Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, September 12, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

vÁB10-09-2013gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ J.¹AiÀÄ°è ²æà PÀA¥Éè¥Àà  vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà eÁwB£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ-22ªÀµÀð GBPÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁBAiÀÄvÀUÀ¯ï vÁBªÀiÁ£À« ºÁUÀÆ EvÀgÉ 23 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀ«vÁ¼À PÀqɬÄAzÀ PÀ«vÁ¼À-¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÉÆî¢¤ß PÁæ¸ÀzÁn ªÀiÁgɪÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®èl PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ mÁmÁ J.¹.AiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ mÁmÁ J.¹.¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°èzÀÝ 6 d£ÀjUÉ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ wêÀð ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ G½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ jªÀiïì ¨sÉÆÃzsÀPÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¹zÁÝV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 160/2013 PÀ®AB 279, 337,338 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:12-09-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 00-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è M¼À§¼Áîj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ 01 1) UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¯Áj £ÀA.PÉJ-26/©-880 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ , ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ , vÁ: ªÀiÁ£À«£ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA.PÉJ-26/©-880 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉvÀqÉAiÀÄÄAmÁUÀĪÀAvÉ ¤°è¹zÀÄÝ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ 02 WÀ£À±ÁåªÀÄ Dgï.§£ÁgÉ PÁgï £ÀA.PÉJ-25/¦-8291 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ , ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ PÁgï £ÀA.PÉJ-25/¦-8291 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¯Áj £ÀA. PÉJ-26/©-880 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁgï dRAUÉÆArzÀÄÝ , PÁgï£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄqÀØ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà UÉÆA¢ , ªÀAiÀÄ:47ªÀ, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: ¹zÉÝñÀégÀ Jalgï ¥ÉæöʸÀ¸ï£À°è UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À , ¸Á: J£ï.n.n.J¥sï. zsÁgÀªÁqÀ FvÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.190/2013 , PÀ®A.279 , 337 , 283 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ

AiÀÄÄ.r.Dgï.¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢ :- 11-09-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¦ügÁå¢ü CgÀ¼À¥Àà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è FUÉÎ ¸Àé®à ¢£ÀzÀ »AzÉ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÁzÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢ FvÀ£ÀÄ gÁAiÀÄ¥Àà£À ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß JwÛ mÁæPÀÖgÀ£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¯ÉÊAVPÀ CvÁåZÁgÀ ªÀiÁr, ªÀÄÄR JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JzÉUÉ ZÀÆjzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV, M¼À¥ÀmÁÖV ªÀiÁgÀtAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ½UÉ DzÀ UÁAiÀÄUÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀĪÀÅ¢®è, CzÉà vÀ£ÁUÁzÀ £ÉÆë¤AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¼À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ²æÃ. CgÀ¼À¥Àà vÀAzÉ DgÉÆÃUÀå¥Àà ªÀAiÀÄ:40 ªÀµÀð eÁ:ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 19/2013 PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 


 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

¦gÁå¢ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà 30 ªÀµÀð, eÁ;-ºÀjd£À,G:-PÀÆ°PÉ®¸À,¸Á:-ºÉqÀV£Á¼À. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ.¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà 40 ªÀµÀð ºÁUÀÆ 3 d£À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀgÀ dUÀ¼ÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ E§âgÀ°è ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ, F «µÀAiÀÄzÀ°è E§âgÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÁAPÀ:-09/09/2013 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ºÀAqÀw vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DUÀ DgÉÆæ zÉë¥ÀÄvÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢ ºÉAqÀwUÉ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁPÉà ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛ CAvÁ PÉüÀ®Ä £Á£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ ¨ÉʬÄݯÁè. AiÀiÁPÉ «£Á PÁgÀt £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛj CAvÁ vÀ¥ÀÄà w½zÀÄPÉƼÀÄîwÛÃj CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CµÀÖPÉÌ ¸ÀĪÀÄä£ÁV ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ ºÉAqÀw vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr §AzÀªÀgÉà ''¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ºÉAqÀw zÉë¥ÀÄvÀæ¥Àà£À ¸ÀAUÀqÀ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÁÝ¼É CAvÁ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ, DgÉÆæ ²ªÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼ÁVzÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, PÀ°è¤AzÀ JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ ºÉÆqÀzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, DgÉÆæ ªÀÄÆPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ¢ÝzÀÄÝ,DUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦gÁå¢ ºÉAqÀwUÉ DgÉÆæ ±ÁAvÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¤Ã AiÀiÁPÉ £ÀqÀÄªÉ §gÀÄwÛ ¸ÀÆ¼É CAvÁ ¨ÉʬÄÝzÀÄÝ, DgÉÆæ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤ªÀÄäzÀÄ §ºÀ¼ÁVzÉ ºÀÄqÀÄUÀgÀ £É¥À ªÀiÁr ¤£Àß ºÉAqÀw £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁ¼É,E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® dUÀ¼À vÉUÉzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, F §UÉÎ HgÀ°è ¸ÀgÀ¥Àr¹PÉƼÉÆîÃt CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀjAiÀiÁUÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ FUÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 176/2013. PÀ®A.504,341,323,324,506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


