Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, April 19, 2015

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-04-2015

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 19-04-2015

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2015, PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-04-2015 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á ¥Ánî ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ DlzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ªÀÄĹèA zsÀªÀÄðzÀ E¸ÉÛêÀiÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ DeÁªÀÄ ªÉÆ»AiÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ eÁ¥sÀgÀ¸Á§ ±ÉÃR ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀĹèA, ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV 1430 UÀAmÉUÉ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä gÁ.ºÉ 09 gÀ §¢AiÀÄ°zÀÝ ¨Á«AiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ §ºÀ¼À zÀĪÁð¸À£É §gÀÄwÛvÀÄÛ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è EtÄQ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨Á«AiÀÄ°ègÀĪÀ ¸Àé®à ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É ¨ÉvÀÛ¯ÉAiÀiÁVgÀĪÀ MAzÀÄ ±ÀªÀ ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV ©¢ÝgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀ PÀÆqÀ¯Éà ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÀÄÝ, ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃr ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ PÁ«ÄðPÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ªÉÄîPÉÌ vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CAzÁdÄ 30-35 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄ UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀ¯ÁgÀzÀAvÉ DvÀ£À ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖ vÉUÉzÀÄ ¨ÉvÀÛ¯ÉAiÀiÁVgÀĪÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¨Á«AiÀÄ°è ©¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ 2-3 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ DzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 02/2015, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠤îªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄÄvÀÛAV ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ gÀªÀgÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj gÉÃtÄPÁ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ  ¥ËæqsÁªÀ¸ÉÜ DzÁV¤AzÀ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ IÄvÀÄ ¸ÁæªÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ DUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀgÀPÁj ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄà DUÀzÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ºÉaÑUÉ DVgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 17-04-2015 gÀAzÀÄ gÉÃtÄPÁ EPÉAiÀÄ IÄvÀÄ ¸ÁæªÀ DzÁUÀ CªÀ¼À ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ EzÀݼÀÄ, EzÉà MAzÀÄ «µÀAiÀÄ°è gÉÃtÄPÁ EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 18-04-2015 gÀAzÀÄ CªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ EzÀÝ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzsÀ qÀ©â vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «µÀ ¸Éë¹zÀÝjAzÀ DPÉUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀµÀÖgÀ°è D¸ÀàvÉæAiÀÄ UÉÃl ºÀwÛgÀ gÉÃtÄPÁ EPÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 46/2015, ಕಲಂ 279, 304() ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 18-04-2015 ರಂದು ಫಿಯಾಱದಿ ವಲ್ಲಿಪಾಶಾ ತಂದೆ ರೋಶನ ಪಟೆಲ ವಯ: 55 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ಯಕ್ಕೂರ್ಗಾ, ತಾ: ಉಮರ್ಗಾ, ಜಿ: ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದ (ಎಂ.ಎಸ್‌) ರವರ ಮಗನಾದ ಅಯಾಜ ತಂದೆ ವಲ್ಲಿಪಾಶಾ ಪಟೇಲ ವಯ: 25 ವರ್ಷ, : ಜಹಿರಾಬಾದ ಅಲಾನಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ನೌಕರಿ, ಸಾ: ಯಕ್ಕೂರ್ಗಾ ಈತನು ಜಹಿರಾಬಾದದಲ್ಲಿಯೆ ಸದರಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು, ಅವನು ಮದುವೆಯ ದಿನಾಂಕ 01-05-2015 ರಂದು ಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಬಳಗದವರ ಮದುವೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸದರಿಯವನಿಗೆ ದಿವಸ ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರಲು ಫಿಯಾಱದಿಯವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಸದರಿಯವನು ಹುಮನಾಬಾದವರೆಗೆ ಬಂದು ತಾನು ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಫಿಯಾಱದಿಯವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ ನಂ. ಎಂಎಚ್‌-12/ಎಎಸ್‌-1393 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಬಂಗ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಉಮರ್ಗಾ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಾ.ಹೆ ನಂ. 