Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, February 20, 2017

Yadgir District Reported Crimes

Yadgir District Reported Crimes

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2017 PÀ®A 420 L¦¹ 66 (¹) (r) L.n AiÀiÁPÉÝ;- ¢£ÁAPÀ:20/02/2017 gÀAzÀÄ 01:30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄjgÁd vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ:25 ªÀµÀð eÁ:ºÉƯÉAiÀiÁ(¥À.eÁ) G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:SÁ£Á¥ÀÆgÀ vÁ:±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆäj£À gÀªÉÄñÀ Z˪Áít EªÀgÀ 3 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ °ÃfUÉ ºÁQPÉÆArzÀÄÝ ºÉÆ®zÀ°è ºÀwÛ ¨É¼É ©wÛgÀÄvÉÛãÉ. ºÀwÛ ªÀiÁgÀl ªÀiÁrzÀ ºÀt gÀÆ.1,16,720/- C£ÀÄß dAiÀÄ®Qëöäà PÁl£ï «Ä¯ï ªÀÄ£ÀUÀ£Á¼À gÀªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀjAzÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ £À£Àß J¸ï.©.L SÁvÉ £ÀA. 31993190680 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¢£ÁAPÀ 18/01/2017 gÀAzÀÄ DgÀ.n.f.J¸ï. ªÀÄÆ®PÀ ºÀt dªÀiÁ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:21/01/2017 gÀAzÀÄ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA.9122408426 £ÉÃzÀÝjAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 1:33 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £À£Àß ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA.9731723131 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr £ÁªÀÅ J¸ï.©.L ºÉqï D¦üøï¢AzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃªÉ ¤ÃªÀÅ ªÀÄjgÁd ºËzÁ CAvÁ PÉýzÀgÀÄ £Á£ÀÄ ºËzÀÄ JAzÉ DUÀ CªÀ£ÀÄ ¤£Àß J¸ï.©.L SÁvÉ EzÉAiÉÄà JAzÀÄ PÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ EzÉ JAzÀÄ ºÉýzÉãÀÄ. DUÀ ¤£Àß SÁvÉAiÀÄ°è 1,16,720/- EzÉ JAzÀgÀÄ ¤£Àß SÁvÉ §Azï DUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÀgÉ PÀmï ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 1:46 ¤«ÄµÀPÉÌ E£ÉÆßAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA.9771327694 ¢AzÀ PÀgÉ ªÀiÁr ¤ªÀÄä J.n.JªÀiï. PÁqÀð ¨ÁèPï DUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÉ ¤ÃªÀÅ ¨ÉÃgÉ ¨ÁåAQ£À°è SÁvÉ ºÉÆA¢¢ÝgÁ CAvÁ PÉýzÀgÀÄ £Á£ÀÄ E¯Áè CAvÁ ºÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ £À£Àß J.n.JªÀiï PÁqÀð ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ 16 CPÀëgÀUÀ¼À ¥ÉÊQ PÉÆ£ÉAiÀÄ £Á®ÄÌ £ÀA§gÀUÀ¼ÁzÀ 9195 EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß J.n.JªÀiï. PÁqÀð vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃr ºËzÀÄ CAvÁ ºÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB £À£ÀUÉ J.n.JªÀiï. PÁqÀð »AzÉ PÀÆqÀ 9195 EzÉ wgÀÄV¹ £ÉÆÃr CzÀgÀ ªÀÄÄA¢£À ªÀÄÆgÀÄ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ £Á£ÀÄ 526 CAvÁ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉýzÁUÀ PÀgÉ PÀmï ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¢£ÁAPÀ:23/01/2017 gÀAzÀÄ £À£ÀUÉ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ J¸ï.©.L. ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃV £À£Àß ¥Á¸À§ÄPï ¦æAmï ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ ZÀPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß SÁvɬÄAzÀ ºÀt qÁæ DVzÀÄÝ,  ¨ÁåAQ£À ªÀiÁå£ÉAdgïUÉ «ZÁj¹zÁUÀ ªÀiÁå£ÉÃdgï gÀªÀgÀÄ £À£Àß SÁvÉAiÀÄ£ÀÄß UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ £À£Àß SÁvɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:21/01/2017 jAzÀ 23/01/2017 gÀªÀgÉUÉ zÉñÀzÀ ««zsÀ PÀqÉUÀ¼À°è £À£Àß SÁvɬÄAzÀ MlÄÖ gÀÆ.1,08,287/- ºÀtªÀ£ÀÄß ««zsÀ jÃwUÀ¼À°è qÁæ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. £Á£ÀÄ ªÉÄîÌAqÀ C¥ÀjavÀ JgÀqÀÄ ªÉƨÉʯïUÀ½UÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÁUÀ PÀgÉUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀÄ J°èAiÀĪÀgÀÄ, AiÀiÁgÀÄ CAvÁ UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA.9122408426 ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆ. £ÀA.9771327694 gÀªÀgÀÄ ªÉÆøÀ¢AzÀ £À£Àß ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§gÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £À£Àß J.n.JªÀiï £ÀA§gÀ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß J¸ï.