Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, February 17, 2009

Bidar District : Daily Crime Update, 17-02-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-02-2009


ªÁºÀ£À rQÌ : MªÀð ªÀAiÉÆà ªÀÈzÀÞ ªÀåQÛAiÀÄ zÀĪÀÄðgÀt
§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/09 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 16/02/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 0100 jAzÀ 0600 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è gÁºÉ-9 gÀ°è ¨Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ ©.f.Dgï. zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ, PÁ®UÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¨É¤ßUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ C§Äݯï SÁzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¼ÉAiÀÄ dUÀ¼ÀzÀ zÉéõÀPÉÌ : ªÀÄƪÀgÀÄ AiÀÄĪÀPÀjAzÀ MªÀð ºÀÄqÀÄVAiÀÄ C¥ÀºÀgÀt
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/09 PÀ®A 366,eÉÆvÉ.34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1)(11) J¸À.¹/J¸À.n :-

¢£ÁAPÀ; 16-02-09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ PÀÄ. gÉÃtÄPÁ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ HlzÀ ©ÃqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è ±Á¯É¬ÄAzÀ UÉÃn£À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¤Ãj£À «µÀAiÀÄzÀ°è »AzÉ DzÀ dUÀ¼ÀzÀ »£Àß¯É zÉéõÀ¢AzÀ DgÉÆævÀ E¸ÁPï vÀAzÉ ¹¢ÝSÁ£À ¸Á: ±ÀºÁUÀAd EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è gÉÃtÄPÁ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÉÆÃdªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÀgï PÁA§¼É gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl : ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ MªÀð ªÀåQÛ §AzsÀ£À
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/09 PÀ®A 328 eÉÆvÉ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 16/02/09 gÀAzÀÄ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì-©ÃzÀgÀ gÉÆÃqÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â£ÀÄ ªÀiÁzÀPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÉʨsÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ EzÀÝ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁ£É gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA PÉ.J 38 f/173 £ÉÃzÀgÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¨sÁ°Ì-©ÃzÀgÀ gÉÆÃqÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛ ªÀiÁzÀPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÉʨsÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DvÀ£À ªÉÄÃ¯É 1130 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀjZÀAzÀæ vÀAzÉ ¥ÀgÀvÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 80 eÁ/®A¨Át G/MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á/zsÁgÀdªÁr vÁAqÁ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ZÉPÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÀÄ ©½ 5 °ÃlgÀ ¥Áè¹ÖPÀ qÀ§âzÀ°è 4 °ÃlgÀ PÉʨsÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÀÄÝ CzÀgÀ CA. QªÀÄävÀÄÛ 400/- gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ
alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀG£Éß £ÀA. 32/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ TgÀÄ gÁoÉÆÃqï ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀÀ 15/2/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ NªÀÄtÚ ¸Á// ¸ÀªÀÄAvÀ ºÁUÀÄ ®PÀëöät gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtPÉÌ ºÉÆÃV Hl ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ElUÁ UÁæªÀÄ zÁn PÀAmÉ¥Áà ªÀiÁ¸ÀÖgÀ EvÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ 1730 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ alUÀÄ¥Áà PqɬÄAzÀ ¥ÁAqÀÄ vÀAzÉ ªÁ®Ä ¸Á//¨sÉÆAiÀiÁgÀ (©) vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¨sÀgÀvÀ .¥ÁAqÀÄ ®PÀëöät ªÀÄƪÀgÀÄ MAzÀÄ PÀqÉAiÀiÁV dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨sÀgÀvÀ EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ..


ºÀÄzÉÝ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä : DPÀæªÀĪÀiÁUÀð vÀ£ÀßzÁV¹PÉÆAqÀ C¨sÁåyðUÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä
1) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/09 PÀ®A 419/09 PÀ®A 419, 469, 471 L¦¹ :-

2008 £Éà ¸Á°Ã£À°è £ÀqɬĹzÀ ¹¦¹ ºÀÄzÉÝAiÀÄ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è C¨sÀåy𠤸ÁgÀ vÀAzÉ C§Äݯï d°Ã¯ï ªÀÄĤAiÀiÁgÀ ¸Á¼À PÀªÀÄ® £ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ C£ÀÆavÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß DPÀæªÀĪÁV ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä AiÀÄvÀß¹zÀÄÝ C®èzÉ zÁR¯ÁwUÀ¼À ¥Àj²Ã®£É ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è Cfð £ÀªÀÄÆ£É M.JªÀÄ.Dgï GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉ ¦.J¸À.¦ /¦.E.n £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è CfðzÁgÀgÀÄ MwÛzÀ JqÀUÉÊ ºÉ§ân£À UÀÄgÀÄvÀÄ MAzÀPÉÆAzÀÄ ºÉÆAzÁtÂPÉ DUÀzÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¦üAUÀgÀ ¦æAl vÀdÕjAzÀ zÀÈqÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢: 16-02-2009 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DqÀ½vÁ¢üPÁUÀ®Ä f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


2) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 29/09 PÀ®A 419,469,471 L¦¹

2008 £Éà ¸Á°Ã£À°è £ÀqɬĹzÀ ¹¦¹ ºÀÄzÉÝAiÀÄ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è C¨sÀåyð :-®QëöäPÁAvÀ vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀ dUÀ¢±À qÉæ¸ï¸ï OgÁzÀ EvÀ£ÀÄ C£ÀÆavÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß DPÀæªÀĪÁV ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä AiÀÄwß¹zÀÄÝ C®èzÉ zÁR¯ÁwUÀ¼À ¥Àj²Ã®£É ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è Cfð £ÀªÀÄÆ£É M.JªÀÄ.Dgï GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉ ¦.J¸À.¦ /¦.E.n £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è CfðzÁgÀgÀÄ MwÛzÀ JqÀUÉÊ ºÉ§ân£À UÀÄgÀÄvÀÄ MAzÀPÉÆAzÀÄ ºÉÆAzÁtÂPÉ DUÀzÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¦üAUÀgÀ ¦æAl vÀdÕjAzÀ zÀÈqÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢: 16-02-2009 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DqÀ½vÁ¢üPÁUÀ®Ä f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆæÃdgÀ rQÌ : zÁgÀºÉÆPÀ ªÀåQÛUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ
zsÀ£ÀÆßgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/09 PÀ®A-279, 338 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ-16/02/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0950 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ ªÁUÀA§gÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ZÀªÁít PÀÆædgï f¥ï £ÀA. PÉJ-32-J-3396 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß rQÌ ªÀiÁrzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ F±Àégï vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÀ¯Á® ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð gÀªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥ÉưøïgÀ zÁ½ : 15 PÉ.f. UÁAeÁzÉÆA¢UÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ §AzsÀ£À
ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/09 PÀ®A 20(©) (1) J£ïr¦J¸ï PÁAiÉÄÝ 1985 :-

¢£ÁAPÀ 16-02-2009 gÀAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥Àæ¨sÁj ¦.J¸ï.L ±ÁåªÀÄgÁªÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥Éưøï fÃ¥À £ÀA PÉJ 38 f- 42 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ §½ ºÉÆÃV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M§â ºÀÄqÀÄUÀ vÀªÀÄä vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥Áè¹ÖPï aîUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ £ÉÆÃr E§âgÀ£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆ«ÃAzÀ gÁoÉÆÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©PÀÄÌ ¨sÁ£ÀÄvï CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¥Áè¹ÖPï aîªÀ£ÀÄß ©aÑ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è ºÀ¹ UÁAeÁ EzÀÄÝ fÃ¥À£À°è vÀAzÀ vÀÆPÀzÀ AiÀÄAvÀæ¢AzÀ vÀÆPÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è MlÄÖ 15 PÉ.f UÁAeÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ C: Q: 6000/- CzÉà jÃw gÀªÉÄñÀ FvÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¥Áè¹ÖPï aîªÀ£ÀÄß ©aÑ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è ºÀ¹ UÁAeÁ 15 PÉ.f UÁAeÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ C: Q: 6000/- EzÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ 30 PÉ.f UÁAeÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ C: Q: 12000/- gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


«£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ DgÉÆævÀ ªÀåQÛ
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/09 PÀ®A 323, 504 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 16/02/2009 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üÃgÁå¢ eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð eÁåw J¸ï.¹. ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 16/02/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉUÉ »¥Àà¼ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁåAqÀ ºÀwÛgÀ ²ªÁfAiÀÄ ºÉÆl® JzÀÄjUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DmÉÆÃjPÁë ¤AwzÀÄÝ CzÀgÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀĤAvÀÄ CmÉÆÃAiÀiÁªÁUÀ ºÉÆUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ PɽzÁUÀ E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ §AzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. C¯Éè EzÀÝ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ UÁå£ÉÆèÁ J¸ï.¹. EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£Á PÁgÀt K eÁÕ£Áå ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ¸ÀºÀ qÉæöʪÀgÀ E¢Ý CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ , Q«AiÀÄ ªÉįÁâUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Raichur district Reported Crimes

: ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥Àw¬ÄAzÀ QgÀÄPÀļÀ, ¥Àwß zÀÆgÀÄ :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄvÁ®ÆPÀ gËqÀPÀÄAzÀÀUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ FgÀtÚ 32 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV ¥ÀwßAiÀÄ ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥ÀqÀÄvÀÛ ¥ÀwßUÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ: 15.02.2009 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ C¸ÀA: 31/2009 PÀ®A: 498(J), 323, 504, 506 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: E¹àÃmï dÆeÁl, £Á®égÀ §AzsÀ£À, gÀÆ: 2750/- d¦Û :

