Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, April 30, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಶಿವಪುತ್ರ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಸಾ:ಸದಲಾಪೂರ ತಾ:ಅಕ್ಕಲಕೊಟಜಿಲ್ಲೆ :ಸೊಲಾಪೂರರವರುದಿನಾಂಕ:30-04-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ:7-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸದಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಸುಗಲಬಾಯಿ ಇವಳು ಸರಸಂಬಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದಳು  ನಾನು ಅಕ್ಕಲಕೋಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸರಸಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಜಗನಾಥ ಇತನು ಫೋನ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಸುಗಲಬಾಯಿಗೆ ಸರಸಾಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ ಅಪಘಾತವಾಗಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಘಾಬರಿಗೊಂಡು ಸರಸಾಂಬಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಸುಗಲಬಾಯಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ವಾಹನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ  ಅದು 407 ವಾಹನವಿದ್ದು ಅದರ ನಂ: ಎಮ್.ಹೆಚ್04 ಎಫ್.ಡಿ 3169 ಅಂತಾ ಇದ್ದು ಅದರ ಚಾಲಕನು ವಾಹನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ.  ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ    ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 17/2012 ಕಲಂ: 279. 304() ಐಪಿಸಿ ಸಂ: 187 .ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes


 

¤ªÀÄð® vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà 16 ªÀµÀð §dAwæ ¸Á|| ¨ÉÃqÀgÀ
PÁgÀ®PÀÄAn. FPÉAiÀÄĺÀÄnÖ¤AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀܼÁVzÀÄÝ EzÀgÀ §UÉÎ C®è°è PÁ¸ÀV OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¹zÀÄÝ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. ¢£ÁAPÀ 29-04-2012 gÀAzÀÄ vÀAzÉ - vÁ¬Ä PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆVzÀÄÝ DUÀ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènzÀÝ ºÀA¢UÀ½UÉ gÉÆÃUÀ §AzÁUÀ ºÁPÀĪÀ «µÀ¥ÀÆjvÀ ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß UÉÆÃvÁÛUÀzÉ wA¢zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ£À°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁV aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 13-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖ¤AzÀ®Ä ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀܼÁVzÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÉ w½AiÀÄzÉ «µÀ¥ÀÆjvÀ ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß wAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ FPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï 07/12 PÀ®A 174 ¹,Dgï,¦,¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 29.04.2012 gÀAzÀÄ ²æÃ. E «ÃgÉñÀ vÀAzsÉ E ²æäªÁ¸ï, 43 ªÀµÀð, eÁ: ªÉʱÀå ¸Á: ªÀÄ.£ÀA: 9-10-33 ªÀÄrØ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀ£ÁzÀ F gÁd±ÉÃRgï gÁCAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §eÁeï ¥Áèn£Á ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉ.J-36/J¸ï-3574 £ÉÃzÀÝ£Àß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀȵÁßPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀÄ£À: CzÉà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É £Á«§âgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ Pɦ¹ ªÉÄãï UÉÃmï ºÀwÛgÀ gÁd±ÉÃRgï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ £Á«§âgÀÄ ©zÉݪÀÅ DUÀ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀPÉÌ JqÀ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ¨Á® UÁ® ªÉÆtPÁ®Ä ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ gÁd±ÉÃRgï EªÀjUÉ §®UÀtÂÚ£À G©â£À ºÀwÛgÀ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ §® PÀtÂÚUÉ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA: 38/2012 PÀ®A: 279, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢£ÁAPÀ 29-04-2012 gÀAzÀÄ 6-45 ¦.JA.PÉÌ C®§£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw.¸ÀIJîªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀÄå 40ªÀµÀð,°AUÁAiÀÄvÀ, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: C®§£ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà,ZÀ£ÀߥÀà @ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥ÀàzÉÆqÀا¸ÀªÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd J®ègÀÆ ¸Á: C®§£ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.EªÀgÀÄ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ ¥Á°£À «µÀAiÀÄzÀ°è DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 123/2012 PÀ®A. 324, 323, 504, 506, gÉ.«. 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 28.4.2012 gÀ gÁwæ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.04.2012 gÀªÀÄzÀÄ 0100 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ²æà AiÀĪÀÄÄ£Á½ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ªÀAiÀiÁ:48 ªÀµÀð eÁ:ªÀqÀØgÀ, G:PÀÆ° ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.1-5-227/178 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ L© gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ®Qëöäà vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£Á½ ªÀAiÀiÁ:19 ªÀµÀð eÁ:ªÀqÀØgÀ ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.1-5-227/178 gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ L© gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, FPÉAiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2012 PÀ®A ªÀÄ»¼Á PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 26.04.2012 gÀAzÀÄ gÀªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA PÉJ25/JA 3432 £ÉÃzÀÄÝ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°è PÉlÄÖ ¤AwzÀÄÝ ªÀĺÉçƧ §eÁeï r¸À̪Àgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37/PÉ 8584 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AvÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ dRAUÉÆArzÀÄÝ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ C®PÀëvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 29.04.2012 gÀAzÀÄ wªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà 35 ªÀµÀð ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀÄð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 48/2012 PÀ®AB 279.337.338.283 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ 29-04-2012 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ¸Á ªÀiÁgÀÄw PÁåA¥ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ Pɦ¹ ªÉÄãï UÉÃl¤AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ (ªÀiÁgÀÄw PÁåA¥À ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ) PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ PÉJ 36 JA 9636 £ÉÃzÀÝgÀ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ²ªÁf ±ÀgÀt £ÀUÀgÀ ¸Á D¼ÀAzÀ f: ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ oÀPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀiÁgÉ¥Àà EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ JqÀUÁ® »ªÀÄär ºÀwÛgÀ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 37/2012 PÀ®A 279,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ:- 29-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.40 UÀAmÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §æºÀäAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 19 ªµÀð eÁ: PÉÆgÀªÀgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ 2) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgÀ ¸Á: EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ «µÀ¥ÀÆjvÀ ¹.ºÉZï. ¥ËqÀgï «Ä²ævÀ PÉʺÉAqÀ vÀAiÀiÁj¹ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ¨ÉÆüÀ§Ar J¸ï.ºÉZï.N ºÉZï.¹ 87 EqÀ¥À£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ. ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ £Àqɹ »rzÀÄ CªgÀ vÁ¨Á¢AzÀ 45 °Ãlgï PÉʺÉAqÀ CA.Q gÀÆ.450/- ¹QÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 220/-gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀUÀ¼ÀÄ, JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPï dUïUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¦¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄà DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2012 PÀ®A 273, 284, L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E. DåPÀÖÀÖÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®Ä ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.04.2012 gÀAzÀÄ 223 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 44,200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 30-04-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 30-04-2012

