Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, December 30, 2012

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ 29-12-2012 gÀAzÀÄ 7-00 J..JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉZï.PÉ.¸Áé«Ä vÀAzÉ PÁ¼ÀAiÀÄå ¯Áj £ÀA PÉJ 05 J 7777 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB ºÉÆ£Àß®UÉÃgÉ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉJ 05 J 7777 £ÉzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æÃ¥ÀÄgÀAdAPÀë£ï PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ E.eÉ.ºÉƸÀ½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸Á¬ÄgÉʸÀ «Ä®è ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ZÁ®PÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¯ÁjAiÀÄÄ ¥À°ÖAiÀiÁV gÉÆÃr£À §®¨ÁdÄ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ n. r. ±À²PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ vÀªÀÄäAiÀÄå 20ªÀµÀð, MPÀÌ°UÀ, ¯Áj £ÀA. PÉJ 05 J 7777 £ÉzÀÝgÀ QèãÀgÀ ¸ÁB ºÁrè vÁB ªÀļÀªÀ½î fB ªÀÄAqÀå  FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, vÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 371/2012 PÀ®A: 279,337 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢B27-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ PÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ²æà «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà CAUÀr,eÁwBPÀ¨ÉâÃgÀ ªÀAiÀÄ-43ªÀµÀðGBMPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁBPÀ®ÆègÀÄ FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ 1] C§ÄÝ¯ï ®wÃ¥sï vÀAzÉ gÀºÉªÀiÁ£À¸Á§ ¦AeÁgÀ 2] ¥À«Ã£ï vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà °AUÁAiÀÄvÀ 3] ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀgÀrØ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà °AUÁAiÀÄvÀ4] WÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà °AUÁAiÀÄvÀ J®ègÀÆ ¸ÁB PÀ®ÆègÀÄ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É J¯ÉPÀë£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è eÁ¹Û wgÀÄUÁqÀÄwÛ¢Ý ¤£ÀߣÀÄß MzÀÝgÉ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀ ªÀj®è CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÉQÌUÉ ©zÀÄÝ J®ègÀÆ ¸ÉÃj PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀĪÀÅzÁV ¤ÃrgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£ÀUÀ£É £ÀA: 133/2012 PÀ®AB 341,504,323 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       UÉÆëAzÀ vÀAzÉ aÃuÁå £ÁAiÀÄPÀ 38 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄÄgÁA¥ÀÆgÀ vÁAqÀ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ  F »AzÉ dgÀÄVzÀ UÁæ.¥ÀA. ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è vÀ£Àß vÀAV ®°vÀªÀÄä vÀAzÉ cÃuÁå «gÀÄzÀݪÁV ªÀĤߨÁ¬Ä UÀAqÀ nÃPÁå ¸Àà¢ð¹zÀÄÝ vÀ£Àß vÀAV ®°vÀªÀÄä UÉzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀgÀÄ ªÁ¢ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©nÖzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ 28/12/12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁj AiÀiÁgÀzÉÆà MAzÀÄ vÀ£Àß ¥ÉÆäUÉ PÀgÉ §A¢zÀÄÝ JvÀÛ®Ä ¨sÀAqÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ®ÄZÀÑ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄ®Ä ±ÀAPÀæ¥Àà CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ vÁ£ÀÄ ªÀĤߨÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ZÉ£ÀߥÀà¤UÉ w½¸À®Ä CªÀgÀÄ ¥ÀÆ£ÁzÀ°ègÀĪÀ ±ÀAPÀæ¥Àà¤UÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÉüÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CªÀgÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 29/12/12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀªÀÄä CªÀÄgÀªÀÄä¼À ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ C°èAiÉÄà ºÀwÛgÀzÀ°è ªÀĤߨÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ZÉ£ÀߥÀà ¤AwzÀÄÝ ¸ÀzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ] ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ nÃPÁå 2) ºÀAvÁ vÀAzÉ nÃPÁå 3) ZÉ£ÀߥÀà vÀAzÉ nÃPÁå 4) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ VqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 5) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà 6) ºÀÆ®¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀiÁå 7) ¤Ã®¥Àà vÀAzÉ bÀvÁæöå 8) ©ÃªÀÄ¥Àà vÀAzÉ bÀvÁæöå9) UÉÆëAzÁ vÀAzÉ ªÀÄÄ£Áå 10) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ VqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 11) bÀvÁæöå vÀAzÉ VqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 12) ®ZÀªÀiÁå vÀAzÉ VqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 13) vÉÆAmÁ vÀAzÉ ¥ÀqÀvÁå 14) ªÀĤߨÁ¬Ä UÀAqÀ nÃPÁå J¯ÁègÀÄ eÁw ®ªÀiÁt ¸Á: ªÀÄÄgÁA¥ÀÆgÀ vÁAqÀ vÁ: ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ PÀȵÀgï ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ36 