²æà n.PÉ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦J¸ïL ªÀĹÌoÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:16.02.2009 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĹ̥ÀlÖtzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¯Á¼É¸Á§ vÀAzÉ zÁªÀ¯ï¸Á§ ºÁ¢ªÀĤ, ¦ÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ zÁªÀ¯ï¸Á§ ¸ÉÃqÀA, gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ºÁ¢ªÀĤ ªÀÄvÀÄÛ ¯Á¯ï¸Á§ vÀAzÉ ¯Á¼É¸Á§ J®ègÀÆ ¸Á: ¦AeÁgÉÆÃt ªÀÄ¹Ì EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:2750/-gÀÆ¥Á¬Ä, d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀĹÌoÁuÉ C.¸ÀÀA.14/2009 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ, UÀÄr¸À®Ä ¨sÀµÀä, gÀÆ: 38,500/-£ÀµÀÖ :

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ UÀAUÁ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ¤ªÁ¹, ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À°UÉ, ¢£ÁAPÀ :15.02.2009 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° UÀÄr¸À®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ UÀÄr¸À®°èzÀÝ DºÁgÀzsÁ£Àå, §mÉÖ ªÀÄvÀÄÛ UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ:38,500/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ DPÀ¹äPÀ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ¸ÀA:04/2009 PÀ®A:DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹,PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 


 

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt: 