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2012 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/04/2012 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ «µÀÄÚ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà PÀĪÀiÁgÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ¸Á: UËgÀ UÁæªÀiï EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ZÉÃvÀ£À vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ ¸Á: UËgÀ E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® PÉ.J.15/eÉ-1248 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÆ PÀÆr §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt PÀqÉUÉ gÁwæ ¨ÉÃmÁ ¨Á®PÀÄAzÁ PÀqÉUÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁ®UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ M§â »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® PÉ.J.39-ºÉZï/8974  ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃ,¸ÉÊPÀ®UÉ rüQÌ ªÀiÁr ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ® C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ WÀl£É¬ÄAzÀ §®PÁ°£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁV JqÀPÁ® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É JqÀªÉƼÀPÁ® ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀ ZÉÃvÀ£À ªÉÄÃvÉæ EvÀ¤UÉ §®PÁ®Ä ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV §®PÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/04/2012 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀA¥Á¨Á¬Ä UÀAqÀ PÉñÀªÀgÁªÀ ¨ÉÆøÉè ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð ¸ÁB WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À EªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀĨsÁ±À vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁªÀ ¨ÉÆøÉè ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð ¸ÁB WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À vÁB ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ªÀiÁ½UÉ PÀnÖUÉUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2012 PÀ®A 279  L¦¹eÉÆÃvÉ 187 L JªÀÄ.«í JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ: 29/04/2012 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ gÁd±ÉÃRgÀ CµÀÄÖgÉ ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ vÁ¬Ä £ÀAzÀ¤ PÀÆr PÁgÀ £ÀA PÉ.J-38/3665 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ °ÃqÀgÀ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj £ÀA J.¦.11-n/3789 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁjUÉ rQÌ ªÀiÁr ¯Áj C°èAiÉÄ ©lÄÖ ¯Áj ZÁ®PÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2012 PÀ®A 323, 498 (J) 506, 504,  eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 29/04/2012 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆö UÀAqÀ ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ¸Á|| PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀzÀå ªÀÄAoÁ¼À EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁ°¥Ánïï EvÀ£À eÉÆÃvÉ DVzÀÄÝ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀPÉÆqÀĪÀÅzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ  ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-  
¢£ÁAPÀ 29-04-2012 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀ¥ÀAvÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¢. gÁeÉÃAzÀæ ¹AUÀ UÁ¬Ä G : J¸ï.J¸ï.¦ ¸Á: zsÀªÉÆl ºÉÃUÀ gÁd¨sÀ gÉÆÃqÀ ¥ÀnAiÀiÁ¯Á ¥ÀAeÁ§ gÁdå EªÀ£ÀÄ UÀÄgÀÄzÁégÀzÀ°è zÀ±Àð£À PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ 4f ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 6000/- gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2012 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/04/2012 gÀAzÀÄ 2020 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀĽ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ Q±À£À ¸ÉãÁ ªÀAiÀÄ : 32 ªÀµÀð ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ EªÀgÀÄ jAUÀ gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ AiÀıÀªÀAvÀgÁªÀ a®èVðPÀgÀ 22 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 143 ªÀĤAiÀiÁgÀvÁ°ÃA ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/PÉ-9498 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ UÀÄA¥Á PÀqɬÄAzÀ ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀÄA§gÁªÁqÀ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°£À ¨ÉæÃPÀ MªÉÄäÃ¯É »rzÀjAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄð£À »rvÀ vÀ¦à vÀ¤ßAzÀ vÁ£É PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 05/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-04-2012 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ gÀÄPÀÄät¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ zÀzÁÝ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á|| gÁd£Á¼À EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁd£Á¼À EªÀ£ÀÄ r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ. PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPÀ. J¸À©L ¨ÁåAPÀ ºÁUÀÆ EvÀÛgÉ ¸Á® EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀPÉÌ d«ÄãÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛ¯Á. ªÀÄPÀ̼À «zsÁå¨sÁå¸À ¸À®ÄªÁV ºÀtzÀ §ºÀ¼À vÉÆÃAzÀgÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ QÃl£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ ¸Éë¹zÀjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj aQvÉì¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹. eÉÆvÉ 185 LJªÀÄ«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 29/04/2012 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤ÃvÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¸ÉÆãÁgÀ, ªÀAiÀÄ : 32 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, mÉîgÀ PÉ®¸À ¸Á: a®èVð vÁ|| ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ D£ÀAzÀ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆr DgÉÆæ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38/5863 £ÉÃzÀgÀ°è §gÀÄwÛzÀÄÝ gÀĪÁUÀ «ÄÃgÁ UÀAeï PÀqɬÄAzÀ-ºÀ¼É §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ r.¹. ªÀÄ£É-¹zÁÞxÀð PÁ¯ÉÃd gÉÆÃr£À°è C§PÁj PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ ¹zÁÞxÀð PÁ¯ÉÃd PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA. PÉJ38JªÀiï1651 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöå¢AzÀ gÁAUÀ ¸ÉÊqÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CmÉÆÃjPÁëUÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÀuÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §® ªÀÄÆVUÉ, ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ PÉÆgÀ½UÉ, vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, D£ÀAzÀ£À UÀmÁ¬ÄUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §® UÀ®èPÉÌ, §® ªÉƼÀ PÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå£À JqÀ gÉÆArUÉ, gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Sunday, April 29, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ:
ನೆಲೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಮಂಗು ರಾಠೋಡ ವ: 51 ವರ್ಷ ಸಾ: ನಾಗಾವಿ ತಾಂಡ ತಾ: ಸಿಂದಗಿ ರವರು ನನಗೆ ಸುರೇಶ, ಸುರೇಂದ್ರ, ಮತ್ತು ಸುನಿಲ ಮೂರು 3 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಸುನಿಲ ಇತನು ಜೇವರ್ಗಿ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು. ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 22/03/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಮಗನ ಹತ್ತಿರ ಜೇರಟಗಿ ಬಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿ ಸುನಿಲ್ ಇತನು ಮುಂಜಾನೆ 10 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಿತು ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲದ ವರೆಗೆ ನೋಡಿದೆ ನನ್ನ ಮಗ ಮರಳಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ದಿನಾಂಕ: 23/03/2012 ರಂದು ಕೂಡಾ ಪುನ: ಜೇರಟಗಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಕೇಂದ್ರ ನೋಡಲಾಗಿ ಲಾಕ ಮಾಡಿದ್ದು ಇತ್ತು ಅವನ ಮೋಬೈಲಗೆ  ಪೂನ ಮಾಡಲು ಸ್ವಿಚ್ಚ ಆಪ್ ಬರ ಹತ್ತಿತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ  ಹುಡಕಾಡಿದರು ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನ ಚಹರೆ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೇಳಗಿನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎತ್ತರ ಅಂದಾಜು 56 ತೆಳ್ಳನೆಯ ಮೈಕಟ್ಟು ಗೋದಿ ಮೈಬಣ್ಣ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 3 ಇಂಚಿನ ಕೋದಲು ಕಪ್ಪು ಇರುತ್ತವೆ. ಲಮಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ವಯಸ್ಸು 21 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 51/12 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ಜೇವರ್ಗಿ ರವರ ಮೋಬಾಯಿಲ್ ನಂ:9480803533 /ನೆಲೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08442225033 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ  ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 19-4-2012 ರಂದು  ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬುದ್ದಿ ಮಾಂದ್ಯ ಬಾಲ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿರುವ   ಆಸ್ಮಾ  ವಯ|| 18 ವರ್ಷ, ಶಕೀಲಾ ವ|| 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯರು ಕರೆಂಟ ಹೋದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ    ಬಾಲಮಂದಿರದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ರಕ್ಷಿಕಿಯರಾದ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಮತ್ತು ದೇವಕಿ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ   ಈ ಇಬ್ಬರ ಹುಡುಗಿಯರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನ, ಬಸ ಸ್ಟಾಂಡ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಇವರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಸುವರ್ಣಲತಾ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಚಂದ್ರಗಿರಿ   ಬುದ್ದಿಮಾಂದ್ಯ  ಬಾಲಕಿಯರ ಬಾಲ ಮಂದಿರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 37/2012 ಕಲಂ 366 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಂಟ್ರೀಲ್ ರೂಮ ನಂ: 08472-263604/ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ದೂ: ನಂ: 08472263620 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. 

