Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, July 14, 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶಿವಾನಂದಯ್ಯ ತಂದೆ ಗುರುಪಾದಯ್ಯ ಗದ್ಗಿಮಠ ಸಾ|| ದಂಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ರವರು ನನ್ನ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಶೇಟ್ಟರ ಎಂದಿನಂತೆ ದಿ:13-07- 2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ಅಂಗಡಿಯ ಶೇಟ್ಟರ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ನಗದು ಹಣ 20,000-00 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹಾಗು ಇನ್ನಿತರ ಸಾಮಾನುಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 23,950-00 ರೂಪಾಯಿಗಳದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ: 24.05.2006 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ¸ÀĤvÁ FPÉUÉ ²æà azÁ£ÀAzÀ PÉ.¦. D¸ÀàvÉæAiÀÄ PË£ïì®gï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ FUÉÎ 1 ªÀµÀð¢AzÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÀgÀ®Ä ºÁUÀÆ ¥Áèmï PÉÆr¸À®Ä MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ ¢£ÁAPÀ: 12.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊ wgÀÄ« ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀA¢®zÀ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÁQ ¨ÉAQ ºÀZÀÑ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀĤvÁ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13.07.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 05.07.2011 ªÀÄzÁåºÀß 12.00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä £ÁgÁAiÀÄt FªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®UÀ¼À°èAiÀÄ ¥ÀA¥ï ¸ÉÃmïVUÉ D¼ÀªÀr¹zÀ CAzÁeï 31 1/2 PÉ.f. PÁ¥Àgï ªÉÊgï C.Q.gÀÆ: 31,500/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢: 12.07.2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä £ÁgÁAiÀÄt ¸Á: zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀ¤SÉAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ 3 d£À DgÉÆævÀgÁzÀ 1. PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¸Á: ºÀAa£Á¼À vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀÄ 2. ªÉÆÃgÉñÀ @ ªÉÆÃgÀå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á:ºÀAa£Á¼À 3. ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀiï ¸Á: PÉÆýªÁqÀ UÀAeï ºÀwÛgÀ AiÀiÁzÀVj J®ègÀÆ ºÁ: ªÀ: ¯Éçgï PÁ¯ÉÆä zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ.EªÀgÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 13.07.2011 gÀAzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀ PÁ¥Àgï ªÉÊgï C.Q.gÀÆ: 31.500/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 10.07.2011 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ qÁår PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ±ÀA¨sÀÄ , £ÁUÉñÀ ZÁ©æÃAiÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®QëöägÁAiÀiï ZËzÀj UÀAqÀ PÁå¥ÀÖ£ï ZËzÀj FPÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÉÄÃWÁ ZÀ£Á¯ï PÉç¯ï ªÉÊgï PÀmï ªÀiÁrzÀÄÝ F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁ¼ÀÄ CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß PÉýzÁUÀ CªÀgÀUÀ¼ÀÄ PÉ箣ÀÄß PÀmï ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 13.07.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 13.07.2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁAiÀÄUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ §¨ÉÆêÀÄä£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀ vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°è ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J. 36-E 7833 PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ C.Q. gÀÆ: 15000/- ºÁUÀÆ ¥ÀA¥ï ¸Émï ªÉÆÃmÁgï C.Q.gÀÆ : 1000/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²gÀªÁgÀ - PÀ«vÁ¼À ªÉÄãï gÉÆÃr£À «.Dgï.J¸ï. ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀvÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L. ²gÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÉÄð£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄßöd¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ²gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß eÉ.