Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, August 5, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 05/08/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 05/08/2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 18/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 04/08/2010 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæyéVÃgÀ vÀAzÉ dUÀªÉÆúÀ£ÀVÃgÀ UÉÆøÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 49ªÀµÀð G: UÀÄvÉÛÃzÁj ¸Á: UÉÆøÁé«Ä UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ vÁ¬Ä ªÀÄÈvÀ EAzÀgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ dUÀ£À ªÉÆúÀ£ÀVÃgÀ UÉÆøÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 70ªÀµÀð ¸Á: UÉÆøÁé«Ä UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV M¯ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨ÉAQ CªÀgÀ ¹ÃgÉUÉ vÀUÀÄ°zÀÄÝ CªÀjUÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÀtÄÚ PÁtzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ UÉÆvÁÛUÀzÉà ¥ÀÆwð §mÉÖUÉ ¨ÉAQ ºÀgÀr CªÀgÀ ¥ÀÆwð ±ÀjÃgÀ ¸ÀÄlÄÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 117/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 4-8-210 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ a¢æ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ¥ÀæwÃPÀ @ CAPÉÃvÀ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ a¢æ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹. JgÀqÀ£É ªÀµÀðzÀ°è ¥Á¸À CVzÀÄÝ EAf¤AiÀÄjAUïzÀ°è ¸ÉÃj¸À®Ä UÀÄ®§UÁðzÀ°è PË£Àì°AUï ¸À®ÄªÁV r.r. PÀlÄÖªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÆÃA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ ¹nÖ¤AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ EAVèõÀzÀ°è £À£ÀUÉ ªÀÄgÉvÀÄ©r PÀë«Ä¸À¨ÉÃPÀÄ, £Á£ÀÄ 6 ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀzÁV ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄ ElÄÖ ¢£ÁAPÀ 4-8-2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 127/2010 PÀ®A 279, 04[J] L¦¹ eÉÆvÉUÉ 187 LJªÀÄ« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 04-08-2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà w¥ÀUÉÆAqÁ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ: PÀÄgÀ§gï, ¸Á ªÀÄeÁð¥ÀÄgÀ[JA] EªÀgÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄÄ DgÉÆæ PÀ«gÁd vÀAzÉ UÀ¢UÀ¥Áà ¸Ë±ÀnÖ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á ªÀÄeÁ¥ÀÄgÀ[JA] EªÀgÀ eÉÆvÉ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ6480 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ §A§½VUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAzÀÄ MªÀÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¸ÀgÀ¸Àéw EªÀ¼ÀÄ MªÉÄäÃ¯É PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀUÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®UÀ½UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÀå ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 229/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 04/08/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ ªÀAiÀÄ: 40ªÀµÀð G: ¦æÃAnAUÀ ¥Éæøï PÉ®¸À eÁ: ºÀjd£À ¸Á PÀoÉÆýî vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ vÀAzÉ zÁ£À¥Áà EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉÊ®PÀ ªÉÄÃ¯É PÀoÉÆýî¬ÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀÀ £ÀA§gÀ E®èzÀ §eÁd ¹n-100 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸Á¬Ä§tÚUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸Á¬Ä§uÁÚ EªÀjUÉ §®UÁ® »ªÀÄärUÉ ºÁUÀÆ PÁ°UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 4/8/10 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà PÉƽ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁ: PÀ§â°UÀÀ ¸Á: AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd EªÀ£ÀÄ Dl DqÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J. 39-3317 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀªÀgÁd EªÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀ rQ̬ÄAzÀ §¸ÀªÀgÁd EªÀ¤UÉ JqÀ ºÉÆmÉÖUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¸ÁªÀÅ :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ : ¥ÀlÖtÚ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è §gÀĪÀ ²æà D£ÀAzÀgÁªÀ ¸ÀÄvÁgÀ ¸Á:¸ÀÄAl£ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA 213/2 £ÉÃzÀÝgÀ vÉÆÃlzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ; 3/8/10 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ±ÀªÀªÀÅ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CAzÁdÄ 40 jAzÀ 45 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ¸ÀzÀÈqÀ ±ÀjÃgÀªÀżÀî ªÀåQÛ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀAiÀÄzÀ°è fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÉÆÃlzÀ ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, PÀ¥Àà£ÉAiÀÄ ±ÀjÃgÀ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5'-9" JvÀÛgÀ«zÀÄÝ, DvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É MAzÀÄ ©½ ±ÁåAqÉÆ §¤AiÀÄ£ï, ¤Ã° §tÚzÀ ¥ÁåAl, ¤Ã° §tÚzÀ eÁAUï, PÉÆgÀ¼À°è PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ PÁ²ÃzÁgÀ EzÀÄÝ, EvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ CAvÁ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°è «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w w½zÀħA¢gÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:04.08.