Raichur District Reported Crimes


 

¢£ÁAPÀ 15-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÀmɯïªÁrAiÀÄ°è ¸ÀÆUÀÆgÉñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ¢¢ÝV 21 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvï «zÁåyð, ¸Á: ¥ÀmÉïïªÁr ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DvÀ£À vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï gÀªÀgÀÄ DgÉÆÃUÀå ¸Àj E®èzÉ ©.¦ ºÉZÁÑV CPÀ¹äPÀªÁV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ N¥ÉÃPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆA¢ £ÀAvÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ ¸ÀvÀÆÛgÀÄ J¸ï.r.JA D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 28-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-55 UÀAmÉUÉ ZÉvÀj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÆ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ AiÀÄÄr.Dgï £ÀA 02/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 28.04.2012 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw «ªÀįÁ ªÉÄÃj UÀAqÀ ¢: ¦.«dAiÀÄ PÀĪÀiÁgï, 49 ªÀµÀð,

eÁ: Qæ²ÑAiÀiÁ£ï, ¸Á: mÉÊ¥ï-6/160 Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ. FPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ¦üð¥ï EªÀgÀÄ §zÀÄQgÀĪÁUÀ 1996 gÀ°è UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ ¸ÀªÁgÉ¥Àà ¸Á: ºÀnÖ ºÁ:ªÀ: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÁåA¥ï EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ¦ü°¥ï EªÀjAzÀ 2,03,000/-gÀÆ. PÉÊUÀqÀ¢AzÀ ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ D ¸Á®ªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀ¯ÁgÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UÀAqÀ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ D ¸Á®zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÁ£ÀÄ UÀÄgÀÄgÁd¤UÉ ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.04.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5.0 UÀAmÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ°è £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2012 PÀ®A: 448, 504, 506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

.

²æà eÉ.JA ±ÀAPÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ ZÀ£Àß §¸ÀìAiÀÄå ¸Áé£«Ä ªÀAiÀiÁ: 49 ªÀµÀð, eÁ: dAUÀªÀÄ G: ¥ÀÆgÉÆ»vÀ ¸Á: C®§£ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀ°AUÀªÀÄä¼ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ rVæ PÁ¯ÉÃf£À°è ©.J 2 £Éà ¸ÉëĸÀÖgï ªÁå¸ÁAUÀ ªÀiÁr ¸ÀzsÀå ¥ÀjÃPÉë EzÀÄÝzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 27-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ C®§£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ §AzÀÄ rVæ PÁ¯ÉÃf£À°è EwºÁ¸À ¥ÀjÃPÉë §gÉzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 28-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è §¸ÀªÀ°AUÀªÀÄä¼ÀÄ AiÀiÁªÀ PÁgÀtPÁÌV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÉgÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¤RgÀªÁV w½zÀÄ §A¢¯Áè. ºÁUÀÆ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÆ AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ C£ÀĪÀiÁ£À E¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ AiÀÄÄrDgï £ÀA 01/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


 

¢£ÁAPÀ;27-4-12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-09 UÀAmÉUÉ UÀÄrºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è §tªÉUÀ½UÉ ¨ÉAQAiÀiÁVzÉ JAzÀÄ CVß ±ÁªÀÄPÀ oÁuÉUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ vÀPÀëtªÉÃ. oÁuÁ¢üPÁjAiÀiÁzÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ J£ï ,ZÀªÁít CVß ±ÁªÀÄPÀ oÁuÁ¢üPÁj ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄrºÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ CVß ±ÁªÀÄPÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ vÀqÀªÁV §A¢zÉ CAvÁ. CVß ±ÁªÀÄPÀ ªÁºÀ£À ¸ÀA; PÉ.J 01 f-8134 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß J¸ÉzÀÄ ªÁºÀªÀ£ÀÄß dRAUÉÆý¹ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀPÉÌÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 48/2012 PÀ®A;427.353. L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢: 28-04-12 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆj£À J¸ï.©.L.¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ UÉÆëAzÀgÁdÄ vÀAzÉ £ÁUÀAiÀÄå 66 ªÀµÀð, §¼ÀfUÀ,ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ ¸ÀħæªÀÄtå E§âgÀÆ ¸Á|| MfPÀÄ¥ÀàA vÁ||£ÀUÀj f¯Áè|| avÀÆÛgÀÄ DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ²æà ±ÀAPÀgÀAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀÄå ¸Áé«Ä »gɪÀÄoÀ ªÀAiÀÄ-53 eÁw- dAUÀªÀÄ G-UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ºÀjºÀAvÀ mÉærAUï PÀA¥À¤ °ªÀÄUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¸Á||PÀgÀqÀPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÆqÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä zÀÄqÀÄØ PɼÀUÉ ©¢ÝªÉ CAvÁ ºÉüÀ®Ä DvÀ£ÀÄ £ÉÆÃr PɼÀUÉ E½AiÀÄĪÁUÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà §AzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ElÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5,44,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀļÀî ¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2012PÀ®A: 379 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ.

.


 


 


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.04.2012 gÀAzÀÄ 81 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 28-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlVAiÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÀÄzÀæ¥Àà EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀÄzÀæ¥ÀàgÀªÀgÀ CAUÀr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà UÀ¢Ý ªÀAiÀÄ-60, eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ,¸Á: PÁgÀlV 2)ªÉAPÀlgÁªï vÀAzÉ gÁªÀĪÀÄÆwðzÉƪÀÄän ªÀAiÀÄ-50 eÁw-PÀªÀiÁä ¸Á: PÁgÀlV 3)±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ DAiÀÄå¥Àà ¨Á½ºÁ¼À, ªÀAiÀÄ-52,eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: PÉƪÀįÁ¥ÀÄgÀ vÁ; °AUÀ¸ÀÆÎgÀ 4]AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ UÀmÉÖ¥Àà ªÀĸÁ° ªÀAiÀÄ-30, eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÀĽ̺Á¼À 5] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ PÀj§¸À¥Àà UÀ¢Ý ªÀAiÀÄ-47, eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: PÁgÀlV 6]¥Àæ§tÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà ²ªÀ£ÀUÀÄwÛ ªÀAiÀÄ-55, eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ¸Á: ºÀĽ̺Á¼À 7]
¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ ªÀAiÀÄ-55, eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÀĽ̺Á¼À 8] £ÁUÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ ªÉAPÀlgÀªÀÄt ªÀAiÀÄ- 50, eÁw- PÀªÀiÁä ¸Á: PÁgÀlV ªÀÄ®è¥Àà UÀ¢Ý ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 6500=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2012 PÀ®A. 279, 337, 427 L.¦.¹:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ vÉÆÃl¥Àà CAUÀrAiÀĪÀgÀ, ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ºÁ£ÀUÀ¯ï rÃ¥ÉÆ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. PÀAqÀPÀÖgÀ, ¸Á: ¤qÀ¸Éù, vÁ: PÀĵÀ×V, EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 27-04-12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÁ£ÀUÀ¯ï rÃ¥ÉÆà PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA: PÉ.J-42/J¥ï-667 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÁ£ÀUÀ¯ï ¢AzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁUÀðPÉÌ vÁ£ÀÄ PÀAqÀPÀÖgÀ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀ ZÁ®PÀ CAvÁ E§âgÀÆ ºÁ£ÀUÀ®è£ÀÄß ©lÄÖ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ §gÀUÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §¸ï ZÁ®PÀ «dAiÀÄ ªÀiºÁAvÉñÀ EvÀ£ÀÄ §¸ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ AiÀÄzÁé vÀzÁé Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ EzÀÝ ¸ÉÃ¦Ö PÀ®èUÀ½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ PÉ.E.©. PÀA§PÉÌ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÀA§ªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ £ÀµÀÖ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ vÀ£ÀUÉ JqÀªÉÆtPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÆ PÁ°UÉ vÀgÀÄazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, §¸ï£À°èzÀÝ EvÀgÉ 11 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ°è PÉîªÀÅ d£ÀjUÉ ¸Àé®à UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, G½zÀªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀĪÁVgÀ°¯Áè, ªÀÄvÀÄÛ §¸À ZÁ®PÀ «dAiÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀ¤UÀÆ JqÀUÉÊUÉ vÀgÀÄazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ZÀ¦àUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-04-2012 gÀAzÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉAiÀÄ ²æà PÀĪÀiÁgÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt PÀgÉ §A¢zÀÄÝ, C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CAzÀªÀé UÀAqÀ ªÀÄÄgÀUÀ¥Àà £ÁUÀÆgÀ ¸Á: PÀ®PÀ§Ar EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-04-2012 gÀAzÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è zÀÄR:¥ÁvÀUÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½¹zÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ¼À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉZï.¹-77 ²æà gÁªÀÄPÀȵÀÚ EªÀjUÉ £ÉëĹ PÀ½¹zÀÄÝ, ¸À¢æ ºÉZï.¹-77 gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ: 27-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ®PÀ§Ar UÁæªÀÄzÀ°è PÀ®§Ar-ªÀiÁlgÀAV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄAd¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà vÉÆÃlzÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-23/eÉ-292 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÀ®PÀ§Ar. DgÉÆæ ªÀÄAd¥Àà vÉÆÃlzÀ EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-23/eÉ-292 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢ CAzÀªÀé FPÉUÉ rQÌ ºÉÆr¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ CªÀ¼À JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, ¨É¤ßUÉ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA, 44/2012 PÀ®A 279,338 IPC £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ºÉZï.J¸ï.£ÀqÀUÀrØ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢:-28-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ £ÁUÀ°AUÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 18 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß zÉÆqÀتÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀgÁd, 15 ªÀµÀð ¸Á: UÀļÉêÀÅ vÁ: DzÉÆä ºÁ°ªÀ¹Û: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ E§âgÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÉÆÃAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: J.¦-21/ J¸ï-1926 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÁlæ½î UÁæªÀÄPÉÌ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÁgÀ¤ÃgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĸÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ£ÀÄ. £ÁªÀÅ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÁwæ 7:00 UÀAmÉUÉ «zÁå£ÀUÀgÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À JqÀªÀÄUÀÄίÁV ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝvÀÄ. £ÁªÀÅ ¸ÀºÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ. EzÀjAzÀ £À£Àß §®UÁ®Ä ªÀÄÄA¨sÁUÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. §¸ÀªÀgÁd¤UÉ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÉÆqÉUÉ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-37/ J-67 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀPÁëªÀ° vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, G: mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/ J-67 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï-UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. DvÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ £ÀªÀÄä »AzÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è §gÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: a¤ªÁ® D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀgÀÄ. ²æÃ. n.f. £ÁUÀgÁd J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/04/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà «ÃgÉñÀ vÀAzÉ NAPÁgÉ¥Àà ªÀiÁåUÉÃj, ªÀAiÀĸÀÄì 41 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄgÀ½ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £Á£ÀÄ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹ EzÀÄÝ, ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ £À£Àß PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è r¥ÉÆèêÀiÁ PÁ¯ÉÃeï£À ºÀwÛgÀ £À£Àß ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ M§â ªÀåQÛUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ©zÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C¥ÀWÁvÀQÌÃqÁzÀ ªÀåQÛUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÉÊUÉ ¥ÉmÁÖVvÀÄÛ. DvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. DvÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ JA§ §UÉÎ UÉÆvÁÛUÀ°¯Áè. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߣÀUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. DvÀ¤UÉ ¨Á¬ÄUÉ ¥ÀmÁÖV ºÀ®Äè ªÀÄÄgÀÄ¢zÀݪÀÅ. ºÁUÀÆ ªÉÄÊ PÉÊUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï EzÀÄÝ, £ÀA§gï: PÉ.J-37/ J¸ï-5556 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಯಾಳೆಗಾಂವ ವ|| 20, ಉ|| ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸಾ|| ಪ್ಲಾಟ ನಂ 154, ಜೆ.ಆರ್ ನಗರ ಅಳಂದ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನನ್ನ  ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-32/ವಿ-1849 ನೇದ್ದನ್ನು ದಿನಾಂಕ 07-04-2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 28/12 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಹಲಗುರ್ಗಿ ಸಾಃ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಕೆ) ವಾಡಿ ತಾಃ ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿಃ  ಬೀದರ ರವರು  ನನಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸವಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಿನಾಂಕ:28/04/2012 ರಂದು  ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ  ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ,ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ದೇವಪ್ಪಾ ಟಾಕಾಪೂರ ಇವಳು ಸಹ ನನ್ನ ಜೋತೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸ ನಂಬರ ಕೆಎ:32,ಎಫ್:1711 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕಮಲಾಪೂರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ದು ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಳಿಯುವಾಗ ಬಸ್ಸ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅಜಾಗುರುಕತೆಯಿಂದ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಬಸ್ಸಿನ ಮುಂದಿನ ಟೈಯರ ನನ್ನ ಎಡಗಾಲಿನ ಹಿಮ್ಮಡಿಗೆ ತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಎಡಗಾಲಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ಬಸ್ಸ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ, ಎಸ್.ಜಿ ಅಕ್ಬರ ತಂದೆ ಎಸ್.ಜಿ ಅಬ್ಬಾಸ ಸಾಃಸಂತ್ರಾಸವಾಡಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:46/2012  ಕಲಂ 279.337 ಐಪಿಸಿ ಸಂ. 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಯಡ್ರಾಮಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಗೌಡಪ್ಪಗೌಡ ತಂದೆ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಸಾ: ಮಲ್ಲಾಬಾದ ತಾ: ಜೇವರ್ಗಿ ರವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 27,28-4-12 ರ  ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ  ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ  5 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ, ಆಭರಣ , ನಗದು ಹಣ 10,200=00 ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊಬಾಯಿಲ್  ಹ್ಯಾಂಡಸೇಟ್  ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 23,875=00 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 35/12 ಕಲಂ 475,380 ಐಪಿಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Saturday, April 28, 2012

Raichur District Reported Crimes


 


 

¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀA§½ ªÀAiÀiÁ: 55 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉƸÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ CA§ªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.04.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÀÄ®Äè vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀiÁzÉ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ EÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀļÉ, UÀÄqÀÄUÀÄ, ¹r®Ä §AzÀÄ, ¹r®Ä vÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, EzÀÄ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À¢AzÀ ¸ÁªÀÅ GAmÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 09/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¢£ÁAPÀ:-25-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CjµÀtÂV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ²æêÀÄw ©üêÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà 54 ªÀµÀÀð eÁ-ªÀiÁ¢UÀ G-PÀÆ° PÉ®¸À ,¸Á-CgÀµÀtÂV. ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ §¸Àì¥Àà vÀAzÀ ºÉÆ£ÀߥÀà,vÉÃd¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà,£ÁUÀgÁd vÀAzÉ §¸Àì¥ÀàªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄvÀ vÀAzsÉ ºÉÆ£ÀߥÀà J®ègÀÆ eÁ-ªÀiÁ¢UÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ¼É §AzÁUÀ ZÀ¥ÀàgÀzÀ°è DPÉAiÀÄ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀ «µÀAiÀÄzÀ°è «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ DPÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÀ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 27.04.2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 57/2012 PÀ®A. 504,323,354,506 gÉ« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ 27-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-00 PÁZÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀiÁ°UËqÀæ eÁwB £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄB35 ªÀµÀð GBMPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB PÁZÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ VqÀPÉÌ PÀnÖ ºÁQzÀ 4 ªÀµÀðzÀ JªÉÄä C.Q.25,000/- EzÀÄ ¹r®Ä §rzÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ.¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25,000/- gÀÆ UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀjºÁgÀ PÉÆr¹ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ DPÀ¹äPÀ WÀl£É ¸ÀASÉå 03/2012 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

²æäªÁ¸À vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà ¸Á: PÀlPÀzÉÆrØ FvÀ£ÀÄ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ¢: CAd£ÀAiÀÄå FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀgÀ¸ÀàwAiÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼ÀzÀ ªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀĪÀÅ¢®è ¤ªÀÄäzÉÆAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è ºÉÆÃl¯ï EzÀÄÝ D ºÉÆÃl°UÉ §gÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ d£ÀgÀ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛ ¤Ã£ÀÄ §Af CAvÁ ¢£Á®Æ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ ¢£ÁAPÀ: 27.04.2012 gÀAzÀÄ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀ¸ÀéwUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀÄ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Áeï PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ AiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/2012 PÀ®A: 498 (J) L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 27.04.2012 gÀAzÀÄ UÁdgÁ¼ï UÁæªÀÄzÀ dAUÉè¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÄ PÀÆr CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¦. ¨Á§Ä vÀAzÉ PÁ²A¸Á§ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀiÁUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/2012 PÀ®A: 323,504,324,341 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

¢£ÁAPÀ: 27.04.2012 gÀAzÀÄ UÁdgÁ¼ï UÁæªÀÄzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ PÁ²A¸Á§ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÄ PÀÆr CzÉà UÁæªÀÄzÀ dAUÉè¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/2012 PÀ®A: 323,504,341 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


 


 

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ : 28-04-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 1-00 UÀAmɬÄAzÀ 2-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ËzÁUÀgï £ÀUÀgÀzÀ ²æà ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ªÀ:59 eÁ:ªÀÄrªÁ¼À G:ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ ¸Á:UÀÄgÀUÀÄAmÁ EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV C®ägÁzÀ MAzÀÄ ¥ÉnÖUÉ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß «ÄÃn vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°è EnÖzÀÝ 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀ C.Q. 15,000/-, 1/2 vÉÆ¯É ¨ÉAqÉÆýî (JgÀqÀÄ eÉÆvÉ ) §AUÁgÀ C.Q.7000/-ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2500/-»ÃUÉ MlÄÖ 24,500/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ CAvÁ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/2011 PÀ®A. 457 , 380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ;28-04-2012 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L. ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹A§â¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹.¦.L. ¥À²ÑªÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è gÁAiÀÄZÀÆj£À CA¨Á§ªÁt NtÂAiÀÄ°è ºÉÆÃV MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ §º¼À ¸ÉÃjzÀÄÝ C°è EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉUɼÀ UÉÆÃqÉUÀ¼ÀªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è M§â£ÀÄ 10gÀÆ UÀ½UÉ MAzÀÄ °ÃlgÀ ¸ÉÃA¢ CAvÁ ºÉý ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ 11-30 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ C°è¸ÉÃA¢ Rjâ¸À®Ä §AzÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÀĪÀªÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁeÁ @ gÀ« vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw Qæ²ÑAiÀÄ£ï G;ºÀªÀiÁ°PÉ®¸À ¸Á;CA¨Á§ªÁ¤ Nt gÁAiÀÄZÀÆgÀ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èAzÀ 38 °ÃlgÀ ¸ÉÃA¢ ¥Áè¹ÖÃPÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §ªÀÄzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:41/2012 PÀ®A,273, 284 L ¦ ¹ ªÀÄvÀÄÛ 32 , 34 PÉ E AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.04.2012 gÀAzÀÄ 61- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


  


 


 


 


 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 


 


 


 


 

  


 


 


 


 


 


 

LOOK OUT NOTICE / ¥ÀæPÀluÉ


 

¥ÀæPÀluÉ

 
 


 

 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಮೊಹ್ಮದ ಇಕ್ಬಾಲ ತಂದೆ ಮೊಹ್ಮದ ಹುಸೇನ ತರನಳ್ಳಿ ಸಾ: ಟಿಪ್ಪುಸುಲ್ತಾನ ಚೌಕ  ರಾಮಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 27-04-2012 ರಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಾಗ ಮುಕ್ತಾರ ಇನಾಮದಾರ ಸಂಗಡ ಮೂರು ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ:ಮಜೀದ ಚೌಕ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ವಿನಾಃಕಾರಣ ಜಗಳ ತೆಗೆದು, ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 50/2012 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಮೋರೆ ಸಾ:ಪ್ಲಾಟ ನಂ 20/2 ನ್ಯೂ ಗಾಟಗೆ ಲೇಔಟ ಹತ್ತಿರ ಕ್ಯಾಂಬೆಲ ಶಾಲೆ  ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು  ದಿನಾಂಕ:25/04/2012 ರಂದು 8.30 ಪಿಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರ ನಂ.ಕೆಎ-32/ಬಿ5063 ನೇದ್ದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಶಹಾಬಾದಕ್ಕೆ ಬಂದು,ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಶಹಾಬಾದ ರೇಲ್ವೆ ಬ್ರೀಡ್ಜ ಹತ್ತಿರ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯ Focus ಲೈಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕಾರನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬ್ರೇಕ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ  ನನ್ನ ಕಾರು ರೋಡಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರು ಪೂರ್ತಿ ಜಖಂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ನನಗೆ ಕೇವಲ ಬಲಗಾಲ ಮೊಳ ಕಾಲಿಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 51/2012 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 28-04-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 28-04-2012

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-04-12 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ªÀÄPÀÆìzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ UÀ¥sÁgÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ 30 ªÀÄĹèA G ¯Áj ªÀiÁ°PÀgÀÄ ¸Á: ¹¢Ý vÁ°ªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. J¦ 21 «-8967 £ÉÃzÀ£ÀÄß VÃj mÁæ£Àì¥ÀÆlð JzÀÄgÀUÀqÉ ¤°¹zÁÝUÀ ºÉʯÉmï PÀA¥À¤AiÀÄ 24 ªÀǯÉÖfãÀ ¨Áålj AiÀÄ£ÀÄß C.Q 4200/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¨ÁåljAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Friday, April 27, 2012

Raichur District Reported Crimes


 


 

¢£ÁAPÀ 25/04/12 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-30 UÀAmÉUÉ ¨ÉuÉPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ°è fä fä ªÀÄ¼É ªÀÄvÀÄÛ «ÄAZÀÄ ¹Ãr®Ä UÀÄqÀÄUÀÄ EzÁÝUÀ ²æà ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà 26 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.¨ÉuÉPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬Ä vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è d²ð DPÀ¼À£ÀÄß PÀnÖzÀÄÝ ¹r°£À gÀªÉ vÀUÀÄ° ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà d²ð DPÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀvÀÛ DPÀ¼ÀÄ C.Q.50,000/- gÀÆ UÀ¼ÀAvÉ .CAvÁ ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À¢AzÀ dgÀÄVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÀ EgÀĪÀ¢®è. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À ¸ÀASÉå:03/2012 £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:26-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 03-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆäAiÀÄ PÉE© PÁ¯ÉÆä ±Á¯É »AzÉ ºÁ® qÉÊjAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JqÀ§¢UÉ ¤zsÁ£ÀªÁV ªÀÄ®èAiÀÄå¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ gÁA¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ PÉE© PÁ¯ÉÆä ±Á¯ÉAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ºÉÆAqÁ.±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36/Dgï-4223.£ÉÃzÀÝgÀ DgÉÆæ DzÀ£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ §¸ï£ÀA.PÉJ-36/3137 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁA¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqÀ¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ PÀAmÉÆæïï DUÀzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©Ã¼À®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï §¹ì£À ªÀÄÄA¢£À JqÀUÁ°AiÉƼÀUÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ° vÀ¯É »AzÉ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzsÀð EAAa£ÀµÀÄÖ M¼ÀUÉ, 2' EAa£ÀµÀÄÖ GzÀÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÆ ªÀÄÄAUÉʪÉÄÃ¯É vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV §®¨sÁUÀzÀ vÉÆqÉUÉ ¨sÁjÃM¼À¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §AzÀÄ ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ DgÉÆæ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2012 PÀ®A: 279,337 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÉ.

¢£ÁAPÀ:-26-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06.30 UÀAmÉAiÀÄ ²æà ªÀÄÄPÀÌtÚ vÀAzÉ ¸ÀtÚ FgÀtÚ ¨ÁVè ªÀ: 55ªÀµÀð, eÁ: UÉÆ®ègÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀ§ÆâgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ®ZÀªÀÄ¥Àà EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÁQAUï ºÉÆÃzÁUÀ zÉêÀzÀÄUÀð¢AzÀ DgÉÆæ PÀjªÀÄįÁè FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ EArUÉÆ PÁgï £ÀA. J¦-07, J©-9831 £ÉßÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð-UÀ§ÆâgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ DAzsÀæ PÁåA¥À PÉ£Á¯ï ºÀwÛgÀ PÁj£À eÁ¬ÄAmï ¨Á¯ï M«ÄäAzÉƪÉÄä¯ï ªÀÄÄjzÀÄ PÁgÀÄ ¥À°Ö ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ZÁ®PÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DUÀzÉà PÁgÀÄ dRA UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:28/2012 PÀ®A: 279 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¢£ÁAPÀ: 08.1.2007 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw CfÃeÁ ¨Á£ÀÄ UÀAqÀ J¸ï.PÉ. ZÁAzï ¥Á±Á, 30. ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÉ£Á¯ï ¸À¨ï r«d£ï £ÀA 3 ¦. qÀ§Æè .r PÁåA¥ï ªÀiÁ£À«. FPÉUÉ ªÀÄĹèA zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁ£À«AiÀÄ°è J¸ï.PÉ. ZÁAzï ¥Á±Á FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 06 wAUÀ¼ÀzÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ©nÖzÀÄÝ D CªÀ¢AiÀÄ°è UÀ©üðtÂAiÀiÁVzÀÝ DPÉAiÀÄÄ ªÀiÁ£À«UÉ §AzÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁV MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À vÁ¬ÄAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt §AUÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ºÉÆgÀzÉñÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV 50,000/- UÀ¼À£ÀÄß E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¤ÃqÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ CzÀ£Éß ¥ÀÄ£À: ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÁUÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÉÆqÀ®Ä CUÀzÀ PÁgÀt DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ d£ï @ ¸À¯Áä ¸Á: ¸ÀƼɨsÁ« JA§ÄªÀªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁUÀ®Ä M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtð ªÁV ¤®ðPÀë¹zÀÝjAzÀ DPÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ »jAiÀÄgÀÄ ºÉÆÃV ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃrzÀÄÝ DzÀgÉ CªÀgÀÄ wgÀ¸ÀÌj¹ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ MlÄÖ 5 d£ÀgÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ zËdð£Àå ªÉ¸ÀVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAR : 26.04.2012 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 57/12 PÀ®A 498(J), 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹. & 3,4 & 5 r.¦. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 


 

¢£ÁAPÀ:26-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀgÀ¹AºÀgÁªï vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀ®Ä ªÀAiÀiÁ:29 ªÀµÀð eÁ:CUÀ¸ÀgÀÄ G:¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á:PÁªÉÄ¥À°è vÁ:¦qÀUÀÄgÁ¼À (J.¦) gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃqÀzÉà vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉAmï EgÀĪÀ ¯Éʤ£À PɼÀUÉ ¤°è¹ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÁå©Ã£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®UÀ®Ä PÁå©Ã£À ºÀvÀÄÛªÁUÀ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ PÀgÉAn£À ªÉÊgï ±Álð ºÉÆqÉzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ E¯Áeï PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 27.04.2012 gÀAzÀÄ gÀ« ¹AUï vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ½¹AUï ªÀAiÀiÁ:25 ªÀµÀð eÁ:PÀëwæÃAiÀÄ G:QèãÀgï PÉ®¸À ¸Á:¦qÀUÀÄgÁ¼À f:UÀÄAlÆgÀÄ (J.¦) gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA: 06/2012 PÀ®A:174 ¹Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

FUÉÎ 10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 18/04/12 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw zÉêÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀÄ ªÀ:25, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ¹Ì FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀgÀzÀQëuÉ QÀgÀÄPÀļÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀzÀ §UÉÎ oÁuÉAiÀÄ°è ¦ügÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ, PÁgÀt CAzÉ CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨ÁrUÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¤Ã£ÀÄ PÉÆlÖ PÉøÀ£ÀÄß ªÁ¥Á¸À vÉUÉzÀÄPÉÆà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ §A¢zÀÄÝÝ, ¢£ÁAPÀ 27/04/12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J®ègÀÆ DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ¤£ÀUÉ PÉøÀÄ ªÁ¥Á¸À vÉUÉzÀÄPÉÆà CAvÁ JµÀÄÖ ¢ªÀ¸À ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ F½UÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ F½UÉ ¬ÄAzÀ DPÉAiÀÄ §®UÀqÉAiÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀÄvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 36/2012 PÀ®A.504,307 L¦¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.04.2012 gÀAzÀÄ 83 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 

  


 


 


 


 


 


 

LOOK OUT NOTICE / ¥ÀæPÀluÉ


 

¥ÀæPÀluÉ

 
 


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 27-04-2012

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 27-04-2012
ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 26/04/2012 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ §¸ïì £ÀA: PÉ.J-38/J¥ï-653 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°è ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ïì£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CzÀgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 65 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ EzÀÄÝ, CzÀgÀ°è 10 d£ÀjUÉ aPÀÌ¥ÀÄlÖ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, E§âjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Áà ¨sÉÆøÀ¯É, ªÀAiÀÄ: 65, ¸Á: ¨sÀPÀ£Á¼À EªÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2012 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L,JªÀÄ,«,JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/04/2012 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁgÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ¤gÀAd£À ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ : 14 ªÀµÀð ¸Á: PÉƸÀA vÁ:  ¨sÁ°Ì ¸ÀzÀå ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J¦) EªÀ£À UɼÀAiÀÄ£ÁzÀ ¸Á¬Ä£ÁxÀ EªÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/PÉ-4532 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁªÀÄ¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÉ.DgÀ.E. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ «zÁåy𠤮AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ gÁªÀÄ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/PÉ-7861 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ°¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽvÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ PÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PÉüÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ J®§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 26/04/2012 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C¸À® vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ PÀ°ªÀÄįÁè ¸Á: alUÀÄ¥Áà EªÀ£ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉAiÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzÀ d»gÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ£À »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-11/J¹-9720 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/5577 £ÉzÀÝPÉÌ ¸ÉÊqï ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ §®¸ÉÊrUÉ PÀmï ºÉÆqÉzÀÄ d»gÉÆâݣÀ gÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ d»gÉÆâݣÀ gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ CªÀgÀ §®PÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §®PÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2012 PÀ®A 34/2012 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/04/2012 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ¸Á: zÁqÀV EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ zÀvÀÄÛgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ ¥ÀqÀ¸Á°AiÀÄÄ CRAqÀªÁVzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¸ÀªÀÄ¥Á®Ä ªÀiÁr ªÀÄzsÀåzÀ°è UÉÆÃqÉ PÀlÄÖªÀ M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ CªÀj§âgÀ £ÀqÀÄªÉ vÀPÀgÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀUÀqÉ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ §®UÉÊ ªÀÄzsÀå ¨ÉgÀ½ÃUÉ ºÀ°è¤AzÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2012 PÀ®A 341, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/04/2012 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¥Ánïï, ¸Á: ºÀÄ¥À¼Á EªÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ ªÉÄÃ¯É gÀªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀgÀvÀ E§âgÀÄ E£ÀÆßAzÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ   SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è »A¢¤AzÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ E§gÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV zÁj vÀqÉzÀÄ, CªÁZÀë ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಶೇಖದಾವೂರ ತಂದೆ ಶೇಖರಾಜ ಮಹ್ಮದ ಸಾ:ಅಶೋಕನಗರ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 26/4/2012 ರಂದು 6-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಸನ ಶೇಟ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಕೇಟ ಆಡಲು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಶೇಖ ಇಮಾಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊದಾಗ ಪಿರೋಜ ತಂದೆ ಹಾಜಿ, ಸಂ 5 ಜನರು ಕೂಡಿವಿನಾಃಕಾರಣ ಜಗಳ ತೆಗೆದಿರುತ್ತಾರೆ,  ನಾನು ಕೇಳಲು ಹೋದರೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ನನಗೆ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 48/2012 ಕಲಂ 147 323 324 504 ಸಂ:149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ದಶರಥ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಶೆಳ್ಳಗಿ  ಸಾಹರಳಯ್ಯಾ ಚೌಕಶಹಾಬಾದ ರವರು ದಿನಾಂಕ:17/04/2012 ರಂದು 6 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ತರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ನಾಟಿಕಾರ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದ  ಜೆ.ಸಿ.ಬಿನಂಕೆ.32/5665 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಖಣಿಯಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿಚಾಲಕನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ನಿಂತಿರುವಾಗ,ಜೆ.ಸಿ.ಬಿಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿಯನ್ನು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನಿಂದ  ಚಲಾಯಿಸಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿಎಡಕಾಲಿಗೆ ಮೊಳಕಾಲ ಮೇಲೆ ತೊಡೆಗೆ ಬಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಪಡಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 49/2012 ಕಲಂ; 279 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.