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 55/09 PÀ®A. 376, 511, 302 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ FgÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀ¥Àà PÀ£ÀPÀVj, 35 ªÀµÀð eÁ// PÀÄgÀħgÀ ¸Á// aPÀÌ ¨ÉtPÀ®è ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉazÀgÉ ¢£ÁAPÀ:- 16/2/2009 gÀAzÀÄ 4 ¦.JªÀiï. ¢AzÀ 6 ¦.JªÀiï. CªÀ¢üAiÀÄ°è [ªÀÄÈvÀ] §ÄqÀتÀÄä£ÀÄ vÀ£Àß zsÀ£À PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä ªÉƺÀ£ï ¥sÁªÀÄð PÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¬Ä¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÀĽªÀÅ ¸ÁQëAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄÄR UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ ªÀiÁr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA. 47/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ & 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ, ¢£ÁAPÀ: 15.02.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÁªÀÅ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É J£ï.ºÉZï 63 gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÁUÀ §¸Á¥ÀÇgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ ¢§âzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉ.J 25 ¹-885 gÀ »A¢£À JqÀUÀqÉAiÀÄ UÁ°AiÀÄ PɼÀUÉ AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛ ªÀÄ®VzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£À vÀ¯É ªÀÄÄR ºÁUÀÆ C®è°è ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ ¯Áj £ÀA. PÉ.J 25 ¹-885 gÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C°èzÀÝ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ CªÀ£À vÀ¯É ªÀÄÄR ºÁUÀÆ C®è°è ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸À.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/09 PÀ®A. 143, 147, 323, 324, 504, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 16.02.2009 gÀ0zÀÄ ¨É½UÀÎ 9:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà £ÁUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ GªÉÄñÀUËqÀ ªÉÄÃn ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð ¸Á: AiÀÄ®ªÀÄUÉÃj EªÀgÀÄ MAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 15.02.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 08:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÉà DzÀ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ, «ÃgÀ£ÀUËqÀ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀĪÀÄä£Éà ºÉÆ®zÀ°è vÉAV£ÀPÁ¬Ä ºÀj¢¢Ý CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ PÀnÖUÉ ºÁUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ §r¢gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà ¥Àæ¨sÀÄgÁd ºÉZÀ.¹.-18 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA. 49/09 PÀ®A, 379 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 16.02.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà dAiÀÄ¥Àà ±ÁSÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ UÀÄ.«.¸À.PÀA¥À¤. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ-AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 15.02.2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉ ªÀÄÄAZÉ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ºÀ®UÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0.8 Q.«Äà zÀÆgÀzÀ gÉÆÃl ¯ÉÃAxÀ vÀAwAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/09 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 16.02.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÉÄÃn ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: ºÉÆPÀ£ÀPÁ¥ÀÆgÀ, EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 14.02.2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9:30 UÀAmÉUÉ VtÂUÉÃgÁzÀ ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀªÀÄä »gÉÆúÉÆAqÁ ¨ÉÊPï £ÀA. PÉ.J-37 / eÉ-3897 CAzÁdÄ 25 ¸Á«gÀ ¨É¼É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzsÁåºÀß 2:30 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ:C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt: ¢:15/02/09 gÀAzÀÄ ²æà gÁduÁÚ vÀA.²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ¥ÉÆ.¥ÁnÃ¯ï ¸Á||G¥À¼ÁAªÀ vÁ||UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ²ªÁ£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ UÀÄgÀ¥Áà E§âgÀÆ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ªÉÄÃ¯É ªÀÄzÀĪÉUÉAzÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉêÀ£ÀvÉUÀ£ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ UÀÄgÀ¥Áà vÀA. §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÉÆ.¸ÉÊ ¹Ìqï DV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, ²ªÁ£ÀAzÀ£À ºÀuÉUÉ vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ. ªÉÆÃ.¸ÉÊ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ UÀÄgÀ¥Áà£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ. ²ªÁ£ÀAzÀ£ÀÄ ¥ÀæeÁÕªÀ¸ÉÜAiÀÄ°ègÀzÀ PÁgÀt ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA. ªÀUÉÊgÉ UÉÆwÛgÀĪÀ¢®è JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è D¥Á¢vÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ:22 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArzÀÝ DgÉÆævÀ¼À §AzsÀ£À: §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ(J¯ï.¦.Dgï)UÀÄ£Éß £ÀA:445/86, PÀ®A:380L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ£ÉߣÀA:446/86,PÀ®A:380L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ CAd£Á¨Á¬Ä UÀA.eÁÕ£ÉñÀégÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á||¸Él®ªÉÄAl ¦üæ PÁ¯ÉÆä £ÀA:1,¸ÉÆïÁè¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ ªÉÄ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ UÀÄ£ÉßUÀ¼À°è 1986 gÀ°è zÀ¸ÀÛVj ºÉÆA¢ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀÄUÀqɺÉÆA¢ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÁUÀzÉà UÉÊgÀĺÁdgÁV vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆAqÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ¼À ¥ÀvÉÛUÁV £ÉëĹzÀ ²æÃ.CuÁÚgÁªï £ÁªÀÄ¢ J.J¸ï.L. §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀAfêÀgÉrØ ¦.¹.17, ºÁUÀÄ £ÀªÀÄðzÁ ªÀÄ.ºÉZï.¹.18 gÀªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ:16-02-09 gÀAzÀÄ vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArzÀÝ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ CAd£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á||¸Él®ªÉÄAl ¦üæ PÁ¯ÉÆä £ÀA:1,¸ÉÆïÁè¥ÀÆgÀ EªÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀ¼À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀ¥Àr¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:ºÀ¯Éèà ¥ÀæPÀgÀt: ¢:-16-02-09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æÃ.ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà vÀA.²ªÀ±ÀgÀt¥Àà UÁæªÀÄ ¯ÉQÌUÀgÀÄ ¸ÉÆéAvÀ vÁ||f||UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÁ£ÀÄ ¢:16-02-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ CAQ ¸ÀASÉå E¯ÁSÉ ºÁUÀÄ ªÀqÀìð ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ £ÁUÀjPÀ £ÉÆAzÀt ºÁUÀÄ d£À£À £ÉÆAzÀt vÀgÀ¨ÉÃw PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁð vÀºÀ²Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ¸ÀzÀgÀ vÀgÀ¨ÉÃwUÉ ºÁdgÁV ªÀÄzÁåºÀß 2:30UÀAmÉUÉ vÀºÀ²Ã® D¦üøï DªÀgÀtzÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ UÀt¥Àw ºÉʧw ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ L£Á¥ÀÆgÀ vÁ||aAZÉÆý, eÉÆvÉUÉ E£ÉÆßç⠪ÀåQÛ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹,ºÉÆ® ªÉÆmɱÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

±ÉÆgÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ:C¥ÀjavÀ ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛ: ¢£ÁAPÀ:16/02/09 gÀAzÀÄ ²æà ¥ÀgÀªÀÄtÚ PÀPÉÌÃgÉÆÃgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆîzÀ ¨ÁAzÁjAiÀÄ ºÀwÛgÀ £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ £É®ªÀ£ÀÄß PÉÃzÀgÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr K£ÁVzÉ JAzÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è M§â C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ±ÀªÀ UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀzÀ ºÁUÉ ºÉÆîzÀ £É®zÀ°è ªÉÄîälÖzÀ°è ªÀÄÄaÑzÀÄÝ £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ºÀjzÀÄ ZÀ¯Áè¦°è ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÈvÀ¼À ±ÀªÀzÀ §®UÉÊ EgÀĪÀ¢¯Áè. C®èzÉ ¢:05-02-09 jAzÀ 11-02-09 gÀ ªÀgÉUÉ wAxÀt UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiË£ÉñÀégÀ eÁvÉæ dgÀÄVzÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà F PÀÈvÀå J¸ÀV vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ºÀƽnÖgÀ §ºÀÄzÉAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A:174(¹) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.