¹.UÉ PÀ½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 13.07.2011 gÀAzÀÄ PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀįÉPÁÌ¢üPÁj ºÀÆ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄPÁ¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 14/2 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀiÁgÁlPÉÌ AiÉÆÃUÀåªÀ®èzÀ PÀ®Äè ¢«ÄäUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ D ¸ÀܼÀzÀ°è mÁmÁ »mÁa, PÁA¥Éæ¸Àìgï mÁæöåPÀÖgï n¥Ààgï UÀ½zÀÄÝ DgÉÆævÀgÁzÀ ²æêÀÄw dAiÀIJæà UÀAqÀÀ zÉÆqÀا¸ÀAiÀÄå ¸Á; E®PÀ¯ï ºÁUÀUÀÆ ªÀĺÀ°A¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸Á: aPÀÌ ²ªÀ£ÀUÀÄwÛ EªÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ®Äè PÁéjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrwÛzÁÝgÉ CAvÁ UÀtÂ& ¨sÀÆ«eÁÕ£À E¯ÁSÉAiÀÄ ²æà PÀȵÀÚ J¸ï.JA. gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 27.12.2007 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ²æêÀÄw ºÀ¸ÀjãÀ¨sÁ£ÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀfÃgï CºÀäzï FvÀ£ÀÄ ®UÀߪÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ §AUÁgÀ ºÀt ºÁUÀÆ UÀȺÀ §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ DgÉÆævÀgÁzÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ PÀÆr FUÉÎ 10 wAUÀ¼À¢AzÀ 1,00,000 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀªÀÄvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ J®ègÀÆ PÀÆr ºÉÆÃV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¢£ÁAPÀ:14-07-11 gÀAzÀÄ 9-00 J.JA.PÉÌ §AUÁj PÁåA¥À ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gËqÀPÀÄAzÁ PÀqɬÄAzÀ UÉÆÃgɨÁ¼À PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÉÆÃgɨÁ¼À PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æÃ. J¸ï.JA. ²ªÀ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÉÄïïVj 26 ªÀµÀð, ºÀÆUÁgÀ, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: CAdV f¯Áè: ©eÁ¥ÀÆgÀÄ ºÁ:ªÀ: §AUÁj PÁåA¥À. lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀPÉÌ ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 

¢£ÁAPÀ: 13.07.2011 gÀgÀAzÀÄ ªÀqÀªÀnÖ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÉÆëAzÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ¤UÉ £ÀªÀÄä JzÀÄjUÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄvÉÛãÀ¯É ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ JµÀÄÖ CAvÁ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉÆý¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 


gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.07.2011 gÀAzÀÄ 127 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 29,500/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-07-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ EªÀiÁ£ÀĪɯï vÀAzÉ zÉëzÁ¸À gÁZÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: PÁ£À£À PÁ¯ÉÆä ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/JZï-8192 £ÉÃzÀÝgÀ »A¨sÁUÀzÀ°è ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ aPÀ¥ÉÃl PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁªÀzÀUÉÃj zsÀj ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-38/n-3258 mÁæ° £ÀA. PÉJ-38/n-3259 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß eÉÆÃgÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ªÉÆüÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¨sÀÄdzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÆúÀ£À EªÀgÀ vɯÉAiÀÄ »A§¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2011 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-07-11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Á±ÁSÁ£À vÀAzÉ ªÀÄÄ£ÁßSÁ£À ªÀÄZÀPÀÆj ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: a®èVð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥sÁgÀÆSï EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ EªÀiÁæ£À ¥ÀmÉïï vÀAzÉ ¯ÉÊPÀ ¥ÀmÉïï EvÀ¤UÉ ¥sÁgÀÆPÀ EvÀ£À eÉé¤AzÀ ©ÃzÀgÀ£À°è ºÀt KPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢Ý CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ EªÀiÁæ£À EvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ¨sÀÄlÄÖ ¥ÀmÉïï, bÉÆÃl£ï ¥ÀmÉî, ªÉÆÃd£ï ¥ÀmÉî EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀºÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°ègÀĪÀ §vÁ¬Ä¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, §rUɬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, §® PÀtÂÚUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, PÀ°è¤AzÀ §®PÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÀAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¥sÁgÀÆPÀ EvÀ¤UÉ ¨sÀÄlÄÖ ¥ÀmÉî EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2011 PÀ®A 341, 355, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 134 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-07-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ §¸ÀÄì vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ §gÀÆgÉ ¸Á: UÉÆÃgÀ£À½î EvÀ£ÀÄ ZÀAzÀÄ vÀAzÉ ©AzÀÄ mÉîgÀ ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ºÁUÀÄ ±Á°ªÁ£À vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀj§âjUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: n.r.