©.L. ¨ÁåAQ£À°ègÀĪÀ SÁvÉ £ÀA.31993190680 £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ ºÀwÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr dªÀiÁ DzÀ ºÀtzÀ ¥ÉÊQ gÀÆ.1,08,287/- UÀ¼À£ÀÄß qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ £Á£ÀÄ ¨ÁåAQ£À°è ªÀÄvÀÄÛ HgÀ°è »jAiÀÄjUÉ «ZÁj¹ EAzÀÄ vÀqÀªÁV ¦AiÀiÁð¢ PÉÆqÀ®Ä oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ ªÉÆøÀªÀiÁrzÀªÀgÀ£ÀÄß  ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÀt zÉÆgÀQ¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.17/2017 PÀ®A 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 66(¹),(r) L.n. DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2017  PÀ®A  279, 337, 338 L¦¹;-¢£ÁAPÀ 18/02/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 ¦.JA. UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ  ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÉÊzÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢ü UÀÄgÀħ¸ÀªÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-33, PÀÆå-9448 £ÉÃzÀÝgÀ°è AiÀiÁzÀVjUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÉå gÁªÀĸÀªÀÄÄzÀæ-§½ZÀPÀæ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÀ Dgï.ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ  DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸Á§tÚ vÀAzÉ §ÄUÀÎ¥Àà  vÉ®UÀgÀ ¸Á;ºÀ½UÉgÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. JPÀì¯ï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-33, PÀÆå.5078 £ÉzÀÝ£ÀÄß vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èAzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛUÉ §gÀĪÁUÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà vÀ£Àß ZÁ®£Á ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀqÉAiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ  ¸ÉÊzÀ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ªÉÆtPÁ°UÉ  gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ°£À »ªÀÄärUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¨ÉêÀűï DVgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀÄgÀħ¸ÀªÀ FvÀ¤UÀÆ PÀÆqÀ vÀ¯ÉUÉ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÀuÉUÉ, JqÀ ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DVgÀÄvÀÛzÉ. n.«.J¸ï. JPÀì¯ï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-33, PÀÆå.5078 ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä vÀqÀªÁV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/02/2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2016 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DPÀÖ ;- ¢£ÁAPÀ:19/02/2017 gÀAzÀÄ 3.30 ¦.JªÀiï.PÉÌ D¯ÁݼÀ UÁæªÀÄzÀ zÀUÁð ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ E¹àmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 4 d£ÀjUÉ »rzÀÄ CªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ E¹àmï dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 3800 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2017 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DPÀÖ;- ¢£ÁAPÀ:19/02/2017 gÀAzÀÄ 6.30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ©eÁ¸À¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ F±ÀégÀ UÀÄr ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 8 d£À DgÉÆævÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ E¹àmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¹àmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 8 d£ÀjUÉ »rzÀÄ CªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ E¹àmï dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 6600 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2017 PÀ®A: 341,323,324,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹;- ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ E®èzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀ£À JgÀqÀĪÀgÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß vÀªÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:19/02/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2017 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPÀÖ;- ¢£ÁAPÀ:-19-02-2017 gÀAzÀÄ 5 ¦JªÀiï ²æà CdÄð£À¥Àà ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁrzÀ, d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ, 5 d£À DgÉƦvÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁdgÀÄ¥Àr¹ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄPÉÊPÉƼÀî®Ä DzÉò¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß C¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀªÁVzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¢£ÁAPÀ:19-02-2017 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå eÉ.JªÀiï.J¥sï.¹. PÉÆlð AiÀiÁzÀVjgÀªÀjAzÀ ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉÆÃjPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:19-02-2017 gÀAzÀÄ 8 ¦JªÀiï PÉÌ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2017 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

©üÃUÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2017 PÀ®A 147.147.148.323.324.55.341.342.504.506. ¸ÀA 149 L.¦¹ ;- ¢£ÁAPÀ: 19/02/2017 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉΠ 11.30 UÀAmÉUÉ  ¦gÁå¢ ²æà ©üêÀÄtÚ vÀAzsÉ  £ÁUÀtÚ AiÀÄgÀuÉÆÃgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  ºÁdgÁV  MAzÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥ÀªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¸ÀzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ  18/02/2017 gÀAzÀÄ    ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä CtÚvÀªÀÄäQAiÀÄ AiÀĪÀÄ£ÀªÀé UÀAqÀ ºÀĸÀ£À¥Àà FPÉAiÀÄÄ ¤£Éß ªÀģɬÄAzÀ  ºÉÆÃVzÀÄÝ DPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ CAiÀÄå¥Àà£ÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃVgÀÄvÁۣɠ CAvÁ w¼ÀzÀÄPÉÆAqÀÄ  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ  19/02/2017 gÀAzÀÄ  07.00UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÁPÀ£À ªÀÄ£ÀUÀ£ÁzÀ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ   £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÀgÀ§tÚ eÉÆÃV£ÀªÀgÀÄ  ªÀÄÆgÀÄ d£À PÀÆr £ÀªÀÄÆäj£À ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆäj£À 1) ¤AWÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ AiÀÄgÉÆÃtÚ£ÀªÀgÀ 2) £ÁUÀ¥Àà vÀAzsÉAiÀÄ®è¥Àà PÀlÖUÀ®è 3) zÀgÉ¥Àà vÀAzsÉ ºÀtªÀÄAvÀ 4) CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ AiÀÄgÀuÉÆÃgÀ 5) ¤AUÀ¥Àà AiÀÄ®è¥Àà PÀmÉUÀ®è 6) CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà 7) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzsÉ ºÀtªÀÄAvÀ  EªÀgÉîègÀÄ PÀÆr §AzsÀªÀgÀ zÀKªÀgÀ UÀÄrAiÀÄ  ºÀwvÀgÀ £ÀªÀÄä£Àß vÉqÀzÀÄ ¤°è¹ EzÉà ¸ÉÆÃ¼É ªÀÄPÀ̼ÀÄE £ÀªÀÄä ºÀÄqÀV NrPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃVzÁÝgÉ JAzÀÄ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ  PÀ°è£À ªÀiÁ®UÀA§PÉÌÌ  MAzÀÄ ºÀUÀ΢AzÀ  PÀlÖ ºÁT ¤AUÀ¥Àà  £À£ÀUÉ PÉʬİèzÀÝ §rUɬÄAzÀ   JqÀqÀ§ÄdPÉÌ  £ÁUÀ¥Àà  PÁ®£À°ègÀÄZªÀ ZÀ¥Àà°AzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ  £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÉ AiÀÄAPÀ¥Àà¤UÉ  zÀgÉ¥Àà MAzÀÄ »rUÀ°è¤AzÀ  ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÀzÀÄ UÀÄ¥ÁÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAiÀÄå¥Àà£ÀÄ AiÀÄAPÀà¤UÉ ºÉÆlÖUÉ MzÀÝ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÀgÀ§tÚ¤UÉ CAiÀÄå¥Àà£ÀÄ PÉʬÄAzÀ  ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ . ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖºÁT ºÉÆÃqÀAiÀÄÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr  C¯Éèà EzÀÝ £ÀªÀÄÆägÀ ¸ÀNªÀÄAiÀÄå  ºÁUÀÆ ±ÉR¥Àà MAzÀÄ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß ©r¹zÀgÀÄ  EªÀgÀÄ ©qÀ¹zÀ £ÀAvÀgÀ J®ÆègÀÄ ¸ÉÃj ¸ÉÆÃ¼É ªÀÄPÀ̼À EAzÀÄ EªÀgÀÄ ©qÀ¹PÉÆArzÁÝgÉ  CAvÁ H½zÀPÉÆAr¢Ýj E£ÀÆßAzÀ ¸À® FjÃw ªÀiÁrzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß  fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨sÉAiÀÄ ºÁQzÀݪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃAzÀÄ Cfð PÉÆlÖ zÀÆj  ªÉÄðAzsÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2017 PÀ®A 147.147.148.323.324.55.341.342.504.506. ¸ÀA 149 L.¦¹   £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ  

©üÃ-UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2017 PÀ®A  87 PÉ.¦.DåPïÖ;- ¢£ÁAPÀ: 19/02/2017 gÀAzÀÄ 6-30 ¦JªÀiï PÉÌ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥Éð ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ªÀiÁ£Àå ªÀiÁ£À¥Àà ¦.J¸ï.L ©üÃ.UÀÄr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV E§âgÀÄ DgÉÆæ, d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ MAzÀÄ ªÀgÀ¢ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/02/2017 gÀAzÀÄ 4 -10 ¦JªÀiï PÉÌ  ªÀÄÄqÀ§Æ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ£Áß¼À ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ° 15 jAzÀ 20 d£À zÀÄAqÁV ¤AvÀÄ  ªÀÄzÀåzÀ°è ºÀÄAdUÀ½UÉ ¥ÀAeÉ ºÀaÑ ¤£Àß ºÀÄAd UÉzÀÝgÉ 200 gÀÆ¥Á¬Ä, £À£Àß ºÀÄAd UÉzÀÝgÉ 400 