Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, November 3, 2012

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
  
 C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

               ¢ : 02-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ AiÀÄgÀdAw UÁæªÀÄzÀ ²æà CAf£ÀAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ªÀ:26 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:AiÀÄgÀdAw FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ, DgÁªÀÄ E®è¢gÀĪÀzÀÄ JµÉÖà zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀĪÀ¢®è. CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPï CUÀ΢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ JwÛ£À CAPÀtzÀ ªÉÄïÁѪÀtÂUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ DvÀ£À  ºÉAqÀw ²æêÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ CAf£ÀAiÀÄå ªÀ:22 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:PÀÆ° ¸Á:AiÀÄgÀdAw EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 18/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.11.2012 gÀAzÀÄ 107 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-11-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 03-11-2012

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 213/2012 PÀ®A: 323,341,354,448,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/11/2012 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ eÉÊ»AzÀ vÉÆÃgÀuÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ ¸Á: ªÉÄúÀPÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA 128 £À¢ PÀqÉ EzÀÄÝ £ÀªÀÄä 4 JPÀgÉ ºÉÆîzÀ°è £À¢¬ÄAzÀ ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀªÀÄä ºÉÆîPÉÌ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è £ÀªÀÄä DgÉÆæ ¨sÁªÀA¢gÁzÀ 1) zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ vÉÆÃgÀuÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð 2) ²ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ vÉÆÃgÀuÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð  3) ®PÀëöät vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ vÉÆÃgÀuÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð  4) PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ zsÀ£ÀgÁd vÉÆÃgÀuÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð  5) ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ²ªÀgÁd vÉÆÃgÀuÉ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð EªÀgÉ®ègÀÆ £ÀªÀÄä ºÉÆîPÉÌ ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¤ÃgÀÄ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£À ºÀAaPÉ DUÀ¨ÉÃPÁVzÉ CAvÀ £ÀªÀÄä ¸ÀAUÀqÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 30/10/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁuÉ 0800 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁUÀ F ªÉÄîÌAqÀ d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Cwà PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £À£Àß ¨sÁªÀ zsÀ£ÀgÁd EvÀ£ÀÄ ¤£ÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆîzÀ°è ¤ÃgÀÄ ©qÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ KPÉ ºÉý¯Áè CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ MwÛ »rzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ £À£Àß ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ. ²ªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöät EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ gÀAr ¨sÉÆøÀr CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß ªÀiÁ£À ºÁ¤ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £À£Àß PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¨É£Àß°è ºÉÆÃqÉzÀgÀÄ EzÀgÀAvÉ PÀ¯ÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤÃvÁ E§âgÀÆ CªÁåZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄ ¨É£Àß°è ºÉÆÃqÉzÀgÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß 152/2012 PÀ®A : 457,380, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 02/11/2012 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ¥Áà gÀUÀmÉ ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: «zÀå²æÃPÀ¯ÉÆä §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ ¦ÃAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±À ªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 02/11/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ UÀzÀÄV ªÀÄoÀzÀ ¥ÀÆeÁj ²Ã ¹zÀæªÀÄAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄAqÀAiÀiÁå  ¸Áé«Ä ¸Á: ¨Á¼ÉÆÃfUÀ°è §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt  EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÀÆ£À ªÀiÁr  UÀzÀÄV ªÀÄoÀzÀ°è C®èA ¥Àæ¨sÀÄgÀªÀgÀ UÀ¨sÁðUÀÄrAiÀÄ°è  PÀ¼ÀĪÀÅ CVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ zɪÀ¸ÁÜ£À ¥ÀAZÀPÀªÉÄÃn ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆÃA¢UÉ  ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä  UÀ¨sÁð UÀÄrAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ eÁ° ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄrAiÀÄ°è ¥Àj²°¹£ÉÆÃqÀ®Ä 1}MAzÀÄ  ¨É½îAiÀÄ C®èA ¥Àæ¨sÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄÄwð  C.vÀÆ.1.5 PÉf 2] MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ bÀwæ  C,vÀÆ 7 PÉ.f 3] ¨É½îAiÀÄ ¥ÁzÀPÀUÀ¼ÀÄ  2 eÉÆÃvÉ C.vÀÆ. 1.5 PÉ.f 4] MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ ¹AºÁ¸À£À C.vÀÆ 4 PÉ.f 5] 2 ¨É½îUÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ C.vÀÆ150 UÁæA 6] MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ  vÀA©UÉ C.vÀÆ 400UÁæªÀÄ 7]  MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ £ÁUÀgÀ ºÉqÉ C.vÀÆ.2 PÉ.f  EªÀÅUÀ¼À  C.Q. gÀÆ 400000/- ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01,2/11/12 gÀ gÁwæ 0200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  UÀ¨sÁðUÀÄrAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                    
©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï ¸ÀA: 28/2012 PÀ®A: 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 02-11-12 gÀAzÀÄ  gÁwæ 0130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀÛ gÁªÀÄ D²Ã¸À ¥Àæ¸ÁzÀ gÀªÀjUÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¸ÀPÀÌgÉ, C¸ÀÛªÀÄ PÁ¬Ä¯É ¨ÉÃ£É EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¨ÉãÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉZÁÑVzÀjAzÀ KgÀ¥sÉÆøÀð D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ. aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ gÁwæ. 0300 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                  
©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 131/2012 PÀ®A: 167,465,466,467,468,471, 472, 473, 474,120(©), 420,447,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, DgÉÆæ ²æà 1) ¥sÀ£ÁðAr¸À  ºÁUÀÆ E£ÀÄß 9 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ©ÃzÀgÀ £ÁªÀzÀUÉÃj gÀªÀgÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA. 57/1 £ÉÃzÀgÀ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ, ©ÃzÀgÀ ¸À¨ï gÀf¸ÀÖgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è £ÀPÀ° «¯ï vÀAiÀiÁj¹, M¼À ¸ÀAa¤AzÀ CzÀ£ÀÄß £ÉÊd CAvÀ CzÀ£ÀÄß vÀºÀ¹Ã® PÀbÉÃjAiÀÄ°è ºÀtzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ ªÉÆmɱÀ£À ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉƸÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ 138/2012 PÀ®A: 279.337.338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/11/2012 gÀAzÀÄ ಆರೋಪಿ ²æà gÁd¥Áà vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ¥Áà AiÀÄgÁæ eÁw: UÉƯÁè ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð ¸Á: §¸Áè¥ÀÆgÀ ತನ್ನ §¸ï £ÀA PÉ.J 32 J¥sï 1698 £ÉÃzÀÄÝ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £Àqɹ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA f.eÉ 10 gÀhÄqÀ 5511 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÁV §¹ì£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¦ügÁå¢ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà ¸Á: UÀÄ®âUÁ𠧸À £ÀA PÉ.J 32 J¥sï 1698 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 17 d£ÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
   

