KPÉÆÃzÉÝñÀ ¢AzÀ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÁj CqÀØ ºÉÆÃV “K ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄUÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ¤ªÀÄUÉ CAvÀ J®ègÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀÄvÀÄÛUÀnÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ «gÁgÀrØ EvÀ¤UÉ DgÉÆæ dUÀ£ÁxÀ gÀrØ EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ CªÀ£À ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ P˱À¯Áå EªÀ¼ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ DgÉÆæ ¸ÀÄ«ÄÃvÁæ EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÆ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ½UÉ DgÉÆæ PÀªÀiÁ®gÀrØ EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÁ°¤AzÀ JqÀPÁ°£À ªÉƼÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ, JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ UÀÄAqÁ gÀrØ gÀªÀgÀ ¯ÁPÉÃl PÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.24/2011, PÀ®A 498(J), 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/02/2011 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ wæªÉÃt UÀAqÀ §PÀÌ¥Áà ¨sÀªÁ¤PÀgï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Á: ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¢Ã¥Á EªÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ 23/5/10 gÀAzÀÄ d®¹AV UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ EvÀªÀgÀVj vÀAzÉ UÀt¥Àw ¢ÃQëvÀ EªÀ£À eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ 8 wAUÀ¼À UÀ©üðt EgÀÄvÁÛ¼É. DPÉAiÀÄ UÀAqÀ EvÀªÀgÀVj, DgÉÆæ ªÀiÁªÀ UÀt¥Àw ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ£ÁzÀ ¸ÀĤî EªÀgÀÄ «£ÁB PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁrzÁUÀ¯ÉèïÁè ºÉüÀÄwÛzÀݼÀÄ. CzÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 06/02/11 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ, CtÚ C±ÉÆÃPÀ J®ègÀÆ PÀÆr ªÀÄUÀ½UÉ «ZÁj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ d®¹AV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁ JAzÀÄ PÉüÀĪÁUÀ C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAzÉ ºÁUÀÆ CtÚ F ªÀÄƪÀgÀÄ d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄAzÉÃ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¸Àƽ CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ K£ÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£Àß PÀÄwÛUÉ MvÀÄÛvÉÛªÉ. JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ §AzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ jhÄAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁªÁUÀ DzÀgÀÄ PÉÆ®ÄèvÉÛªÉ. JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ EªÀjUÀÆ PÀÆqÀ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À fêÀPÉÌ K£ÁzÀgÀÆ C¥ÁAiÀĪÁzÀgÉà F ªÀÄƪÀgÉà PÁgÀtgÀÄ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.15/2011, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ: 07/02/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ qÁ;£ÁgÁAiÀÄt, 28 ªÀµÀð, «zÁåyð, ¸Á: ªÀÄ£Àß½î, vÁf©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄ¢AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:J¦-09/ºÉZï-3134,gÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ gÁ¢üPÁ EªÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, vÀ£ÀVAvÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ £ÀA:JªÀiï.ºÉZï.-04/¹©-1140 £ÉÃzÀÝgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ¤ÃqÀzÉà MªÉÄäÃ¯É vÀ£Àß §®PÉÌ wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©Ã½¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀvÉÆqÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, gÁ¢üPÁ EªÀ½UÉ §®ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®ªÉƼÀPÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV PÁgï ¤°è¹, WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ DgÉÆæ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:06.02.2011 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¤¸ÁgïC° ¸Á:ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36,6395 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄzÀªÀgÀÄ, 22 ªÀµÀð, ¸Á:dÆ®PÀÄAn, vÁ:PÀĵÀÖV EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    

    ¢£ÁAPÀ:04.02.2011 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀiÁåPÀ¯ï 30 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ vÀ£ÀßzÉ PÉÆëģÀ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ªÀiÁ°UËqÀgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¥ÀÆeÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¥Á¯ÉÆμÀî®Ä C£Àéj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVgÀĪÀ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ §¸À£ÀUËqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥Àwß ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ §¸À£ÀUËqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨ÁV®Ä vÀnÖ ±À§Ý ªÀiÁrzÁUÀ JZÀÑgÀUÉÆAqÀ §¸À£ÀUËqÀ£À ¥ÀwßAiÀÄÄ QlQ¬ÄAzÀ £ÉÆÃr, K£ÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EµÉÆÖwÛ£À°è §AzÉAiÀÄ®è CAvÁ PÉýzÁUÀ ¸Àé®à ¨ÁV®ÄvÉV ¤£Àß ºÀwÛgÀ PÉ®¸ÀLw CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀ vÀPÀët ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ UÀȺÀtÂAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©Ã¼ÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ aÃgÁrzÀÝjAzÀ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà¤UÉ ¨ÉʬÄÝzÀÝjAzÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ¥ÀwAiÀÄÄ C£Àéj UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÁ¥Á¸ï UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ¥Àw߬ÄAzÀ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ, ¢£ÁAPÀ:06.02.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:05.02.2011 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÀ¥Àà ªÀdÓ¯ï, ªÀÄAzÀPÀ¯ï ±À¦ü, CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀÄ ¸ÀÆ¥ÀgïªÉÊdgï ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄgÀªÀĸÁ¼ï UÁæªÀÄzÀ 20 d£À PÀÆ°PÁgÀgÀÄ »gÉçÆzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà 34 ªÀµÀð, ¸Á: »gÉçÆzÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ©æqïÓ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃrj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr, £Á±À¥Àr¹, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.02.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:06.02.2011 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀtÚ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå F¼ÀUÉÃgï ¸Á: r.gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀ¤UÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è ºÀĵÁgÀÄ E®èªÉAzÀÄ ªÀiÁ»w w½zÀ §¸ÀtÚ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ®PÀëöät vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå£ÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä §¸ÀtÚ£À ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ §¸ÀtÚ£À ¥ÀÄvÀæ ²æÃ¥ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥Àwß E§âgÀÆ ¸ÉÃj ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ AiÀiÁPÉ §A¢¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ®PÀëöät£À ¥ÀwßUÀÆ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥ÀqÀ¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ®PÀëöät PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:06.02.2011 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀtÚ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå F¼ÀUÉÃgï ¸Á: r.gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀ¤UÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è ºÀĵÁgÀÄ E®èªÉAzÀÄ §¸ÀtÚ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ®PÀëöät vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå£ÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä §¸ÀtÚ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ §¸ÀtÚ£À ¥ÀÄvÀæ ²æÃ¥ÁzÀ EªÀ£ÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÝ £À£Àß CtÚ ZÀ£ÀߥÀà¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉƼÀîzÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÁ¥Á¸ï PÀ¼ÀÄ»¹¢ÝÃj ? EªÀvÀÄÛ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §A¢¢ÝÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆrè¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥ÀqÀ¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ²æÃ¥ÁzÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà ²æÃzsÀgÀ ºÉZï.ªÀiÁ¼ÀUÉÃgï ¹¦L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.02.2011 gÀAzÀÄ 18.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ agÀvÁß¼À UÁæªÀÄzÀ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ n.«.J¸ï JPÀì J¯ï-50 ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà G¥ÁàgÀ 55 ªÀµÀð EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, 180 JªÀiï J¯ï Njf£À¯ï ZÁ¬Ä¸ï 60 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q gÀÆ:2306/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:215/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå J¸ï.»gÉêÀÄoÀ ¦J¸ïL vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.02.2011 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼ï UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ¥ÀA¥ÀºË¸ï ºÀwÛgÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà 36 ªÀµÀð, ¸Á: vÀÄ«ðºÁ¼ï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:1000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà PÀgÀÄuÉñÀUËqÀ ¦J¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃtoÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.02.2011 gÀAzÀÄ 14.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ 60 ªÀµÀð ¸Á:«gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ªÉƨÉʯï¥sÉÆÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:4330/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà n.PÉ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ¦J¸ïL AiÀiÁ¥À®¢¤ßoÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.02.2011 gÀAzÀÄ 10.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹AUÀ£ÉÆÃr UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ NªÀð£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, a£ÁßgÉrØ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà 38 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:1080/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV NrºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸À°ÃA vÀAzÉ ªÉÆâ£ï 38 ªÀµÀð, ¸Á:¹AUÀ£ÉÆÃr JAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ, J¯Áè 5 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:06.02.2011 gÀAzÀÄ 04.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÉÃRgÀgÉrØ vÀAzÉ ¥ÀįÁègÉrØ 41 ªÀµÀð, ¸Á:PÉÆ¥ÀÆàgÀÄ, UÀÄgÀæA¥ÀÆgÀÄ ªÀÄAqÀ¯ï, f¯Áè:£É®UÉÆAqÀ (J¦)EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:J¦.24, JPïì.9009 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ºÉÊzÁæ¨Ázï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ ªÉÆzÀ®£É CqÀØgÀ¸ÉÛ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÉqïPÁ£ï¸ÉÖç¯ï ±ÀgÀt¥Àà ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ »vÀzÀ馅 ¬ÄAzÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÉÆÃlÌgÀ, ¸Á|| ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05/02/11 gÀAzÀÄ gÁwæ 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà, ¸ÀgÀqÀV, ªÀÄ°è ¸ÀgÀqÀV, ¸ÀAdÄ@CAdÄ vÀAzÉ ªÀįÉñÀ vÉUÀ£ÀÆgÀ, C±ÉÆÃPÀ, ¸ÀA§tÚ ªÁ°PÁgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è dA¨É, ZÁPÀÄ, ZÀÆj »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ §AzÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ¸ÀÄ«ÄvÁæ EªÀ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ zÀÆIÄG ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :

D¼ÀAzÀ oÁuÉ : :²æÃ, ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ¨sÀÄvÁ¼É UÉÆÃqÀPÉ ¸Á|| ¸ÁªÀ¼ÉñÀÝgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉõÁä UÀAqÀ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ gÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¸Á|| ¸ÁªÀ¼ÉñÀégÀ UÁæªÀÄ EªÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 05-02-2010 gÀAzÀÄ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ±ÀSÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV