Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, November 10, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
       ¢£ÁAPÀ: 06-11-13 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀÆgÀĨÁµÀ vÀAzÉ dAVèèÁµÀ ªÀAiÀiÁ: 11 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA «zÁåyð ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ FvÀ£ÀÄ UÉÆÃgɨÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîPÉÌ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV ºÀ¼ÀîzÀ°è PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ FdÄ ¨ÁgÀzÉ ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀÅ ºÀ¼ÀîzÀ ¤Ãj£À°è vÉð ºÉÆÃV ¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¥ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ PÁåA¥ï ªÀÄzÀå ºÀ¼ÀîzÀ°è vÉð ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ DvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ dAVè¨ÁµÀ vÀAzÉ gÀ»ªÀiï ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÄgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ   ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA: 46/2013 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

        ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CA§tÚ, 20 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ «¥ÀjvÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀlªÀżÀîªÀ£ÁVzÀÄÝ vÀAzÉ vÁ¬Ä §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀgÀÆ vÀ£Àß ªÀÄzÀå¥Á£À ZÀlªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 05-11¸À-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ DvÀ£À vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ F jÃw ªÀÄzÁå¥Á£À ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀÄwÛà CAvÁ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ 5-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß eÉÆÃ¥ÀrAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV ¹ÃªÉÄ JuÉÚ qÀ©âAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ CzÉà ¢£À §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼À ¨ÁzɬÄAzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 09-11-2013zÀ gÀAzÀÄ 7-50 J.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA: 45/2013 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

       ಈಗ್ಗೆ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೃತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ಹನುಮಂತ್ರಾಯ 35 ವರ್ಷ ಜಾತಿನಾಯಕ ಉಮನಕೆಲಸ ಸಾ:ಚಾಗಭಾವಿ ಈಕೆಗೆ ತಲೆ ಸರಿಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರೂ ಗುಣಮುಖವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ದಿನಾಂಕ 08-11-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ವಾಸದ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷದಿಯನ್ನು ಕುಡಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆಂದು ಆಂಜನೆಯ್ಯ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ 30 ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ ು:ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ನಾಗಡದಿನ್ನಿ ತಾ: ದೇವದುರ್ಗ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 20/2013 ಕಲಂ:174 CRPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÌöÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
        ªÀÄÈvÀ ಮೊಹ್ಮದ್ ಮೌಲಾನ ತಂದೆ ದೋರೆಸಾಬ್, 22 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ,  ಉ: ಕೂಲಿಕೆಲಸ, ಸಾ: ನಿಡಿಜಿಂಟಾ ಗ್ರಾಮ, ಮದ್ದೂರು ಮಂಡಲ, ಜಿ: ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರ(ಎ.ಪಿ)  FvÀ¤UÉ FUÉÎ MAzÀÄ wAUÀ½¤AzÀ zÀªÀÄÄä, PɪÀÄÄä DV DAiÀiÁ¸ÀªÁV DgÁ«Ä®èzÀAvÉ DV qÁPÀÖgï ºÀwÛgÀ vÉÆÃj¹PÉÆArzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ ªÀÄÄA¨ÉʬÄAzÀ vÀ£Àß HjUÉ §gÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 8/.11.2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÁ 0400 UÀAmɬÄAzÀ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è. gÉïÉé ¸ÉÖõÀ£ï ªÀÄÄAzsÉ ¹n §¸ïUÀ¼ÀÄ ¤®ÄèªÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ ¥sÀÄmï¥Áxï ªÉÄïɠzÀªÀÄÄä, PɪÀÄÄä ºÉZÁÑV DAiÀiÁ¸ÀªÁV DgÁ«Ä®èzÀAvÉ DV £ÀgÀ½ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÈvÀ£À ¸Á«£À°èè AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 17/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ¦üAiÀiÁð¢ J¸ï.J.ºÉZï.C±Àæ¥sï vÀAzÉ J¸ï.J ªÀÄfÃzï , ªÀAiÀÄ:40ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA , G: mÁæöåPÀÖgï ¨ÉÆæÃPÀgï , ¸Á: J¸ï.© PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï ¨ÉÆæÃPÀgï EzÀÄÝ , ¢:31-10-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁeÉÃAzÀæ¥Àæ¸Ázï @ ¨Á© ¸Á: PÀÄgÀÄUÉÆÃqÀÄ , vÁ: §¼Áîj ²æäªÁ¸À , ¸Á: PÀÄgÀÄUÉÆÃqÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ vÀA¢zÀÝ ºÀ¼É mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÁå¥ÁgÀ PÀÄzÀÄj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃQzÀÝ PÀ«ÄõÀ£ï ºÀt 2500/- gÀÆ PÉýzÁUÀ ¢.02-11-2013 gÀAzÀÄ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý PÉÆqÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¢.08-11-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¹lÄÖ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £Á¼É §AzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ¢£ÁAPÀ;09-11-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J¯ï & n ±ÉÆÃgÀĪÀiï ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆæ 01 & 02 gÀªÀgÀÄ vÀªÉÆäA¢UÉ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÀæ±Àgï UÁr £ÀA.PÉJ-34/J-3434 £ÉÃzÀÝgÀ°è C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀÄgÀÄUÉÆÃqÀÄzÀ°è vÀªÀÄä CAUÀr ºÀwÛgÀ ¤°è¹ ªÀÄUÀ£É §¼Áîj d£À CAzÀgÉ K£ÀAvÀ w½zÀÄPÉÆAr¢Ýà E£ÉÆߪÉÄä ºÀt PÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.231/2013 , PÀ®A.143,147,148,504,323,324,363,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ .

CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

       ¢£ÁAPÀ: 07-11-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï£À°è ºÉ« ªÉÇïÉÖÃeï PÀgÉAmï §A¢zÀÝjAzÀ  ¦gÁå¢ PÉ. ¨sÁ¸ÀÌgï PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀmÁÖ©üªÀÄgÁªÀÄAiÀÄå, G: QgÁt ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á:²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï , gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£À QgÁt CAUÀrUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ¯Éʤ£À°è ºÉZÀÄÑ «zÀÄåvï ¥ÀÆgÉÊPÉAiÀiÁVzÀÄÝzÀjAzÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÉ «zÀÄåvï ±Álð ¸ÀPÀÄåðmï DV ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ  £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀÄlÖ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À CQgÀÆ.2,00,000/- ªÀiË®åzÁÝVzÀÄÝ EzÀjAzÀ vÀªÀÄä fêÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ FUÀ ¤UÀðwPÀ ¹ÜwAiÀÄ°èzÉÝêÉ, PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À ¥ÀjºÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ C.¨É.C. £ÀA: 01/2013 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ¢£ÁAPÀ.09.11.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É D¥Á¢vÀ£ÁzÀ gÀ« vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ºÀjd£À ¦AiÀiÁUÉÆà C¥É DmÉÆà £ÀA.PÉJ-36-7541 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á.§¤ßUÉÆüÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CA¨ÉÆÃf PÀAPÀgÀ ªÀIJ£ï ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉà DmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆæ gÀ« FvÀ£À ªÀĪÀiÁðAUÀzÀ ºÀwÛgÀ vÉÆqÉAiÀÄ ¸ÀAzÀÄ«£À°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ CzÀgÀ°èzÀÝ ¦ügÁ墠 bÀvÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀAiÀÄ.32 ªÀµÀð, eÁ.¨sÀdAwæ, G.ªÀå¥ÁgÀ ¸Á.§¤ßUÉÆüÀ. FvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/13 PÀ®A.279.338 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ D¥Á¢vÀ gÀ« FvÀ£ÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉAiÀÄ PÀnÖ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ.09-11-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ.10.11.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 0020 UÀAmÉUÉ J¸ï.ºÉZï.N mÁæ¦üPï ¥Éưøï oÁuÉ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmɬÄAzÀ ¸ÀAzÉñÀ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A.304(J) L¦¹ AiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

        ¤gÀÄ¥Á¢ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ºÉ§Äâ° ªÀAiÀiÁ: 22 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀwÛUÀÄqÀØ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-36 «-4014 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆúÀgÀA ºÀ§âzÀ ¸ÀA§AzsÀ ¦ügÁ墠ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÀtÚ §¥ÀÆàgÀÄ ªÀAiÀiÁ: 20 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀwÛUÀÄqÀØ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÉÆÃr£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV UÉeÉÓ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ºÀwÛUÀÄqÀØPÉÌ £ÀªÀ°-PÀ®äAV gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ®äAV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀAiÀÄå¸Áé«Ä EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ £É®PÉÌ ©½¹zÀÄÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¤gÀÄ¥Á¢ vÀ¯ÉUÉ, JqÀUÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, JgÀqÀÄ ªÉÆtPÉÊUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉà ºÉÆmÉÖUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ »AzÉ PÀĽvÀ ¦ügÁå¢UÉ JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ºÀwÛgÀ ¸Àé®à gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, & ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ C®èzÉà JgÀqÀÄ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ ¸Àé®à vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 191/2013 PÀ®A 279. 337. 338 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 

       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:10.11.2013 gÀAzÀÄ 82 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,700/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-11-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-11-2013