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 172/2012 PÀ®A 279 L¦¹

¢£ÁAPÀ : 02-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ : 1-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä «±Àé£ÁxÀ dªÀ½ PÀÆr vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA§gÀ : PÉ.J-37-JªÀiï-2817 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÁgÀlV¬ÄAzÀ ªÀįÁð£ÀºÀ½îAiÀÄ ¸Á¬Ä¨Á§ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ¸ÀzÀgï PÁgï ZÁ®PÀ «±Àé£ÁxÀ dªÀ½ ¸Á : PÁgÀlV EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgï PÁgÀ£ÀÄß dÆgÀlV ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ Nr¹ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É JqÀPÉÌ wgÀÄ«PÉÆAqÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgï PÁgÀ dPÀA DVzÀÄÝ, vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁgï ZÁ®£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ «±Àé£ÁxÀ EªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà WÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢®è PÁgÀt F jÃw C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ PÁgï dPÀAUÉƽ¹zÀ PÁgï ZÁ®PÀ «±Àé£ÁxÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ Cz

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 203/2012 PÀ®A 279,304 (J) L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJA« AiÀiÁåPïÖ

¢£ÁAPÀ 02-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà «ÃgÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄUËqÀ ªÀiÁåUÉÃj ¸Á.«ÄAiÀiÁå¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÉgÉ, F ¢£À ¢£ÁAPÀ 02-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ §¸À£ÀUËqÀ FvÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀªÁVzÉ CAvÁ ¸ÀÄ¢Ý UÉÆvÁÛV «ÄAiÀiÁå¥ÀÆgÀ-ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ gÉÆÃr£À°è §¸À£ÀUËqÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV «µÀAiÀÄ ¤d«zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ «ZÁj¹zÁUÀ §¸À£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DvÀ¤UÉ mÁmÁ J¹E £ÀA. PÉJ-37/9962 gÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ oÀPÀÌgï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ §¸À£ÀUËqÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ vÉgÀaÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ gÁwæ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DvÀ£ÀÄ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ದಶರಥ ತಂದೆ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪಾ ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ  ಸಾ: ಬುಸಣಗಿ ತಾ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 02-11-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಂಚಶೀಲ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಎಡ ಭಾಜು ನಿಂತಿರುವಾಗ ಎಮ್,ಎಸ್,ಕೆ ಮೀಲ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಟವೇರ ಜೀಪ ನಂ ಕೆಎ-36 ಎಮ್-3616 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ  ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಹೋರಟು  ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:109/12  ಕಲಂ279,338 ಐಪಿಸಿsss ಸಂ 187 ಐ,ಎಮ್,ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ತಂದೆ ಇರಪ್ಪ ಚೌವ್ಹಾಣ ಸಾ||ಖಣದಾಳ ತಾ||ಜಿ||ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಮ್ಮ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ರವಿ ಇತನು ಎಂದಿನಂತೆ  ದಿನಾಂಕ: 29/10/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಾಲೇಜ ಎದುರಿಗೆ ಖುಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪ ನಂ: ಕೆಎ-32, ಬಿ-3498 ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ದಿನಾಂಕ:30/10/2012 ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯದಂತೆ ಮುಂಜಾನೆ 7:00 ಗಂಟೆಗೆ ಊರಿನಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಟಿಪ್ಪರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಟಿಪ್ಪರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ ರವಿ ಇತನಿಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ ಟಿಪ್ಪರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಟಿಪ್ಪರ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ. ನಾನು, ಚಾಲಕ ರವಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಗುತ್ತೇದಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ನಾನು ಸಾಲ ಪಡೆದ ಟಾಟಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಸಹ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು ಟಿಪ್ಪರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಟಿಪ್ಪ ಕ್ಯಾಬ ನಂ: ಕೆಎ-32, ಬಿ-3498, ಚೆಸ್ಸಿ ನಂMAT361325A1P39888, ಇಂಜಿನ ನಂ:697TC66PZY134839, ಮಾಡೆಲ್ 2010, ಹೆಚ್.ಜಿ.ವಿ (ಟಿಪ್ಪರ), ಕಲರ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದು ಬಾಡಿ-ಆರೆಂಜ ಕಲರ ಅ.ಕಿ. 