Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, February 25, 2017

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2017 PÀ®A 457,380 L¦¹ ;- ¢£ÁAPÀ:24/02/2017 gÀAzÀÄ 12-15 ¦.JªÀÄ PÉÌ C§Äݯï PÀjÃA vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ AiÀÄƤ¸ï PÀaÑ  ªÀAiÀiÁ:36 ªÀµÀð G:QgÁt ªÁå¥ÁgÀ, eÁw:ªÀÄĹèA ¸Á:CfÃeï PÁ¯ÉÆä AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢ü ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ £Á£ÀÄ ªÉÄîÌAqÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀzÀªÀ£ÁVzÀÄÝ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ AiÀiÁzÀVj-ªÁrAiÀÄ gÉÆÃr£À avÀÛ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¸ÀévÀB PÀlÖqÀzÀ°è £À¢ÃªÀiï QgÁt ¸ÉÆÖÃgÀ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ LzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ QgÁt ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ d£ÀgÀ¯ï ¸ÉÆÖÃgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ £À¢ÃªÀiï CºÀäzÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆÃAqÀÄ ªÁå¥ÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥ÀfêÀ£À ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¥Àæw ¢£À ¨É½îUÉ 09-30 J,JªÀiï CAUÀrUÉ §AzÀÄ QgÁt ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁr gÁwæ 09-30 UÀAmÉUÉ CAUÀr ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzɪÀÅ. £ÀªÀÄä CAUÀrUÉ ¹.¹.n« PÁåªÉÄÃgÀ PÀÆr¹gÀÄvÀÛªÉ.
        »ÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:11/02/2017 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ £À¢ÃªÀiï PÉ®¸À ¤«ÄvÀå ¨ÉÃgÉ HjUÉ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ £Á£ÉÆçâ£Éà JA¢£ÀAvÉ CAUÀr vÉgÉzÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁr ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 09-30 ¦.JªÀiïPÉÌ CAUÀr ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆzÉ£ÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢£À ¢£ÁAPÀ:12/02/2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀîUÉ 09-30 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ £Á£ÀÄ QgÁt CAUÀrAiÀÄ vÉgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÀ £ÀªÀÄä QgÁt CAUÀrAiÀÄ ±ÉÃlgï ¸Àé®à ªÉÄîPÉÌ JwÛzÀÄÝ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀAvÉ PÁtÄwvÀÄÛ , DUÀ £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV ±ÉÃlgÀ ¨ÁV®Ä vÉgÀzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV QgÁt ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ ZɯÁè ¦°èAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ J®è PÀqÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°èAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁV¯Áè CAvÁ £À£ÀUÉ C¤¹vÀÄÛ. DzÀgÀÆ ¹.¹. n« £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉÌAzÀgÉ £À£ÀUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä §gÀzÀ PÁgÀt AiÀÄxÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÀÝ£ÀÄ. HjUÉ ºÉÆÃVzÀÝ £À£Àß vÀªÀÄä £À¢ÃªÀiï CºÀäzÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:24/02/2017 gÀAzÀÄ AiÀiÁzÀVjUÉ §AzÀÄ CAUÀrUÉ §AzÁUÀ CªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ:11/02/2017gÀ gÁwæ £ÀªÀÄä  QÃgÁt ±ÉÃlÖgÀ Qð ªÀÄÄjzÀ §UÉÎ ºÉýzÁUÀ £À¢ÃªÀiï £ÀÄE vÁ£ÀÄ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀzÀQAvÀ JgÀqÀÄ ¢£À ªÀÄÄAZÉ ªÁå¥ÁgÀzÀ MlÄÖ ºÀt 19570/-gÀÆ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÁå¸ï ¨ÁåUÀ£À°è ºÁQ. qÁæzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ gÁåPï£À°è EnÖzÀ£ÀÄ CAvÁ £ÉÆÃrzÁUÀ C°è PÁå¸ï ¨ÁåUï EgÀ°®è. DUÀ £À¢ÃªÀiï£ÀÄ ¹¹ n« £ÉÆÃr CzÀgÀ°èAiÀÄ ¥ÀÄmÉÃeï ¥Àjò°¹zÁUÀ AiÀiÁgÉÆà vɼÀUÉ ªÉÄPÀnÖ£À 59 Cr JvÀÛgÀ ªÀåQÛ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ±ÉlÖ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ §AzÀÄ qÁæ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀÄ gÁåPï £À°è EnÖzÀÝ PÁæ¸ï¨ÁåUïªÀ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀAqÀÄ §AvÀÄÛ.
   PÁgÀt  ¢£ÁAPÀ:11/02/2017 gÀ gÁwæ 09-30 ¦.JªÀiï ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:12/02/2017 gÀ 09-30 J.JªÀiï CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà vɼÀ£ÉÃAiÀÄ ªÉÄÊPÀnÖ ªÀåQÛAiÀÄÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è CAUÀrAiÀÄ ±ÉÃlgÀ Qð ºÁQzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ±ÀlgÀ Q°PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ CAUÀrAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr qÁæzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ gÁåPï £À°èlÄÖ PÁå¸ï ¨ÁåUï CzÀgÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 19570/-gÀÆ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÁå¸ï ¨ÁåUï ¸ÀªÉÄÃvÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt £ÀªÀÄä CAUÀr ±ÉÃlgÀ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw CAvÁ CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2017 PÀ®A: 457,380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.  
¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2017 PÀ®A 279,337,338 L¦¹;-¢£ÁAPÀ 24/02/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉƸÀ½î gÉÆÃr£À°èAiÀÄ PÉ.E.© »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¤ªÉñÀ£ÀzÀ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁr¸À®Ä ¸Áé«ÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 33 J¯ï 0487 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀgÀÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ fµÁ£ï ºÉÆmÉ¯ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸Áé«ÄUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÉÆÃqï zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ Dgï.n.M PÀZÉÃj PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 33 Dgï 9140 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ §®UÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É F ªÉÄð£À UÀÄ£Éß zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2017 PÀ®A 323,324,326,504,506, ¸ÀA.34 L¦¹;-¢£ÁAPÀ:23/02/2017 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆægÀÄ dUÀ¯Á ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ FvÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV AiÀiÁPÉ dUÀ¯Á ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉý ¦gÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ E¤ß§âjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ  CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, gÁr¤AzÀ, ªÀÄaѤAzÀ, PÀ©âtzÀ ¥ÀnÖ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.  
©üÃ-UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2017 PÀ®A 279,337 L¦¹ 187 LJªÀiï« AiÀiÁåPÀÖ ;- ¢£ÁAPÀ 24/02/2017 gÀAzÀÄ 11 JJªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ zÉëAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà UÉÆÃV ¸Á||CgÀ¼ÀºÀ½î FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22/02/2017 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ  ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ CgÀ¼ÀºÀ½îUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ CmÉÆà £ÀA PÉJ-33 J-2702 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CgÀ¼ÀºÀ½îAiÀÄ ²ªÁ PÁl£ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ gÁwæ 8-45 ¦JªÀiï PÉÌ lAlA ZÁ®PÀ ©üêÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ CmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ CgÀ¼ÀºÀ½î PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA PÉJ-33 J¯ï-3204 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ AiÀÄ®è¥Àà ¨É£ÀPÀ£À½î FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lAlAzÀ°è ZÁ®PÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ lAlAzÀ°èAzÀ ºÉÆgÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ, JzÉUÉ ºÁUÀÄ vÉÆgÀr£À ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ vÀPÀët DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ  ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV £ÀAvÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV  vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ Cfð ¤ÃrzÀÄÝ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2017 PÀ®A 279,337 L¦¹ ¸ÀA 187 LJªÀiï« AiÀiÁåPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

Bidar district daily crime update 25-02-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25-02-2017

 

ಬಗದಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 14/17 ಕಲಂ 323, 324, 504, 498(ಎ) ಐಪಿಸಿ :-

ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾಧೀಯಾ ಬೇಗಂ @ ತಾಹೇರಾಬೇಗಂ ಗಂಡ ಶೇಖ ಅಕ್ಬರ ಅಲಿ ಸಾ: ಬಗದಲ ರವರ ಮದುವೆಯಾಗಿ 9 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, 3 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿರುತ್ತಾರೆ, ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಗಂಡನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಜೋತೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದನು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತವರು ಮನೆಯು ಬಗದಲ ಗ್ರಾಮ ಇರುತ್ತದೆ, ಈಗ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಗಂಡನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಜೋತೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಃ ಕಾರಣ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ವಿಷಯ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಮಹ್ಮದ ಇಸಾ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ವಯ: 38 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಬಗದಲ, ಸದ್ಯ: ಹೈದ್ರಾಬಾದ ರವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಸಹ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮದ್ಯ ಹಾಗೆಯೆ ಜಗಳಗಳಿರುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಜೀವನ ಮಾಡು ಅಂತಾ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಆರೋಪಿಯು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಷ್ಟ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ, ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಈಗ 10-12 ದಿವಸಗಳ ಮೊದಲು ತನ್ನ ತಾಯಿಯವರ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ದಿನಾಂಕ 20-02-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡಾದ ಆರೋಪಿ ಶೇಖ ಅಕ್ಬರಅಲಿ ತಂದೆ ಶೇಖ ಮಹೇಬೂಬ ಸಾಬ ಹತ್ತಿವಾಲೆ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ಚಿಂಚೊಳಿ ಇತನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇನಾ ಎಷ್ಟುದಿನಾ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿ ಆಗೆ ತುಜೆ ಶರಮ ನೈ ಆರಿ ಚಲ್ ಘರಕು ಕಿತನೆ ದಿನ ಯಹಾ ರಹತಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಒಂದು ಬಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನು  ಮತ್ತು ನಡಿ ಮನೆಗೆ ಅಂತಾ ತಲೆಗೂದಲು ಹಿಡಿದು ದರದರನೆ ಎಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎರಡು ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಸದರಿ ಜಗಳವನ್ನು ನೋಡಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿಯ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಳಾದ ಸಮೀನಾ ಗಂಡ ಮಹ್ಮದ ಇಸಾಕ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಬಗದಲ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾದ ಮಹ್ಮದ ಅಹೇಮದ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ರಫೀಯೋದ್ದಿನ ಸಾ: ಬಗದಲ ರವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಜಗಳ ನೋಡಿ ಇಬ್ಬರು ಹೀಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 24-02-2017 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2017, PÀ®A 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-02-2017 gÀAzÀÄ «ÃgÀuÁÚ ªÀÄV ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¯ÁqÀUÉÃj §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ C°è DgÉÆæ ¢°Ã¥À vÀAzÉ UÉÆ«AzÀ dlUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 1200/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀߣÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2017, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 24-02-2017 gÀAzÀÄ ¹AzÉÆ® vÁAqÉAiÀÄ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¥ÀæPÁ±À AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¹AzÉÆ® vÁAqÉAiÀÄ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÁAqÉAiÀÄ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ §§Äè @ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ²ªÁf ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ¹AzÉÆ® vÁAqÁ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀĽvÀÄ E¹àl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ £ÉÆÃr SÁvÀj ¥ÀqɹPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÁUÀ 5 d£ÀgÀ ¥ÉÊQ 4 d£ÀgÀÄ C°èAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ NrºÉÆVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ M§â¤UÉ »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3260/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2017, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 143 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-02-2017 gÀAzÀÄ PËrAiÀiÁ¼À (J¸À) UÁæªÀÄzÀ°è gÁªÀÄPÀȵÁÚ EvÀ£À ZÀºÀºÉÆÃl® ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 7 d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ £À¹©£À dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆÃlÄÖ DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ f.JªÀiï ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É PËrAiÀiÁ¼À (J¸À) UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ gÁªÀÄPÀȵÁÚ EvÀ£À ZÀºÀ ºÉÆÃl®¢AzÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÁwäAiÀÄAvÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ zsÉÆÃArgÁªÀÄ ¸ÀgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, 2) CAPÀıÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, 3) ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà PÁå¸É ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, 4) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, 5) ªÉAPÀl vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, 6) gÁªÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUï ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ºÁUÀÆ 7) gÁªÀÄPÀȵÁÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸ÉÆî¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, 7 d£À J®ègÀÆ eÁw: PÀ§â°UÀ ºÁUÀÆ ¸Á: PËrAiÀiÁ¼À (J¸À) vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀÆ gÁªÀÄPÀȵÁÚ EvÀ£À ZÀºÀ ºÉÆÃl® ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ £À¹©£À dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆÃlÄÖ DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr MªÀÄä¯É ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 12,100/- gÀÆ., ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.       

ಬಗದಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 15/17 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 187 ಐಎಮ್ ವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿ: 24-02-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ. ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪಾ ವಯ: 79 ವರ್ಷ, ಉ: ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಜಾತಿ ಗೊಂಡ ಸಾಳ ಬಗದಲ ಗ್ರಾಮ À  ರವರ ಮಗನಾದ ಸಿರೇಪ್ಪಾ @ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಇತನು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1240 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಬಗದಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾತರಪಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆ.ಎ. 38 ಕೆ. 6519 ನೇದ್ದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು  ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದತ್ತುರಾವ ಪಾಟೀಲ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಎದುರಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ಕಾರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಕಾರ್ ಎಮ.ಹೆಚ್. 06 ಬಡ್ಲ್ಯೂ 2130 ನೆದ್ದನ್ನು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫೀರ್ಯಾದಿ ಮಗನಾದ ಸಿರೆಪ್ಪಾ ವಯ: 30 ವರ್ಷ ಇತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದರಿಂದ  ಹೆಚ್ಚಿನ  ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ  ಹೈದ್ರಾಬಾದಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/17 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀB 25/02/2017 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  «ÄãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ZËPï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ±ÀgÀt¥Áà JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ «ÄãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ 07B45 UÀAmÉUÉ vÀ®Ä¦ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPï ºÀwÛgÀ fÃ¥ï ¤°è¹ J®ègÀÆ PɼÀUÉ E½zÀÄ  ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄÛ £ÉÆÃqÀ®Ä CA¨ÉÃqÀÌgï ZËPï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  M§â ªÉåQÛ MAzÀÄ PÉÊ aîzÀ°è ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ  CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.  £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä w½¹zÉ£ÉAzÀÝgÉ, ²ªÀÅ vÀAzÉ gÁd¥Áà ªÀAiÀÄB 25 ªÀµÀð eÁwB Qæ±ÀÑ£ï GB PÀÆ° PÉ®¸À ¸ÁB «ÄãÀPÉÃgÁ vÁB ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ fB ©ÃzÀgÀ CAvÁ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ eÁUÉAiÀÄ°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ PÉÊaîªÀ£ÀÄß ¥Àj²°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 1) 90 JªÀiïJ¯ï £À 32 AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì ¸ÁgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è MAzÀÄ ¨Ál®£À CA. Q 26.54/-gÀÆ¥Á¬Ä »UÉ MlÄÖ 32 AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì ¨Ál®UÀ¼À CA Qà 849.28/ gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£Àß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ವಕ್ಪ ಬೋರ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಸ್ತಿ ಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ಖಜಾತ (ಸುನ್ನಿ) ಅಫಜಲಪೂರ, ತಾಲೂಕ ಅಫಜಲಪೂರವು ಅಧಿಸೂಚಿತ ವಕ್ಪ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಫಜಲಪೂರದ ಗೆಜೆಟ್ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:21 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ವಕ್ಪ ಸಂಸ್ಥೆಗೆಗಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅನದಿಕೃತವಾಗಿ ಮರು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವರ ಮೇಲೆ ವಕ್ಪ ಕಾಯ್ದೆ 1995 ಅಧಿನಿಯಮ 52ಎ ಹಾಗೂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ರನ್ವಯ ಎಫ್..ಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರೂಗಿಸುವಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾ ಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಪ ಮಂಡಳಿ ಬೆಂಗಳೂರ ರವರು ರಾಜಶೇಖರ ಸಂಗಡ 5 ಜನರು ಸಾ : ಎಲ್ಲರು ಬೊಳ್ಳುರಗಿ ರವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ  217, 427/2, 120,  15,  677/2/3 ರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಜೆ ಇರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು. ಆದರೆ ಸದರಿಯವರು ಈ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು  ಬದ್ದ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಆಸ್ತಿಯು ವಕ್ಪ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದಂತೆ ತಹಸಿಲ್ದಾರ ಅಫಜಲಪೂರ ರವರು ದಿನಾಂಕ 06-05-2014 ರಂದು ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೆ ಸದರಿಯವರನ್ನು ಕಬ್ಜೆಯಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆರೋಪಿತರು ಮರು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ವಕ್ಪ ಕಾಯ್ದೆ 1995 ಅಧಿನಿಯಮ 52 ಎ ಹಾಗೂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ರನ್ವಯ ಅಫರಾದ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಬಿರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅನದಿಕೃತ ಮರು ಒತ್ತುವರಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಗುಲಾಮ ಸಮದಾನಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಪ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಲಬುರಗಿ  ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಜೇವರಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ : 23.02.17 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಗೋಲ್ಲಾಳಪ್ಪಗೌಡ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ ಇಬ್ಬರು ನನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೂರ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮೂರ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಳವಾರ ಮತ್ತು ಸೈಯದ ಹಬೀಬ ತಂದೆ ಅಹೇಮದ ಸಾಬ ಜಮಾದಾರ. ಇವರು ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೂರ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದರು. ಸಾಯಾಂಕಾಲ 5.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾವು ಅವರಾದ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರಾದ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ಮಾವ ತುಳಜಾರಾಮ ತಂದೆ ಶಂಕರ ರಾಠೋಡ ಇತನು ಕೂಡಾ ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-32-ಇಜಿ-5146 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಕೊಂಡು ಊರ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದನು. ಅದೆ ವೇಳೆಗೆ ಎದುರಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಶಹಾಪೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಟ್ಯಾಂಕರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ರೋಡಿನ ಸೈಡಿನಿಂದ ನಿದಾನವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದನು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಬಲಬಾಗದ ಮೇಲಕಿನ ಹತ್ತಿರ, ತಲೆಗೆ, ಹಣೆಗೆ, ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಡಗೈ ಅಂಗೈಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಅವನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನಂ ನೋಡಲಾಗಿ ಕೆ.ಎ03-ಎಎ-1194 ನೇದ್ದು ಇತ್ತು. ಅದರ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೇಳಲಾಗಿ ಅನೀಲ ತಂದೆ ಮಚೇಂದ್ರ ಕಾರಂಜೆ ಸಾ|| ಕೂಡ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 23-02-2017 ರಂದು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ದಾಸಪ್ಪಾ ರಾಗಿ ಸಾ: ಓಕಳಿ ಕ್ಯಾಂಪ ಸೇಡಂ ರೋಡ ಕಲಬುರಗಿ ರವರಿಗೆ ಪೋನ ಮೂಲಕ  ಯಾರೋ ನನ್ನ ಮಗ ಅವಿನಾಶನ ಕಾರು ಹಡಗಿಲ ಹಾರುತಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕೆಇ ಬಿ ಮುಂದಿನ ರೋಡ ಮೇಲೆ ಕಾರ ನ ಕೆಎ 32 ಎನ್ 3685 ನೇದ್ದು ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಯುನೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಅವಿನಾ ಶನಿಗೆ ಬಲಹಣೆಗೆ ಎರಡು ಕೈಗಳಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಬಲ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾರು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ  ಚಲಾಯಿಸಿ ದ್ದರಿಂದ ಕಾರಿನ ಮುಂದಿನ ಎಕ್ಸ್ಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಘಟನೆಯು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2:45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜರುಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.