Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, February 12, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 12-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-02-2009

AiÀÄĪÀPÀgÀ ªÀÄzsÀå PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÁl : CAzsÀ ªÀÄ»¼ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁ£ÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2009 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11-02-2009 gÀAzÀÄ 2100 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¨ÁAiÀĪÀiÁä UÀAqÀ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á:vÀÄUÁAªÀ(ºÉZï) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11-02-2009 gÀAzÀÄ 0745 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÉÆUÀj PÀnÖUÉ ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á¼À ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, E°è JPÉ vÉÆUÀj PÀnÖUÉ ºÁPÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄgÀÄqÀ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ªÀÄAdƼÁ UÀAqÀ ¢ªÀAUÀvÀ ªÉAPÀl ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² EªÀ½UÉ JlÄ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¥ÉưøÀjAzÀ zÁ½ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ §AzsÀ£À
OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 21/09 PÀ®A 79, 80 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 11/02/2009 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ RavÀ ªÀiÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ®Që«Ä¨Á¬Ä eÁAvÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉįÁÒªÀt ªÉÄÃ¯É EzÀÝ PÉÆuÉUÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ C°è DgÉÆævÀgÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Áà £Ë¨ÁzÉ ªÀÄwÛvÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸɣÀì ªÀUÉÊÉgÉ E®èzÉ ºÀt PÀnÖ dÆeÁlªÁqÀÄwÛzÀÝ CªÀgÀ §½ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ dÆdÄ PÁqÀðUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝPÉÌ AiÀÄĪÀPÀgÀ ªÀÄzsÀå dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11//02/2009 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ vÉÆÃgÀuÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät PÁ¼É EvÀ¤UÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ «±Á®£ÀÄ E£ÀvÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß vÁ¬Ä £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è RvÀªÀÄ ªÀiÁr ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¥ÀAa¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁvÀ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV MªÀð ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁªÀÅ
©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. £ÀA. 01/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 11-2-09 gÀAzÀÄ ¥À£Áì®vÁ°ªÀiï £À°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï JPÁâ¯ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï AiÀiÁPÀƧ¸Á§ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ¹vÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ºÉÃUÉ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É CAvÁ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Qæ«Ä£ÁµÀPÀ ¸Éë¹ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ MªÀð ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁªÀÅ
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 02/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 11/02/09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠱Áå°ªÁ£À vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ®AdªÁqÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£ÁzÀ «£ÉÆÃzsÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð ¸Á: ®AdªÁqÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 10/02/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀzÀ ¥ËqÀgÀ ¸Éë¹zÀjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 1630 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ªÀÄzsÀå rQÌ : AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤ E¯Áè, mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ dRA
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢::11/02/09 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ £ÀA¢ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¥sÀgÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À«zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀ®Ä, ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á§ E§âgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ £ÀA PÉJ-39/JªÀiï-841 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ a¢æ ¨ÉÊ¥Á¸À ºÀwÛgÀ ¨ÁA¨É PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ LZÀgÀ ¯Áj £ÀA J¦-7/nn-8810 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÀDUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ mÁmÁ ªÀiÁåfÃPÀ dRA UÉÆAqÀÄ ºÁ¤ AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ , ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjÃUÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄUÁ¼ÁVgÀĪÀ¢¯Áè ªÁºÀ£À¢AzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ²£ÀÄ vÀAzÉ zÉêÀ¸ÁºÁAiÀÄA ªÀÄAqÀÆj JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzsÀÞ ¸ÀÆPÀÛ ªPÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzsÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt: -
EAzÀÄ ¢:12-02-09 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ JZÀÑgÀ¥Àà ¥ÀlÖzÀ ªÀAiÀÄ:32 G:¯Áj qÉæöʪÀgÀ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA:PÉJ-19 ©-7876 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÉÆUÀj ¯ÉÆÃqÀ£ÀÄß PÀĪÀiÁgÀ mÁæ£ÉÆì¥ÉÆlð UÀÄ®âUÁð gÀªÀjAzÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ UÀÄ®âUÁð¢AzÀ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ PÀȵÁÚ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ®Qëöä¥ÀÆgÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ gÁdå ºÉzÁÝj ªÉÄÃ¯É zÉëPÉÃj PÁæ¸À¢AzÀ 100 «ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è ¯Áj PÉJ-19 ©-7876 UÉ MAzÀÄ ©½ PÁgÀ £ÀA:PÉJ-33 JªÀiï -1536 £ÉÃzÀÝgÀ°è LzÀÄ d£À ¸ÀÄ°UÉ PÉÆgÀgÀÄ ¯ÁjUÉ PÁgÀ£ÀÄß CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ qÉæöʪÀgÀ¤UÉ Qè£ÀgÀ¤UÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉzÀj¹ MAzÀÄ ªÉÆèÉʯï gÀÆ.2000 £ÀUÀzÀÄ ºÀt zÉÆaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹ ¦üLDðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¦L ±ÉÆÃgÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß 32/09 PÀ®A:395 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 

Raichur District Reported Crimes

: «£Á:PÁgÀt ¥ÀwAiÀÄ QgÀÄPÀļÀ, ¥ÀwßzÀÆgÀÄ :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄvÁ®ÆPÀ ºÀnÖPÁåA¥ï ¤ªÁ¹, ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ¨Á®¥Àà 45 ªÀµÀð,ºÀnÖ a£ÀßzÀUÀt ¯ÉÆúÀ «¨sÁUÀzÀ C¢üPÁjAiÀÄÄ PÀÄrvÀzÀZÀlPÉÌ §°AiÀiÁVzÀÄÝ PÀÄrvÀzÀ CªÀÄ°£À°è CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ¥ÀwßUÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ»A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉà ¢£ÁAPÀ:10.02.2009 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀÄrvÀzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ ¥ÀwAiÀÄÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr, ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥ÉưøïoÁuÉ C.¸ÀA.11/2009 PÀ®A:498(J) 504, 323, 506 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¨Á®PÀ PÁuÉ ¥ÀvÉÛUÁV wêÀæ ±ÉÆÃzsÀ :