JªÀiï 3675 §A¢zÀÄÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr E½zÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ ºÉÆA¢ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÁ£ÀAvÁ dUÀ¼À vÉUÉAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀiÁrAiÉÄãÀ¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ ±ÀAPÀæ¥Àà£ÀÄ PÉÆrè¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ £À£Àß vÀªÀÄä ºÀÄ°£ÁAiÀÄPÀ£ÀÄ CqÀØ §AzÁUÀ PÉÆrè¬ÄAzÀ DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀ¥À½ ZÉÊ£ï¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ UÉÆëAzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ²ªÀ¥Àà£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆmÉ¢zÀÄÝ ºÀÆ®¥Àà£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ G½zÀªÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÁ¥À¸ï ºÉÆÃUÀĪÁUÀ EªÀvÀÄÛ d£ÀgÀÄ §r¹PÉÆArzÀÝPÉÌ G½zÀÄPÉÆArj E£ÉÆߪÉÄä ¤ªÀÄä fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉÆrè ¸ÀgÀ¥À½ ZÉÊ£À PÀ®Äè ºÁUÀÆ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄ MUÉzÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ CAvÁ ¢£ÁAPÀ;29.12.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À    ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 217/12 PÀ®A 143 147 148 504 324 323 506 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£ÀSÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                  ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 28/12/12 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ ¸ÉÆ¸É ¹ÃvÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäPÀ̼ÀÄ Hl ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 1] ºÀÄ®è¥Àà@ºÀÄ°£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ aãÁå £ÁAiÀÄPï 2) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ aãÁå £ÁAiÀÄPÀ      3) ²ªÀÅPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ UÉÆëAzÀ 4) gÉrØvÀAzÉ ¦ÃPÁèöå £ÁAiÀÄPÀ 5) ¦ÃPÁèöå £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ UÉêÀiÁå £ÁAiÀÄPÀ 6) SÉêÀiÁå £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¹ÃvÁ £ÁAiÀÄPÀ 7) ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÀħ⠮ZÀĪÀÄtÚ 8) zsÀ«Äð¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÀÄ®è¥Àà@ºÀÄ°£ÁAiÀÄPÀ 9) ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ UÉÆëAzÀ 10) ªÀÄĤ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÉrØ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÉ 20 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ eÁw ®ªÀiÁt ¸Á: ªÀÄÄgÁA¥ÀÄgÀ vÁAqÀ vÁ: ªÀiÁ£À«  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ ºÉÆA¢ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £À£Àß ªÀÄUÀ ZÉ£ÀߥÀà£À PÁ°UÉ eÉÆÃgÁV PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆPÀ ¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ J¯ÁègÀÆ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ bÀvÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ ºÀÄ®è¥Àà£ÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽùgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ; 29.12.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ  °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ  ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  216/12 PÀ®A 143 147 148 448 504 324 323 506 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:- 
            ZÀ£ÀߣÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ ºÀ¼ÉUËqÀæ ªÀAiÀÄB39 ªÀµÀð GB PÀ«vÁ¼À ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉAiÀÄ°è eÉ.E.PÉ®¸À PÀ«vÁ¼À  EªÀgÀÄ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ JqÀzÀAqÉ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ 62 £ÉÃzÀÝgÀ G¸ÀÄÛªÁj eÉ.E.UÀ½zÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-12-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ±ÀAPÀgÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¥À ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ CªÀÄgÉÃUËqÀ PÁåvÀ£ÀºÀnÖ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVgÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ JqÀzÀAqÉ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ £ÀA 62 gÀ°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 35 jAzÀ 40 ªÀµÀð EzÀÄÝ ±ÀªÀªÀÅ d®ZÀgÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ wA¢zÀÝjAzÀ ¸ÀA¥ÀÆtð PÉƼÉvÀ ¹ÜwAiÀÄ°èzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀªÁV ©zÀÝAvÉ PÀAqÀħgÀÄwÛzÀÄÝ, ¤Ãj£À°è ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ E°è §AzÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.12.2012 gÀAzÀÄ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 16/2012 PÀ®A 174 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
 

 ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ²æà C±ÀévÀgÁªï vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªï ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 7-5-41 dªÁºÀgÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À 2 £Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÉéÃvÁ 20 ªÀµÀð ©.J¸ï.¹. 2£Éà ªÀµÀðzÀ «zÁåyð¤ J¯ï.«.r. PÁ¯ÉÃeï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 28.12.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉUÉ  ªÀģɬÄAzÀ J¯ï«.r. PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.12.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ  vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ £ÀUÀgÀzÀ°è  CªÀ¼À ¸ÉßûvÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 29.12.2012 gÀªÀÄzÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 91/2012 PÀ®A: ºÀÄqÀÄV PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
         
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  30.12.2012 gÀAzÀÄ  12 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  3100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-12-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-12-2012

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 238/2012, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-12-2012 gÀAzÀÄ ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀAiÀiÁå  vÀAzÉ gÉêÀtAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: £ÁªÀzÀV, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ±ÁAw ¥ÀÆeÉ«zÀÝ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉArvÀ VÃvÁ, ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÉêÀAw ªÀAiÀÄ: 1 ªÀgÉ ªÀµÀð, EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ªÀÄrªÁ¼ÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgÀt £ÀA. PÉJ-32/JA-4988 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉƵÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÉÆüÁgÉ  ¸Á: ªÉÆüÀPÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼À §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj  gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ªÉÆüÀPÁ°UÉ, JqÀUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ vÀPÀët DPÉUÉ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÀæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ C°è£À ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ vÀAiÀiÁjAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0600 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/2012, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 29-12-2012 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ eÉ.©.PÉ. ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ RįÁè eÁUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ J£ï. PÁA§¼É ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É eÉ.©.PÉ. ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ FZÉUÉ ¸À«ÄÃ¥À fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä 7 d£ÀgÀÄ E¹àÃmï dÆeÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ²ªÁ£ÀAzÀ ¸ÉÆqÉØ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÉÆøÀ¥ÉÃl UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, 2) CªÀÄgÀ vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd PÀmÁÖ¼É ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, 3) DPÁ±À vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Áà ¸ÀAUÀ£À§¸ÀªÁ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UËgÀ, ¸ÀzsÀå: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, 4) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ C¼ÀAUÉ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÉÆøÀ¥ÉÃl UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, 5) «ÃgÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ºÀvÉÛ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §ÄzsÀªÁgÀ ¥ÉÃl §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, 6) ¹zÀÄÝ vÀAzÉ §AzÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, 7) D£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÉÆqÀA¨Éè ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ²ªÁf £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3200/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 52, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §gɬĹPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ, DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä M¦à¹ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 296/2012, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 29-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¦Ã®zÉêÀ J.f ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ ¹¦L ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ rJ¸ï¦ ©ÃzÀgÀ G¥À «¨sÁUÀ gÀªÀj§âgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉƪÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉAiÀÄ fÃ¥À£À°è ªÉÄÊ£ÀgÀ EjUÉñÀ£À PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MlÄÖ 4 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ £À¹Ã©£À E¸ÉàÃlÄ dÆeÁl ¥ÀgÉî ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ®PÀ̱ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀÄ, 2) ¸Á¬ÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: £Ë¨ÁzÀ, 3) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî, 4) ºÀ£ÀÄß«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀÄÄgÁ¸Á§ ZÀÄ£ÀߪÁ¼É ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: £Ë¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 540/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ CrAiÀÄ°è d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ, zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀ 4 d£À DgÉÆÃ¥ÀvÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÀévÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT


ಹುಡಗ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ:
ಮಳಖೇಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಗೊಲ್ಲಾಳಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಪುಜಾರಿ ಸಾ|| ಕೊಂಕನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ತಾ|| ಸೇಡಂ ರವರು ಮಗನಾದ ಚೆನ್ನವೀರ ವಯ|| 16 ವರ್ಷ, 10 ನೇ ತರಗತಿ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ, ಇತನು ದಿನಾಂಕ:26/12/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದು ಪುನಃ ಮನೆಗೆ ಬರದೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಕಾಣೆಯಾದ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಹುಡುಕಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಚೆನ್ನವೀರ ಇತನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:77/2012 ಕಲಂ, ಹುಡಗ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಕಾಣೆಯಾದ ಹುಡಗನ ಚಹರೆ ಪಟ್ಟಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಸರು: ಚೆನ್ನವೀರ, ವಯಸ್ಸು|| 16 ವರ್ಷ, ಎತ್ತರ,- 41 ಗೋಧಿ ಮೈಬಣ್ಣ , ಕಪ್ಪು ಕೂದಲು, ಬಿಳಿ ಗೆರೆಯುಳ್ಳ ಉದ್ದನ ತೊಳಿನ ಅಂಗಿ ಮತ್ತು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.ಇತನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಬಲ್ಲವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ  ಮಳಖೇಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ-08441-280366/280306, ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ 08472-263604, ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರು, ಚಿಂಚೋಳಿ-08475-273100, ಸಿಪಿಐ ಸೇಡಂ-08441-277026 ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. 

GULBARGA DISTRICT:: ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ::

          ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ವರ್ಷ 2013 ಶುಭಾಷಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾಈ ಕೆಳಕಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದುಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು/ಸಹಕರಿಸಲು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
Ø ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ  ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
Ø ನಗರದ ಮೇನ್ ರೋಡ ಹಾಗೂ ರಿಂಗ ರೋಡಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೈವೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಚೆಕಪೊಸ್ಟಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದುಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಯುವಕರು ಕುಡಿದು, ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ಅಡೆತಡೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳು ಮಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೂಡಾ ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
Ø ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಧ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:31-12-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ ಮಾಡುವುದು.
Ø ಬಾರ್/ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕರು ತಮ್ಮ ಬಾರ್/ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:31-12-2012 ರಂದು  ರಾತ್ರಿ  11-30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ ಮಾಡುವುದು.
Øಬಂದೋಬಸ್ತ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ವೈನ್ಸಶಾಪ್,  ಬಾರ್/ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
Ø   ವೈನ್ಸಶಾಪ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್/ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವೈನ್ಸಶಾಪ್ ಮತ್ತು  ಬಾರ್/ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
Ø  ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲು ಪೊಲೀಸ್  ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶುಭಾಷಗಳನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

                    ಎಸ್.ಪಿ. ಗುಲಬರ್ಗಾರವರಿಂದ