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CªÀgÀªÀgÀ°èAiÉÄà ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ºÀÄAdzÀ ¥ÀAeÉzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ  ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¹¦L ¸ÁºÉçgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ zÁ½AiÀÄ°è E§âgÀÄ DgÉÆæ, ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ §½¬ÄAzÀ 1950 gÀÆ, 4 ºÀÄAdUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ 5 ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ  4-15 ¦JªÀiï ¢AzÀ 5-45 ¦JªÀiï zÀªÀgÉUÉ PÉÊPÉÆAqÀÄ 6-30 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤Ãr ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ DzÉò¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 7.30 ¦JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2017 PÀ®A, 87 PÉ.¦. DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-02-2017 ¢£ÀA¥Àæw C¥À¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 20-02-2017

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 06/2017, PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ eÉÆåÃw UÀAqÀ PÀÄAzÀ£À PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁAUÀªÁr, ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ GzÀVÃgÀ gÀªÀgÀ ªÉÄÊzÀÄ£À£À ªÀÄzÀÄªÉ EgÀÄzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄlÄA§zÀªÀgÉ®ègÀÆ GzÀVÃgÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 17-02-2017 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl EgÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÁAPÀ 18-02-2017 gÀAzÀÄ UÀAqÀ £ÀUÀgÀzÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ªÀiÁgÀPÀ¸À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÀPÀ EªÀj§âgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-02-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É¬ÄAzÀ UÀAqÀ¤UÉ ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ £ÀgÀ¹AºÀ gÀhÄgÀuÁ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ PÀÄAzÀ£À vÀAzÉ ¸ÀÄUÀgÁªÀÄ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁAUÀgÀªÁr, ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ GzÀVÃgÀ EvÀ£ÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ gÀhÄgÀuÁ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤Ãj£À £Á°AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄ £ÉÆÃr F «µÀAiÀÄ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ PÀÄAzÀ£ÀÄ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¢£ÁAPÀ 18-02-2017 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 19-02-2017 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ EgÀĪÀ £Á°AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÀÄ CzÀgÀÄ ¸ÀºÀ UÀAqÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2017, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 19-09-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀįÁPÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà §AUÁgÉ, ¸Á: qÉÆAUÀgÀV UÁæªÀÄ, vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄvÀÄÛ £À«Ã£À ªÀÄvÀÄÛ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÀµÀðPÉÃvÀgÁªÀ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/PÉ-0448 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À«Ã£À FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £À«Ã£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà §AUÁgÉ, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: qÉÆAUÀgÀV UÁæªÀÄ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà FvÀ¤UÉ §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¯ÁgÀzÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀµÀðPÉÃvÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ gÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: gÁd£Á¼À UÁæªÀÄ EvÀ£À JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÉÄúÀPÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2017, PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-02-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ²æÃzsÀgÀAUÀ ¨ÉÆüÀ¸ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÁAdgÀSÉÃqÁ, vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ ²æÃgÀAUÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä PÀ«vÁ¨Á¬Ä ªÀÄƪÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀ¼É ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆîzÀ°è