12,00,000=00 ರೂ (ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ ರೂ)  ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ದಿನಾಂಕ:29/10/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:30/10/2012 ರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:97/2012 ಕಲಂ.379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ರೋಜಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಮಖಸೂದ ಅಹ್ಮದ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಾಜೆ ಸಾ ಬುಲಂದ ಪರ್ವಾಜ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ನಾನು ರೋಜಾ ಮಾರ್ಕೆಟದ ಸಹಾರಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸದಲ್ಲಿ ಎಮ.ಎಮ್ ಹೆಸರಿನ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆನೆ. ದಿನಾಂಕ: 01/11/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:30 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೇನೆ.  ದಿನಾಂಕ:02/11/2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಹ್ಮದ ಮೋಹಿದ ಅಹ್ಮದ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಶೆಟ್ಟರ ನೋಡಿದಾಗ ಶೆಟ್ಟರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಎರಡು ಲಾಕ್ ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲಾ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಶಟ್ಟರ ಎತ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಾ ಇರಲಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರೀಚಾರ್ಜ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಡುಗಳು ಇರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಸಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನುಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿರುವದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಗಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಗದು ಹಣ 35000/-ರೂಪಾಯಿ ಇದದ್ದು ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಒಡೆದು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಸಾಕಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಗಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ನಗದು ಹಣ 35000/-ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಾ ನಮೂನೆಯ ಮೋಬಾಯಿಲ್ ರಿಚಾರ್ಜ ಕಾರ್ಡುಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 79,236/-ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ . ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 83/2012 ಕಲಂ. 457,380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಅಬ್ದುಲ ಅಜೀಜ ತಂದೆ ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ವ: 63 ಉ: ನಿವೃತ್ತ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಾ: ಎಕಬಾಲ ಕಾಲನಿ ಜಿಲಾನಾಬಾದ ಎಮಎಸ್‌‌ಕೆಮಿಲ್‌ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:-31/10/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ 32  ಕ್ಯೂ 1268 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹೀರಾಪೂರ  ಕ್ರಾಸ ಪೆಟ್ರೋಲ ಪಂಪ ದಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹುಸೇನ ಗಾರ್ಡನ ಹತ್ತಿರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ ಹಾಕಿ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಬುಲೇರೋ ಜೀಪ ನಂಬರ ಕೆಎ 33 ಎಮ್‌ ‌1147 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡೆಯಿಸಿ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಹಾಗೆ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 351/2012 ಕಲಂ, 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.  
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ವಾಹಿದಮಿಯ್ಯ ತಂದೆ ಮಹಿಬೂಬಮಿಯ್ಯ ನಿಗೆವಾನ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ-39- 3783 ಮಾಲಿಕ  ಸಾ|| ಬಂಗೂರ ತಾ||ಜಿ||ಬೀದರ ರವರು ನನ್ನ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ  ದಿನಾಂಕ:31/10/2012 ರಂದು ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಬಾಲಾಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌‌ಪೋರ್ಟ ಮೂಖಾಂತರ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಏಶಿಯನ್‌ ಪೆಂಟ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳ ಲೋಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ದಿನಾಂಕ:1/11/2012 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬಂದು ಆಳಂದ ರಸ್ತೆ ವಿಶ್ವರಾದ್ಯ ಗುಡಿಯ  ಹತ್ತಿರ ಲಾರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಲಾರಿಯ ಒಳಗೆ ಚಾಲಕ & ಕ್ಲೀನರ ಇಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಬಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದು ಮುಂಜಾನೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದುನೋಡಲು ಲಾರಿ ಲೋಡ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರುವ ತಾಡಪತ್ರಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಳಗಿಂದ 28-30 ಎಶಿಯನ್‌ ಪೆಂಟ ಬಾಕ್ಸ್‌‌‌‌ ಗಳು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್‌ ಒಳಗೆ 6 ಡಬ್ಬಿ ಇದ್ದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್‌‌ ಗೆ 1632/- ರೂ ಕಿಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 28 ರಿಂದ 30 ಬಾಕ್ಸ್‌‌‌ ಗಳ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 48,960/- ರೂಗಳು ಕಿಮತ್ತಿನದ್ದನ್ನು ಯಾರು ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:352/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.