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¥Áèl £ÀA 50 gÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ E°èAzÀ eÁUÀ SÁ° ªÀiÁqÀÄ E®èªÁzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ®ÄèvÉÛ£ÉAzÀÄ §ÆlÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛ£É. ±Àlð »rzÀÄ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ 12 vÁ¹£À°è eÁUÀ SÁ° ªÀiÁqÀÄ JAzÀÄ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÁÝgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13-7-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀĪÀAvÀ C. zÀįÁj (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ UÉÆÃgÀ£À½î UÁæªÀÄ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥Àæ¯ÁÝzÀ vÀAzÉ ¥ÀArvÀ CAPÀ¯ï, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀgÀÄ, ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: UÉÆÃgÀ£À½î EªÀgÉ®ègÀÆ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¸Ààl dÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ¹éPÀj¹PÉÆAqÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ ¹§âA¢AiÀÄgÀªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ £ÀqɬĹ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,190=00 gÀÆ, 2) 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 3) 5 ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ gÀvÀ£À vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ UÀtÆgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÀ®ªÁr EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ ²æêÀÄw C£ÀĸÀAiÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ªÁUÀägÉ ¸Á: PÀ®ªÁr EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ «µÀÄÚ EvÀ¤UÉ JwÛPÉÆAqÀÄ ¤AvÁUÀ ¨sÁ°Ì CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÀÆæ¸ÀgÀ fÃ¥À £ÀA: J¦-22/«-7905 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÀÆæ¸ÀgÀ fÃ¥À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æêÀÄw C£ÀıÀAiÀiÁ EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C£ÀĸÀAiÀiÁ EªÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ CªÀ¼À ªÉƪÀÄäUÀ «µÀÄÚ EvÀ¤UÀÆ PÀÆqÁ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮುಸದ್ದಿಕ ಪಟೇಲ್ ತಂದೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಟೇಲ್ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 01-07-2011 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 04-07-2011 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಅಲಮಾರಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಹಾಗು ನಗದು ಹಣ 15,000/-ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು 1,71,800/-ರೂಪಾಯಿಗಳದ್ದು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಆಭರಣಗಳು ಹಾಗು ನಗದು ಹಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಕೆ ರಾಬಿಯಾ ತಂದೆ ಖಾಸಿಂಸಾಬ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀ ಅಜ್ಮೀರ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಖಾದೀರ ಪಟೇಲ ಸಾ|| ಗುಲಷನ ಅರಾಫತ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನು ದಿನಾಂಕ: 13-07-2011 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಬಾಜು ಮನೆಯವರಾದ ಅಲ್ಲಾ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಖಾದೀರ ಪಟೇಲ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಗನಾದ ಶಬ್ಬೀರ ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲು ನೀರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಲಿಗೆ ಬಂದು ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ತಗ್ಗು ತೊಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಈ ಭೋಸಡಿ ಮಗನದು ಬಹಳ ಸೊಕ್ಕು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಶಬ್ಬಿರ ಕಟ್ಟೆಗೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಎಡಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತ ಗೊಳಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾ ಪಟೇಲ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯವರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ, ಕಾಳ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರ ದಾಳಿ :

ಚೌಕ ಠಾಣೆ : ಸರ್ಕಾರಿ ತರ್ಪೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ವೀರೇಶ ಪಿಐ ಚೌಕ ಠಾಣೆ ರವರು ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೆಹರು ಗಂಜ ಭವಾನಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯ ಮೇಲೆ ವಿತರಿಸಬೇಕಾದ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷ ಖೋಬಾ ಸಾಃ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ವೀರಪಾಕ್ಷಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಸಾಃ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸಾಃ ಚೆನ್ನವೀರ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ,, ಸಂತೊಷ ಮೋಹನರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಾಃ ಭವಾನಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರಾಜು ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪೂಜಾರಿ ಸಾಃ ಭವಾನಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಅನಿಲ ತಂದೆ ಅಶೋಕ ಪೂಜಾರಿ ಸಾಃ ಭವಾನಿ ನಗರ ರವರು ಕಾಳೆ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ 8.5 ಬ್ಯಾರಲ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಃಕಿಃ 24450/- , ನಗದು ಹಣ 24640/-, ಹಾಗು ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮಾಪನಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರೂಗಿಸಿಲಾಗಿದೆ .

ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯವರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ, ಕಾಳ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರ ದಾಳಿ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ : ಮಾನ್ಯ ಎಸ್.ಪಿ. ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಅಪರ ಎಸ್.ಪಿ. ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ. (ಗ್ರಾ) ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಾನ್ಯ ಸಿಪಿಐ ಗ್ರಾಮೀಣ ವ್ರತ್ತ ರವರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರವಿ ಡಿ.ಸಿ. ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. (ಪ್ರೊ) ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ರವರನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕ್ರಾಸಿನ ರಾಜು ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ ಎದುರುಗಡೆ ಒಬ್ಬನು ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಎರಡು ಬಾರಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಪೈಪು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬ್ಯಾರೆಲದಿಂದ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೊರ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಲೀಟರ ಮಾಪ ಮತ್ತು ನಳಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲೂ ಅವನು ತನ್ನ ರಾಜು ತಂದೆ ಶಾಮರಾವ ರೋಣದ ವ:46 ವರ್ಷ ಉ:ವ್ಯಾಪರ ಸಾ: ಕೆ.ಐ.ಜಿ.ಡಿ. ಆಫೀಸ ಹತ್ತಿರ ಬಂಬು ಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಅವನಿಗೆ ಲೈಸನ್ಸ ಕೇಳಲಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಶೆಟರ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ 200 ಲೀಟರ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬ್ಯಾರಲ ಅಂದಾಜ 30 ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅ:ಕಿ: 660 ರೂ. ಇನ್ನೊಂದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ 200 ಲೀಟರ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬ್ಯಾರಲ ಇದ್ದು ಅಂದಾಜ 150 ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅ:ಕಿ: 3300 ರೂ. ಅಗುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದು ಉದ್ದನೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಒಂದು ಮಾಪನ (ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಳೆಯವುದು) ಮತ್ತು ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದ ನಗದು ಹಣ 605 ರೂ. ಆರೋಪಿತನ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರೂಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದು ಸಾವು ಇತರರಿಗೆ ಗಾಯ :

ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ರವಿ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ತಳಕೇರಿ ಸಾಃ ಹೂವಿನ ಹಳ್ಳಿ ತಾಃ ಅಫಜಲಪೂರ ರವರು ನಾವು ಚಿದಾನಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ: 13/07/2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಂದೂರ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಡೀಪೂದಿಂದ ಡಿಸೇಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರ ನಂ.ಕೆಎ:39-450 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಡಿಸೇಲ್ ಲೋಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹುಮನಾಬಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ. 218 ನೇದ್ದರ ರೋಡ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಟಿದ್ದು. ಮರಗುತ್ತಿ ಕ್ರಾಸ ದಾಟಿ ಚಾಂದ ಪಾಶಾ ಇತನ ಚಹಾ ಹೋಟೆಲ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆಎ:32-9798 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಅಬ್ದುಲ ಮುಜೀಬ @ ಮಜೀದ ತಂದೆ ಖಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಇತನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಂಕರದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ರೋಡಿನ ಎಡಗಡೆ ಇರುವ ಹೊಲದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ರೋಡಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮರಕ್ಕೆ ತಗುಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿರುತ್ತವೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ, ಚಿದಾನಂದ ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಅಬ್ದುಲ ಮುಜೀಬ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಲಾರಿ ಮಾಲಿಕನಾದ ದಸ್ತಗಿರಿ ತಂದೆ ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ಸಾಃ ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ.ಮಿಲ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ಲಾರಿ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕರ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹೊಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.