PÀ§Äâ vÀĽAiÀÄĪÀ PÉ®¸ÀPÁÌV ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ 1900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£É »A¢£À ¨ÁV°¤ vÀnÖ ¸Àé®à ªÀÄÄjzÀÄ vÉUÉ¢vÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è£À PÀ©âtzÀ ¸ÀAzÀÆQ£À PÉÆAr ªÀÄÄj¢vÀÄÛ vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä M¼ÀVzÀÝ 1,20,000/- gÀÆ. (vÀ¯Á 2000/- gÀÆ £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ) ºÁUÀÆ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPï ¨Ál®zÀ°è£À vÉÆUÀj ¨ÉüÉAiÀÄ°è aPÀÌ ¥Áè¹ÖÃPï aîzÀ°èzÀÝ MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀÄtÂUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ½UÀ½zÀÝ MAzÀÄ ¸ÀgÀ CzÀgÀ vÀÆPÀ 12 UÁæA. ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ CAzÁdÄ ¨É¯É gÀÆ. 30,000/- »ÃUÉ J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ 1,50,000/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ EgÀ°¯Áè CPÀÌ¥ÀPÀÌ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄļÀî ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀ̪ÀiÁä zÉʪÀvÁ¨Á¬Ä EªÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ £Á£ÀÄ 1300 UÀAmɬÄAzÀ 1700 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè, ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀÄAPÀĪÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ EgÀ¯ÁgÀzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 20-02-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2017, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 18-02-2017 ರಂದು ಮುಡಬಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ ತಂದೆ ವೀರಣ್ಣಾ ಕೀಣಗಿ ವಯ: 37 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಮಹಾಗಾಂವ ರವರು ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಕುರಿತು ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಅರುಣು ಕೀಣಗಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-32/ಇಡಿ-4091 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸದರಿ ಮೋಟರ ಸೈಕಲನ್ನು ತಮ್ಮ ಚಾಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಡಬಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋರಟು ಮುಡಬಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ತಮ್ಮ ಅರಣು ತಂದೆ ವೀರಣ್ಣಾ ಕೀಣಗಿ ವಯ: 26 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಮಹಗಾಂವ ಇತನು ಸದರಿ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮುಡಬಿ-ದಾಸರವಾಡಿ ರೋಡಿನ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ ಮುಂದಿನ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ವಾಹನವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ ಮಾಡದೆ ಒಮ್ಮಲೇ ಕಟ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಲೆಯ ಬಲಗಡೆಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲ ಕಿವಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗಾಲಿನ ಹಿಮ್ಮಡಿಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅರಣು ಇವನಿಗೆ ನೋಡಲು ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೆ ರೀತಯಿಂದ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಕಿಯಾದ ಉಮೇಶ ಬಗದೂರೆ, ಕವಿರಾಜ ಬಗದೂರೆ ಇಬ್ಬರೂ  ಕೂಡಿಕೊಂಡು 108 ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಲುಬುರಗಿಯ ಯುನೈಟೆಡ್ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 19-02-2017 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2017, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 18-02-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಫಾಶಾಮೀಯಾ ತಂದೆ ತಂದೆ ವಜೀರ ಸಾಬ ಷೇಕ್ ಸವಾರ ಸಾ: ರೋಳಾ ರವರು ಬಹಿರ್ ದೇಸೆಗೆಂದು ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಬ್ರೀಜ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ  ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಕೌಡಿಯಾಳ ಆರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಫ್ಯಾಶನ್ ಪ್ರೋ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-56/ಹೆಚ್-0580 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ವಾಹನವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ ಮಾಡದೆ ರೋಡಿನ ಬದಿಯಿಂದ ಎಡಗಡೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಸೈಡಿನಿಂದ ತಾನು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸೈಡಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದನು, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎಡಗಾಲಿನ ತೊಡೆಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲಿನ ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ, ಸೊಂಟದ ಕೇಳಭಾಗಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಕಾಲು ಉಬ್ಬಿರುತ್ತದೆ, ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಚಿರಾಡುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಊರಿನ ರಾಮಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಫಯಾಜ ತಂದೆ ಜಾಫರ ಸಾಬ ಫುಲ್ ವಾಲೆ ಇವರು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದ ಎ.