Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, April 16, 2015

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

AiÀÄÄ.r.Dgï ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ಮೃತನ ತಂದೆಯಾದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತರಾಯ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ 60 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಕುರುಬುರು ಉ: ವ್ಯವಸಾಯ ಸಾ: ಸೀಕಲ್ ತಾ: ಮಾನವಿ FvÀ£ÀÄ ಲಿಖಿತವಾದ ದೂರನ್ನು  ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ,   ''  ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಕ್ರಿಷ್ಣಕುಮಾರ ತಂದೆ ಹನುಮಂತರಾಯ ವಯಾ 22 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಕುರುಬುರು ಉ: ವ್ಯವಸಾಯ ಸಾ: ಸೀಕಲ್ ತಾ:ಮಾನವಿ.ಈತನಿಗೆ ಈಗ್ಗೆ 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತಿದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಇಲಾಜು ಮಾಡಿಸಿದರು  ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲಾ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತಿದ್ದು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ತನಗೆ ಬಹಳ  ಸಂಕಟವಾಗುತಿದ್ದು, ಏನಾದರು ಕುಡಿದು ಸಾಯುತ್ತೇನೆಂದು ಅನ್ನುತಿದ್ದನು, ಆತನಿಗೆ ತಾವು ಮನೆಯವರು ಧೈರ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ 15-4-15 ರಂದು ಹತ್ತಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನ ಭಾಧೆ ತಾಳಲಾರದೇ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷದಿಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಆತನಿಗೆ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಮಾನವಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರಿನ ರೀಮ್ಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗುಣವಾಗದೇ ರಾತ್ರಿ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ತನ್ನ ಮಗನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವದೇ ಸಂಶಯ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ   ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ   ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ.10/15 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡೆನು.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ZÉÃvÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà  2) «£ÀAiÀiï vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà  3)  ¸ÉÆä¨Á¬Ä UÀAqÀ ¤Ã®¥Àà  4)  ªÀÄÄvÀÄÛgÁd @ ªÀÄÄvÀÄÛ vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà ¸Á: J®ègÀÆ £ÀªÀ° vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À ªÉÄÃ¯É «£Á: PÁgÀt C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÀÄvÁÛ   ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨É¸ÀvÀÄÛ FUÉÎ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÆgÁzÀ ©üêÀÄgÁd PÁåA¦£À vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ, ¢£ÁAPÀ: 16-04-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ ©üêÀÄgÁd PÁåA¦UÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ K£À¯Éà §zÁä¸ï gÀAqÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ PÀĽvÀgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §zÀPÀÄ ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ E°è AiÀiÁgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä §AzÀÄ ¸ÉÃj¢ÝAiÀįÉà ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2015 PÀ®A. 498(J) 323 504 506 , gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.              

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-04-2015

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 16-04-2015

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 03/2015, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉòæà UÀAqÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ªÉÄüÀPÀÄAzÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¥ÁAræ, vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀ DgÉÆÃUÀå ¸Àj E®èzÀ PÁgÀt CªÀgÀ aQvÉì EvÀgÉ RaðUÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÉÄüÀPÀÄAzÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¥ÁAræ, vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀiÁrzÀ ¸Á® wgÀzÉà EzÀÝjAzÀ ªÀiÁªÀ fêÀAvÀ EgÀĪÁUÀ¯É 5 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀiÁªÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÉÆîzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¸Á® ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV d£ÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¸Á® wjøÀzÉà EzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ¸ÀAdÄ PÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-04-2015 gÀAzÀÄ ¥ÁAræ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ UÀÄtªÀAvÀ ªÉÄÃPÀgÉ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è EgÀĪÀ «zÀÄåvÀ PÀA§ ºÀwÛ «zÀÄåvÀ vÀAwUÉ »rzÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, CªÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2015, PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-04-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ«ÃvÁ UÀAqÀ zÉëzÁ¸À ¨sÀÄdAUÉ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¹JªÀiï¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ CgÀßªï ªÀAiÀÄ: 6 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¹zÁÝgÀÆqsÀ UÀÄA¥Á ±Á¯ÉAiÀÄ°è «zsÁå ¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ±Á¯É ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀ£À£ÀÄß eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄA¥Á jAUï gÉÆÃqÀ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ jAUï gÉÆÃqÀ¢AzÀ ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ PÀZÁÑ gÉÆÃrUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ¥À®ìgï ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß »AzÀPÉÌ wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤zsÁ£À ªÀiÁr ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÉÆgÀ½£À°èzÀÝ 15 UÁæA. §AUÁgÀzÀ «Ä¤ UÀAl£ï ¸ÀgÀ C.Q 39,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÆ ¹UÀzÉ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2015, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAP 15-04-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄ£Àß½¬ÄAzÀ AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÄgÀ  PÀqÉUÉ  MAzÀÄ n.«.J¸À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®  ªÉÄïɠ M§â ªÀåQÛ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¦.J¸À.L ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ£Àß½ «±Á® SÁAqÀ¸Áj  zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄgÁfð ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ªÀÄgÉAiÀÄ°è £ÉÆqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ªÀÄ£Àß½ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ n.«.J¸À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ zÉÆqÀªÀĤ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: ZÀl£À½î EvÀ£ÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr J®ègÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr ¤°è¹ £ÉÆqÀ¯ÁV n.«.J¸À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ aî EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ©aÑ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è 180 JªÀÄ.J® ªÀżÀî 30 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál°UÀ½zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál°UÀ¼À ¸ÁUÁlzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÁgÀgÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E¢AiÉÄà CAvÁ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ , ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ MlÄÖ ¨É¯É 1449/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¥Áè¹ÖÃPÀ aîzÀ°è 1160/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¹QzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2015, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 15-04-2015 ರಂದು ಫಿಯಾಱದಿ ಓಂಕಾರ ತಂದೆ ಸುಧಾಮ ಖಂದಾರೆ ವಯ: 20 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮರಾಠಾ, ಸಾ: ಸಾವಳಿ ರವರು ಕಮಲನಗರದಿಂದ ಸಾವಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ ನಂ. ಕೆಎ-38/6618 ನೇದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಾವಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಗುವಾಗ ಹೊಳಸಮುದ್ರ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ ಹೊದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿ ಮುಂದೆ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಫಿಯಾಱದಿಯವರ ಎಡ ಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ 1) ಅರುಣಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಿರಸಗೆ ಸಾ: ಬಾಲೂರ ರವರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿಯ ಮೇಲಿನ ಎದುರಿನ 2 ಲ್ಲುಗಳು ಬಿದ್ದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಡ ಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, 2) ಪ್ರಭಾವತಿ ಗಂಡ ಮಾಧವ ಬಿರಗೆ ಸಾ: ಹೊಳಸಮುದ್ರ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಬಲಗಾಲ ತೋಡೆಗೆ & ಮೋಳಕಾಲಿಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಫಿಯಾಱದಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ  ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಸ್ಸಿನ ನಂಬರ ನೋಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಯಿ ಕ್ಯಾಬ ಚಾಲಕನು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿಯಾಱದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.