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 377/2013 PÀ®A 66[J][©], 67[J] L.n DPÀÖ 509,306-[116] L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 09/11/2013 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà fvÉñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà eÁåAvÉ ªÀAiÀĸÀÄì : 26 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G : ªÁå¥ÁgÀ ¸Á : zÁzÀgÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ dÆ£À 02 2013 gÀAzÀÄ UÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ DzÉ¥Àà£ÉÆÃgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ D±ÁgÁt ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð EªÀ¼À eÉÆvÉ UÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¨sÁ°ÌAiÀÄ°èAiÉÄ EzÀݼÀÄ FUÀ CAzÁdÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƨÉÊ®UÉ C¥ÀjavÀ ªÉÆ.£ÀA.8722716347 PÀgÉ §AvÀÄ D PÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ¹éPÀj¹zÁUÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉ ¸ÀĪÀÄä£É EgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C£ÀĪÀiÁ£À §AvÀÄ PÉÆ£ÉUÉ D ªÀåQÛUÉ 9886595255 EzÀPÉÌ J¸ï.JªÀiï.J¸ï. ¸ÀAzÉñÀ D±Á CAvÀ PÀ¼ÀÄ»¹zÉÝ DªÁUÀ C£ÀĪÀiÁ£À §A¢vÀÄÛ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉAqÀwUÉ PɽzÁUÀ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ®è. CAvÀ ºÉ½zÁݼÉ. ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB ºÉAqÀwUÉ PÉüÀ¯ÁV ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¥ÀAZÁ¼À EªÀ¤UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ªÀÄÄAavÀªÁVAiÀÄÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÉÝ. £Á£ÀÄ DªÁUÀ £À£Àß ºÉAqÀw £Á£ÀÄ ¨ÉÃqÀ CAzÀgÀÆ PÀÆqÀ £À£ÀUÉ C£ÁªÀ±ÀåPÀªÁV PÀgÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄÄ PÀÆqÀ £À£Àß vÀAzÉ ªÉÆ. ¸ÀA.8884281822 F ªÉÆ. ¤AzÀ 9482449982 UÉ PÀgÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ. £Á£ÀÄ £À£Àß vÀAzÉ ªÉƨÉÊ® £ÉÆÃrzÁUÀ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. £À£Àß ºÉAqÀw ºÀwÛgÀ PÀÆqÀ ªÉÆ. EzÀÄÝ ªÉÆ. ¸ÀA.9483595024 EvÀÄÛ CzÀPÀÆÌ PÀÆqÁ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¥ÀAZÁ¼À ¸Á: UÀÄ£Àß½î vÁ:f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ D±Á EªÀ½UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÉ CAvÀ w½zÀÄ DPÉAiÀÄ eÉÆvÉ C£ÁªÀ±ÀåPÀªÁV ªÀiÁvÀ£Ár £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉqÀ¹zÁÝ£É, EzÀ£ÀÄß w½zÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£É CAvÀ MAzÀÄ ¸Áj gÁål ¥ÉƬÄd£ï vÉÆUÀ¼À®ÄºÉÆVzÁÝUÀ ©r¸ÀgÀÄvÉÛ£É. ¸ÀzÀj ¸ÀAUÀªÉÄñÀ£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ eÉÆvÉ C£ÀÄavÀªÁV £ÀqÉzÀÄPÉÆÃArzÀÄÝ D «µÀAiÀÄ £À£Àß UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀj ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ªÀiÁrzÀ PÀÈvÀåPÉÌ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ DvÀäºÀvÉåUÉ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÁÛ¼É. F DvÀä ºÀvÉåUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ PÀgÉUÀ¼ÀÄ zÀĵÉàgÀuÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 376/2013 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/11/2013 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ²æÃ¥Àw ZÀ£ÀßUÀÄAqÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð ¸Á: ©ÃgÀzÉêÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÀÆqÀ¸À DmÉÆà £ÀA PÉ.J-39/8690 £ÉÃzÀÝ£ÀÄ zÀƼÀ¥ÉÃl ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è ¤°è¹ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è vÀ£Àß JPÀìmÉî ¹ 8 ªÉÆèÉÊ® C.Q. 800/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É G¼ÀîzÀÄ ElÄÖ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è »AzÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁQ ªÀÄÄAzÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆèÉÊ® EgÀ°è®. ¸ÀzÀj DmÉÆà UÀÆqÀ¸À ºÀwÛgÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà rUÉÎ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀiÁPÉÃðl UÀ°è ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ZËPÀ ¨sÁ°Ì  FvÀ£ÀÄ wgÀUÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÉÆèÉÊ® PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
ªÀÄÈvÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀƪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ªÀÄ£Àß½î ¨ÁqÀðgÀzÀ°è ©üPÉë ¨ÉÃrPÉÆAqÀÄ ¨ÁqÀðzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆÃmɯï gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C¯Éèà EgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 08/11/2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ, ¥Àæ«t vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ ªÀÄƼÉ, ªÀAiÀÄ: 32, eÁ: ªÀÄgÁoÁ, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ªÀÄ£Àß½î. vÁ: §.PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ £ÉÆÃr CªÀ¤UÉ DgÁªÀÄ EgÀ¯ÁgÀ¢AzÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀjUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ 108 DA§Ä¯Éãïì zÀ°è ºÁQ §.PÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ±ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ CzsÁgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2013 PÀ®A  279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 08/11/2013 gÀAzÀÄ D¥Á¢vÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ¨sÁ¯ÉÌ, ¸Á: ¸ÀÄAzÁ¼À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-38/PÀÆå-4196 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀÄAvÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ, ¸Á: ¸ÀÄAzÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ  ªÀiËTPÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/2013 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 326 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 09/11/2013 gÀAzÀÄ C¥Á¢vÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ ¨ÉA§Æ¼ÀUÉ eÉÆvÉ E£ÀÆß 07  d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  vÀªÀÄä- vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÀ®Äè §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd ©gÁzÁgÀ. ¸Á: vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ. vÁ: OgÁzÀ (©) EªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, §rUÉ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/2013 PÀ®A 279, 337 L.¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 09/11/2013 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ©.J¸ï.J¸ï.PÉ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ C°èAzÀ ªÁ¥Á¸À §gÀĪÁUÀ ¤uÁð PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ UÉÆvÁÛVzÉ£ÉAzÀgÉ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÉZï-11 J¥sÀ-4425 ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ lªÉÃgÀ ªÁºÀ£À £ÀA J¦-22 J£ï-9213 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤uÁð PÁæ¸À PÀqÉUÉ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ EArPÉÃlgÀ ºÁPÀzÉ wgÀÄV¸ÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ lªÉgÁ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Áj NªÀgÀ mÉÃPÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV »AzÉ rQÌ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ¨ÉÊ£ÉÃl ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. ¯Áj ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁzsÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUï ¸ÀÄAiÀÄðªÀA G// ¯Áj £ÀA JªÀÄ.ºÉZï-11 J¥sï-4425 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// ªÀÄÄgÀÄA (JªÀiï.J¸À)  ªÀÄvÀÄÛ lªÉgÁ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀaãÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀgÁªÀ G// lªÉÃgÀ fÃ¥À ªÁºÀ£À £ÀA J¦-22 J£ï-9213 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// ºÉÊzÁæ§zÀ (J¦) CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ vɯÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. lªÉgÁ ZÁ®PÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è. ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀgÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁî¯ÁVzÉ.