ಆರ್.ಕೆ ಚೌದರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 19-02-2017 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2017, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 19-02-2017 gÀAzÀÄ ¤eÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ ªÀµÁð ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ºÀwÛgÀ RįÁè ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ £À¹Ã©£À dÆeÁl CAzÀgï-¨ÁºÁgï Dl DqÀÄwÛzÁgÉ CAvÁ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ J.J¸À.L £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¤eÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀµÁð ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ¨sÁ«PÀnÖ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ zÀ°vÀ, ¸Á: ¤eÁA¥ÀÆgÀ 2) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ bÀvÀæ¥Àw eÁ°PÀgï ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ zÀ°vÀ, ¸Á: ºÀdÓgÀV,  3) ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ¨sÉÆë ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, eÁw: MqÀØgï, ¸Á: ¤eÁA¥ÀÆgÀ, 4) ªÀÄqÉÃ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¤eÁA¥ÀÆgÀ, 5) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: PÀªÀÄ®¥ÀÆgÀ, 6) «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ¥Áà ¨sÁ«PÀnÖ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ zÀ°vÀ, ¸Á: ¤eÁA¥ÀÆgÀ, 7) ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ «oÀ® ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸ïn UÉÆAqÀ, ¸Á: ¤eÁA¥ÀÆgÀ, 8) WÀÄqÀĸÁ¨ï vÀAzÉ E¨Á滪Àiï ¸Á¨ï ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ºÀdÓgÀV, 9) gÁd¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï, ¸Á: ºÀdÓgÀV ºÁUÀÆ 10) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁªï ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À, ¸ÀzÀå: ²ªÀ£ÀUÀgÀ(zÀQët) EªÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgï-¨ÁºÀgï £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ MªÉÄäÃ¯É WÉÃgÁªï ºÁQ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®èjUÀÆ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ 4200/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Daily Reported Crimes.

ರೇವೂರ ಠಾಣೆ : ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ಭಿಮರಾಯ ಬಂಡಾರಿ ವಯಃ 42 ಜಾಃ ಅಗಸರ  ಉಃ ಇಸ್ತ್ರಿ ಹೊಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಸಾಃಸ್ಟೇಷನಗಾಣಗಾಪೂರ ಇವರು ಇಂದು ದಿನಾಂಕಃ 19-02-2017  ರಂದು 11-30  ಎ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ  ಠಾಣೆಗೆ  ಹಾಜರಾಗಿ  ನೀಡಿದ ದೂರೆನೆಂದರೆ ಸ್ಟೇಷನಗಾಣಗಾಪೂರದ ಬಸ್ಸ್  ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ  ರಸ್ತೆಯ  ಬಲಬದಿ ನನ್ನ  ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಸ್ತ್ರಿ ಹೊಡೆಯುವ ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಲೇಡಿಸ್ ಸ್ಟೋರ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರೂ ಗಂಡು & ಇಬ್ಬರೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗ ಉಪಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.ಎಂದಿನಂತೆ ನಿನ್ನೆ  ದಿನಾಂಕಃ19/02/2017 ರಂದು  ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಪಿಎಂ ಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಲೇಡಿಸ್ ಸ್ಟೋರನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾಳೆ, ನಾನು ರಾತ್ರಿ 9-30 ಪಿ.ಎಂ ವರೆಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲಾ  ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಂಗಡಿಯಲಿಟ್ಟು  10-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ  ಮಾಡಿ ಮಲಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಹಿಗಿದ್ದು. ಇಂದು ದಿಃ19/02/2017 ರಂದು 1-30 ಎಎಂ ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಾದ ಶ್ರೀ  ಜ್ಯೋತಿಬಾ ತಂದೆ ಸುಭಾಷ ಭೋಸ್ಲೆ ರವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಇಸ್ತ್ರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದಿದ್ದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ನನ್ನ ಇಸ್ತ್ರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ಉರಿಯುತಿತ್ತು. ಆಗ ನಾನು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು  ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಭೋಸ್ಲೆ, ಹಾಗೂ ಅವರ  ತಂದೆಯವರಾದ ಸುಭಾಷ ಭೋಸ್ಲೆ  ಮತ್ತು ಸಾಗರ ತಂದೆ ಸುಧಾಕರ ಗಲಾಂಡೆ, ಶರಣು ತಂದೆ ವಿಠಲ ಹೂಗಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿರುತ್ತೇವೆ.  