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±À²PÁAvÀ «oÀ¯ï vÀAzÉ «oÀ¯ï ¥ÁAqÀÄ£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:UÉÆêÁ EªÀ£ÀÄ n¥Ààgï¯Áj¸ÀASÉå:fJ.01,n.1948 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-vÀÄ«ðºÁ¼ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ 7£Éà ªÉÄ樀 PÁåA¥ï£À°è ¤gÀÄ¥Á¢ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà EªÀ£À eÉÆÃ¥Àr ªÀÄÄA¢£À «zsÀÄåvï PÀA§PÉÌ & eÉÆÃ¥Àr ªÀÄÄAzÉ PÀnÖzÀÝ ºÀ¸ÀÄ«UÉ rQÌPÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°èzÀÝ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà 15 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀĨsÁ£À¸Á§ vÀAzÉ ªÉÆâ£À¸Á§ 32 ªÀµÀð, ¥ÁªÀðw UÀAqÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ & PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà EªÀjUÉ wêÀævÀgÀºÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀĨsÁ£À¸Á§ ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ºÁUÀÆ C¥ÀWÁvÀPÉÆ̼ÀUÁVzÀÝ ºÀ¸ÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ¤gÀÄ¥Á¢ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:04.08.2010 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁªÀiÁ£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:£ÀÄUÉκÀ½î, vÁ:ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥ÀlÖt, f¯Áè:ºÁ¸À£À EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.04,Jr.5499 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¹ÃPÀ¯ï PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ n«J¸ï JPïìJ¯ï ¸ÀÆ¥Àgï ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¢éÃZÀPÀæªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀ PÀÄPÀÌ£ÀÆgÀÄ ¨sÁµÁ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ zÁzÉøÁ§ 55 ªÀµÀð, ¸Á:DzÁ¥ÀÆgÀÄ¥ÉÃmÉ ªÀiÁ£À« EªÀ£ÀÄ ¢éÃZÀPÀæªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð C£Àégï vÀAzÉ ºÀ¸À£À¸Á§ ¸Á:DzÁ¥ÀÆgÀÄ ¥ÉÃmÉ ªÀiÁ£À« PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:04.08.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀªÀgÁd @ ¨sÁµÁ vÀAzÉ ®A¨É£ÁAiÀÄÌ 23 ªÀµÀð, ¸Á:D¯ÉÆÌÃqïUÁæªÀÄ E£ÀªÀÅ DmÉÆøÀASÉå:PÉJ.36, 5198 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁªÀÄzÀÄUÀð UÁæªÀÄ-gÁªÀÄzÀÄUÀð PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ gÁªÀÄzÀÄUÀð UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ «gÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 25 ªÀµÀð, gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ C°è£ÁAiÀÄPÀ 16 ªÀµÀð & §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 22 ªÀµÀð EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «gÉñÀ ¢£ÁAPÀ:05.08.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:04.08.2010 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥À¥ÀÄà ¥ÀªÁgï vÀAzÉ zÀįÁgÁªÀiï ¸Á:gÁd¸ÁÜ£À ¸ÀzsÀå DzÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.43,n.7583 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß DzÁ¥ÀÆgÀÄ-DªÀÄ¢ºÁ¼ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ DªÀÄ¢ºÁ¼ÀUÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ 32 ªÀµÀð, ¸Á:DzÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥ÀàUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:04.08.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: C®§£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ mÁmÁ ªÀiÁåfPïªÁºÀ£¸ÀÀASÉå:PÉJ.36,8397 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ §¥ÀÆàgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ GªÀiÁ ¥sÀ¤ðZÀgï CAUÀr ºÀwÛgÀ ®°vÁzÉë QgÁt CAUÀr ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ 5 ªÀµÀðzÀ ¨Á®Q C¥ÀìgÁ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¦ÃgÁ ¸Á:EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ CªÀ¼À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£ÀUÁ° ºÁAiÀÄÄݺÉÆÃV ¨sÁjUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:04.08.2010 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀA¥ÀªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ, ²ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÁAvÀAiÀÄå, ®PÀëöät vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà & £ÁUÀ¥Àà ¸Á: ZÁUÀ¨Á« EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ZÁUÀ¨Á« UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ®èªÀÄä vÀAzÉ ®PÀëöät EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CfÓUÉ RZÀÄð ªÀiÁrzÀ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄ®èªÀÄä vÀAzÉ ®PÀëöät ¸Á:ZÁUÀ¨Á« PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:04.08.2010 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ®PÀëöät, ºÀ£ÀĪÀÄAw, ZÀ£Àߧ¸ÀªÀÄä & ²ªÀgÁd J®ègÀÆ ¸Á: ZÁUÀ¨Á« UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ºÀA¥ÀªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ EªÀ¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀA¥ÀªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ ¸Á:ZÁUÀ¨Á« PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 04-08-2010 gÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢£ÁAPÀ:- 28-07-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ £ÀmÉPÀ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà FvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀgÀ¸À¥Àà£À UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ±ÀgÀt¥Àà£À ¸ÀAUÀqÀ UÀrØUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄoÀzÀ »AzÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà£À ªÀÄ»AzÁæ mÁæöåPÀÖgï lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß vÀªÀÄä £ÀmÉPÀ®è¥Àà¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ F C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ PÉøÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÁ aQvÉìAiÀÄ J¯Áè RZÀð£ÀÄß vÁªÉà PÉÆqÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ a¤ªÁ® D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁr¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸ÀªÁzÀgÀÆ ¸ÀºÀ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ §gÀzÉà EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ aQvÉìAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà RZÀð£ÀÄß PÉÆqÀ°¯Áè. EzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 03-08-2010 gÀAzÀÄ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ GqÀĪÀÄPÀ¯ïUÉ ºÉÆÃV CªÀgÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæAiÀÄ RaðUÁV ºÀtªÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 1] ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà qÀQÌ, £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ 2] zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà qÀQÌ, £ÁAiÀÄPÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð EªÀj§âgÀÆ JgÀqÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è C°èUÉ §A¢zÀÄÝ, £Á£ÀÄ CªÀjUÉ "£À£Àß vÀªÀÄä£À aQvÉìUÁV ¤ÃªÀÅ ºÀt PÉÆqÀ°¯Áè, £ÁªÀÅ §qÀªÀgÀÄ CµÉÆÖAzÀÄ ºÀt J°èAzÀ vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ, ¤ÃªÀÅ SÁ¸ÀVà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁr¹ ºÀt PÉÆqÀzÉà F jÃw ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ, £ÁªÀÅ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉݪÀÅ " CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀj§âgÀÆ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.UÀ½AzÀ E½zÀÄ £À£ÀUÉ " K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£ÉÃ, ¨Á¬ÄUÉ §AzÀ ºÁUÉ ªÀiÁvÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ, ¤Ã£ÉãÀÄ ±ÀAoÁ ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ ªÀiÁrPÉÆà ºÉÆÃUÀÄ, £ÁªÀÅ ¤ªÀÄUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀºÀ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè" CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ¥ÀgÀ¸À¥Àà£ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. zÀÄgÀUÀ¥Àà£ÀÄ ¸ÀºÀ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr, CªÀj§âgÀÆ £À£ÀUÉ " ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É ¤£Éß wAr eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ, ¤£ÀߣÀÄß ©qÀĪÀÅ¢¯Áè E°èAiÉÄà fêÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃªÉ " CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ. DUÀ F dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C°è ºÉÆgÀnzÀÝ FgÀtÚ ªÀqÀØgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ drAiÀÄ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ §rAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. PÁgÀt ºÉÆr-§r ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀUÀ¥Àà EªÀj§âgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2010 PÀ®A 107 ¹Dg惡

FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À EA¢£ÀªÀgÉUÉ £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA.49 £ÉÃzÀÝgÀ°è 1 JPÀgÉ ºÉÆ®zÀ §UÉÎ ªÁ¢-¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À £ÀqÀÄªÉ vÀAmÉ-vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ, JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀÄ°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðf¤PÀgÀ D¹Û-¥Á¹Û ºÁ¤AiÀÄÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ vÀ¥ÉÃð ªÀw¬ÄAzÀ F ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2010 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ.

¢£ÁAPÀ 04-08-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ ¥ÉƸïÖ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §AzÀAvÀºÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw ªÀĺÁzÉë ªÀAiÀÄ:28 ªÀµÀð eÁw:ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á:EA¢gÁ PÁ¯ÉÆä PÀĵÀÖV FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DPÉUÉ UÀ¨sÀðPÉÆñÀzÀ vÉÆAzÀgÉ EzÀÝjAzÀ 2007 gÀ°è C¥ÀgÉñÀ£ï ªÀiÁr¹zÀÄÝ FUÀ DgÁªÀÄ DVzÀݼÀÄ .DzÀgÉ EwÛZÉUÉ DgÁªÀÄ EgÀÄwÛgÀ°è®è. vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DVzÀÝ°è vÁ«§âgÀÆ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ ¢:17-07-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀéAvÀ HgÁzÀ gÁªÀĪÁqÀVUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. vÁ£ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ°è w½¹ ºÀÄqÀÄPÁl ªÀiÁrzÀÄÝ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ¨ÉÃAPÉAzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2010 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/2010 PÀ®A 323, 354, 504, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 04-08-2010 gÀAzÀÄ §¸Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¥Áèn£À°è ¸ÀéZÀÑ ªÀiÁqÀ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÁ¬Ä ªÉÄÊ®ªÀé EªÀgÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÀݪÀÄä EªÀjUÉ ¹ÃgÉ ©aÑ §rAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄaѤAzÀ DPÉÆæñÀ¢AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2010 PÀ®A 504, 324 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 04-08-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 08-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥Áèn£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.