ದಿ:11-09-2013 ರಂದು 19-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಕಾನಗರದ ಗೋಲ್ಡ್ ನ ಬೇಕರಿ ಮುಂದಿನ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  ªÉÄð£À DgÉÆævÀ£ÁzÀ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ @ಗೋರಿ ತಂದೆ ಖಾದರಸಾಬ ಗಲಗ ವಯಾ 22, ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ:ಕೂಲಿ ಸಾ:ಕಾಕಾಗನರ ಹಟ್ಟಿ FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÉÄð£À ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ , CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 1)ಮಟಕಾ ನಗದ ಹಣ 2270/-2)ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ 3)ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು £ÀAvÀgÀ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA: 02 ¤AUÀ¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽUÉ  PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ EzÉ  JAzÀÄ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ luÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 186/2013 ಕಲಂ:78(111) ಕೆ.ಪಿ.ಕಾಯ್ದೆ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀt ªÀiÁ»w:-


ದಿ:26-07-2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ11-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೇದಿನಾಪೂರು ಸೀಮಾದ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಕೂಡ್ಲೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಜೋಗಪ್ಪ ವಯಾ 55, ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಮೇದಿನಾಪೂರು  ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಗದ್ಯಮ್ಮ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡೆದು ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆಯಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ನಂ 01 ಗದ್ದೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಹುಲುಗಪ್ಪ ಜಾ:ಕುರುಬರು ನೇದ್ದವರ ಮಾತುಕೇಳಿ ಆರೋಪಿ ನಂ:02 ಈರಮ್ಮ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ಉ:ಮನೆಕೆಲಸ ನೇದ್ದವರೂ ಕೂಡ ಫಿರ್ಯಾಧಿವಿರುದ್ದ ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ದಾವೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:26-07-13 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಗ ಆರೋಪಿ ನಂ:01 ನೇದ್ದವನು ಉಳಿದ 8 d£À ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಲೇ ಮಗನೇ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹೊಲವನ್ನು ನೀನು ಹೇಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ಅಂತಾ ಬೈದು, ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಅಡ್ಡ ಬಂದಾಗ ಆಕೆಯ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು , ಕೈಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಕೆಡವಿದ್ದು ,ನಂತರ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೋರ್ಟ ಪಿಸಿ-16 ರವರು ಖಾಸಗೀ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಸಂ 51/13 ನೇದ್ದನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ºÀnÖ oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 185/2013 ಕಲಂ: 323,354,504,506 ¸ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಕಾಯ್ದೆ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w :-

¢£ÁAPÀ: 11-09-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ: ¹zÀÝ¥Àà, 42ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄ®èzÉêÀgÀUÀÄqÀØ. DPÉAiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À ªÀÄUÀ ªÀÄ®èzÉêÀgÀUÀÄqÀØzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è£À ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ, 1) £ÁUÀgÁd @ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ: ªÀiÁåPÀ® ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå, 2) ªÀiÁgÉêÀÄä UÀAqÀ: ªÀiÁåPÀ®ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå, 3) §¸ÀªÀ vÀAzÉ: ªÀiÁåPÀ®ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå, 4) AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ: PÀjAiÀÄ¥Àà, 5) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: PÀjAiÀÄ¥Àà, 6) ªÀiÁåPÀ®ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ: PÁ£ÀAiÀÄå, J®ègÀÆ eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: ªÀÄ®èzÉêÀgÀUÀÄqÀØ. EªÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÀÄUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ°è PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è, ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£ÀUÀ ªÀÄUÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ ` EªÀvÀÄÛ ¤ÃªÀÅ G½zÀÄPÉÆArj F d«ÄãÀÄ £ÀªÀÄUÉ ©lÖgÉ ¸Àj E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 256/2013 PÀ®A.143, 147, 148, 323, 504, 324, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:12.09.2013 gÀAzÀÄ 74 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-09-2013

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-09-2013

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/13 PÀ®A 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 11-09-2013 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¨ÉÆgÀ¼À UÁæªÉÄzÀ ªÁ°äQ ªÀÄA¢gÀ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ §ºÁgÀ JA§ÄzÀ E¸Ààl dÆeÁmÁ DqÀÄwzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2330=00 gÀÆ, ºÁUÀÄ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ 159/2013 PÀ®A. 279, 337   L.¦.¹.,dÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 11/09/13 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ vÁ£Áf vÀAzÉ PÉñÀªÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ºÀįÁå¼À vÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 38-5706 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ D¯ÉÆÃgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀĤAzÀ MAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ PɼÀUÉ  ©zÀÄÝ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ  §¹ì£À £ÀA§gÀ UÀÆwÛ¯Áè  §¸Àì ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸Àì ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄgÉUÉ   ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 228/13 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 326, 504, 506, 427, 448 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢: 11-09-2013 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® ¸À«Äà vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® ¸ÀªÀÄzÀ, ªÀAiÀÄ 36 G: ªÀiÁå£ÉÃdgÀ, eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: ªÀĤAiÀÄgï vÁ°A ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 09/09/2013 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÁUÀ ¨É½UÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¤eÁªÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ QgÁt CAUÀrzÀªÀ£ÁzÀ §¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ UÀt¥Àw UÁæªÀÄ ¥ÀA.¸ÀzÀ¸Àå, CªÀÄÈvÀ ¥ÀmÉî ºÁUÀÆ 10-15 d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄä PÀA¥À¤UÉ §AzÀÄ UÀuÉñÀ ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ZÀAzÁªÀ£ÀÄß PɼÀ®Ä ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÁUÀ   PÀA¥À¤AiÀÄ CPËAmÉAmï EªÁUÀ E®è ¤ÃªÀÅ CPËAmÉAmï §AzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀjUÉ PÉý  £Á£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ ZÀAzÁ PÉÆqÀĪÀÅzÀPÉÌ §gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÁUÀ CzÀÄ ºÉÃUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀPÉÌ §gÀĪÀÅ¢®è ¤£ÀUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛªÉ CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ »VgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 11/09/2013 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ¤eÁªÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀÄì QgÁt CAUÀrzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀt¥Àw UÁæªÀÄ ¥ÀA.¸ÀzÀ¸Àå ,CªÀÄÈvÀ ¥ÀmÉî EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ  10-15 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä PÀA¥À¤UÉ §AzÀÄ £ÁªÀÅ ¤ªÀÄUÉ UÀuÉñÀ ºÀ§âzÀ ZÀAzsÁ PÉüÀ®Ä §AzÁUÀ £ÀªÀÄUÉ ¤ÃªÀÅ ZÀAzÁ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýgÀÄwÛÃj CAvÁ ºÉý   PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¤AwgÀĪÀ 5-6 ¯ÁjUÀ¼À ªÁ¯ïUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 l£ï D¬Ä¯ï£ÀÄß PɼÀUÉ ©lÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ®PÀë gÀÆ.ªÀiË®å ºÁ¤ ªÀiÁr ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä PÀA¥À¤¬ÄAzÀ EAvÀºÀ ºÉÆ®¸ÀÄ D¬Ä¯ï ©qÀĪÀÅzÀzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Á¬Ä¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ ºÉý ¯ÁjUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ MqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ EzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ gÁqï¢AzÀ JqÀ Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ½AzÀ  §® vÉÆqÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÉÆAPÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ¤ÃªÀÅ F PÀA¥À¤ ºÉÃUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛj ¸ÀÄ¼É ªÀÄPÀ̼ÀgÉ ¤ÃªÀÅ F PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÁt¹zÀgÉ ¤ªÀÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. £À£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÀ ¸ÀÄfÃvï ¸Áé«Ä vÀAzÉ zÀ±ÀªÀÄÄRAiÀiÁå ¸Áé«Ä, EªÀjUÀÆ ¸ÀºÁ ¨É¤£À°è ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©½¹ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ.F ªÉüÉAiÀÄ°è  1,50,000 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß £ÉÆÃQAiÀÄ ªÉÆèÉÊ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄ EzÀÝ E¹ÛAiÀiÁgï C°é vÀAzÉ jAiÀiÁ¸ÉÆâÝãï C°é, §¸ÀªÀgÁeï ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÉÆÃgÉ EªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÀÄ  £À£ÀUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr £À£ÀUÉ ©ÃzÀgï ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