ನಾನು  ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಮೀಟರ ಹತ್ತಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ ಸೆರ್ಕ್ಯೂಟಾಗಿ  ಅಂಗಡಿಗೆ  ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದ್ದು.  ಇದರಿಂದ ನಾನು  ನನ್ನ ಇಸ್ತ್ರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 1) ಇಸ್ತ್ರಿ ಹೊಡೆಯಲು ಜನರು ತಂದು  ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ 10 ಮಡಿ ಸೀರೆಗಳು ಅಂ|| ಕಿ|| 30,000 2) ಇಸ್ತ್ರಿ ಹೊಡೆಯಲು ಜನರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ 280 ಜೊತೆ ಪ್ಯಾಂಟ- ಶರ್ಟಗಳು ಅಂದಾಜು ಕಿ|| 2,00,000 3) ಎರಡು ಸೋಕೆಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂ||ಕಿ|| 10,000 4) ಎರಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ  ಕುರ್ಚಿಗಳು ಅಂ||ಕಿ|| 1000 5)  1000 ಮೌಲ್ಯದ  ಹ್ಯಾಂಗರ  ಒಟ್ಟು 2,42,000 ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಸುಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಬೆಂಕಿಯೂ ಚಿಕ್ಕ ಕಿಟಕಿಯ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಲೇಡಿಸ್ ಸ್ಟೋರಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೋಗಿ, ಲೇಡಿಸ್ ಸ್ಟೋರನಲ್ಲಿದ್ದ ಗಿಫ್ಟ್ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಊಲನ ಬಾಗಿಲ ಪರದಾ, ವಾಲ್ ಪಿಸ್ಗಳು, ಮೇಹೆಂದಿ ಪಾಕೇಟ ಮುಂತಾದ 30,000 ರೂ ಮೌಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಶಾಕಕೆ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 2,72,000 ರೂ ಮೌಲ್ಯದ  ವಸ್ತಗಳು ಸುಟ್ಟು  ನನಗೆ  ನಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ವರದಿ.
 ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ಠಾಣೆ : 18/2/17 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀA§A ¢PÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä JwÛ£À §ArAiÀÄ°è HjUÉ J£ïºÉZï 218 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀgÀqÀV(©) PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ¥ÀqɬĹzÀÝjAzÀ JwÛ£À §ArAiÀÄ °èzÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ gÉÆÃqÀ ªÉÄî ©zÀÄÝ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨ÁjUÁAiÀÄ UÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¹zÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ ಪ್ರಕರ ವರದಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ.

ಅಪಜಲಪೋರ್ ಠಾಣೆ :  ದಿನಾಂಕ 19-02-2017 ರಂದು 4.10 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಠಾಣೆಯ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಸಿಹೆಚ್ ಸಿ-449 ರವರು ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸದರಿ ವರದಿಯ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 19-02-2017 ರಂದು 3:30 ಪಿ ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶದಂತೆ ಅಫಜಲಪೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೊಲಿಂಗ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಸಗ್ರಹಿಸಲು ಠಾಣೆಯಿಂದ ಹೊರಟು, ಪೆಟ್ರೊಲಿಂಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಫಜಲಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಅಫ್ಜಲಖಾನ್ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ 4.00 ಪಿಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುವುದು ಅಸಬ್ಯ ರೀತಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಒದರಾಡುವುದು – ಕೂಗಾಡುವುದು ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಶಾಂತಿ ಭಂಗವಾಗುವಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಹಾಗೂ ಸದರಿಯವನು ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಮತ್ತು ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಸಬ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಸದರಿಯವನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಶಾಂತಿ ಭಂಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ಸದರಿಯವನನ್ನು ನಾನು ಹಿಡಿದು ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಸಾದಿಕ್ ತಂದೆ ಸೈಯದ ಯುಸುಫ್ ಮಕಂದಾರ ವ||30 ವರ್ಷ ಉ||ಬೇಕರಿ ಕೆಲಸ ಸಾ||ನಿಚೆಗಲ್ಲಿ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಂತ ಏರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದನು. ಸದರಿಯವನನ್ನು ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪು:ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಶಾಂತಿ ಭಂಗವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸದರಿಯವನಿಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಜರುಗುವ ಸಂಭವ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿಯವನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ 4.10 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವನ ವಿರುದ್ದ ಮಾನ್ಯರವರು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವರದಿ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರ ವರದಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ.