Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, February 2, 2009

Bidar District Daily Crime Update,02-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-02-2009
ªÀĺÁgÁµÀÖç §¸Àì ®Æn : ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjAzÀ gÀÆ. 50 ¸Á«gÀPÀÄÌ ºÉZÀÄÑ ªÀiË®åzÀ MqÀªÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀgÀÄ ¥ÀgÁj
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/09 PÀ®A 395 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/02/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£ï vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ EUÉé ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: fAiÀiÁUÀÄqÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¨É½UÉÎ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¤®AUÁPÉÌ §gÀ®Ä gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ¤®AUÁ §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ §¸ï £ÀA JA.JZï-20/r-7116 gÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀ£ÁlðPÀ gÁdåzÀ ©ÃzÀgÀ zÁn d»ÃgÁ¨ÁzÀ gÉÆÃr£À gÉïÉé mÁæöåPï zÁn ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 02/02/09 gÀAzÀÄ 0205 UÀAmÉUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉUÀ¼ÀÄ CqÀØ ºÁQzÀÝ£ÀÄß §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÉÆÃr §¸ï ¤°è¹zÁUÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ ZÁPÀÄ ºÁUÀÄ dA©AiÀiÁ vÉÆÃj¹ ºÉzÀj¹ ZÁ®PÀ£À »A§¢UÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ PÀÆqÀ ºÉzÀj¹ §¸ï C®ÄUÁr¸À ¨ÉÃrj §¹ì£À°èzÀÝ ¯ÉÊmï §AzÀ ªÀiÁrj CAvÀ »A¢ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄUÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ°è CAzÀgÀÄ. EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è PɼÀUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ 4, 5 d£ÀgÀÄ ºÉÆgÀV¤AzÀ¯É §¹ì£À°è ¨Áålj ºÁPÀÄwÛzÀÝgÀÄ CzÀPÉÌ §¹ì£À°è PÀĽvÀ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ EzÀÝ QlQ UÁè¸ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄaÑPÉÆArzÀÝgÀÄ. DUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉzÀj vÀ£Àß ºÉAqÀw dAiÀIJæà EªÀ¼À PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 1] MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ UÀAl£ï 4 vÉÆ¯É CQ 40,000/- gÀÆ,UÀ¼ÀÄ 2] MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ vÁ½ 1 vÉÆ¯É CQ 10,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ 50,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ. vÉUÉzÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÁgÉ §¹ì£À »A¢¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ EvÀgÉ fÃ¥À, PÁgÀUÀ¼À ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ ®Æn ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÀÄ §¹ì£À°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉUÀ¼ÀÄ CµÉÖãÀÄ C®è §¸ï ZÁ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £Àr CAvÀ CAzÁUÀ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸ï ZÁ®Ä ªÀiÁr zsÉÊAiÀÄð¢AzÀ DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ UÀr ¥ÀæªÉò¹zÁUÀ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr F WÀl£É §UÉÎ w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
mÁæöåPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ ¢éÃ-ZÀPÀæªÁºÀ£À rQÌ : ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà MªÀð£À zÀĪÀÄðgÀt
RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/09 PÀ®A 08/2009 PÀ®A-279,338,304[J] L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 01/02/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1430 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «ÃgÀAiÀiÁå ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÁAZÁ¼À E§âgÀÄ PÀÆr ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀgÀ n.«.J¸ï. ZÁA¥À £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀĪÀ GZÁÑ PÁå£Éïï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CzÉà UÁæªÀÄzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÉÆlUÉÃgÉ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É n.«.J¸ï. ZÁA¥ÀUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ n.«.J¸ï. ªÉÄÃ¯É EzÀÝ E§âjUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¨sÁ°ÌUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è «ÃgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä EªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖzÀÄÝ, E£ÉÆߧ⠨Á§ÄgÁªÀ CªÀ£À£ÀÄß ¨sÁ°Ì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVz.É.

DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ xÀ½¹zÀ PÀÄqÀÄPÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/09 PÀ®A 341, 504, 354 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/02/09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ wæ¥ÀÄgÁAvÀzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü «oÀׯï vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUï ªÀĺÁgÁd ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ ªÀÄqÉÆý EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ J°èUÉ ºÉÆUÀÄwÛ¢Ý ¤®Äè CAvÁ ºÉý RaðUÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ E¯Áè JA¢zÁUÀ ¥ÀÄ£ÀB DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÉgÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ JAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉ, ªÉƼÀPÉÊ PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è, JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ËzÉ ºÀ¹ªÀiÁrzÀÝgÀ £É¥ÀPÉÌ dUÀ¼À : UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ-01/02/09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üÃgÁå¢ ²æêÀÄw gÀÄvÀÛªÀiÁä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ¸Á-zÁqÀV EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ºÉý §gɹzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-28/1/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¤ÃgÀÄ KPÉ ºÁQ¢j CAvÀ PÉýzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ²æêÀÄAvÀ, ¸ÀwõÀ, PË®å ªÀÄvÀÄÛ C£ÀƸÀÄAiÀiÁ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
qÀ§¯ï ¸ÀªÁj : ¨ÉÊPÀ¤AzÀ ©zÀÄÝ E§âgÀÄ ¸ÀªÁgÀjUÉ UÁAiÀÄ
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 01/02/2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ ²æà ¸Áé«ÄzÁ¸À vÀAzÉ CdÄð£À ¥ÁåPÉ ªÀ 32 ªÀµÀð, ¸Á PÁqÀªÁzÀ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ¥Á¸ÀÖgï ¸Á PÁqÀªÁzÀ EªÀj§âgÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉ.J/38 E/8176 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ-PÀªÀÄoÁuÁ gÉÆÃqÀ¢AzÀ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À §½ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ ¥À°Ö AiÀiÁzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ ¥ÉÃmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.

¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖ §Ä¢üÞªÀiÁzsÀå ªÀåQÛ
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 ;-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĸÁÛ£À gÀªÀgÀ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ J°èUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ UÉÆvÁÛV®è, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ CªÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÁqÀ®Ä §gÀÄwÛ®è ºÀÄZÀÑgÀAvÉ CªÁUÀ DªÁUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. JA§ÄªÀzÀgÀ §UÉÎ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ ¢: 01-02-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¨ÉüÀÄîgÁ UÁæªÀÄzÀ PÉÃgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ºÀÆUÁgÀ ¨Á«AiÀÄ°è ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É vÉ°zÀÝ ªÀÄÈvÀ SÁeÁ¸Á§ EªÀgÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr UÀÄwð¹zÀÄÝ PÁgÀt SÁeÁ¸Á§ EvÀ£ÀÄ 5-6 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ:01/02/2009 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀf vÀAzÉ §zÀÄÝ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 35, ¸Á: ¸ÉêÁ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAUÁgÁA vÀAzÉ §zÀÄÝ ZÀªÁít gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄzÉå ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÀgÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÁVzÀÄÝ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ & UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀPÉÌ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ dUÀ¼À : ªÀÄƪÀjAzÀ MªÀð£ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/09 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 01/02/2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆ£ÀªÉļÀPÀÄAzÁgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀgÀªÀgÀ CtÚvÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÁÌV vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ì£À°èPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉGAlÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ & UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁl : MªÀð£À §AzsÀ£À M§â ªÀÄ»¼É ¥ÀgÁj
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/09 PÀ®A 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 01/02/2009 gÀAzÀÄ 1720 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¦.PÉ.¦.J¸ï. ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ E§âgÀ ªÉÄÃ¯É 1730 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è M§â¼ÀÄ Nr ºÉÆVzÀÄÝ, G½zÀªÀ£ÀߣÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ®µÀÌgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] FvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ C: 5 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C:Q: 150/gÀÆ. ºÁUÀÆ Nr ºÉÆzÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ EªÀ¼ÀÄ ©lÄÖ ºÉÆzÀ 4 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C;Q: 120/ gÀÆ. £ÉÃzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. .

