Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, May 2, 2010

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ 01.05.2010 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀ; 45 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á; PÉ. UÀÄqÀ¢¤ß EªÀjUÉ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è «ÃgÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ºÀA¥ÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd CA§ªÀÄä UÀAqÀ °AUÀ¥Àà ¸Á; PÉ. UÀÄqÀ¢¤ß EªÀgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ ºÁj¬ÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ wêÀæ vÀgÀºÀzÀ UÁAiÀÄAiÉƽ¹zÀÄÝ CAvÁ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀ;35 ªÀµÀð, eÁ;PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®vÀ£À ¸Á; UÀÄqÀ¢¤ß EªÀgÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤RPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ 01.05.2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÁå£À¥Àà EvÀ£ÀÄ ²æà ¤gÀÄ¥Á¢ vÁ¬Ä ¯ÉÆÃPÀªÀÄä ºÀjd£À ¸Á; ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀvÀ£À ºÉAqÀwUÉ PÀĪÀiÁj. CA©PÁ vÁ¬Ä ºÀĸÉãÀªÀÄä ªÀAiÀÄ 8 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ aÃn PÉÆlÄÖ PÀ½¹zÀÄÝ D aÃnAiÀÄ°è vÀ£ÀߣÀÄß ¦æÃw¸ÀĪÀAvÉ §gÉ¢zÀÄÝ PÀ½¹zÀÄÝ. F aÃnAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁPÉ §gÉ¢ CAvÁ PÉüÀ®Ä §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀmÉÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀ®è£ÀÄß JwÛ ºÁPÀ®Ä §AzÁUÀ C°èAiÉÄà EzÀݪÀgÀÄ dUÀ¼À©r¹ NtÂAiÀÄ »jAiÀÄgÀÄ vÉqÉzÀgÀÄ. CAvÁ ¤gÀÄ¥Á¢ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtUÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ 01.05.2010 gÀAzÀÄ SÉÊgÀªÁqÀV vÁAqÀzÀ §¸À£ÀUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄĽîãÀ PÀAnAiÀÄ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÁ¯É¥Àà ®ªÀiÁt ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄ vÀAzÉ ªÁ¯É¥Àà EªÀgÀÄ PÀ¼Àî¨sÀnÖ vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ J.J¸ï.L QæµÀÚ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀÀ 5 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ C.Q. 500/-. gÀÆ. d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 01.05.2010 gÀAzÀÄ ªÉÄÃzÀ£Á¥ÀÆgÀ ²ªÀAVÎzÉÆrØ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ ²gÁAiÀÄ ²ªÀAV 60 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ,MPÀÌ®vÀ£À ¸Á. ²ªÀAVzÉÆrØ ªÉÄzÀ£Á¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ºÉAqÀw CqÀÄUÉ ªÀiÁr ¨ÉAQ Dj¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà ©lÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ UÁ½UÉ N¯ÉAiÀÄ ¨ÉAQ eÉÆÃ¥ÀrUÉ ºÁUÀÆ ¥ÀPÀÌzÀ°è vÀ£Àß C½AiÀÄ£À eÉÆÃ¥ÀrUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ JgÀqÀÆ eÉÆÃ¥ÀrUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ (wªÀÄäAiÀÄå eÉÆÃqÀ¦AiÀÄ°è) 10,aî PÀªÀ¼É,£ÀUÀzÀÄ ºÀt 8,000/-.5 UÁæªÀÄ §AUÁgÀ eÉÆÃ¥Àr C.Q. 20,000 §mÉÖ §gÉUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 56,000/-. ºÁUÀÆ ²ªÀtÚ£À eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è 8 aî PÀªÀ¼É 4,000 , 5 aî ¸ÀeÉÓ 3,000/-. eÉÆÃ¥Àr,15,000/-. £ÀUÀzÀÄ ºÀt 20,000/-. 10 UÁæªÀÄ §AUÁgÀ 30 UÁæªÀÄ ¨É½î §mÉÖ §gÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 70,700/-. gÀÆ. CAzÁdÄ QªÀÄwÛ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀzÀrAiÀÄ°è eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 01.05.2010 gÀAzÀÄ £ÁUÀqÀ¢¤ßAiÀÄ ªÀĺÀäzï vÀAzÉ ºÁf¸Á§ PÀjUÀÄqÀØ ,25ªÀµÀð, ¸Á; ÀUÀqÀ¢¤ß EªÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É DIÄN¦vÀgÀÄ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ KPÉ UÀ¯ÁmÉ ªÀÄqÀÄwÛj JAzÀÄ PÉüÀ®Ä DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§âgÀÆ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 01.05.2010 gÀAzÀÄ 7 ªÉÄïï PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-PÀĵÀÖV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ PÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀ:30,qÉæöʪÀgï ¸Á; ZÀ£ÁߥÀÆgÀÄ vÁ: gÁªÀÄzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß £ÀA. PÉJ-36/n.«-3246 £ÉÃzÀÄÝ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-36/AiÀÄÄ8114 ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl ¸ÀÄRªÀÄĤEªÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj ¸ÁzsÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝjAzÀ mÁæPÀÖgï ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 01.05.2010 gÀAzÀÄ ²æà C£ÀAvÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀÄgÀÄUÀ¥Àà ZɮĪÁ¢ ¸Á; UËqÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAwUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ºÉtÄÚ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀÄÄAqÀgÀV ¸Á; ªÁ°äÃQ £ÀUÀgÀ ºÀnÖUÁæªÀÄ.FvÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 01.05.2010 gÀAzÀÄ PÀÄ. gÉÃtÄPÁ vÀAzÉ CgÀäUÀA 24 , eÁ; vÀ«Ä¼ÀÄgÉrØ,¹zÀÝgÉÆÃqÀ ªÀÄoÀ ºÀwÛgÀ ºÀnÖ EªÀjUÉÀ, gÁdÄ ¸Á: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ zÉêÀgÉrØ ¸Á: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ CgÀÄäUÀA ¸Á; ºÀnÖ. EªÀgÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁ£À§AUÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀvÁåZÁgÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ F «µÀAiÀÄzÀ §UÉ AiÀiÁjUÁzÀgÀÄ ºÉýzÀgÉ PÉƯɪÀiÁqÀĪÀzÁV fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ CgÀÄäUÀA FPÉAiÀÄ £À£Àß ªÀÄ®vÁ¬Ä¬ÄzÀÄÝ. «µÀAiÀÄ w½zÀÄ £À£À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÉÃj¹PÉƼÀîzÉ PÀÄgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÀÄ.gÉÃtÄPÁ gÀªÀgÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

     ¢£ÁAPÀ 01.05.2010 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw FgÀªÀÄä UÀAqÀ ¹Ã£À¥Àà ªÀ; 20 ªÀµÀð, PÀÄA¨ÁgÀ ;ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á; UÉƧâgÀPÀ¯ï. vÀ£ÀUÉ ¹ÃªÀ¥Àà£À eÉÆÃvÉUÉ 3 ªÀµÀðzÀ »AzɪÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ 2 ªÀµÀð £À£ÉÆßA¢UÉ C£ÀÆ£ÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ «£ÀPÁgÀt ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ UÀAqÀ ¹Ã£À¥Àà ªÀiÁªÀ azÁ£ÀAzÀ¥Àà ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ gÁªÀÄ¥Àà UÉÆëAzÀ¥Àà. ¥ÀzÀݪÀÄä. ZÀAzÀæ¥Àà. AiÀÄAPÀ¥Àà. J®ègÀÆ ¸Á; UÉƧâgÀPÀ¯ï EªÀgÀÄ CPÀæªÀÄ §AzsÀ£ÀzÀ°èlÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ QgÀÄPÀļÀ ¤qÀÄwÛzÀÄÝ. ¤Ã£ÀÄ PÀļÀÄ w£ÀߢzÀÝgÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV E®è¢zÀÝgÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ»r J¼ÉzÁr fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ

    ¢£ÁAPÀ 01.05.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÀÄQð UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ±ËZÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ SÁ° eÁUÉAiÀÄ ºÀÄ°è£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆà ªÀÄ»¼É 6-7 wAUÀ¼À°è d¤¹zÀ ºÉtÄÚ ºÀ¸ÀÄUÀƸÀ£ÀÄß ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æà AiÀÄj¸Áé«Ä vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà 36 ,PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á; §¼ÀUÀÄwð EªÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄãÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 02/05/2010
d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2010 PÀ®A 20 (©) (II) (¹) J£ïr¦J¸ï CPïÖ 1985 :-
¢£ÁAPÀ 01-05-10 gÀAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ - ZÁA¨ÉÆüÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£Àß½î-zÀzÁÝ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¤AvÁUÀ 1400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÁA¨ÉÆüÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÀåQÛ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÄÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ PÀj §tÚzÀ ¨ÁåUÀ ºÁUÀÆ »AzÀÄUÀqÉ MAzÀÄ aî PÀnÖzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DvÀ£À£ÀÄß ¤°è¹ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä DvÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «QÌ vÀAzÉ ¨Á¼Á¸ÁºÉç eÉêÀgÉ ªÀAiÀÄ: 28ªÀµÀð eÁ: gÀd¥ÀÆvÀ G: ¥Á£À ±Á¥À ¸Á ¨Á¹ð f ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ (JªÀiï.J¸À) CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ DvÀ£À ¨ÁåUÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ UÁAeÁ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj UÁAeÁ DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà vÁAqÁ¢AzÀ vÀA¢zÀÄÝ EzÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ªÀĺÁgÁµÀÖçPÉÌ MAiÀÄÄåwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj UÁAeÁzÀ vÀÆPÀ 23 PÉ.f 500 UÁæA £À¶ÖzÀÄÝ EzÀgÀ C.Q 23500 gÀÆ EzÀÄÝ JgÀqÀÄ ¨ÁåUÀUÀ½AzÀ 100 UÁæªÀÄ zÀµÀÄÖ UÁAeÁªÀ£ÀÄß gÀ¸ÁAiÀĤPÉ ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ ©½ §mÉÖAiÀÄ ¥ÁåPÉÃlUÀ¼À°è vÀÄA© ¹Ã® ªÀiÁr CzÀPÉÌ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸À» ªÀiÁr aÃnAiÀÄ£ÀÄß CAn¹ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ AiÀĪÀĺÁ DgÀ.JPÀì 100 ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦ 23 DgÀ 2949 C.Q 20,000 gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÝ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2010 PÀ®A 279, 338, L.¦.¹. eÉÆvÉ 187, L.JA.«.:-
¢£ÁAPÀ 01/05/2010 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁgÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw eÁé¼ÀzÁ¥ÀUÉ ªÀAiÀÄ: 60ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ C¦à DmÉÆ £ÀA. PÉ.J.39/6542 £ÉßÃzÀgÀ°è PÀĽÃvÀÄ J£ï.JZï. 09 gÉÆÃqÀ¢AzÀ CvÀ¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°è DgÉÆæ ZÁ®PÀ vÀ£Àß C¦à DmÉƪÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ GgÀĽ ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ E§âgÀÄ ªÉƪÀÄäPÀ̼ÀÄ DmÉÆ¢AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À JqÀ¨sÀÄd ºÀwÛgÀ, PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2010 PÀ®A 504, 323, 506, L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 01/05/2010 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀlgÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÁgÉrØ ªÀAiÀÄ: 85 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 642 £ÉßÃzÀgÀ°è DgÉÆæ «oÀ×®gÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÁgÉrØ ¸Á £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆî ¸ÀA§AzsÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½ªÀÄzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ JqÀUÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ ºÁUÀÄ EvÀgÉ ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2010 PÀ®A 323, 324, 354, 355, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-05-2010 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ģÁQë UÀAqÀ ¸ÀAdÄ ¸ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ : 30 ªÀµÀð eÁ : J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á PËqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÄeÁA£É 0700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À°è£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÉÆqÀzÀ°è ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉƼÀÄîªÁUÀ DgÉÆæ J1 ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆqÀPÉÌ MzÀÄÝ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¹Öî PÉÆqÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ DgÉÆæUÁ¼ÁzÀ 2] ªÉÊf£ÁxÀ 3] E¯Á¸ÀªÀÄw 4] ¥À¢äÃt J®ègÀÆ ¸Á PËqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ »rzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr J¼ÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2010 PÀ®A 279 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/05/10 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯ÁåtgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ±ÉÃmÉÖ¥Áà ²ÃªÀtPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 42ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G; ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: vÀgÀPÁj EªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄgÀĢåÀ zsÁ§zÀ PÁ£ÀðgÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ vÁåUÀgÁd gÁªÀ PÁgÀ £ÀA J¦-31, J.J¸ï.-7398 EªÀgÀÄ «±ÁR ¥ÀmÁߢAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ªÀiÁUÀðªÁV ªÀÄÄA¨Á¬ÄUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §®¨sÁUÀPÉÌ EzÀÝ MAzÀÄ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DgÉÆæUÉ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÁÛUÁAiÀÄ, DgÉÆæAiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
Gulbarga Dist. Reported Crimes

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ ºÉÆqɧqÉ ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ 1-5-10 gÀAzÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ºÉAqÀw ¹zÀݪÀÄägÀªÀgÀÄ ¨Á«UÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀĨsÁµÀgÀªÀgÀ eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆæ ¦ÃgÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ EªÀ£ÀÄ ZÀ¥ÀàgÀ ºÁPÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¹zÀݪÀÄägÀªÀgÀÄ "E¯ÁåPÀ ZÀ¥ÀàgÀ ºÁPÀwà PÉÆÃlð£À°è ¤zsÁðgÀ DV ¤£ÀßAvÉ DzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ ºÁPÀÄ £ÀªÀÄäAvÉ DzÀgÀ £ÁªÀÅ ªÀÄ£É PÀlÄÖvÉÛêÉ" CAzÁUÀ DgÉÆæ ¦ÃgÀ¥Àà£ÀÄ CªÁåZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. £É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÉÃqÀA ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt

¦üÃgÁå¢ ¸Á§uÁÚ vÀAzÉ ©ZÀÑ¥Áà UÉÆrPÀgï gÀAeÉÆüÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀåªÀÄä 14ªÀµÀðzÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ªÉÆUÀ®¥Áà qÉÆt EvÀ£ÀÄ ¨sÁUÀåªÀÄä¼À£ÀÄß ªÉÆUÀ®¥Áà EvÀ£À ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÉÃqÀA ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÉÃqÀA ¥Éưøï oÁuÉ C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁlUÁgÀ£À §AzÀ£À

¸ÉÃqÀA ¥ÀlÖtzÀ bÉÆÃnVgÀt gÉÆÃqÀ ¯ÉƺÁgÀ UÀ°èAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ AiÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Áà ¥ÉÆvÀgÁd ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¸ÉÃqÀA EvÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ¸ÉÃqÀA oÁuÉ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 285 °Ãlgï ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉƦvÀ¤UÉ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ®¬ÄvÀÄ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ CvÀä ºÀvÉåUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ¥ÀæPÀgÀt

±ÁåªÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ©üêÀÄgÁªÀ@©üêÀıÁ, ¸Á|| ¨ÉÆÃgÁ¨Á¬Ä £ÀUÀgÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä 33 wAUÀ¼À ªÉÃvÀ£À ¥ÁªÀwUÁV CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽwÛzÀÄÝ, G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽvÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹zÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ PÀÆqÀ¯É G¥ÀZÁgÀPÁÌV f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ §gÀ®Ä w½¹zÁUÀ ¤gÁPÀj¹ CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ. gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁzÁUÀ ¸ÁªÀÅ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ «µÀAiÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ DvÀä ºÀvÉåUÉ AiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. EzÀPÉÌ ªÀiÁf PÁ«ÄðPÀ ¸ÀaªÀgÁzÀ J¸ï.PÉ PÁAvÁ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄÄvÀjAzÀ 4 ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt

£ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ 5 d£À ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ºÉÆA¢zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀªÉ EªÀgɨÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀħAzÀÄ ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄUÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÉƨÉÊ®UÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV J°èAzÀ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁjAzÀ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ JµÀÖPÉÌ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÀ PÁgÀt CªÀgÀ°è 1)UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà@UÀÄgÁå vÀAzÉ ±ÀgÀt§¸À¥Áà ªÉÆâ, ªÀAiÀĸÀÄì 17 PÀ¨ÁqÀ UÀ°è ±ÀºÁ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁð 2) FgÀtÚUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀtUËqÀ ªÀÄ° ¥Ánî, ªÀAiÀĸÀÄì 20 DeÁzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð 3) «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ PÉÆfÓêÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 19 PÀ¨ÁqÀUÀ°è ±ÀºÁ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁð 4) ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ CAPÀ®V, ªÀAiÀĸÀÄì 20 PÀ¨ÁqÀUÀ°è ±ÀºÁ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CªÀjAzÀ 1) JgÀqÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï 2)±ÁªÀĸÀAUÀ ªÉÆèÉʯï 3) «rAiÉÆÃPÁ£ï ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ°è 5) PÀĪÀiÁgÀ JA§ D¥Á¢vÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 60/2010 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢: 01-05-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ AiÀÄƸÀÄ¥sï ¸Á§ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ Nr¸ÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA: PÉ.J.35/7866 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀÄgÀqÉÆÃt-¸Á®ÄAaªÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ C¥ÁàgÁªÀ ±ÉlÖgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀÄgÀqÉÆÃt PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÁàgÁªÀ ±ÉlÖgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ AiÀÄƸÀÄ¥sï ¸Á§ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 23/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ eÉrªÀÄtÂÚ£À UÉƧâgÀ vÀgÀ®Ä mÁæöåPÀÖgÀ eÉÆvÉ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀt§¼Áîj ºÀ¼ÀîPÉÌ ºÉÆzÁUÀ UÉÆçâgÀªÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀ®Ä mÉæîgÀ ¨ÉÃ¥Àðr¹ UÉƧâgÀ ¯ÉÆÃqÀªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£ÀÄ mÉæîgÀ »AzÉ ¤AvÁUÀ mÉæîgÀ »A§ArAiÀiÁV DvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ vÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ PÀqÉUÉ ¨ÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðÃAzÀ LG.r.Dgï zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 59/10 PÀ®A 87 PÉ.¦.DåPÀÖ

¢£ÁAPÀ : 30-04-2010 gÀAzÀÄ 23-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆÃ¥ÀÄvÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ºÉƸÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ J¯ï.L.¹ D¦üøÀ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è CAzÀgï §ºÁgÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 61,000=00 gÀÆ, ºÁUÀÆ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ §qï ²Ãmï£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.DåPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 80/2010 PÀ®A 326, 504, 506, ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 30.04.10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ Nd£ÀºÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨ÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £À£Àß ºÉAqÀw ºÁUÀÆ £À£Àß vÀªÀÄä vÉÃd¥Àà£À ºÉAqÀw EªÀgÀÄ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¸À ZÀ®ÄèªÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ £Á£ÀÄ CªÀj§âjUÀÆ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýPÀ½¹zÉ£ÀÄ CzÉà GzÉÝñÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¥ÀÅ£À: 01.05.10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ Nd£ÀºÀ½î ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ¼Éà zÉéõÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ K£ÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉüÀ°PÉÌ §gÀÄwÛJ£À¯Éà ¨sÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ©½¹ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÆ® ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ¸À¯ÁVzÉ.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 80/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£Á0PÀ: 01-05-2010 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß l.«.J¸ï £ÀA.PÉ.J-35/DIÄ-8480 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉÆ¥Àà¼ÀPÀqɬÄAzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉPÀqÉUÉ ºÉÆgÀnÖzÁÝUÀ J£ï.ºÉZï-13 gÉÆÃqÀ PÁ¸À£ÀPÀAr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ mÁæ¦Pï eÁªÀÄ DzÀ PÁgÀt UÁrAiÀÄ£ÀÄß §®¨ÁUÀzÀ ¸ÉÊqÀÄ ªÀÄtÂÚ£ÀgÉÆr£À°è ¤°è¹PÉÆAqÀÄ §®¨ÁUÀzÀ°è ¤AwzÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉ ºÉÆgÀnÖzÀÝ ¯Áj £ÀA. PÉ.J-28/J-7064 ZÁ®PÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß MA«ÄäAzÉƪÀÄä¯É C®PÀëvÀ£À¢AzÀ jêÀ¸Àð vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.