Gulbarga District Reported Crimes

ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ :
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ರವಿ ತಂದೆ ಕಿಶನ ಆಡೆ ಜಾ|| ಲಂಬಾಣಿ|| ಮಿನಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ,  ಸಾ|| ನಿಂಬರ್ಗಾ ತಾಂಡಾತಾ|| ಆಳಂದ ರವರು ದಿನಾಂಕ 11-09-2013  ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ  02.30 ಪಿ.ಎಮ ಸುಮಾರಿಗೆ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ನಾಗೂರೆ ಸಾ|| ನಿಂಬರ್ಗಾ ಇವರ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮಿನಿ ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32, 9393 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಂಬರ್ಗಾದಿಂದ ಭೂಸನೂರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಕ್ಕರೆ ಗೋದಾಮ ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಆಗ ಗೋದಾಮಿನ ನೌಕರರು ಮಿನಿ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಲೋಡ ಮಾಡಿದರುಆಗ ಸಕ್ಕರೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಲರ್ಕನಾದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಪಾಟೀಲ ಸಾ|| ಕೊರಳ್ಳಿ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸದರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ ಇವರಿಗೆ ಪೆನ್ನು ಕೊಡಿರಿ ಅಂತ ಅಂದೆನುಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಏ ಭೋಸಡಿ ಮಗನೆ ನನಗೆ ಪೆನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಖುರ್ಚಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಂತರು ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಪೆನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಬಿಡರಿ ಆದರೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ಯಬೇಡರಿ ಅಂತ ಅಂದೇನುಆಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಒಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿದೆನು ಹೋಗುವಾಗ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ ಇವರು ಖುರ್ಚಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಎದ್ದು ಗೋದಾಮ ಆಫೀಸಿನ ಮುಂದುಗಡೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಏ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಲಮಾಣ್ಯಾ ಅಂತಾ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಭೈದು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತಲೆಯ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ವೈಜಂತಾ ಗಂಡ ಪಾಂಡುರಂಗ ನವಲೆ ಸಾ; ವಾರ್ಡ ನಂ. 4 ಕಮಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ತಾ; ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು  ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ 1. ಶಾಭೋದ್ದಿನ ತಂದೆ ಕರೀಮ ಬೋರಾಳೆ 2. ಸಾಹೇಬಿ ಗಂಡ ಶಾಭೋದ್ದಿನ ಬೋರಾಳೆ ಸಾಃ ಇಬ್ಬರು ಓಕಳಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅತೀಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ಈ ಹೊಲ ನಮ್ಮದು ಇದೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರತ್ನಿಸಿ, ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಪಾಟೀಲ ಉ|| ಎನ.ಎಸ್.ಎಲ ಸುಗರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಭೂಸನೂರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲರ್ಕಸಾ|| ಕೊರಳ್ಳಿತಾ|| ಆಳಂದ ರವರು ದಿನಾಂಕ 11-09-2013 ರಂದು 1815 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎನ.ಎಸ್.ಎಲ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಭೂಸನೂರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ ರವಿ ತಂದೆ ಕಿಶನ ರಾಠೋಡ ಸಾ|| ನಿಂಬರ್ಗಾ ಇತನು ಬಂದು ತಾನು ಸಕ್ಕರೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಸೀದಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಚೆಕ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಕೂಡು ಅಂತ ಅಂದರುಚೆಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಭೋಸಡಿಕೆ ಏನು ಚೆಕ ಮಾಡತ್ತೀ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಬೇಗನೆ ರಸೀದಿ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಅಂದುನಂತರ ರವಿ ಇತನು ನನಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲು ಪೆನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪೆನ್ನು ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ನಡೆ ಅಂತ ಅಂದೆನು ಆಗ ರವಿ ಇತನು ನನಗೆ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಿ ರಂಡಿ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಅಂದವನೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿನಗೆ ಇವತ್ತು ಖಲಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ರಾಡಿನಿಂದ ತೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ವನಪಾಲ ಪಿಸಿ 62 ರವರು ಮಾನ್ಯ ಜೇ.,ಎಮ್.ಎಫ.ಸಿ ನ್ಯಾಯಲಯ ಜೇವರ್ಗಿಯಿಂದ ಪ್ರವೈಟ ಕಂಪ್ಲೇಟ ನಂಬರ 11/13 ನೇದ್ದು ತಂದು ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಂಶವೆನೆಂದರೆ. 30/07/2013 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರ ದೇಸಾಯಿ ಇತನಿಗೆ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಲು ತೆಗೆಯುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅರೋಪಿತರೂ ಎಲ್ಲಾರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಇತ್ಯಾದಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧೇಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ :

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 11-09-2013 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಾಲಬಿ ಮಹಿಳಾ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ನಾಗರೀಕ ಹಕ್ಕು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಮರುಳಾಧ್ಯ ತಂದೆ ಬಸವಣಯ್ಯಾ ಕಳ್ಳಿಮಠ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ನಿರ್ವಾಹಕ ಸಾ: ಬಿದ್ದಾಪೂರ  ಕಾಲೂನಿ ಇವನು ಮೂಲತ: ಲಿಂಗಾಯತ ಜಂಗಮ ಜಾತಿಯವನಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 23-09-1986 ರಂದು ಮಾಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ದಿಂದ ಬೇಡ ಜಂಗಮ ಸುಳ್ಳು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತೆ ತಾವೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಹಕ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ಇಸಿ ನಿಜವಾದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತೀಯ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವುದು  ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಸಾಬಿತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದುರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/2013 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢: 11-09-2013 gÀAzÀÄ 02-45 J.JªÀiï PÉÌ. ²æà «dAiÀiï. ©gÁzÁgÀ. ¦.L £ÀUÀgÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ E¹àÃl dÆeÁlzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢: 11-09-2013 gÀAzÀÄ 01-20 J,JªÀiï UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ UÀ«ªÀÄoÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ Dgï.n.N PÀZÉÃjAiÀÄ ¸ÀzsÀå DzsÁgÀ PÁqÀð «vÀgÀuÉAiÀÄ D¦üÃ¸ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èè 08 d£À DgÉÆævÀgÁzÀ 1] vÁgÁZÀAzï vÀA. UÀAUÁzsÀgÀ zÀ®¨sÀAd£ï. ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ. 2] £ÀgÉñÀ vÀA. ªÀÄ®è¥Àà PÀªÀ®ÆgÀ. ªÀAiÀÄ 29, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ¥sÉÊ£Á£Àì PÉ®¸À, ¸Á: PÀªÀ®ÆgÀ Nt PÉÆ¥Àà¼À. 3] ªÀĺÁ«ÃgÀ vÀA. ¥sÀÄPÀgÁd eÉÊ£ï, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁ: eÉÊ£À, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼À. 4] ¸ÀĤïï vÀA. dUÀ£ÁßxÀ zÉñÀªÀÄÄR, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄgÁoÀ, G: CPÀ̸Á°UÀ PÉ®¸À, ¸Á: zÉêÀgÁd CgÀ¸À PÁ¯ÉÆä PÉÆ¥Àà¼À. 5] ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀA. ¸ÀÄgÉñÀ CAUÀr, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: QgÁt CAUÀr PÉ®¸À, ¸Á: vÉÆÃlzÀ ¨sÁ« PÉÆ¥Àà¼À. 6] UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀA. ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà PÀªÀ®ÆgÀ. ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ©.n. ¥Ánî £ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À. 7] PÀȵÀÚ vÀA. ¸ÀÄzÉÃAzÀæ¸Á PÁlªÁ, ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁ: PÀëwæAiÀÄ, G: ¥ÀA¥À¸Émï ªÀIJ£Àj PÉ®¸À, ¸Á: ©.n. ¥Ánî £ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À. 8] ±ÀºÀ¨sÁeï vÀA. ªÀĺÀäzï ºÀĸÉãï d¯Á®¸Á§ ªÀĤAiÀiÁgÀ. ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: UÀ«²æãÀUÀgÀ MAzÀ£Éà PÁæ¸ï PÉÆ¥Àà¼À UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgï E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 11,200=00 E¹àÃl dÆeÁlzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ºÁ¼ÉAiÀÄ aîªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2013 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 11-09-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.45 UÀAmÉUÉ ²æà ºÉZï. UÀÄgÀħ¸ÀªÀgÁd ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀjUÉ gÁdÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀjUÉ §gÀªÀÄrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹.142 ¦.¹.- 404, 353. 154, 280 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV gÁdÆgÀ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É fÃ¥ï ¤°è¹ J®ègÀÆ fæ¤AzÀ E½zÀÄ gÁdÆgÀ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄgÉUÉ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ¥ÀƪÀð¨sÁUÀzÀ PÀlÖqÀzÀ ªÀÄgÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MA§vÀÄÛ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ dÆeÁl £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4950=00 gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯É ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥Áè¹ØPÀ aî EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/2013 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ

¢:- 11-09-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉUÉ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄgÀqÉØ¥Àà, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉgÀªÀgÀÄ UÀt¥Àw §AzÉÆç¸ÀÛ ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÃgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÉøÀQÌ ºÀAa£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÀĨÁâgÁªï JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ ¥ÉmÉÆæðAUï£À°è EzÀÝ ¦.¹. 100, 131, 117, 38, 289 J¦¹. 77 gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ (1) w¥ÀàtÚ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà £ÀªÀ°, 35 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄA© (2) ±ÉÃRgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ ZÀ£Àß«ÃgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä, 25 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄA© EªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-307 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆgÀlÄ PÉøÀQÌ ºÀAa£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è fÃ¥ï£ÀÄß ¤°è¹ £ÀAvÀgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è VqÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï §ºÁgï J£ÀÄߪÀ CzÀȵÀ×zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV F PɼÀPÀAqÀªÀgÀÄ ¹QÌ©zÀÝgÀÄ. E£ÉÆߧâ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¹QÌ©zÀݪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä (1) ®PÀÌ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀtªÁ¼À PÁåA¥ï (2) ¥ÀA¥ÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð, dAUÀªÀÄgÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄA©. (3) ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà, ªÉÄÃn, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄA© (4) ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ UÀAUÀ£ÀUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÉøÀQÌ ºÀAa£Á¼À. (5) zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥Á¥ÀAiÀÄå PÉƯÁèj, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆ®ègÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀtªÁ¼À. CAvÁ w½¹zÀÄÝ, Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä (6) ¸ÀĨÁâgÁªï ¸Á: PÉøÀQÌ ºÀAa£Á¼À CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀj ¹PÀ̪ÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 6,900-00, ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃmï DqÀ®Ä PɼÀUÉ ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ mÁªÀ¯ï d¥ÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/2013 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:11.09.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï-50 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉ, f£ÁߥÀÆgÀ vÁAqÁ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ, ¨Á¼À¥Àà, dUÀ¢Ã±À JA§ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ£ÀA.PÉ.J-37/PÀÆå-8036 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉƸÀ¥ÉÃl PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÁAvÉñÀ £ÁAiÀÄPÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ »gÉÆà PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉƸÀzÁzÀ ºÉZï.J¥sï. r®PÀì £ÀA§gÀ §gɬĸÀzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¨Á¼À¥Àà, dUÀ¢Ã±À ªÀÄvÀÄÛ D¥Á¢ÃvÀ ªÀĺÁAvÉñÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀĺÁAvÉñÀ £ÁAiÀÄPÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ²æà AiÀÄ®è¥Àà ¹.ºÉZï.¹ 78 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.