Raichur District Reported Crimes: fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì, ªÀåQÛAiÉÆêÀð «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÀå :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ §¤ßUÉÆüï UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀtÚ UÀÄjPÁgÀ 35 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ EzÀÝ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁV®èªÉAzÀÄ fêÀ£À°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ : 27.01.2009 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥Á¸ï ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:31.01.2009 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ §¤ßUÉÆüÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀĪÀ ±ÀªÀzÉÆgÀQgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ªÀÄVΪÀÄä PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀŸÀA:03/2009 PÀ®A:174 zÀA¥Àæ.¸ÀA. £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.


: n®ègï PÀ¼ÀªÀÅ, ¥ÀvÉÛUÁV ªÁå¥ÀPÀ eÁ® :

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ AiÀiÁlUÀ¯ï UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ mÁæPÀÖgï¸ÀA:PÉJ.36,n.875, mÁæ°¸ÀA:PÉJ.36,n.876 £ÉÃzÀÝgÀ n®ègï C.Q.gÀÆ: 10,000/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 25.12.2008 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmɬÄAzÀ 26.12.2008 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉAiÀĪÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. F ¢£ÀzÀªÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:01.01.2009 gÀAzÀÄ CªÀÄgÉÃUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉUÀÄ£É߸ÀA: 15/2009 PÀ®A: 379 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ¥ÀvÉÛUÁV ªÁå¥ÀPÀ eÁ® ©Ã¹gÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøïoÁuÉ:ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:²æêÀÄw ªÀÄÄzÀݪÀiÁä UÀA. ºÀtªÀÄAvÀ PÉÆA©£ÀªÀgÀ ¸Á||PÉƼÀ¸Á¥sÉÊ¯ï ±ÀºÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÀA§A¢üAiÀĪÀgÁzÀ 1)gÁªÀÄ¥Áà 2)¹zÀÝ¥Áà 3)£ÁUÀªÀiÁä 4)¸ÀĤvÁ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄÝ ¤£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ, ¤Ã£ÀÄ 10000/-gÀÆ ºÀt PÉÆqÀzÉà £ÀªÀÄä eÁUÀzÀ°è EzÀÄÝ £ÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ ªÉÄÊAiÀįÁè MzÀÄÝ, M¼À¥ÉlÄÖ ¥ÀqɹzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 7/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ 01/02/2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉUÉ PÀ£ÀPÀVj - ªÀÄĸÀ¯Á¥ÀÄgÀ gÉÆÃr£À°è gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà »gÉƺÉÆAqÁ ¹.r 100 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. ¹.J£ï.E - 2978 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £À°è E£ÀÆß E§âgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ n.«í.J¸ï JPïì.J¯ï - 50 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 06 / ªÁAiÀiï. 4511 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ºÀĽî EªÀ¤UÉ lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¸ÀzÀj 4 d£ÀgÀÆ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà n.Dgï.gÁWÀªÉÃAzÀæ ¦.J¸ï.L PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/09, PÀ®A: 279, 337 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀįÁèqÀzÀ ªÀAiÀĸÀÄì: 53, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á|| §¤ßÃVqÀzÀ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw, EªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ qÁ|| a¤ÃªÁ®gï D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ C§Äݯï¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ EªÀgÀ ZÀºÀzÀ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀi˯Á¸Á§ EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÁÝUÀ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀÄ: 38, ¸Á|| §¤ßÃVqÀzÀ PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄÄZÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀUÀgÀzÀ ¹.©. ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ SÁeÁ vÀAzÉ RjêÀiï ¸Á|| ªÉ®eÁ® vÁ|| PÀ®ªÀPÀÄwð, f|| ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀ [J.¦.] vÀ£Àß ¯Áj £ÀA: J.