09 ಮೇಲೆ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾರಾಡೈಸ ಧಾಬಾದ ಹತ್ತಿರ ಅವನ ಎದುರಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಉಮರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂಗ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೋಲ್ಲಾಪೂರದ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ ನಂ. ಎಂಎಚ್‌-13/ಬಿ-7226 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ರೇವಣಸಿದ್ದ ತಂದೆ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯಾ ಮಡಪತಿ, ವಯ: 28 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಜಂಗಮ, ಸಾ: ಮಲ್ಲಿಕರ್ಜುನ ನಗರ ಅಕ್ಕಲಕೋಟ ರೋಡ ಸೋಲಾಪೂರ ಇತನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಓವರ ಟೇಕ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಫಿಯಾಱದಿಯವರ ಮಗನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಫಿಯಾಱದಿಯವರ ಮಗನ ಹಣೆಯ ಬಲಗಡೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎರಡು ಕೈಗಳ ರಟ್ಟೆಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಮೊಣಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಂತಾಗಿ ಭಾರಿಗಾಯಗೊಂಡು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಬನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿಯಾಱದಿಯವರ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2015, PÀ®A 448, 324, 504, 307 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ vÀºÀ¹Ã£À ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ±ÁPÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: «ÄÃgÀ ºÀªÀiÁÓ PÁ¯ÉÆä C§ÄÝ® ¥sÉÊd zÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ±ÁPÉÃgÀ vÀAzÉ CfÃd ¸Á: «ÄÃgÀ ºÀªÀiÁÓ PÁ¯ÉÆä C§ÄÝ® ¥sÉÊd zÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ DVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀqÀÄªÉ PËlA©PÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ DV E§âgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CA¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀ°ÃªÀÄ vÀAzÉ WÀÄqÀĸÁ§ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄzÀĪÉQÌAvÀ ªÉÆzÀ°¤AzÀ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ¦æw¸ÀÄvÉÛÃ£É ¤£Àß eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ vÀ£Àß vÀAV ªÀiÁºÉd©Ã£À EªÀ½UÉ ºÉýzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-04-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj PÀ°ÃªÀÄ FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ £ÀªÀÄä CPÀÌ£À eÉÆvÉ ¦æw ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý £ÀªÀÄä CPÀ̤UÉ vÉÆAzÀgÉ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ PÀ°ÃªÀÄ vÀAzÉ WÀÄqÀĸÁ§ ¸Á: «ÄÃgÀ ºÀªÀiÁÓ PÁ¯ÉÆä C§ÄÝ® ¥sÉÊd zÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ CwPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉò¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ JAzÀÄ ºÉý PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ PÀÄwÛVUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÊ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ PÀÄwÛVUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ UÁå¸ï ZÁ®Ä ªÀiÁr ¤£ÀUÉ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ UÁå¸À ZÁ®Ä ªÀiÁr ¥ÉÊ¥ÀÄ vÉUÉzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀ & §® PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, JqÀPÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAV ªÀiÁºÉd©Ã£À EªÀ¼ÀÄ §AzÀÄ F WÀl£É £ÉÆÃr vÀPÀët UÁå¸ï §AzÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2015, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 18-04-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¦.J¸À.L ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ §AzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ©ÃgÀUÉÆAqɱÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ºÁ°ªÀÄ¥Áà ©mÉÖ ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹, ¸Á: AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ  aî ºÉUÉ® ªÉÄ¯É ElÄÖPÉÆAqÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ, ¦.J¸À.L gÀªÀjUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ ¤°è¹ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¥Áè¹ÖPÀ aî ©aÑ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ,  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál°UÀ¼À ¸ÁUÁlzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÁgÀgÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EzÉAiÉÄà CAvÁ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀÄ, PÀÆqÀ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ E§âgÀÄ  ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál°UÀ¼À ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ¥Áè¹ÖPÀ a®zÀ°è MlÄÖ 30 ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ 180 JªÀiï.J¯ï G¼Àî AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¨Ál°UÀ½zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¨Ál°UÀ¼À MlÄÖ ¨É¯É 1449/- DUÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2015, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 19-04-2015 gÀAzÀÄ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ JªÀÄ.J¸À ¥Ánî ¥ÀAPÀë£À ºÁ® ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àÃl eÉÆÃeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¥ÀæPÁ±À AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀÄ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É JªÀÄ.J¸À ¥Ánî ¥ÀAPÀë£À ºÁ® ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀäxÀAiÀiÁå, 2) «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà, 3) C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ, 4) ¨Á§Ä vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà, 5) ²zÀÝ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ J®ègÀÆ ¸Á: ©zÀgÀ EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 32,100/- gÀÆ., 2) 05 ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ, 3) 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 4) 4 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 5) MAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2015, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-04-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀªÀÄAvÀgÉrØ vÀAzÉ ©ÃªÀÄgÉrØ qÁPÀgÉrØ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ ®R£ÀgÉrØ ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð, ¸Á: GqÀ¨Á¼À EvÀ¤UÉ ªÀĺÀäzï CfêÉÆ¢ÝãÀ ZÁAUÀ¯ÉÃgÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® PÉJ-39/PÉ-6377 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¤uÁð UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÉÆmÉÖ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ QgÁuÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, CªÀgÀÄ ¤uÁð UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÉÆmÉÖ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ QgÁuÁ ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀÄ ¤uÁð UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄgÀ½ £ÁUÀ£ÀPÉÃgÉ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ føÀ¸ï PÉÆý ¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÉƺÀäzï CfêÉƢݣï vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ¸Á: £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »rvÀ vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ®R£À gÀrØ EªÀ¤UÉ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, UÀmÁ¬Ä PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ CfêÉƢݣÀ EªÀ¤UÉ £ÉÆqÀ¯ÁV §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ, §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, ªÀÄÆV£À ªÉÄïÉ, gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ vÀgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ದಿನಾಂಕ 18-04-2015 ರಂದು 03-15 ಪಿ.ಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ತುರ್ವಿಹಾಳ  ಸಿಂದನೂರು ಮುಖ್ಯೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಗಾಯಾಳು ಸುರೇಶ ತಂದೆ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-36-ಆರ್-5171 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಅರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಶರಬನಗೌಡನ ಹೊಲದ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಬಸ್ ನಂ ಕೆಎ-36-ಎಫ್-827 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸದರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರ ಸುರೇಶನಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸುರೇಶನ ತಲೆಗೆ ಬಲಗಣ್ಣು ಹುಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿ ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.  CAvÁ ¸ÀÄgÉñÀ  vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ UÀÄAqÁ ªÀ: 28 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: CgÀ¼ÀºÀ½î gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 99/2015 PÀ®A. 279, 338   L.¦.¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ಆರೋಪಿ ನಂಬರ 1  ) ಕನಕಪ್ಪ   ಈತನೊಂದಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸರಸ್ವತಿ ಗಂ ಕನಕಪ್ಪ  ಮಾದಿಗ  ವ. 28 ಜಾತಿ ಮಾದಿಗ .ಹೊಲಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಾ. ಮರ್ಲಾನ ಹಳ್ಳಿ ತಾ ಗಂಗಾವತಿ ಜಿ. ಕೊಪ್ಪಳ  FPÉAiÀÄ ಮದುವೆಯಾಗಿ 5-6 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು  ಈಕೆಗೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಆರೋಪಿ ನಂಬರ  01 ಈತನು ತನ್ನ   ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣಂದಿರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಆಕೆಯ ಶೀಲದ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯಪಡುತ್ತಾ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ  ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು ಇತ್ತು. ದಿನಾಂಕ 16-4-15 ರಂದು  ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿ ನಂ  1 ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು  ಸೀರೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಎಳೆದಾಡಿದ್ದು. ಇನ್ನುಳಿದ ಆರೋಪಿ ನಂ 2.3.4.5 ಇವರು  ಕಾಲಿನಿಂದ  ಒದ್ದು  ಕೈಯಿಂದ  ಗುಪ್ತಾಂಗಕ್ಕೆ  ಗುದ್ದಿ  ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ತಂದು  ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ   ಮೇಲಿಂದ  vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 39/2015 PÀ®A 498 () 504.323. 354.506. ರೆ/ವಿ 149  ಐ.ಪಿ.ಸಿ CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ:14.04.2015 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಮೂಕಪ್ಪ 40ವರ್ಷ, ಮಡಿವಾಳ, ಉ:ದೋಬಿ. ಸಾ:1ನೇ ಕ್ರಾಸ ಶಕ್ತಿನಗರ FvÀ£À ಮಗ¼ÀÄ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಚರ್ಚಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ತರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದವಳು  ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಾರದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದು, ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶಯ  ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 29/2015 PÀ®A: 366(ಎ)  ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

CPÀæªÀÄ CzÀgÀÄ UÀtÂUÁjPÉ  ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              

ಆರ್ಯಬೋಗಾಪೂರ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರೀ ಅದಿರು ತೆಗೆದು, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಾಗಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÁªï JªÀiï.f. ¹¦L ªÀÄ¹Ì ªÀÈvÀÛ  ªÀÄvÀÄÛ ¦.J¸ï.L. ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಆರೋಪಿ 1 ಮಹ್ಮದ ಉಸ್ಮಾನ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಬ ಹಕ್ಕಿ ಸಾ.ದೋಟಿಹಾಳ  ಮತ್ತು 2 ಜಿ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ ರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮರಡ್ಡಿ ಸಾ.ಗಾಂಧಿನಗರ ಬಳ್ಳಾರಿ  ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಾವುದೆ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 450 «ÄÃlgï l£ï  C.Q.gÀÆ:4,50,000 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ಅದಿರು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಣೆಕೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲದೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇದರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು 3 ಲಲಿತ ಭಂಡಾರಿ ಸಾ.ಹೊಸಪೇಟೆ ರವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಂಡು ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಜಾಗೆಯ ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುಂದಿ£À ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ  ದಿನಾಂಕ 18.04.2015 ರಂದು ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÀÄ£Éß  £ÀA 65/2015 PÀ®A 379 511 L¦¹. & 3,42,43, PÉ.JA.JA.¹,Dgï, gÀƯï 1994 ºÁUÀÆ PÀ®A, 4(1) 4(1J) JA,JA,r.Dgï 1957 ªÀÄvÀÄÛ 15 ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀët PÁAiÉÄÝ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ  ಕೈಗೊಳ್ಳಾಗಿದೆ. F ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑzÀ  ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉUÉ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ JA.J£ï. £ÁUÀgÁd L.¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ±ÁèX¹zÁÝgÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ದಿ.18.04.2015 ರಂದು  ²æà ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAfªÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ:45 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħgÀÄ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.D²ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ D½AiÀÄ£ÁzÀ CAiÀÄå¥Àà ©¸À£Á¼À FvÀ£ÀÄ  ಪೋನ ಮಾಡಿ ¤£Àß  ಮಗಳಾದ ರೇಕಮ್ಮಳು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೇಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನೇಣುಹಾಕಿಕೊಂಡುರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ನಂತರ ನಾನು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳೂ ನೇಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಜವಿರುತ್ತದೆ.ಯಾವುದೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು; ಮನಸಿಗೆ ಬಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲ ಇರುವ ಸೇಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನೇಣುಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ 06/2015 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ಪ್ರಕರಣದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡೆನು.
CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ 18.04.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-20 UÀAmÉUÉ aPÀ̺ɸÀgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ ¦ügÁå¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁªï £ÁqÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 42 eÁ: gÉqÉØÃgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: aPÀ̺ɸÀgÀÆgÀÄ FvÀ£À d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 199 £ÉÃzÀÝgÀ°è ±ÉÃRj¹ EnÖzÀÝ 1) eÉÆüÀzÀ ¸ÉÆ¥Éà §t廃 C,,Q,, 1,40,000/- gÀÆ, 2) ¸ÀeÉÓ ¸ÉÆ¥Éà §t廃 C,,Q,, 30,000/- gÀÆ 3) ±ÉAUÁ ªÀnÖ£À §t廃 C,,Q,, 30,000/- gÀÆ, »ÃUÉÎ MlÄÖ 2,00,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §tªÉUÀ½UÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ¸ÀÄlÄÖ PÀgÀPÀ¯ÁV ®ÄPÁì£ÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 02/2015 gÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.04.2015 gÀAzÀÄ   03 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  1000/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.