 

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2013 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L¦¹:-

¢£ÁAPÀB-09/11/2013 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà DPÁ±À vÀAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 15 ªÀµÀð eÁw Qæ²Ñ£À ¸Á// PÀAUÀn vÁ/f/©ÃzÀgÀ EªÀgÀ Gj£À ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä PÉÊPÁr FvÀ£À CmÉÆà jÃPÁëöå £ÀAB-PÉ.J-38/5820 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¹ÃªÀÄ£À vÀAzÉ ¸ÀĪÀÄAvÀ ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ, ªÀÄvÀÄÛ ²æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¥ÉÆÃZÀ¥Àà PÉÆÃgÀªÁ gÀªÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ PÀAUÀn UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÁzÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆà jÃPÀëöåªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ UÁzÀV¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀÖgÀ £ÀABJ¦-J¸ï/6132 gÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃjAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀÖgÀUÉ PÀl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¸ÀzÀj CmÉÆà jÃPÁëöå ºÁUÀÄ mÁæPÀÖgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄSÁªÀÄÄT ¢QÌAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ CmÉÆà jÃPÁëöå §®UÀqÉ ¸ÉÊr£À°è PÀĽvÀªÀ¤UÉ §®UÁ®Ä vÉÆÃqÉUÉ ºÀwÛ CmÉÆâAzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ §®UÁ®Ä vÉÆÃqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. §® ªÉÆüÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÉÊUÉ C®è°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj CmÉÆà jÃPÁëöåZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è. CmÉÆà jÃPÁëöåzÀ°èzÀÝ ¹ÃªÀÄ£À ºÁUÀÄ ²ªÀgÁd EªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 248/2013 PÀ®A 279, 336 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

ದಿನಾಂಕ :08/11/2013 ರಂದು 1930 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಬೀದರ ಭಾಲ್ಕಿ ರೋಡ ಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ನಂದಿ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಪೇಟ್ರೊಲಿಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಜೀಪ ನಂ. ಕೆ.ಎ. 07 ಎಮ್ 1578 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಜೀಪಿನ ಟಾಪಿನ ಮೇಲೆ 4-5 ಜನರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಳಜೀತನದಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ.  ಕಾರಣ ಸದರಿಯವನ ವಿರುದ್ದ ಕಲಂ 279,336 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಮವಿ ಎಕ್ಟ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.