¦-09/n.J-2342 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ FvÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÁÝUÀ, CªÀ£À JqÀUÁ°UÉ M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ, C®èzÉà §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄïÉ, §® ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §® ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà QæµÀÚ¥Àà J.J¸ï.L-2, ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/09, PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹:. ºÁUÀÆ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÁzÀ ²æà JªÀiï. UÉÆëAzÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀÄ: 31, eÁ: PÀªÀiÁä, G: ªÀQî ªÀÈwÛ, ¸Á|| ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw ¢£ÁAPÀ: 31-01-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÀQî ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀĪÁzÀ ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ ªÉÆèÉʯï£À°è ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AwgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/J®-9620 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ, CªÀ£À vɯÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ C®èzÉà §®UÁ®zÀ ªÉÆÃtPÁ®zÀ PɼÀUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà QæµÀÚ¥Àà J.J¸ï.L-2, ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 4/09 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ. 01-02-09 gÀAzÀÄ 06-00 ¦.JAPÉÌ PÀ£ÀPÀVj ¥ÉưøÀ oÁuɬÄAzÀ ¤¸ÀÛAvÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w w½¹zÀÝjAzÀ PÀ£ÀPÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ ºÉÆÃV lA. lA UÁrAiÀÄ°èzÀÝ EªÀiÁªÀÄPÁ¹A vÀA/ PÁ¹A¸Á§ ¸Á. UÀÄAqÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉ£ÀAzÀgÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 01-02-09 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀªÀÄä lA. lA UÁr £ÀA. PÉ.J 37-4343 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀÆeÁ ªÀiÁr¸À®Ä vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ ±Á«ÄÃzÀ° zÀgÀUÁPÉÌ §A¢zÀÄÝ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ lA. lA UÁr ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝgÀĪÀzÀjAzÀ ZÁ®PÀ¤UÀÆ ¸ÉÃj 8 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. vÀDªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA 42/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ dUÀÎ¯ï ¦.¹- 124 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31-1-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-45 UÀAmÉUÉ £ÁªÀÅ C¨ssÀAiÀĸÁ®ªÉAl ºÀwÛgÀ ¸ÀAZÁj ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀåðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃ.¸É. ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸É.ªÉÄÃ¯É CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£ÀzÀ¢AzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqÉUÉ Nr¹ C¨sÀAiÀĸÁ®ªÉAl¢AzÀ ¸À®à zÀÆgÀzÀ°è ¨É¼À«£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ vÉVΣÀ°è MªÉÄä¯Éà ©zÀÝ£ÀÄ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ £ÁªÀÅ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆ.¸É. £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ.J. 37/ºÉZÀ-6792 CAvÁ EzÀÄÝ CªÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ, UÀzÀÝPÉÌ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ §®UÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §A¢vÀÄÛ. CªÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ°®è. CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÉÆ.£ÀA 9902153485 £ÉÃzÀÝjAzÀ ªÉÆ.£ÀA; 9449587464 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥sÉÇãÀ ªÀiÁr «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀÄå ¸ÁgÀAUÀªÀÄoÀ ¸Á:PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ w½¹ UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ C£ÀAzÀAiÀÄå vÀAzÉ PÁ¸ÀAiÀÄå ¸ÁgÀAUÀªÀÄoÁ ªÀAiÀÄ 37 ªÀµÀð eÁåw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¥ÀzÁäA§ mÁæ£Àì¥ÉÇÃlðzÀ°è PÉ®¸À ¸Á: ºÀ¼ÉÃPÀ£ÀPÁ¥ÀÇgÀ. CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁV ªÉÆ.¸É ZÁ®£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆ.¸É.ªÉÄð£À ºÀvÉÆn vÀ¦à ©¢ÝzÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV F C¥sÀWÁvÀ ¸ÀA§«¹gÀÄvÀÛzÉ. ²æà CªÀÄgÉÃUËqÀ ºÉZï.¹. 64 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.