±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ ¤ªÁ¹, qÉäAiÀįï vÀAzÉ eÉÆøɥsï C¹¸ÀÖAmï D¥ÀgÉÃlgï,PÉ.¦.¹.±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ 17 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄvÀæ AiÀÄĪÀ¸ÉÆêÁ JA§ ¨Á®PÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10.02.2009 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï §gÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¨Á®PÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉC.¸ÀA:11/2009 PÀ®A: ¨Á®PÀ PÁuÉ CrAiÀÄ°è zÁR°¹, ¥ÀvÉÛÃUÁV wêÀæ±ÉÆÃzsÀ £ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ.

: ««zÉqÉ 2 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, NªÀð£À ¸ÁªÀÅ, NªÀð½UÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:10.02.2009 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà UÉÆÃV, ¸Á: T¯Áè Nt ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA:PÉJ.36,J¯ï.9570 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ¤ÃgÀªÀiÁ£À« PÁåA¥ï §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛ ¨sÀzÀævÉ ¹ªÉÄAmïPÀA§PÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ©¢ÝzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß «dAiÀÄ®Qëöäà ¢£ÁAPÀ:11.02.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøïoÁuÉ C¸ÀA:39/2009 PÀ®A 279,304(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:11.02.2009 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀªÀgÁd ºÀªÁ¯ÁÝgï ¸Á: £ÁUÀgÁ¼À EªÀ£ÀÄ PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA. §¸ï¸ÀA:PÉJ.36,J¥sï.598 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀnÖa£ÀßzÀUÀt PÀA¥À¤AiÀÄ mÉÊUÀgï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ §¸ï ¤°è¹zÁUÀ §¸ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ AiÀĪÀÄÄ£ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ 35 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ §¸ï¤AzÀ PɼÀUÉ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ AiÀĪÀÄÄ£ÀªÀÄä¼ÀÄ §¸ï¤AzÀ PɼÀUÉ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ AiÀĪÀÄÄ£ÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ¥Éưøï oÁuÉ C¸ÀA:39/2009 PÀ®A:279,337,338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì. «µÀ ¸Éë¹, AiÀÄĪÀPÀ£À ¸ÁªÀÅ :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÉÆãÀªÁlè UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀĺÀ§Æ§¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ 32 ªÀµÀð, EªÀ¤UÉ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄDV®èªÉAzÀÄ PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ PÀÄrvÀzÀ CªÀÄ°£À°è ¢£ÁAPÀ: 10.02.2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À¥Àwß dĨÉÃzÁ¨ÉÃUÀA PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄoÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀŸÀA: 06/2009 PÀ®A: 174 zÀA.¥Àæ.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¤ÃgÉvÀÄÛªÀ ¥ÀA¥ï PÀ¼ÀªÀÅ, ¥ÀvÉÛUÁV ªÁå¥ÀPÀ eÁ® :

AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÉÃAzÀæzÀ°è ªÉÄð£À PÀlÖqÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ ¥ÀÆgÉʸÀĪÀ PÀÄjvÀÄ C¼ÀªÀr¹zÀÝ ¤ÃgÉvÀÄÛªÀ 1 ºÉZï¦ mÉPÀìªÉÆà ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 05.02.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ qÁ: ¦.¨sÁ¸ÀÌgï «±ÉõÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀPÉÃAzÀæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¸ÀA:17/2008 PÀ®A: 379 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ªÁå¥ÀPÀ eÁ® ©Ã¹gÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁð : C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt : ¢£ÁAPÀ: 11-02-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. CgÀÄuÁzÉë UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ qÉÆÃtÂ, ¸Á|| ¸ÀAvÁæ¸ÀªÁr C¥ÀàgÀ¯ÉÊ£À UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:09-02-09 gÀAzÀÄ gÁwæ £À£Àß UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUï gÁªÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà qÉÆÃtÂ, ªÀAiÀÄ|| 48 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ¨ÉãÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ PÀvÀÛ®°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹ MzÁÝqÀÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ ¥Àæ«Ãt PÀĪÀiÁgÀ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛêÉ. G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ: 11-02-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV PÉÆlÖ ¦ÃAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 1/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁð : PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt : ¢£ÁAPÀ:11/02/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¥Áªðw UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ §lðgÉ r.J£ï.N £ÀªÀå fêÀ£À ¸ÀAWÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:27,28/01/09 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¢ªÀå fêÀ£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ QðAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ 15 ¥Áè¹ÖÃPÀ PÀÄaðUÀ¼ÀÄ C||Q|| gÀÆ.4500/- ¨É¯ÉAiÀÄļÀîªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ «ZÁgÀ «¤ªÀÄAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EvÁå¢ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄPÁÌV EzÀÝ ¦üAiÀiÁðzÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:20/2009 PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ :
ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt
:- ¢£ÁAPÀ 03-02-09 gÀAzÀÄ gÁwæ C®ÆègÀ § UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ 1] ®QëöäPÁAvÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Àà ºÀ®VAiÀiÁgÀ 2] zsÀƼÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ºÀ°AiÀiÁgÀ ¸Á|| E§âgÀÆ C®ÆègÀ (©)¦üAiÀiÁ𢠲æà zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ zÀħrAiÀiÁgÀ ¸Á|| C®ÆègÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ£À vÀAVAiÉÆA¢UÉ ¨Á¬Ä vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üMAiÀiÁ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¦J¸ïL avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.